Pagina-afbeeldingen
PDF

primenda, illa fquafi in ordinem redigenda eft, fi fumtibus parcas, quibus aliquanto rectius tua continentia, quam aliena contumelia, confulas. Quor-6 fum haec? ; Ne tibi optimae indolis iuveni quo— rundam in menfa luxuria fpeeie frugalitatis imponat. Convenit autem amoriánte meo, “quoties tale aliquid inciderit, fub cexemplo: praemionere, quid debeas fugere. • Igitur memento, mihi] ma-7 gis efle vitandum, quam iftam luxuriae et fordium novam focietatem: quae cum : fint turpiflìmai discreta ac feparata, turpius iunguntur, * Vale. ;;. - - . * • • • *i • • • • , • ■ * * * » 9t • ' .

[ocr errors]

- VII. r. - r

Narrat, triumphalem fiatuam. Spurinnae ob res bene geftas , etiam filio , eius defuncto aliam Jolatii

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Heri a fenatu vefiricio Spurinnae, Principe amctore, triumphalis ftatua decreta , eft: non ita, ut multis, qui nunquam in acie fteterunt, munquam caftra viderunt, munquam denique tubarum fonum, mifi im fpectaculis, audiernnt: verum ut illis, qui decus ifiud fudore et fanguine et factis adfequebantur. Nam Spurinma Bructerùm regem a' vi et armis induxit in regnum : oftentatoque bello,

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

de reductione agitur. S. q/tentatoque Κύδ) Q/tentat

^

ferociffimam gentem^ (quod eft pulcherrimum vi3 ctoriae genus) terrore perdomuit. Et hoc quidem virtutis praemium; illud folatium doloris accepit, quod filio eius Cottio, quem amifit abfens, ha

bitus eft honor ftatuae.

Rarum id im iuvene:

fed pater hoc quoque merebatur, cuius graviflìmo vulneri magno aliquo fomento medendum fuit. 4 Praeterea Cottius, ipfe tam clarum fpecimem indolis dederat, ut vita eius brevis et angufta de

buerit hac veluti : immortalitate proferri.

Nam

tanta ei fa^ctitas, gravitas, auctoritas etiam, ut pofTet fenes illos provocare virtute, quibus nunc

5 honore adaequatus eft.

quantum ego interpretor,

Quo quidem honore, non modo defuncti

memoriae et dolori patris, verum etiam exemplo profpectum eft. Acuent ad bonas artes iuventutem adolefcentibus quoque (digni fint modo) tanta

raemia conftituta: acuent principes viros ad liÉ fufcipiendos et gaudia ex fuperftitibus, et

6 ex amiflis tam gloriofa folatia.

His ex cauffis

[tatua Cottii publice laetor, nec privatim minus. Amavi confummatiflìmum iuvenem tam ardenter,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

gines domi pofitae dolorem moftrum levant, quanto magis eae, quibus in celeberrimo loco non modo Tpecies et vultus illorum , fed honor etiam et gloria refertur ? Vale. • _

VIII.

24d Larium lacum rufticari optat.

c. P. L 1 N 1 v s c A N I N 1 o s v o s. * Studes ? an pifcaris ? an venaris ? an fimul omnia ? Poflunt enim omnia fimul fieri ad Larium noftrum. Nam lacus pifcem, feras filvae, quibus lacus cingitur, fiudia altiflimus ifle feceffus, affatim fuggerunt. Sed five omnia fimul, a ` five aliquid facias, non pollum dicere, Invideo: * aiigor tamen non et mihi licere, quae fic concu— pifco, ut aegri vinum, balinea, fontes. Nun- 3 quam ne hos arctiflìmos laqueos, fi folvere negatur, abrumpam ? Nunquam, puto. Nam veteribus negotiis nova accrelcunt, nec tamen priora peraguntur: tot nexibus , tot quafi catenis maius iú dies occupationum agmem extenditur. Vale.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]

C. P L I N I V. S A P O L L I N A R I S. V O S. Anxium me et inquietum habet petitio Sexti Erucii mei. Adficior cura, et quam pro me folicitudi— mem mom adii, • quafi pro me altero patior: et alioquin meus pudor, mea exiftimatio, mea di— 2 gnitas in discrimem adducitur. Ego Sexto latum clavum a Caefare noltro, ego quaefluram impe— travi: meo fuffragio perveuit ad ius tribunatus petendi, quem mifi obtinet in feuatu, vereor, me 3 decepifle Caefarem videar. Proinde adniteudum eft mihi, ut talem eum iudicent omnes, qualem efTe princeps mihi credidit. Quae caufla fi Itudium meum non incitaret, adiutum tamen cuperem iuvemem probiflimum, 'graviflimum, eruditiflìmum, omni denique laude digniflimum , et 4 quidem cum tota domo. Nam pater eius Erucius Ciarus, vir fanctus, antiquus, difertus, atque in agendis cauflis exercitatus, quas fumma fide, pari conflantia, nec verecundia minore defendit. Ha

het avunculum C. Septicium, quo nihil verius,

Mediceo.

IX, t Erucii) Sic Cortius ex MSS. alii Euricii. G. Erucui euiam Rom. H. pro me altero) Nota amici **gi pgaaus, quam illuftrat Cortius ad h. I. et ad Cic. fam. 2, 15, 5. Unum [ufficiat Cic. fam. 7, 5 ad Caefarem, /ide, quam zmihi per/wa/erim, te effe me alterum. G. a meo /uffragio pervenit ad ius tribunatus petendi) Rom. meo fuffragio pra^venit ad ius tribunatum petendi. Recte prae^venit. Ius tribunalus petendi nom impetrandum erat ab imperatore: ante alios vero petere non licebat, nifi id a principe indultum fuil[et. H. Tribunatum etiam Cortiana ex

Saepe fic Jibri fluctuant. Vid. Inierpr. ad Liv. 1, 19, 6. 1, 53, 3. S. decepiffe Caefarem) rommendando homine, quem Senauus indignum honoribus iudi, et. G. 3 adiutum tamen cuperem) Rom. adiutum tamen cuperes, perperam. H. 4 Nam pater eius etc.) Rom. Nam pater eius Erucius clarus vir, fanctus, antiquus. di/ertus, atque in agendis cau/is. H. Scribendum • um Coruio : Nam. pater ei. Vulgatam eius vel aures refpuunt. Mox pro e rercitatus Éi. Brummeri exercitus , frequenti confìi fione, de qua vid. Drakenb. ad Liv. a7. 44, 6. S.

nihil fimplicius, nihil candidius, nihil fidelius

novi.

Omnes me certatim, et tamen aequaliter 5

amant: omnibus nunc ego in uno referre gratiam

poflum.

Itaque premfo amicos, fupplico, ami)io

domos, ftationesque circumeo: quantumque vel auctoritate vel gratia valeam , precibus experior. Te quoque obfecro, ut aliquam oneris mei par- 6

tem fufcipere tanti putes.
repofces: reddam et fi non repofces.

Reddam vicem, fi Diligeris,

coleris, frgquentaris: ofteude modo, velle te, nec deerunt, qui, quod tu velis, cupiant. Vale.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Homiuem te patientem, vel potius durum ac paene crudelem, qui tam infignes libros tamdiu

teneas!

Quousque et tibi et nobis invidebis: a tibi, maxima laude ; nobis, voluptate ?

Sine per

ora hominum ferantur, iisdemque, quibus lingua

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »