Pagina-afbeeldingen
PDF

cipis, fed ipfum principem cernere, in publico, in populo fedentem : populo, cui locorum quin

que millia adiecifti.

Auxeras euim

numerum'

eius congiarii facilitate, maioremque in poflerum fuscipi liberalitatis tuae fide iufleras. LII. Horum unum fi praefiitifTet alius, illi iam dudum radiatum capnt, et media inter deos fedes auro flaret aut ebore, augufiioribnsque aris et grandioribus victimis invocaretur. Tu delubra a non mifi adoraturus intras, 1ibi maximus honor excubare pro templis, pofiibusque praetexi. Sic fit, ut dei fummum inter homines faftigium fer

populo) Legendum puto in popu/o. Ultima litera vocis praecedentis elilit praepofiuionemi. S.

quinque millia ) * Minutus nimis numerus Lipfio merito videtur, qui oliendit, cum Iulii Caefaris aetate cci.x millia ceperit, tempore conditae motitiae imperii cepiffe millia cccclxxxv. Nempe corrector aliquis Plinii hic numerum conformare voluit ad numerum ingenuorum, cui alimenta data. Sed circus omnis generis multitudinem debebat capere. G,

LII, 1 illi iam dudum), Codices iam dudum illi. quem verborum ordinem Gierìgius iure praetulit. 8. radiatum caput ) Ad folis aut alterius atiri efiigiem. Videmus in nummis. G. 2 ercubare pro templis ) Sratuae Traiani, extra cellam temIorum pofitae, quafi excubitores É; , honoris Deorum cauITa ibi collocati. G. Non minus exquifite pq/ii/us raeteri dicuntur, quae colloAca mtur ante templa vel fores tenplorum. Sic Seuec. Ep. 89. nu/Zum //umem , cuius m on ripas aedifio ia nq/ira praeterant. E. ut dei -- /ervent) Non amplius adducuntur in^ contemtum

[ocr errors]

dii focietate hominum viventium, qua adhuc /ordebant, uti mox loquiur; fed fervant faftigium fuum et fupremum bonorem, uumn tu illorum honorem et faItigium tibi non arroges. *Nempe J verbum /ervemt eas mihi habere videbatur auctoritates, productas a Cl. Schwarzio, quas convellere difficiie eft. Aedeptus autem, quod habent libri, in adpaias mutare videbatur non immodelium. Sed cum dei pro dit vix inveniatur ; cum /erves etiam Iit in bonis libris ; cum adeptus ./is etiam fignificare pollit cape/. /ieris : aeque fere placet CI. Schwarzii ratio, qui ut a legendum exiliimat. Sic fit, ut /umrnum inter homines /a/i/gium ./ervos , cum deorum i//e // om. ./is adeptu*. . . Explicare poliis inanc lententiam Horatii verbis, Od. 3, 6, 5. /) Is ue minorem quod geris, imperat. G., Erneliius editurus erat : ut /ummumn inter h omnines /g figium /erves, expunctáque notâ Gesneri, appoliturus hanc : ,,Sic cum Schwarzio et Gierìgio reponero non dubitavi. Gesnerus ediderat : Sic fit, ut dei /ummum jnter hominer /a/iigium /ervent, quum deorum iy;/e mom appetas. Et ipfe Gesnerus libi haec placere fatebatur." De forma

alei vid. ad ep. 8, 8, 5. S.

[ocr errors]

3 vent, quum deorum ipfe non adpetas. Itaque tuam ftatuam im veftibulo Iovis Optimi Maximi unam alteramve, et hamc aeream, cernimus. At paullo ante aditus omnes, omnes gradus, totaquc area hinc auro, hinc argento relucebat, feu potius polluebatur: quum incefli principis flatuis 4 permixta deorum fimulacra forderent. Ergo ifiae quidem aereae, et paucae manent, manebuntque, quam diu templum ipfum: illae autem aureae et inmumerabiles ftrage et ruina publico gaudio litaverunt. Iuvabat illidere folo fuperbiflìmos vultus, infiare ferro, faevire fecuribus, ut fi fingulos ictus 5 fanguis dolorque fequeretur. Nemo tam temperaus gaudii feraeque laetitiae, quin iuftar ultionis videretur, cernere laceros artus, truncata mem» ( bra; poftremo truces horrendasque imagines abiectas, excoctasque flammis : ut ex illo terrore et mimis in ufum hominum ac voluptates ignibus 6 mutarentur. Simili reverentia, Caefar, non apud Gemium tuum bonitati tuae gratias agi, fed apud mumem Iovis Optimi Maximi pateris: illi debere, quidquid nos tibi debeamus, illius, quod bene

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

facias, muneris efTe, qui te dedit. Ante quidem 7 ingentes hoftiarum greges per Capitoliuum iter, magna fui parte velut intercepti, devertere via cogebantur: quum faeviflimä donesiui atrocillima effigies tanto victimarum cruore coleretur, quamtum ipfe humaui fanguinis profundebat. LIII. Omnia, P. C., quae de aliis principibus a me aut dicuntur, aut dicta funt, eo pertinent, ut oflendam, , quam longa confuetudine corruptos depravatosque mores principatus parens mofter reformet et corrigat. Et alioquin nihil non parum grate fine comparatione laudatur. Praeter-2 ea hoc primum erga optimum Imperatorem piorum civium oflìcium eft, infequi disfimiles. Neque enim fatis amarint bonos principes, qui malos fatis non oderimt. Adiice, quod Imperatoris3 noflri non aliud amplius ac diffufius meritum eft,. quam quod infectari malos principes tutum eft. An excidit dolori moftro modo vindicatus Nero? 4 Permitteret, credo, famam vitamque eius carpi, qui mortem ulcifccbatur: nec ut in fe dicta interpretaretur, quae de fimillimo dicerentur. Quare 57 ego, Caefar, muneribus tuis omnibus comparo,

7 devertere via ) Ad ftatuas Domitiani: in quibus nobilis illa equefiris, de qua Statius Silv. 1, 1. veriflimo fpécimine, quousque proceflerit tum adulatio. ' G.

[ocr errors]

ftit. G. me. Alterum omnibus (legunt enim, Sed conf. Add. ad ep. 2, 15, muneribus omnnibus tuis omni2. S. bus comparo) ornitti Schwarzia

parum grate laudatur) pa

rum placet, parum efficit lauda-
tio fine aliqua comparatione.
Haec enim laüdes et illuftrat, et
auget. E.
4 vindicatus Nero ) Cum Do-
mitianus Suetonio tefte c. 14.

Epaphroditum a libellis capi

[ocr errors]

nus atque Guelferb. libri, jplaque adèo fententia , iubent. Vulgatam fic interpretabar, Te in muneribus omnibus tuis principibus omnibus comparo, multi* tuis muneribus antepono, quod etc. Sed altera lectio haud dubie melior. G. .

[ocr errors]
[ocr errors]

fcena, ab hiflrione et

• ' mu!tis antepono, quod licet nobis et im praeteritum de malis Imperatoribus quotidie vindicari, et futuros fuL exemplo , praemouere, mullum locum, nullum eße, tempus, quo fuueftorum principum manes a pofterorum exfecratiouibus conquiefeaut. Quo coufiantius, P. C., et dolores nofiros et gaudia proferamus: laetemur his, quibus fruimur ; iugemifcamus illis, quae patiebamur. Simul utrumque faciendum efi fub bomo principe. Hoc fecreta noftra, hoc fermones, hoc ipfae

gratiarum actiones agant; meminerintque, fic ma

xime laudari ineolumem Imperatorem, fi priores fecus meriti reprehendantur. Nam quum de ma

lo principe pofteri tacent, manifeftum efi, eadem

facere praefentem.

• LIV. Et quis iam locus miferae adulationis nmanebat ignarus, quum laudes Imperatorum ludis etiam et commillionibus celebrarentur, faltarentur, atque in omne ludibrium effeminatis vocibus, modis, gefiibus, frangerentur ? Sed illud indignum, quod eodem tempore in fenatu et iu a confule laudabantur. 2Tu procul a tui cultu ludicras artes removifti.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Sed quid ego iftud 3

admiror, , quum eos quoque honores, qui tibi a nobis offeruntur, aut delibare parciflime, aut omnino foleas recufare ? ' Nihil ante tam vulgare, tam parvum in fenatu agebatur, ut non laudibus principum immorarentur, quibuscunque cenfendi me

cellitas accidifTet.

De ampliando numero gladia-4

torum , aut de inflituendo collegio fabrorum confulebamur: et quafi prolatis imperii finibus munc ingentes arcus, exceflurosque templorum faftigium titulos, nunc menfes etiam, nec hos fingulos,

momimi Caefarum dicabamus. quafi meruiflent, laetabantur.

Patiebantur illi, et, At nunc quis uo-5

flrum , tamquam oblitus eius, de quo refertur, cenfendi officium principis honore confumit?

Tuae moderationis laus

Tio feverior, ad quem Horatius Od. 4, 5. extr. Longas o utinam dicimus uvidi, Cum Sol Oceano fubeft. Scenam, hj/irionem, ludicras artes removet Plinius, non epularum hilaritatem. Nolim ego eripi mihi, meisque fodalibus, libertatem inter [obrias, hilares lamen , et vino non carentes, epulas ufurpandi nomen Regis, in quo plurima Traiani, et Quaedam — fed hic nimis angufius locus eft. G. theatra ipfa ) Ut fupra Ep. 5, 18, 9. Theatra male mificos camerè docuerunt. G.

4 exceffuros titulos). Titulos adeoTIongos, quos vix capiant faftigia ( fronti/picia aut frontones íódiè vocant) locus ilIis deftinatus et proprius : exemplo e[t prima illa in Gruteriamo corpore Panthei infcriptio. Quam opus tuerit hac adnotatione, oltendit Arntzenii longa deliratio, qui

haec conflantia noflra :

[blocks in formation]
« VorigeDoorgaan »