Pagina-afbeeldingen
PDF

.quadam et infito torpore cefTavimus: terror, et metus, et mifera illa ex periculis facta prudentia momebat, ut a republica (erat autem omnimo mulla, respublica) oculos, aures, animos avertere5 mus. • At nunc tua dextera tuisque promiflis freti et innixi, obfepta diutina fervitute ora referamus,

frenatamque tot malis linguam refolvimus.

Vis

enim tales efle mos, quales iubes, nihilque exhortationibus tuis fucatum, mihil fubdolum denique, uod credentem fallere paret, non fine periculo fallentis. Neque emim unquam deceptus eft priuceps, nifi qui prius ipfe , decepit. : ... ; . LXVII. Equidem hunc parentis publici femfumi, cum ex oratione. eius, tum pronuntiatione ipfa perfpexifle videor. Quae enim illa gravitas fententiarum ! quam inaffectata veritas verborum! quae afleveratio in voce! quae affirmatio in vultu! quanta in oculis, habitu, gefiu, toto . denique 2 corpore fides! Tenebit ergo femper, quod fuafe

• aut, promere in medium ; pro-
memus, aut, proferre in me-
dium ; proferemus. Quis credet,
Secundum, talis repetitionis omnni-
noquo concinnitatis xarax6g&s
ftudiofum, eam hic neglexifIe,
ubi ipfae aures verbi iterátionem
pofcere videntur? S. -
facta) Gloflatori acceptum re-
fert I. A. Erneft., ut abhorrëns a bre-
vitate Plin. bonaeque Latinitati ab-
fonum. Non affentior. Quam enim
dicat brevitatem vir egregius in
pamegyrico Plinii, nefcio. De La-
iimitate autem, vide mihi Livium
35, 45, 4. l4dventum eius et
maie/iatem ad verecundiam /a-
ciendam Romanis vim maiorem
habituram, quam arma. S.
5. ob/epta) omnino claufa.
Nihil, öpinor, cauflae erat, cur
haec vox N. Hcinfio et I. A.
Erneftio corrupta videretur. S.
non fine periculo fallentis)
I.acinia TI. A. Erneftio videtur ab
ineptâ manu adfuia, quam refe-
ctaim velit. Voluit ergo refecta

[merged small][ocr errors][merged small]

*.

rit: fcietque nos, quoties libertatem, quam dedit,

experiemur, fibi parere. Nec verendum eft, ne $ incautos putet, fi fidelitate temporum conftanter iutamur, quos meminit fub- malo principe alitcr vixifle. Nuncupare vota et pro aetermitate imperii, et pro falute civium? immo pro falute principum, ac propter illos pro aeternitate imperii folebamus. Haec pro imperio nollro , im quae 4 fint verba fuscepta, operae pretium eft annotare:

SI IBENE REMIPVBLICAM ET EX . VTILITATE OMNIVM

RExERis. Digna vota, quae femper fuscipiantur,

femperque folvantur. Egit cum diis, ipfo te aucto- 5 re, Caefar, respublica, ut te fofpitem incolumem

que praefiarent, fi tu ceteros praeftitifles: Ii con

tra , illi quoque a cuflodia tui capitis oculos di

moverent, teque relinquerent votis, quae non

palam fusciperentur. Alii fe fuperftites reipubli- 6 cae optabaiit, faciebantque: tibi falus tua invifa

eft, fi non fit cum reipublicae falute coniuncta.

Nihil pro te pateris optari, nifi expediat optanti

bus: omnibusque ammis in confilium de te deos

mittis; exigisque, ut fententiam fuam mutent, fi

talis efle defieris, qualis electus es. Sed ingenti7 confcientia, Caefar,^ pacifceris cum diis, ut te,

fi mereberis, fervent: quum fcias, am merearis,

3 Nuncupare vota) Dies folemnis huic Publigae cerimoniae dictus III. Non. lan. Vid. de tota re copiofe Lipf. ad Tac. Anm. 16, 22. f. Exc. B. et Cafaub. ad Spartian. Adrian. c. 24. p. 2o5. Hack. De memoria eorum in nummis Spanh. disf. 13. p. 525. G.

et pro /a/ute civium ?) Puto per interrogationem prolata haec verba, quafi dicat : ' Solebamus vota nuncupare primo pro aeternitate imperii, an exfpectas, qui legis, et pro /a/ute civium ? Sic non opus coniectura eorum, qui pro civium reponi volunt [?; Immo , aliter Te res nabet: Pro Jalute principum,

[blocks in formation]
[ocr errors]

a quum fervent.

8 neminem magis, quam deos fcire. Nonne vobis,

P. C., haec diebus ac noctibus agitare fecum videtur ? Ego quidem in me, fi omnium utilitas ita pofceret, etiam Praefecti manum armavi: fed me deorum quidem: aut iram, aut negligentiam deprecor: quaefo immo et obteftork, me unquam pro me vota respublica invita fuscipiat; aut, fi fusceperit invita, ne debeat.

LXVIII. Capis ergo, Caefar, falutis tuae gloriofiflimum fructum ex confenfu deorum. Nam quum excipias, ut 1TA DEMVM TE DII sERvENt, si JENE REMPvblicAM ET Ex vtiLiTATE oMNivM RExERis: certus es, te bene rempublicam gerere, Itaque fecurus tibi et laetus dies exit, qui principes alios cura et metu distinebat: quum fuspenli et attoniti, parumque confifi pa

[ocr errors]

Vid. avunculus noftri 29, 1. f. 8. Ouum Graecos Italia pellerent, (Schwarzius putat excidifTe nec) ercepiffe medicos, h. e. nominatim illos inclufifle, et, me quis eximios illos haberet, caviffe." G. Hanc Gesneri interpretationem Gierigius confirmavit^ his exemplis, Plin. H. N. 14, 1. 3. Ut vindemiator auctoratus rogum ac tumulum eaecipiat. Sénec. Ep. 6. Si cum hac exceptione fapientia detur, ut eam inclufam teneam, reiiciam. E. te bene) Scribendum cum al. bene te. . Verbum gravius praecedere debet. Mox malim regere, ut haec carmini ipfi melius refpondeant. Saepiflime commutata a librariis gerere et regere. vid. Drakenb. ad Liv. 27, 4o, a. ubi de his ipfis formulis, gerere rempublicam, regere remp. S. 2 laetur dies ) Ipfe dies votorum III Non. Ian. de quo ad 67, 3. G. eaeit). Iuvat hic quafi expiare commifTum fuperioris editionis, ubi erit irrepferat, cum dudum eaeit ex optimis libris reflitutum et a Cl. Schwarzio firmatum fit. G.

tientia noftra, hinc atque inde publicae fervitutis nuntios ex[pectarent. Ac fi forte aliquos flumina, 5 mives, venti praepediflent, ftatim hoc illud efle credebant, quod merebantur; nec erat discrimen ullum pavoris: propterea quod, quum a malo principe tanquam fuccellor timeatur, quisquis eft dignior, quum fit nemo non diguior, omnes timentur. Tuam fecuritatem non mora nuntiorum, 4 non literarum tarditas differt. Scis tibi ubique iurari, quum ipfe iuraveris omnibus. Nemo hoc 5 fibi non praeftat. Amamus quidem te, in quamtum mereris; iftud tamen non tui facimus amore, fed noftri: nec unquam illucefcat dies, quo pro ve nuncupet vota non utilitas noftra, fed fides, , Caefar. Turpis tutela principis, cui poteft impu- 6 tari. Queri libet, quod in Tecreta noftra non inquirant principes, mili quos odimus. Nam fi ea-7 dem cura bonis, quae malis eflet, quam ubique admirationem tui, quod gaudium exfultationemque deprehenderes! quos omnium cum coniugiÐus ac Tiberis, quos etiam cum domefticis aris focisque fermones ! Scires molliflìmis illis aurihus parci. Et alioqui, quum fint odium amorque contraria, hoc perquam fimile habent, quod ibi intemperantius amamus bonos principes, ubi liberius malos odimus.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

.

LXIX. Cepifii tamen et affectus nofivi et iudicii experimentum, quamtum maximum praefens capere potuifli, illo die, quo folicitudini pudorique candidatorum ita comfuluifti, ne ullius gaudium alterius triftitia turbaret. Alii cum laetitia, alii cum Tpe receflerunt: multis gratulan2 dum, nemo confolandus fuit. Nec ideo feguius iuvenes noftros exhortatus es, fenatum circumirent, fenatui fupplicarent, atque ita a principe 3 fperarent honores, fi a fematu petiflent. Quo quidem in loco, fi quibus opus exemplo, adiecifii, ut te imitarentur. Arduum, Caefar, exemplum, et quod imitari non magis quisque candidatorum, quam principum pollit. Quis enim vel uno die reverentior fematus candidatus, quam tu, cum omni vita, tum illo ipfo tempore, quo iudi4 cas de candidatis ? An aliud a te, quam fenatus reverentia obtinuit, ut iuvenibus clariflimae gentis debitum generi honorem, fed antequam debe* 5 retur, offerres? Tandem ergo mobilitas non ob[curatur, fed illuftratur a principe : tandem illos ingentium virorum nepotes, ilios pofteros libertatis, nec terret Caefar, nec pavet: quin immo fefiinatis honoribus amplificat atque auget, et maioribus Tuis reddit. Si quid usquam ftirpis antiquae, fi quid refiduae claritatis ; hoc amplexatur, et refovet, et in ufum reipublicae promit. 6 Sunt in honore hominum, et in honore famae

[blocks in formation]
« VorigeDoorgaan »