Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

mentur.

Scias ne

Scis enim, praecipuum eflc indicium 3 non magpi privcipis magnos libertos. . Ac primum neminem in ulu habes, nisi aut tibi, aut patri tuo, aut optimo cuique dilectum; ftatimque hos ipsos quotidie deinde ita formas, ut fe non tua fortuna, sed sua netiantur: et tanto magis digni,

quibus honor omnis praestetur a nobis, quia non 4 est necelle. Iustisne de caulis S. P. Q. R. OPTIMi tibi cognomen adiecit?

adiecit? Paratum id quidem, et in medio pofitum, novum tamen. minem ante meruille, quod non erat excogitan5 dum, fi quis meruisset. An fatius fuit, FELICEM vocare? quod non moribus, sed fortunae datum est: latius, MAGNVM? cui plus invidiae, quam pulchritudinis ineft. Adoptavit te optimus prin . 6 ceps in suum, senatus in optimi nomen. Hoc tibi

tam proprium, quam paternum; nec magis definile distincteque designat, qui TRAIANVM, quam qui optimum appellat: ut olim frugalitate Pisones, sapientia Laelii, pietate Metelli monstrabantur. Quae fimul omnia uno isto nomine continentur. Nec videri potest optimus, nisi qui est omnibus

[optimis] in lua cuiusque laude praeftantior. 7 Merito tibi ergo post ceteras appellationes haec

est addita, ut maior. Minus est enim Imperato

* Recie,

3 optimo cuique dilecium) 6 omnibus Coptimis]) *In

nec fine fuffragio MS. cludendum curavi oprimis, ut Principum poli cuique omitti nimis luxurians, et forte imprujubet Schwarzius. Pro statimque, denter tantum huc relatum ex quod incommodum lane est, cum praecedentibus. G. quotidie ac deinde sequantur, Omisit adeo Gierigius. Mihi Liplius legendum suspicatur, dile- satis commodum vereque Pliniactum aeftimatumque. Hos ipfos. num videtur. Senlus: non potCui eatenus subscribo, ut certe est optimus videri, nisi qui vine ftatimque corruptum ex nomine cit omnes, qui in sua quisque ad dilectum adiuncto arbitrer: laude maxime excellunt. Cap. 89, fuitne spectatumque? G. 1. optimus ipse non timuisti eli

4 Iuftisne de' caulis) Vid. gere meliorem. Cap. 92, 4. mead 56, 2. G.

liorem optimo genuit. Supra Cap. non erat excogitandum) Non 62, 3. nullamque in eo gloriam opus erat, ut tamquam novum, ponit, quod fit omnibus maior, quo te afticeremus, honorem ex- nisi marimi fuerint, quibus macogitaremus. G.

ior cft. S.

rem, et Caesarem, et Auguftum, quam omnibus Imperatoribus, et Caesaribus, et Augustis elle meliorem. Ideoque ille parens hominum deorum-8 que Optimi prius, deinde maxim nomine colitur. Quo praeclarior laus tua, quem non minus constat optimum esse, quam maximum. Adfequutus 9 es nomen, quod ad alium transire non poflit, nisi ut appareat in bono principe alienum, in malo falsum : quod licet omnes postea ufurpent, semper tamer agnoscetur ut tuum. Etenim, ut 10 nomine Avgvsti admonemur eius, cui prinium dicatum eft, ita haec optimi appellatio nunquam memoriae hominum fine te recurret, quotiesque posteri noftri OPTIMVM aliquem vocare cogentur, toties recordabuntur, quis meruerit vocari.

LXXXIX. Quanto nunc, dive Nerva, gaudio frueris, quum vides et elle OPTIMvm, et dici, quem tamquam optimum elegifti! quam laetumi tibi, quod comparatus filio tuo vinceris! Neque enim alio magis approbatur animi tui magnitudo, quam quod optimus ipse non timuisti eligere meliorem. Sed et tu, pater Traiane, (nam tu quo-2 que, fi non fidera, proximam tamen lideribus obtines sedem) quantam percipis voluptatem, quum illum tribunum, illum militem tuum, tan

vocare.

manes

9 in bono principe alienum) fidera Deorum sedes. In his Quia alius iam occupavit, ut quatuordecim non licet sedere nili adeo non iam valeat ad distin- consecratis Augustis. Conf. 11, 2. crionem: nili forte placeat Opti- Sed, Li Lucanum audimus, 9, 6. mum secundum, et deinceps, Quod patet terras inter, lunaeG.

que

meatus, Semidei Gierigius explicat alienum, ad kabilant. Laudavit Liplius: Celalium quali per metaphoram mo. larius autem Manil. i, 761. et do trauslatum, quod in Traiano 800. Ceterum non passus est proprium nomen ellet. E. Traianus patrem suum semper

LXXXIX, non timuifii) exsulare caelo ipso. Exstat enim Contra quam Augustus fecille nummus sexto' illius consulatu accusatur apud Tac. Ann. 1, 10. percussus, in quo DIVI NERVA ET Quoniam 'arrogantiam faevi. TRAIANVS PAT. 'adverlis vultibus liamque Tiberii introspererit, proponuntur. vid. Spanh. diss. ii. comparatione deterrima fibiglo- p. 328. G. riam peperise. G.

tribunum militem) De tri. 2 fi non fidera) Nimirum bupatu Traiani dictum c. 15, J.

1

1

tum imperatorein, tantum principem cernis! cum

que eo, qui adoptavit, amicillime contendis, 3 pulchrius fuifle genuille talem, an elegille! Macte uterque ingenti in rempublicam merito, cui hoc tantum boni contuliftis! Lieet alteri veltrum filii virtus triumphalia, caelum alteri dederit: pon minor ,tamen vestra laus, quod ista per filium, quam li ipli meruisletis.

XC. Scio, P. C., cum ceteros cives, tum praecipue consules , oportere fic affici, ut se publice niagis, quam privatim obligatos putent. 2 Ut enim malos principes rectius pulchriusque est

ex communibus iniuriis odisle, quam propriis :

ita boni fpeciofius amantur ob ea, quae generi 3 humano, quam quae hominibus praestant. Quia

tamen in consuetudinem venit, ut consules, publica gratiarum actione perlata, suo ne, quantum debeant principi, profiteantur: concedite, me non pro me magis munere isto, quam

quoque nomi

Tatur

* Nonne melius erat fic, illum ctio mihi eriam aptior videtur militem, illum tribunum tuum ? verbo contendere, quod sequen

tem comparationem aliquam poImmo Schwarzius alterum or- ftulare videtur." Verillimum hoc. dinem apriorem conlilio oratoris Vilium eft, non in an , sed in docet. Traianus pater filium mi- fuiffe: nili quid excidiflo dica

e tribuno, et e gregario mus. S. arleo milite ad imperatoriam diguitarem evectum. 'E.

3 triumphalia) De illa Par.

thica lauro loquitur, quam de. an elegile !) Haec constru- claratum ivimus ad 14, 1.

Sed ctio laborare videtur. Nam de- line dubio etiam triumphalem bebat ila connecti oratio, pul- Natuam pauri poluit, vel politam chrius fuiffe genuisse talem, instauravit : ornamentaque illi quam elegille: vel ita, pulchri- triumphalia conservavit. De caeune carte genuille talem, lo Nervae daio fupra c. 11. G. an elegiljc?

XC, 3 in confuetudinem vePrius daturus erat Ernestius. „Ita, inquit, non dubitavi cum

In consuetudinem vertit Gierigio ponere pro vulg. an

MSS. et imprelli plures apud clegille, qaae conltructio corru

Schwarzium. `Haeret ipse: dubipia est. Gesnerus iam monuerat,

to ego quoque, nisi quod ad debere ita connecti orationem: hoc paullo abstrusius, quod pro

vertit propendet animus, quia pulchrius fuiffe, genuille talem, inde 'librariis minus placuit.' G. quam elegille : vel ita, pulchriusne fuerit, genuille talem, an perlata) Vid. I. A. Ernestius slegiffe. Haec poiterior constru- ad h. I. S.

nit)

et metus erat.

pro collega meo, Cornuto Tertullo, C. V., fungi. Cur enim non pro illo quoque gratias agam, pro 4 quo non minus debeo? praesertim quum indul. gentillimus imperator in concordia nostra ea praeftiterit ambobus, quae fi tantum in alterum con, tuliset, ambos tameu aequaliter obligallet. Utrum-5 que noftrum ille optimi cuiusque fpoliator et carnifex ftragibus amicorum, et in proximum iacto fulmine aiflaverat. Iisdem enim amicis gloriabamur, eosdem amillos lugebamus: ac ficut nunc fpes gaudiumque, ita tunc communis nobis dolor

Kabuerat hunc honorem periculis 6 nostris divus Nerva, ut nos, etsi minus votos, ut bonos tamen, promovere vellet: quia mutati seculi fignum et hoc esset, quod florerent, quorum praecipuum votum ante fuerat, ut memoriae principis elaberentur.

XCI. Nondum biennium compleramus in officio laboriofislimo et maximo, quum tu nobis, optime principum, fortislime Imperatorum, confulatum obtulifti, ut ad fummum honorem gloria celeritatis accederet. Tantum inter te et illos a principes interest, qui beneficiis suis, commendationem ex difficultate captabant, gratioresque accipientibus honores arbitrabantur, fi prius illos desperatio, et taedium, et limilis repulsae mora,

C. V.) h. e. clarissimo viro, promoverit, morte praeventus, ne putes illas siglas confularem iamen promovere ad praefectuvirum significare. Nam Tertul- ram aerarii vellet. Syllepleos taJuin antea

non fuille consulem, lis exempla Pliniana profert. G. Schwarzius monuit. E.

Vid. I. A. Ernestius ad h. l. S. fulmine afflaverat) Compara Ep. 3, u, 3. Tot circa XCI, I in officio laboriosis: me iaciis fulminibus quafi am- fimo) Praefectura aerarii. Vid. Luftus. G.

5, 15', 5. quae tota epiliola de 6 minus notos) *Nocos non

hac necellitudine agit. Add. 10, habent, quos Schwarzius adhi- 20, !.

G. buit, libri antiqui. Postulat au 2 si prius illos) Intellige hotem, quod Liplius mopuit, vel

Honores nomen fuum boc vel fimile: nomen fententia. fere amillunt; in notam et conSchwarzius fervat lectionem vulga- tumeliam mutantur, li differantam et interprelatur: etfi minus lur per repullas etc. G.

nores.

3in notam quandam pudoremque vertissent. Obftat verecundia, quo minus percenseamus, quo utrumque noftrum testimonio ornaris: ut amore recti, amore reipublicae, priscis illis consulibus aequa4 veris. Merito nec ne, neutram in partem decernere audeamus; quia nec

quia nec fas eft, affirmationi tuae derogare, et onerofum confiteri, vera elle,

quae de nobis, praesertim tam magnifica, dixisli. 5 Tu tamen dignus es, qui eos consules facias, de quibus poslis ista praedicare. Tribuas veniam, quod inter haec beneficia tua gratisimum est nobis, quod nos rursus collegas elle voluisti. 6 Ita caritas mutua , ita congruens tenor vitae, ita una eademque ratio propofiti poftulabat: cuius ea vis, ut morum fimilitudo concordiae noftrae gloriam minuat, ac perinde fit mirum, fi alter 7 noftrum a collega, ac fi a seipso dissentiat. Non

ergo temporarium et subitum eft, quod uterque collegae consulatu, tamquam iterum suo gaudet; nifi quod tamen, qui rursus consules fiunt, bis quidem, sed temporibus diverfis obligantur: nos duos consulatus accipimus fimul, fimul gerimus, alterque in altero coolules, sed iterum et pariter sumus.

XCII. Illud vero quam infigne, quod nobis praefectis aerario consulatum ante, quam succeflorem dedifti! Aucta est diguitas dignitate: neque continuatus tantum, sed geminatus est honor, fiuemque poteftatis alterius, tamquam parum

4 onerosum) Pudorem no- iane, consilio, et praevia delibestrum onerat. Sic 58, 6. onerofa ratione ita institutum. In sequenerit modestiae etc: G.

tibus documenta supt aetatis Pli6 gloriam minuat) Mirum nianae, qua ingenii laudem haenim non eft, fi homines limil- bebat, ex rebus utcunque miris limis moribus et confiliis inter so aut repugnantibus acumina et concordant. E.

argutias captare. E. 7 temporarium et fubitum) XCII, i poteftatis alterius) non casu quodam et fortuito fa. Sulpicor poieftatis altera alte. cium eft, ut uterque ierum col- rius. Quam facile potuerit alle legae essemus , fed fcil. tuo, Tra ra excidere, nemo non videt. S.

« VorigeDoorgaan »