Pagina-afbeeldingen
PDF

efTet excipere, praevenit. Tanta tibi integritatis 2 noflrae fiducia fuit, ut non dubitares, te falva diligentiae tuae ratione efle facturum, fi mos poft maximum officium privatos efle non fineres. Quid, quod eundem in annum confulatum noftrum contulifli? Ergo nom alia nos pagina, quam quae te confulem accipiet, et noftra quoque nomina addentur faftis, quibus ipfe praefcriheris. Tu comitiis moliris praelidere, tu nobis 3 famctiflimum illud carmen praeire dignatus es, tuo iudicio confules facti, tua voce renuutiati fu

mus: ut idem honoribus noftris fuffragator in curia, in campo declarator exfifteres. Nam quod 4

eum potiflimum menfem attribuifti, quem tuus matalis exornat, quam pulchrum nobis! quibus edicto, quibus fpectaculo celebrare continget diem illum, triplici gaudio laetum: qui priucipem abstulit pellimum, dedit optimum, meliorem optimo genuit. Nos fub oculis tuis auguflior fo- 5^ lito currus accipiet: nos inter fecunda omiua, et vota certantia, quae praefenti tibi conferentur, vehemur alacres, et incerti, ex utra parte maior auribus noftris accidat clamor. XCIII. ' Super omnia tamen praedicandum videtur, quod pateris confules elle, quos fecifii:

[blocks in formation]

a quippe nullum periculum, mullus ex principe metus confulares amimos debilitat et frangit: nihil invitis audiendum, nihil coactis deceruendum erit. Manet manebitque homori veueratio fua, » nec fecuritatem auctoritate perdemus. Ac fi quid forte ex confulatus fafligio fuerit diminutum, noIira haec erit culpa, non feculi. Licet enim, quantum ad primcipem, licet tales confules agere, quales 3 ante principes eraut. Ullamne tibi pro beneficiis referre gratiam parem poiiumus? mili tantum illam, ut femper nos meminerimus confules fuifTe, et confules tuos ; ea fentiamus, ea cenfeamus, quae coniularibus digna funt; ita verfemur in vepúbli' 4ca, ut credamus effe rempmblicam. Non confilium nofirum, non operam fubtrahamus, nec disiuuctos nos et qnafi dimiflos confulatu, fed quafi adftrictos et devinctos putemus; eumdemque locum laboris et curae, quem reverentiae diguitatisque, temeamus. XCIV. . In fime orationis praefides cuftodesque imperii deos, ego conful pro rebus humanis, ac te praecipue, Capitoline Iupiter, precor, ut heneficiis tuis faveas, tantisque muneribus addas 2 perpetuitatem. Audifii, quae malo principi precabamur; exaudi, quae pro disfimillimo optamus. Non te diflringimus votis. Non enim pacem, non concordiam, non fecuritatem, non opes oramus, non honores: fimplex cunctaque ifta complexum unum omnium votum efi, sALvs PRiNciPis. Nec

XCIII, 1 auctoritate) dum quafi fatigamus et obtundimus te

auctoritate noftra confulari ute- votorum multitudine. E. mur. E. .fìmplex votum ) Compara

3 rempub/icam) Minus recte 23, 5. it. 72, 1. Lepidns ' eft

[ocr errors]
[ocr errors]

vero nova tibi iniungimus. Tu enim iam tunc 3 illum im tutelam recepifli, quum praedonis avidiflimi faucibus eripuifti. Neque enim fine auxilio tuo, quum altiflima quaeque quaterentur, hic, qui omnibus excelfior, inconcuflus ftetit. Praeteritus eft a peflimo principe, qui praeteriri ab optimo non potuit. Tu clara iudicii tui figna mififti, 4 quum proficifcenti ad exercitum tuo nomine, tuo })onore ceflifti. Tu voce Imperatoris quid fem-5 uires locutus, filium illi, nobis parentem, tibi 'Pontificem Maximum elegifti. Quo maiore fiducia iisdem illis votis, quae ipfe pro fe nuncupari iubet, oro et obteftor, fi bene rempublicam, fi ex utilitate omnium regit, primum , ut illum mepotibus noftris ac pronepotibus ferves; deinde, ut quandoque fucceflorem ei tribuas, quem gemuerit, quem formaverit, fimilemque fecerit adoptato; aut, fi hoc fato : negatur, in confilio fis eligeriti, momftresque aliquem, quem adoptari in Capitolio deceat. . , , ; XCV. Vobis, Patres Confcripti, quantum debeam, publicis etiam monumeutis contiiietur. Vos mihi im tribunatu quietis, in praetura modefliae; vos in iflis officiis etiam, quae e ftudiis moflris circa tuendos focios iniunxeratis, cuucti conflantiae antiquiflimum teftimonium perhibui

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

2 fiis. Vos proxime deflimationem comfulatus, mei his acclamationibus approbaviflis, ut intelligam, etiam atque etiam enitendum mihi, ut hunc confenfum veftrum complectar, et teneam, et in dies

3augeam. .
meruerit quis honorem,

Etenim memini, tunc veriflìme iudicari,

nec ne, quum adeptus

4 eft. Vos modo favete huic propofito, et credite, fi curfu quodam provectus ab illo infidiofiflimo priucipe, antequam profiteretur odium bonorum, 5 poflquam profefTus eft, fubftiti; quum viderem,

uae ad honores compendia paterent, longius iter malui; fi malis temporibus inter moeftos et paven

tes, bonis inter fecuros g

audentesque numeror; fi

denique im tantum diligo optimum principem, in 6 quantum invifus peflimo fui. Ego reverentiae veftrae fic femper iuferviam, non ut me confulem, et mox confularem, fed ut candidatum confula

tuS putem.

2 his acclamationibus) Malim iis acclamationibus. S. camplectar, et teneam) tuear cmni modo, confervem. E. * 4 et credite) intell. propq/ito : credite verum, conftans, perpetuum illud fore, li etc. &. iuodan) Al, quondam. quod melius... Mox Gierigius pro ab obabiliter coniicit Jiab. ' S. '5 quum viderem) ** Re iterum confiderata non puto opus efTe, ut contra libros ' omnes /; praeponamus: quod Plinius ad propofitionem modo 'capitalem adiecit; haec quum viderem rnalui, incidens modo eft, qua interpretatur illud fubftiti. 3. Ineptillime hic parenthefis in

terponeretur, ut quae vim impetumque orationis^ mifere fufflaminaret. Itaque nullus dubito, Ji inferendum' elTe, quod cur exciderit, facile patet. " S.

diligo optimum) Acuta et elegans oppofitio. ' Duae notae boni civis, una, diligere optimum principem ; alterâ, invifum effe peffimo.

6 candidatum) Quo quidem tempore omnia non modo, quae reprehendi palam, fed etiam, quae ob/cure cogitari pqffunt, timemus : rumorem, fabulam fictam, fa!fam perhorrefcimus ora omnium atque oculos in:gn; etc. Cicero pro Milone Ito.

[ocr errors][ocr errors]

in quo ii, ad quos fcribit Plinius, dativo cafu, fcriptores
antiqui Italicis, et, ubi ad eosdem fcripfit Plinius,
afierifco praefixo notantur.

[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors]

Fl. Archippus philofophus in me-
tallum damnatus 1 o, 66. 85, 1.
Arionilla a Plinio defenfa 1, 5, 5.
Ariftoni 5, 3. 8, 14. ubi a iu-
risprudentia illum laudat. For-
te idem eft.
T. Arifto ICtus, de quo 1, a2,
1.- forte idem.
Salvius ~fri/to, de quo in Dige-
[tis. Sed Ariftom Claudius alius
eft, de quo f. l.
Ariftophanes (comici
nomine) r . 2o, 19.
Armenius Brocchus Procos. 1o,
71 , 3.
Arriae laus et facta 3, 16. add.
3, 1 1 , 3.
Arriano m, 2. 2, 1 i : 12. 4, 8:
12. 6, a. 8, 2 t. videtur idem.

alterius

« VorigeDoorgaan »