Pagina-afbeeldingen
PDF

XXIII.

Confulenti, an tribunum plebis cauffas agere deceat,

re/pondet , /e , quum tribunus effet, abstinuiffe propter certas, quas adfert , rationes.

[ocr errors]

Confulis, an exiftimem te in tribunatu caufTas agere decere. Plurimum refert, quid efTe tribu— matum putes; imanem umbram, et fine honore momen, an poteftatem facrofanctam, et quam in ordinem cogi ut a nullo, ita me a fe quidem deceat. Ipfe quum tribunus ellem, erraverim for- 2 tafle, qui me efTe aliquid putavi, fed tanquam eflem, abstinui cauflis agendis: primum quod deforme arbitrabar, cui adfurgere, cui loco ce— dere omnes oporteret, hunc omnibus fedentibus flare; et qui iubere pollet tacere quemcumque, Huic filentium clepfydra indici; et quem interfari nefas ellet, hunc etiam convicia audire ; et, fi inulta pateretur, inertem, fi ulcifceretur, info

XXIII, 1 quid effe tribuna- dus indicat deinde f. 3. Idem

tum putes) Rom. quid effe tri- enim fignificat in ordinem fe 4unum putes. Sic etiam n. 5. cogere, et eiurat9 quafi maquid £ff. tribunum. H. giftratu privatum fe facere. G. inanem umbram) Ut Tane re 2 qui me «ffe aliquid puta

[ocr errors]

incidit Tribunatus, Plinii in Dgmitiani imperium, civilitatem pofi

[ocr errors]

centis ille nimirum habitus, quem

ea revocavit Traiamus. G.
umbram nomen) Graecorum
•wud et övoua. S.
in ordinem cogi) Formula
folemnis, qua faepe apud Li-
vium queruritur tribuni iniuriam
fibi illátam, vel parum reveren-
ter habitam vim fuam. v. g. 25,
3 et 4. 45, 16. quo pofteriore
loco illud im primis apparet, non
parendo etiam in ordinem cogi
tribunos. Qui nempe in ordi-
nem cogit aliquem, pro privato
eum tractat, nec poteftatem illius
agnofcit : hoc iple noller Secun-

fibi tamen dedecori efle ne Tul-
lius quidem putavit, qui in Con-
fulatu pro Mlurena aliisque di-
ceret. G.
clepß dra) Quoties nimirnm
illa fignificaret, confumtum effe
tempus, quod ad dicendum ipfi
artributum eflet. Res nota. Vid.
g• 4. 9, 9. it. 6, 2, 5 et 7.

Rom. huio filentium clep//dra indicere, ut et Medic. ut fubintelligatur aliquem. H.

convicia audire ) Haec mimirum fori antiqui licentia, qua

3 lentem videri.

Erat hic quoque aeftus ante ocu—

los, fi forte me appellaflet, vel ille cui adeflem, vel ille quem contra, intercederem, auxilium fer— rem, an quiefcerem lileremque, et quafi eiurato

4 magiftratu privatum ipfe me facerem.

His ratio—

nibus motus, malui me tribunum omnibus exhi—

5 bere, quam paucis advocatum.

Sed tu (iterum

dicam) plurimum interelt, quid efle tribunatum P. git,. q

putes; quam perfonam tibi imponas, quae fapienti viro ita aptanda efl, ut perferatur. Vale.

[merged small][merged small][ocr errors]

Tranquillus, contubermalis mcus, vult emere agellum, quem venditare amicus tuus dicitur. Rogo cures, quanti aequum eft, emat: ita enim 2 delectabit emifle. Nam mala emtio femper in— grata eft, eo maxime, quiod exprobrare flultitiam domino videtur. In hoc autem agello (fi modo3 adriferit pretium) Tranquilli mei ftomachum multa folicitant, vicinitas urbis, opportunitas viae, mediocritas villae, modus ruris, qui avocet ma— gis quam diftringat. Scholafticis porro dominis,4 ut hic eft, fufficit abunde tantum foli, ut releva— re caput, reficere oculos, reptare per limitem, unamque femitam terere, omnesque viticulas fuas nofTe et numerare arbufculas poflint." Haec tibi 5 expofui, quo magis fcires, quantum ille eflet mihi, quantum ego tibi debiturus, fi praediolum iflud, quod commendatur his dotibus, tam fa— lubriter emerit, ut poenitentiae locum non relin

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

quat. Vale.

2 ingrata eft) eft Cortius recte expunxit optimi - codicis auctoritate. Innumeris locis fedulitas librariorum inepta verbum fubftantivum invexit. ' Vid. Drakenb. ad Liv. 1, 3, 3. S. 3 In hoc autem agello) Rom. In hoc agello, fine autem. H. ftomachum multa /olicitant) multa funt, quae cupiditatem emendi imiiciant. E. avocet diftringat) cuius culrura animum magis recreet, quam curis' folicitet; e Gierig. cf. Epift. 1 , 3, a. et 8, 23. TE. Sic iam Cortius: ,,4vocet ab „aliis negotiis, quibus dominus ,,diftringitur, et removeat, adeo,,que recreet et reficiat.'' S. 4 Scholafiicis porro dominis) Ita et Rom. H. Scholafiici, in umbra fchola

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

P.M aliquot annos infigne, atque etiam memorahile populi Romaui oculis fpectaculum exhibuit publicum fumus Verginii Rufi, maximi et clari[

2 fimi civis, perinde felicis.

Triginta annis gloriae

fuae fupervixit. Legit fcripta de fe carmina, le

git hiftorias, et pofleritati fuae interfuit.

[ocr errors]

functus eft tertio Confulatu, ut fummum faftigium privati hominis impleret, quum principis noluif

[ocr errors]

Caefares, quibus fufpectus, atque etiam in

vifus virtutibus fuerat, evafit: reliquit incolumem optimum atque amiciflìmum, tamquam ad hunc

4 ipfum honorem publici funeris refervatus.

I, 1_ Perginii Rufi) /irginii 'Rnfi Rom.'et Medic. H. Quod nec ipfum malum. Cortius bene cómparat /ergilius, /irgilius. Vid. Virgilii Hiftoria defcripta per COSS. a Carolo Ruaeo inir. S. perinde /elicis) Non minus felicis, quam magni et clari. Quidam, et proinde /e/icis, ut hoc [ibi volit, ob id ipfum felicem efTe, quod talis etiam mors et uale funius eum confecutum lit. G. a gloriae fuae fupervi rit) Longe alio fenfu , . quam nos : feinen Ruhm iiberlebem, ut ridicule vertit Scbelleras. 8.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mum tertium et qctogefimum exceffit in altifTima tranquillitate, pari veneratione. Ufus eli firma valetudine: mifi quod folebant ei manus tremere, circa dolorem tamen: aditus tantum mortis durior longiorque, fed hic ipfe laudabilis. Nam 5 quum vocem praepararet, acturus in confulatu principi gratias, liber, - quem forte acceperat. grandiorem, et feni et ftanti ipfo pondere elapfus eft. Hunc dum comfequitur colligitque, per lae— ve et lubricum pavimentum, fallante vefligio, cecidit, coxamque fregit, quae parum apte col— locata, reluctante aetate, male coiit. Huius viri 6 exfequiae magnum ornamentum principi, magnum feculo, magnum etiam foro et roflris adtulerunt. Laudatus eft a confule Cornelio Tacito : mam hic fupremus felicitati eius cumulus acceflìt, lauda— tor eloquentiflimus. Et ille quidem plenus annis7 abiit, plenus honoribus, illis etiam quos : recufavit: mobis tamen quaerendus ac defiderandus eft, ut exemplar aevi prioris: mihi vero praecipue, , qui illum non folum publice, Ted etiam privatim, '

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

6 nam hic acce[Jit) Rom. nam hic eius /upremus felicitati calculus adceJit. H. 7 nobis tamen quaerendur) *Sic omnes libri. Cum tamen quaerere vel requirere et defiderare eandem plane vim habeant, vide an melius legi poflit, querendus. G. Immo vero non eamdem vim illis verbis efTe, intelligitur ex Epift. 6. 2. In de/iderare plus eft, quam in quaerere. E. " uu eremplar aevi prioris) Rom. ut eremplar vitae prioris, mt Cortii codices. Proxima verba. .fed etiam privatim, in Rom. non magis adfunt, quam in muelioribus Tcodicibus, eaque merito reciduntur. H.

« VorigeDoorgaan »