Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

3 funt. Nec materia ipfa huic (vereor, ne impro-,

1)e dicam) aemulationi repugnavit: erat enim pro

e tota in contentiome- dicendi, quod me longae defidiae indormientem excitavit, fi modo is fum 4 ego, qui excitari poflìnt. Non tamen omnino |Marci noftri ληκύ9ovs fugimus, quoties paullulum

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]

itinere decedere non intempeflivis amoenitatibus admonebamur: acres enim efle, non triftes, volebamus. Nec eft quod putes, me fub hac ex- 5 ceptione veniam poftulare. Immo, quo magis intendam limam tuam, confitebor et ipfum me et contubernales ab editione non abhorrere, fi modo tu fortafle errori noflro album calculum adieceris. Eft enim plane aliquid edendum, atque uti- 6 nam hoc potiflimum, quod paratum eft! (audis defidiae votum,) edendum autem ex pluribus cauffis : maxime quod libelli, quos emifimus, dicuntur in manibus efle, quamvis iam gratiam movitatis exuerint; mifi tamen auribus noftris bibliopolae blandiuntur. Sed fane blandiantur, duni per hoc meudacium nobis fludia noflra commendent.

Vale.

III.

Caninium occafione amoenitatum patriae hortatur, ut omiffa rei familiaris cura, /tudiis /e literarum a mortalitate vindicet.

[ocr errors]

Quid agit Comum, tuae meaeque deliciae? quid fuburbanum amoeniflìmum? quid illa porticus,

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

quid fubiectus et fer

viens lacus ? quid illa mollis, et tamen folida, ge, ftatio ? quid balineum illud, quod plurimus fol implet et circumit ? quid triclinia illa popularia? quid illa paucorum ? quid cubicula diurna nocturnaque ? Poflidentne te, et per vices partiuntur? 2 An, ut folebas, intentione rei familiaris obeundae,

crebris excurfionibus avocaris?

felix beatusque es : fin

Si te poflident,

minus, unus ex multis.

3 Quin tu (tempus eft enim) humiles et fordidas curas aliis mandas ; et ipfe te in alto ifto pinguique fe

celiil ftudiis adferis?

Hoc fit negotium tuum, hoc

otium: hic labor, haec quies: in his vigilia, in his

III, Euripus viridis et gem7neus) Non ipfius aquae per ambages et anfractus derivátae atque (inftar Chalcidici illius Euripi, adfluentis refluentisque colores intelligo ; fed ripae, quam non arenofam , fed herbis floribusque amoenam indicat : ut nempe gemmea alias prata dicit. vid. Ind. De Euripis illis aliquoties Seneca, et quös praeterea laudat Davief. . Cic. de nat. Deor. 2, '1, ubi cum Nili* coniunguntur. G.

/ubiectus et ferviens lacus) Prius ad viciniam et continentiain, fi fas eft ita vocari , refero ; de quo quidem dubium nullum eft : altérum vero ad ufum, quem quid praeftat per id ipfum, quod vicinum eft : ut hic {√ Iacus Euripo, vel implendo, vel, fi /ubiacere ad humiiliorem necefíario locum referendum putes , exonerando recipiendoque. Ita 5, 6, 23. Pifcina fene/iris fervit h. e. profpectum I illis amoeniorem pràebet ; cui fimillimum illud Statii filv. 2, 2, 75. Servit /ua terra feneftris. Sic Quinctil. 9, 4, 63. Non enim cohore rent aliis , neque praecedcntibus ferviunt, illuftrandis nimirum, confirmandis etc. Lau

davit ifta Cortius, fed fimpliciter ad viciniam retulit. Utrum attulerit aliquid Marklandus ad I. c. Statii , T quod ab hac fententia nos demovere poflit, non licet iam arbitrari. IG. Nihil eiusmodi Marklandus affert, modo laudans, praeter P]in. 5, 6., Senecam Herc. Oet. 776. Phryreum mare fcandit Caphareu3 : fervit hoc Auftro latus. Ceterum dubitare uoli, quin /ubiectus ad humiliorem locum referendum fit. S. quid triclinia paucorum ?) Quid triclinia illa popularia, illa paucorum ? Rom. bene : et fic Brummer. cod. A. et Neapolitam. H. diurna nocturnaque) Bene cod., copula meglecta, diurna, nocturna. Augetur fic vis orationis. — Mox malim ex codd. Poffident te et per vices partiuntur, an , ut folebas etc. S. 3 in his reponatur) Rom. in his vigilia. in his etiam fomnus reponetur. H. Perperam. Sed placet vigi/iae e quinque codd. enotatum. Vulgatae fontem Cortius perite oftendit. Contrario modo peccat cod. Haverk. in Liv. I, 47, 4. Vid. imfra ad 2, 8, 1. S.

[ocr errors][ocr errors]

etiam fomnus reponatur. Effinge aliquid et excu- 4 de, quod fit perpetuo tuum. Nam reliqua rerum tuarum poft te alium atque alium dominum fortientur: hoc numquam tuum definet efTe, fi femel coeperit. Scio, quem animum, quod horter ingenium. 5

Tu modo enitere, ut tibi ipfe fis tanti, quanti vi.

deberis aliis, fi tibi fueris.

Vale.

IV. Laudata rerum copia in villis /ocrus fuae, et fervorum

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

In Narnienfi vero

[ocr errors]

etiam, _ ut bona no/tra norimmcr. _*.

Leg. ut tibi ipfi /is tanti-. S. 1V, 1 Quantum copiarum /i«fficit) Haec effe abrupta, et ne Tatis latina quidem, recte monuit Gierigius, qui, donec meliora proferantur, ita legendum putat : Quam me copiae tuae in Ocriculano, in Narnien/i, in Carfulano , in Perufino tuo delectênt, in Narnienfi T vero etiam balimeum , ex epíftolis meis intelIlerìfti, quamquam pluribus opus non «/t, fed' una illa brevis et vetus fufficit. Haec planam quidem et Tprobabilem' fententiam habent : Ted vereor, ut Plinius nunc illa fic fcripferit. Amat Plinius et abrupta, praefertim cum quaedam admiratur et laudat, et in brevioribus epiftolis, qualis haec eft. FortafTe una interpunctione locus adiuvandus hoc modo : Quantum copiarum in Ocriculano, in Narnienfi, in Carfulano, in Perufìno tuo ? In Narnien/i etiam balineum ? exepiftolis meis ( nam pluribus opus non eft) una illa brevis et vetus fùffìcit, Socrus haec,

^ etiam balineum! Ex epiftolis meis (nam iam tuis » opus non eft) una illa brevis et vetus fufficit. Non, me hercule, tam mea funt, quae mea funt, quam quae tua: hoc tamen differunt, quod folicitius et 3intentius tui me, quam mei excipiunt. Idem fortafle eveniet tibi, fi quando in noftra diverteris. Quod velim facias: primum, ut perinde moftris rebus, ac nos tuis, perfruaris: deinde, ut mei expergifcantur aliquando, qui me fecure ac prope negli4genter exfpectant. - Nam mitium dominorum apud

fervos ipfa confuetudine metus exolefcit: novitati

bus excitantur, probarique dominis per alios niagis quam per ipfos laborant. Vale.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Vidifiine quemquam Marco Regulo timidiorem humilioremque poft Domitiani mortem? fub quo

[merged small][ocr errors]

te provocat ad eam, quam olim
fcripferit ad focrum. IG.
3 diverteris) Gierigius dever-
teris; et lic Erneftius editurus
erat. Bene. Perpetua horum
verborum confufio. Vid. I)ra-
kenborch. ad Liv. 1, 51, 8. S.
4 per ip/os) Sic optimi libri :
intelligo autem domiinos. Per
Je ip/os fecerunt, qui ad /ervos
referrent, [quod etiam li ponas,
tamen illud Je minus necefíarium
eft. G.
Rom. quam per /e ip/i, non
ipfos, ut multi. Malunt domi-
nis per alios probari, quam ipfi
per fe. H. -
Recte interpretatur Heufinge-
rus ; idque ipfum fignificat vul-
gata, quatn per ip/os, qnae le-
ctio mom folicitanda. /e iibrarii,
ut locis aliis, iuvexefunt. Vid.
Drakenborch. ad Liv. Praefat. 3.,
ubi et de hoc Plinii loco. S.

« VorigeDoorgaan »