Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

9 Temper nominabat.

12 oculis receflit.

8 quantum admirabar, tantum diligebam ; primum quod utrique eadem regio, municipia finitima,

agri etiam pofleflionesque comiunctae : praeterea quod ille tutor mihi relictus, adfectum parentis

exhibuit.

Sic candidatum me fuffragio ornavit:

fic ad omnes honores meos ex feceflibus adcu

. currit, qnum iam pridem eiusmodi officiis reuun

tiafTet: fic illo die, quo facerdotes folent nomimare, quos digniflimos facerdotio iudicant, me

Quim etiam in hac noviffima

valetudine veritus, me forte inter quinqueviros crearetur, qui miuuendis publicis fumtibus indi— cio fenatus conftituebantur, quum illi tot amici fenes coufula, esque fuperefleut, me huius aetatis, per quem excufàretur, elegit, his quidem verbis,

no etiamy fi/ium haberem, tibi mandarem.

Quibus

ex cauflis necefle eft, tanquam immaturam mo tem eius in finu tuo defleam : fi tamen fas eft aut fle— re, aut omnino mortem vocare, qua tanti viri

1 i mortalitas magis fimita quàm vita eft. Vivit emim,

vivetque femper, atque etiam latius in memoria homiuum et fermone ver[abitur , poflquam ab

Volui tibi multa alia fcribere,

fed totus animus in hac una contemplatione de

8 praeterea — — ornavit)
Praeter ea, quod ille mihi uu-
tor relictus, [hoc ordine Rom.]
ad/ectum parentis erhibuit ; fìc
candidatum me /itffragio orna-
vit. Ita rectius interpungi puto,
quam vulgo. H.
ille mihi tutor relictus 'in aliis
quoque libris obvium, ordine
profecto ad fenfum aurium iu-
cundiore. Ceterum bona inter-
punctio Gesnerianae. S.
eae feceffibus adcucurrit) Ut
Atticus, qui urbana officia amicis
ut praeftaret, ventitare Romam
folebat. G.
il/o die , quo facerdotcs) Au-
gures intelligit. Vid. 4. 8, 3.
Certum diem et folemnem huic

rei defiinatum dicere non habeo; nam quod Ovidium et Tacitum hic laudant, de Kalendis Ianuariis, nihil ad hanc rem. Neque ita locutus efTet Plinius, [i has intellexiflet. G.

9 Quin etiam valetudine) Pom. Qui etiam in /. n. v. H.

Multurn praeftat quin etiam. S.

per quem e ccu/aretur) Quem quafi vicarium fuae operae atque muueris daret, ut hodie, qui deprecantnr militiam : ot olimTiri I{omana republica fenes grandaevi , qui magiftratum fufcipere nollent : hoc enim efTe eaecu/ari, gua ICtos praelertim, coiiftat.

fixus eft. Verginium cogito, Verginium iam vanis imaginibus, recentibus tamtem, audio, adloquor, teneo: cui fortafle cives aliquos virtutiBus pares et habemus et habebimus; gloria nemimem. Vale.

[merged small][ocr errors]

Irafcor: nec liquet mihi, an debeam; fed irafcor. Scis, quam fit amor iniquus interdum, impotens faepe, μικgozjruos femper. _ Haec tamen caufTa magna eft, mefcio an iufta : fed ego tanquam moii minus iufla quam magna fit, graviter irafcor, quod a te tamdiu literae mullae. Exorarea me potes uno modo, fi nunc faltem plurimas et longiffimas miferis. Haec mihi fola excufatio vera, ceterae falfae videbuntur. Non fum au— diturus, non eram Romae , vel occupatior eram. Illud enim mec dii finant, ut, infirmior. . Ipfe 3 ad villam partim ftudiis, partim defidia fruor: quorum utrumque ex otio nafcitur. Vale.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

, 12 recentibus) tam vividis, ut ' Impotens autem eft, qui fibi Verginius ipfe adftare mihi videa- non imperat, temere et importur.T Bene' Gierigius contulit Ep. tune erúmpit. E. 4, 9, 12. iudicum erecti animi a Exoráre me potes uno moet recentes. ' Liv. 21, 52. recen- d9). Ita et Rom. melius,' quam tis animi conful. E. Medic. erora me, quod támen

Il, 1 »•*gg*ruos) Qui parvis, Cortio placere potuit. H. rebus et cauflis ad accufandum 3 ? fcil. audian. SaniIIiet expoftulandum movetur. G. ma vulgata. • S -

eft. Summa eft facultas, copia, ubertas : dicit Temper ex tempore, fed tanquam diu fcripferit. Sermo Graecus, immo Atticus: praefationes ter— [ae, graciles, dulces; graves interdum et erectae. 2 Pofcit controverfias plures, electionem auditoribus

[ocr errors][ocr errors]

- diorum genus paul/o liberius
et erectius pericu//um /ervitus *-
/eci/Jet. G. .• *
Imrno vero feries orationis po-
ftulare videlur, ut graves ' et
erectas ad dicendi potius genus
fplendiduin et magnificum T refe-
ramus, et graci/ibus oppolitas
E$:,£$ cum , bene
monente Gierìgio, illa argumenta
gogo fuifle vix videantur.
empe in praefationibus [uas
res agebant, vel captatione bene-
volentiae auditorum animos prae-
arabant. Vid. Creloll. Theatr.
É Lib. 4. 8. p. 414. E.
a Pqfcit incipit) Rom.
Pqfcit controverfias plures, ele-
ctionem auditoribus permittit,
Jaepe etiam imparatus efurgit.
[Lego confurgit, ; in hoc
exemplari Taepe c fcriptum eft
pro con , et con/urgere Plmio
lacuit. lib. IIII. I ep. VIIII. 18.
ib. VIIII. ep, XIII. 18.] amici-
tur, incipit.'* Vulgo editur /ae-
e etiam partes : /urgit. lntel-
fî partes accufandi vel de-
fendendi : eas vero qui permittit,
non .ekgepdas, fed agendas con-
cedit ; quod ' PliniusT hic dicere
noluit. 'Wj, ergo, an Romana
lectio, quam nemo antea in me-
dium attulit, melior fit, fi ita
interpungas : electionem audito-
ribus permittit /aepe ; et iam
[id eft, /iatim] imparatu* con-
Jurgit. TSed etiam potius ex
fyllaba in factum et fupervaca-
rieum efTe fufpicor, Nihil tamen
vulgatae lectióni derogo. H.
Ad Romanam lectionem accedit
paratus librorum nonnullorum
pro partes. S. -
Pq/cit controverfias) Si ponit
legas, quod , vulí, poft alios,
Gisb. Cüperus Obf. 3, ao, in-,

permittit, faepe etiam partes: furgit, amicitur, incipit. Statim omnia ac paene pariter ad manum :

iri poIIit ratio conciliandi cum Philoltrato Plinium. Qui enim totó antemeridiano commentatus eft, ille optionem dare auditori|bus poteft ex pluribus,,.quas pofuit, controverfiis, quibus nimirum omnibus fe paraverit, unam eligendi. Porro quae fint controverfiae, omnium optime patet ex Senecae, quas habemus, controverfiis, h. e. caufIis fictis, quas deinde in utramque partem âgere tractareque, , et illis quafi velitationibus forenfi militiae ge* parare iuvenes. folebant. Mihi, ex Plinii narratione rem ponderanti, tamen videtur illud pq/cit fervandum et defendendum efIe. Dicit Ifaeum femper eae tempore dixiffe , fed tanquam diu /crip/erit; nam antea ei fummiam facultatem dicendi et copiam tribuerat. Iam 1[aeus fe talem gerebat, qualis videri volebat. T Ergo pofcit controverfiat, ne ipfe praeparatus adveniffe videatur, et pliares, ne cum illo auditore, qui quaeftionem propofuifTet, libi convenifTe videaiur. Deinde ut nulla fraudis fufpicio relinqueretur, etiam auditôribus aliis rurfus inter propolitas controverfias electionem permittebat. Nam fi ipfe pq/uyfet illas, quamvis ex his unam elegifTent auditores, tamen femper talis fuiflet, cui fe praeparare potuifTet. Plane defèribii Plinius Ifaeum talem, quales hodiemum funt, qui apud Italos Im£%*$ dicuntur, hoc uno, diverfi, quod carmina ex tempore dicunt, fed ita etiam, tanquam £!iu fcripferint. Accedit, quod illos ÉÉ; ££; In tas* iam legimus quaeftiones po/uiffe, É; femper ;£}}. f;/;%;

[ocr errors]

Probabilis disputatio, cui album calculum libens adiicio. Add. Gesner. in Epift. ad I. A. Erneftium, cui item ponit placue

rat. Gierigius hanc παρασμόο$•,gwv in textum adeo intulit, minus verecunde cum Plinio agens, quam a critico ceteroqui tam modefìo exfpecta[les. . S. Έ. etiam partes) Vel ea intelligenda elt, quam dispo/itionem vocamus hodie : vel hoc, uti dicant auditores, in quam artem velint tractari controveram, accu[arine an defendi ? etc, G, faepe etiam partes) ut dicant auditores, in quam partem velint tractari controverliam, accufarine an defendi. Ita Gesnerus; fed nefcio quomodo dubito, an Plinius hoc fenfu permittere auditoribus partes abfolute dixerit. Certe ambigue dixiflet : nam quid impedit, quo minus partes Öontroverliarum intelligamus eas, quae exordio, narratione, confirmátione, refutatione, epilogo, confiant? Nempe has ego malim nunc intelligi. Eft enim haud dubie maioris artis et facultatis, illas partes, quamcunque pofcant auditores, in promtur habere, et ordine perturbato ftatim pertractare, quam accufantis vel defendentis partes fumere, Enimvero Jfaeus artem oftentabat. Itaque legendum putem partis, fc. électionem permittit auditoribus, ut fi velint totius controverliae eam E, maxime tractari, quae abeat narrationem rei faótae, vel quae confirmationem argumentorum etc. Haec fiducia niom maior eft ea, quam notavit Quintil. 1 o, 7. Declamatores quosdam perverfa ducit ambitio, ut expofita controverfia protinus dicere ve/int : quin etiam, quod eft in primis friuolum ac fcenicum, verbum petant, quo incipiant. E. Partis habent aliquot libri Cortio infpecti ac Bruinmeri Ex

cerpta. Ay. Åt. amicttur) Non ita in

epta eft haec lectio , ut permu

tanda [it contra alteram, tam

fenfus reconditi occurfant, verba, fed Multa lectio in Prooemiatur apte, mar

quaefita et exculta.

3 multa fcriptio elucet. rat aperte , ornat excelfe:

pugnat acriter , poftremo docet, ficit ; quid maxime, dubites.

ualia ? ubitis;

colligit fortiter, delectat, adCrebra voiua

τα, fyllogifmi circumfcripti et effecti: quod

igitur (in qua errandi occafionem librario Médiceo dedit c folemniter in g mutatum.) Potius fervanda lectio optimorum . librorum, quae conveniat cum decoro illo 6ratorio, de quo Quinctil. 1 1 , 3, 156. Leviter con/urgendum, tum in componenda toga. vel, /i neceffe /it, ex integro iniicienda, dumtaxat in iudicii*, ( apud principem enim et magiftratus ac tribunalia non licebit) paulJum eft commorandum, ut et amictüs fit decentior, et pauldum /patit ad cogitandum. Nofter 4, 1 1 , 3. Po/tquam /? compofuit, circumfpexitque habitum /uum. Confirmatur hoc utroquô loco obfervatio virorum doctórum, Ferrarii Anal. de re veft. c. 26. et Brouckh. ad Tib. 1, 9, 13. de amictu yeftem exueriörem, quale eft pallium, uoga, fignificante. G. verba, fed qualia ?) AbfcifTo

parte res antea dictae veluti per cumulum et congeriem repelúntur. Huic parti et illud fortiter melius convenit. Nam, ui Quintil. 6, 1. ait, quae enumeranda. videntur, cum pondere aliquo dicenda /unt, et aptis e*citanda /ententiis, et figuris uti

ue varianda. Nempe Plinius

[aeum ita laudat, ut eum nom omnibus folum partibus eloquentiae, fed et virtutibus et officiis oratoriis [atisfacere dicat. Primum partes orationis praecipuas quatuor enumerat, prooemium, narrationem, - confirmationem cum refutatione, (pugnat acriter, nam in hac parte pugna et contentio inprimis dominaiur) epilogum, qui recapitulatione cor.uinietur, (colligit /ortiter). Deinde elocutionis virtutem felici brevitate ita laudat, ut eum ornare ercel/e dicat. Denique officia oratoris, docendi, delectandi, ad

dicendi genere occupat obiectio- ficiendi commemorat. E.

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »