Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[blocks in formation]

noftra; in hac etiam pietas fubiicietur.

Inde et

liber crevit, dum ornare patriam et amplificare gaudemus, pariterque et defenfioni eius fervimus

A et gloriae.

Pompeio Saturnino perpoliendam miutit. Huic opinioni illud etiam obftat, quod orationem, quam Pompeii Timae fubiicit, fermonem, non actionem, vocat: actio vero forenlem potius orationem fignificat, quam eius gemeris fermonem, quo nemo imugnatus, nemo defenfus fuit. g? hoc levius : me i& maxime diffentire cogit, quod in hac actione non pietatem tantum, fed et diligentiam et fidem fe patriae praefiitifTe adfirmat. DiZigentia autem et fides patroni virtutes funt, qui patriae, quam debet et promifit, operam prae1tat; noni eius, qui liberalitati indulgens plus, quam debet, ultro offert.' Accedit, yg! maximi momenti e[t, quod Te defenfioni patriae inferviffe ait, quam Δon cepit oratio apud decuriones in patria, fed Romae in fenatu, vel apud iudices, a patromo patriae habita. Nec in bi' bliotheca dedicanda frequentibus locorum defcriptionibus prope oêticis opus fuit, quibus tamen Ê actiónem diftinctam fuifle adfirmat. Denique fermo a decurionibus Novocomenfibus audinus mom ad eum modum excrefcere potuit, ut multa refecanda efTent; uec per partes, fed totus, iam eo tempore, Saturnino exbibitus fuit, quo de editiome adhuc

Tu tamen haec ipfa, quantum ratio exegerit, refeca. Quoties enim ad faftidium legentium deliciasque refpicio , intelligo nobis commendationem ex ipfa mediocritate libri pe- . tendam. Idem tamem, qui a te hanc aufteritatem 5 exigo, cogor id, quod diverfum eft, poftulare, ut in plerisque frontem remittas. Sunt enim quaedam adolefcentium auribus danda, praefertim fi materia non refragetur: nam defcriptiones locorum, quae in hoc libro frequentiores erunt, non hiftorice tantum, fed prope poëtice profequi fas eft. Quod tamen fi quis exftiterit, qui putet s nos lautius fecifle, quam orationis feveritas exigat: huius (ut ita dixerim) tri[bitiam reliquae partes actionis exorare debebunt. Adnixi certe fu— mus, ut, quamlibet diverfa genera lectorum, per plures dicendi fpecies teneremus. Ac ficut vere— 7 mur, me quibusdam pars aliqua fecundum fuam *.

* deliberabat : hanc vero oratiomem, quam ideo librum vocat, adeo extenderat, ~ut verendum haberet, ne lectoris intentionem fatigaret ; nec dum tota retractata aut defcripta erat, cum de ea emittenda ` iam ftatutum efTet. Poftremo illic de parentum ac fua magnificentia maxime verba fecerat, nihil vulgi aut iuventutis auribus dederat, cum non ia ropatulo, fed im curia dixiffet : É patriae tantum gloriae fervivit, omnibus placere, et per plures dicendi Tpecies lectores ienere ftuduit. Haec omnia colligenti mihi et diligentius inter fe comparanti, non de una eagemque oratione in utraque epifiola agi, videtur. H. 4ctionem et a te etc.) Rom. 4ctionem frequenter et a te efflagitatam, et a me femper [I. /aepe] promiffam, eaehibui aibi ; nondum tamen totam. Recte nondum, pro non. , H. Nondum etiam Cortius, ex libris fuis, quibus concinunt Ex¢erpta Brummeri. Bene recepit Gierigius. , S. 2 intentionem /cribentis accommodes) ea intentione et cura lege et iudica, qua ego fcripfi. • Mox enim Plinius iuam in Icribendo [ollicitudinem commemorât. E. 3 /ervimus et gloriae) *Au

storitate librorum, quos laudat $;iu;; alteri defervimus praetull.

illi fuit probare. Sed ipfum tamen lautius ita nobis lautum atque facetum videbatur, ut il

Pom. pariter et de ènfioni lu expungere non poflemus. eius defervianus, non /£rvimus. Succurrebat Terentianus parafiAH, tus, qui Eun. 3, 1, 37. de acute dicto, Facete, inquit, lepide, Ilaute. Et ipfe Tullius de Orat. 1, 36. In óratoris inftrumento

Gierigius . d«fervimus revocavit. Nil referrI S.

4. commendationem eae ipfa mediocritate) Sic et Rom. fine etiam. H.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

tam lautam /upellectilem (loquitur de philofophia, hiftoria, antiquitate etc.) non videram. Et quidni lauta fit oratio, cum fit apud eundem Ciceronem Bruto c. 2o. unctior quaedam /plendidiorque confùetudo lóquendi. Ad aedificiorum etiam totiusque adeo vitae fplendorem referri, notius eft, quam ut commemorari pluribus debeat. G.

Rom. no* latius feciffe, quam orationis facultas erigat. Lege laetiu*, quod huic propius eft, quam lautius; et feveritas.

Laetius placuit etiarn I. A. Erneftio. Vid. Gesneri ad eum epifiola. Sane laetius , rnelius opponitur feveritati. Adftipuläuitur Excerpta Brummeri. S.

cuiusque naturam non probetur: ita videmur pofTe eonfidere, ut uuiverfitatem omnibus varietas ipfa

8 commendet.

Nam et in ratione ' conviviorum,

« quamvis a plerisque cibis finguli temperemus, totam tamen coeuam laudare omnes folemus: nec ea, quae ftomachus nofter recufat, adimunt

9 gratiam illis, a quibus capitur.

Atque haec ego

fic accipi volo, non tanquam adfequutum me elTe credam, fed tauquam adfequi laboraverim : fortafle non fruflra, fi modo tu curam tuam admoveris, interim iftis, mox iis, quae fequuntur. Dices, te non pofle fatis diligenter id facere, nifi prius totam actionem cognoveris. Fateor: in praefentia tamen et ifta tibi familiora fient, et

[ocr errors][merged small][merged small]

Rom. Ac /icut veremur, ne quibusdam pars aliqua /ecundum /uam cuiusque naturam mon probetur : ita videmur pqffe c o n /'i c e r e, u t univerfitatem omnibus varietas ipfa commendet. Adhuc in omiiibus, fcriptis etiam, [Falleris, vir eximie : É'! cerpta enim Lindenbrogiana perinde, ac liber tuus Romanus, videmur pgffe conficere. §.] videmur pqffe confidere, lectum eft : ita vero Plinium locutum efle, nemo Latini [ermonis haud imperitus credere poteft, a quo deëies ae [aepius verbo confidere infinitivum, numquam ut, adiecum effe conftat. `Antea infinitivum fore excidiffe putabam, idque iuvënes, qui me audiebant, É; malebam, quam vitio(i ferimonis auctorem habere Plimium. Idem poftea magn9 Gesnero in rnenteim yenifTe vidi, idque vero tanto fimilius exiftimavi, quanto frequentius, iisdem aut fimilibus fyllabis et vocibus copulaus, (ut luuc fidere et /ore)

altera vel abundare vifa eft li* brariis minus acutis, vel omiffa ET attendentibus. Nunc vero onge meae illi coniecturae praefero Romani libri fcripturam, in uo multis teftibus non confiere, fed conficere eft, Latine Iatis et ad redm accommodatiflime. Priori enim verbo veremur non necefle eft confidere opponi ; cum videmur poffe còiìficere fimile aliquid ÉÉÉ. et nihil aliud fit, " quam /pero me con/ecuturum effe. %ì.7. verò ut libi iungere, nemo erit, qui nefciat. Caefar lib. 1. de bello Gall. c. 13. Cum id, quod ip/i diebus XX. aegerrime confecerant, ut /lumen transirent, illum uno die, intelligercnt. Cic. lib. II. offic. c. III. 5. Er uo conficitur, ut, quidquid one/tum [!*; idem Jit utile. Ita enim ibi fcripti, ubi vulgo efficitur. Id. lib. II. de invent. c. 49. Eae quo conficitur, ut, fi leges duae confervari nons po[Jint, ea marime con/ervanda putetur, quae ad mazima* res pertinere videatur. H. 8 adimunt gratiam illis, a quibus capitur) Rom. adimunt gratian illi*, quibus capitur.

9 adfecutum me effe) Hoc ordine et Rom. H. Vulg. ad/. effe me. vid. Cortium. T S. fi modo etc.) Rom. fi modo tu curam tuam admoveris. H.

uaedam ex his talia erunt, ut per partes emen$ poflint. Etenim fi avulfum ftatuae caput aut

[ocr errors][ocr errors]

membrum aliquod infpiceres, non tu quidem ex.

illo polles congruentiam aequalitatemque deprehendere, pofles tamen iudicare, an id ipfum fatis elegaus eflet. Nec alia ex caufla principia librorum circumferuntur, quam quia exifìimatur pars aliqua etiam fine ceteris efTe perfecta. Lon

[ocr errors][merged small]

gius me provexit dulcedo quaedam tecum lo- .

quendi: fed iam finem faciam, me modum, quem etiam orationi adhibendum puto, in epiflola excedam. Vale.

VI.

Eaeemplo /ordidi /imul et fumtuofi hominis Afvitum monet, ut /ordium et luxuriae /ocietatem fugiat.

[ocr errors]

Longum eft altius repetere, nec refert, quemadmodum acciderit, ut homo minime familiaris coe— marem apud quendam, ut fibi videbatur, lautum et «diligentem ; ut mihi, fordidum fimul et fumtuo

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

eft illud, quod incipit ' Orbem Rgmanum apud Petronium. Tale

Principium carminis, quod fabellarum fuarum 4, 5. 'Phaedrus ''• 3intexuit, iam Scbeffero luic lau- VI, 1 diligentem) Frugalem, datum. G. quem hodie oeconomum vocant.

Sic etiam Excerpta Lindenbregiana. Cf. Interpr. ad Liv. 1. 1, 21, a. 22, 47, 9. S.

a fum. Nam fibi et paucis optima quaedam; ceteris, vilia et minuta ponebat. Vinum etiam parvulis lagunculis in tria genera defcripferat, non ut poteftas eligendi, fed ne ius eflet recu— fandi: et aliud fibi et nobis, aliud minoribus amicis (nam gradatim amicos habet,) aliud fuis 3 noftrisque libertis. Animadvertit, qui mihi proximus recumbebat, et, an probarem, interroga— vit. Negavi. Tu ergo, inquit, quam confuetu— dinem /equeris ? Eadem omnibus pono. Ad coenam enim , non ad notam, invito: cunctisque nebus exaequo, quos men/a et toro aequavi. 4 Etiamne libertos ? Etiam. Convictores enim tunc, non libertos , puto. Et ille, Magno tibi con/tat. Minime. Qui fieri pote/?? Pote/2: quia /cilicet liberti mei non idem , quod ego, 5 bibunt, /ed idem ego, quod liberti. Et hercule, fi gulae temperes, non eft onerofum, quo utaris ipfe, communicare cum pluribus. Illa ergo re

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »