Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

tas, tuus candor agnoscitur! ut, li' quis eam uxori tuae conferat, dubitare cogatur, utrum fit eslicacius ad recte vivendum, bene iuftitui, aut feliciter nasci. Nihil eft tam pronum ad fimul- 2 tates, quam aemulatio, in feminis praesertim : ea porro maxime nascitur ex coniunctione, alitur aequalitate, exardefcit invidia, cuius finis est odium. Quo quidem admirabilius existimandum 3 est, quod mulieribus duabus in una domo, parique fortuna, nullum certamen, nulla contentio est. Suspiciunt invicem, invicem cedunt: quumque te 4 utraque effufisime diligat, nihil lua putant interese, utram tu magis ames.

Idem utrique propofitum, idem tenor vitae, nihilque, ex quo sentias duas elle. Te enim imitari, te subsequi student. 5 Ideo utraque mores eosdem, quia utraque luos, habet: inde moderatio, inde etiam perpetua securitas. Neque enim unquam periclitabuntur elle privatae, quae non defierunt. "Obtulerat illis le-6 natus cognomen Augustarum, quod certatim deprecatae sunt, quam diu appellationem patris patriae iu recusasles: seu quod plus elle in eo iudicabant, fi uxor et soror tua, quam fi Augustae dicerentur. Sed quaecunque illis ratio tantam 7. modestiam sualit; hoc magis dignae sunt, quae

AVG.

LXXXIV, i bene institui) exuerunt: itaque etsi redigantur Hoc ad uxorem Traiani refertur, ad privatam conditionem, nihil ut feliciter nasci ad sororem. G. iplis' asperum accidat. G.

aut feliciter nasci) Peccavitne noster adversus magiftri lui, dentur tamen polt recepisse, ut

6 cognomen Augufiarum) ViFabii, praeceptum ? qui 1, 5, 49. Nam et an 'et aut coniunccio apparet ex inscr. apud Gruterum nes funt, inquit, male tamen

p. 247, 6. ubi in arcu Traiani

VI. illius consulatu polito hinc interroges, Hic aut ille lit ? Vid. ad 10, 48, 2.

* Certe omnes
honor habetur

hinc DIVAB libri aut hic habent, quos in

Nimi. Ipexit Schwarzius. G. Postea tamen an in uno Cod.

rum hic ipfe etiam pater patriae Vatic. repertum edidit. E.

appellatur. De nummis videatur Idque a Plinio profectum pu

Spanh. diss. 11. p. 271. et 288. G. S.

sen) Alterum seu in priore 5. non defierunt) Nunquam membro latet, vid. I. A. 'Ernemodeftiam privatarum feminarum ftium. S.

MAR

PLOTINAE
CONIVGI AVG.
CIANAE AVG. SORORI AVG.

10.

in animis noftris et fint et habeantur augustae, 8 quia non vocantur. Quid enim laudabilius femi . nis, quam fi verum honorem non in Splendore titulorum, sed in iudiciis hominum reponant, magnisque nominibus pares se faciant, etiam dum l'ecusant?

LXXXV. Iam etiam et in privatorum animis exoleverat priscum mortalium bonum, amicitia, cuius in locum migraverant assentationes, blanditiae, et peior odio amoris fimulatio. Etenim in principum domo nomeu tantum amicitiae, inane a scilicet irrisumque, manebat. Nam quae poterat efle inter eos amicitia, quorum fibi alii domini, alii servi videbantur? Tu hanc pulsam et errantem reduxisti: habes amicos, quia amicus ipse 3 es. Neque enim, ut alia subiectis, ita amor im

peratur: neque est ullus affectus tam erectus, et liber, et dominationis impatiens, nec qui magis 4 vices exigat. Potest fortasse princeps inique, pot

est tamen odio esse nonnullis, etiamfi ipfe non 5 oderit: amari, nifi ipse amet, non poteft. Diligis ergo, quum diligaris, et in eo, quod utrinque honestillimum est, tota gloria tua est; qui superior factus, descendis in omnia familiariiatis officia, et in amicum ex imperatore submitleris: immo tunc maxime imperator, quum amicum ex 6 imperatore agis. Etenim quum plurimis amicitiis

LXXXV, 1 Iam etiam et ) 5 utrinque) Hinc amantibus Duae particulae ab negligente li- te, hinc tibi, qui amaris. Sic brario iteratae : quod non vidif- rescriplimus pro' utrique, bonis se viros dictos mireris. Scribe: apud Schwarzium aucioribus. G. Iam et in privatorum etc. Hoc familiaritatis officia) Xiphiet respicit sententiam a Plinio lin. c Dion. 1. 68. pag. 772. C. non expressam: In principum Kad ya's Jógas xal ou unosiwy, go animis exolevisse non mirum; www te xad Boudevuátwy, oxw et enim in principιιm domo etc. μάτων δε μετείχε σφίσι (τοίς φί

λοις) και πολλάκις και τέταρτος manebat) In aliis libris scri- w xeito, quartus ipse in codein pris et edi'is legebatur remane vehiculo comes vectus est) 's Te bat, quod Gierigius recepit. Ε. τας οικίας αυτών και άνευ γε Φρου

3 ullus ) Sulpicor ullus alius. gås asuv uy tisowy su funcito. Și$.

milia Eutrop. 8, 4. G.

S.

fortuva principum indigeat, praecipuum est principis opus, amicos parare. Placeat tibi semper7 haec secta, et cum alias virtutes tuas, tum hanc couflantislime, teneas: nec unquam persuadeatur, humile elle principi, visi odise. Iucundiflimum est in rebus humanis amari, sed non minus amare: quorum utroque ita frueris, ut, quum ipse ardeutillime diligas, adhuc tamen ardentius diligaris. Primum, quia facilius est, unum amare, 8 quanı multos: deinde, quia tibi amicos tuos obligandi adeft facultas tanta, ut nemo poflit te, nisi ingratus, non magis amare.

LXXXVI. Operae pretium eft referre, quod tormentum tibi iniunxeris, ne quid amico nega

Dimilisti optimum virum, tibi carislimum, invitus et tristis, et quasi retinere non polles. Quanlum amares eum,

defiderio

expertus es : distractus separatusque, dum cedis 'et vinceris. Ita, quod fando inauditum , quum princeps et 2 principis amicus diversa velletis, id potius factum eft, quod amicus volebat. O rei memoriae literisque mandandam!

Praefectum praetorii non ex ingerentibus, sed ex subtrahentibus legere: eundemque otio, quod pertinaciter amet, reddere: quumque fis ipse distentus in erü curis, non quietis gloriam cuiquam invidere. Intelligimus, 3 Caesar, quantum tibi pro laboriosa ilta statione

res.

7 humile odile) Cum non ex fubtrahentibus) Vid. 5. 5. oderimus fere nili unde malum G. meruimus; metus autem bumi.

gloriam) Al. gloria. quod vel lem animum arguat etc.

folae aures commendant. vid. ad Inmo lensus, opinor: amici- Epist. 1, 10, 12. Ceterum frutiam principem dedecere, decere ftra tentarunt viri docti lectionem odium. S.

vulgaram. maius quiddam eft,

quiete gloriosa alicui non invideLXXXVI, i tili carissimum) re, quam fimpliciter quiete. S. Al. tibique carissimum. quod praeferendum. S.

3 laboriosa -- exercita) Dene

Heumannus componit cum Cic. ? er ingerentibus) Addendum pro Milon. 2. Quid nobis labovidetur fe, quod ob fequens fed riofius, quid magis exercitum facile poluit excidere. S. dici ant fingi poteft? G.

et exercita debeamus, quum otium a te, tanquam res optima, et petatur, et detur.

Quam ego audio confufionem tuam fuille, quum digredientem profequereris! Prosequutus enim nec temperasti tibi, quo minus exeunti in litore amplexus 4 osculum ferres. Stetit Caefar in illa amicitiae Specula, precatusque maria, celeremque (fi tamen ipfe voluillet) recursum, nec sustinuii recedentem

non etiam atque etiam votis, lacrymis, sequi. 5 Nam de liberalitate taceo. Quibus enim muneribus aequari haec cura principis, haec patientia potest, qua nieruifti, ut ille fibi vimium fortis, ac - prope durus videretur?

durus videretur? Nec dubito, quin agitaverit secum, an gubernacula retorqueret: et fecillet, nifi quod paene ipfo contubernio principis felicius iucundiusque est, desiderare principem 6 desiderantem. Et ille quidem, ut maximo fructu suscepti, ita maiore depofiti officii gloria fruitur: tu autem facilitate ista consequutus es, ne quem retinere videaris invitum.

LXXXVII. Civile hoc erat, et parenti publico convenientillimum, nihil cogere, semperque meminille, nullam tantam poteftatem cuiquam

euin.

Profequutus enim) Daunius: quod eft, desideraret prinProfequutus' es enim. bene. S. cipem desiderantem. G.

Non tamen opus est quicquam amplerus osculum) Miras hic locus turbas dedit, quod viri mutare, li modo cum Schwarzio docti amplexus pro

substantivo

ila explices: nisi, h. e. verum haberent.' Immo participium eli,

ideo non fecit, quod, quia, pae

E. ad quod subaudi

ne ipfo etc.

Valet eniin in Latinam linguam, quod

defiderantem) * Hoc verbum de Graeca pulcbre monuit Porlo.

e bonis libris revocavit Schwarnus ad Euripid. Med. 734. „Graeci zius, qui etiam fequentia restituit, scilicet, inquit, cum verba duo,

sic tamen ut suspicetur legendurn, diversos calus regenia', ad idem

ut maxima suscepti, ila maiore nomen aeque referunrur, ne no.

depofiti officii gloria fruitur.

Offendit nempe virum formula men aut pronomen mious luaviter repetatur, in utrovis regimine incertum Auctorem Paneg. 8, 7,

fructu fruitur: licet non ignoret semel ponunt, altero omisló." S.

5. dixifle, Quum duplici fruciul 4 precatusque maria) Vid.

fruebantur (matres et virgines', 1. A. Ernestium ad h. l. S.

quum pulcherrimi imperaioris 5 drfiderare) *Vide, an non formare viderent, et licentian ordinarius Buat oralio lic, nisi, non timererit. G.

dari posle, ut non fit gratior potestate libertas. Digous es, Caesar, qui officia mandes deponere 2 optantibus; qui petentibus vacationem invitus quidem, sed tamen tribuas ; qui ab amicis orantibus requiem non te relinqui putes; qui femper invenias, et quos ex otio revoces, et quos otio reddas. Vos quoque, quos parens volier fami-3 liariter inspicere dignatur, fovete sancte iudicium eius, quod de vobis habet: hic vester labor est. Princeps enim, quum in uno probavit amare se 4 fcire, vacat culpa, fi alios minus amat. Ipsum quidem quis mediocriter diligat, quum leges amandi non det, sed accipiat ?. Hic praesens, ille ma vult absens amari: uterque ametur, ut mavult; nemo in taedium praesentia , nemo in oblivionem absentia veniat. Tenet quisque locum, quem se-5 mel meruit; faciliusque est, ut oculis eius vultụs absentis, quam ut animo caritas excidat.

LXXXVIII. Plerique principes, quum esent civium domini, libertorum erant servi: horum confilijs, horum nutu regebantur: per hos audiebant, per hos loquebantur: per hos praeturae etiam, et sacerdotia et consulatus, immo et ab his petebantur. Tu libertis tuis summum quidein 2 honorem, sed tamquam libertis habes; abundeque fufficere his credis, fi probi et frugi existi

LXXXVII, 4 venial) Al. vé. longe abeamus, vid. Ep. 7, 29. nit. quod verum. Corrigendum et 8, 6. G. item antea amatur. Docet Pli.

Conf. Sueton. Claud. 29. et nius, quid faciat Traianus legi- Galb. 14. E. bus amandi obsequium praestans. 2 fummum quidem honorem) S.

Summum, li cogitenus ie, qui 5 femel meruit), Meruit, hoc habes; ut paullo poft, honor eft, consecutus est, non exclusa omnis illis praestatur. * Et talicet dignitate. Credo, ad hunc men duriusculum eft fummum: intellecium verbi, consuetuin fane itaque fere eft, ut malim cum Plinio, non attendiffe, qui sem- Liplio fuum. Sed non addicunt per substituerunt. Semel ex MSS. libri. Vid. Schwarzius. G. reponit Schwarzius. G.

Vulgata non solicitanda. SumLXXXVIII, i liberiorum

autem ille honor, libertis servi). Ut Claudius Narcisli, ei habitus a Traiano, fuit, quod Pallanzis, de cuius opibus, ne probi et frugi existimarentur. s.

mus

« VorigeDoorgaan »