Pagina-afbeeldingen
PDF

Romama, fpatiis pervagentur. Magna etiam longaque exfpectatio eft : quam fruftrari' adhuc et

3 differre non debes.

[us, et invito te clauftra tua fregerunt.

Enotuerunt quidam tui ver

Hos mifi

retrahis in corpus , quandoque, ut errones, ali

4 quem, cuius dicantur,

invenient. Habe ante

óculos mortalitatem: a qua adferere te hoc uno

momimento potes. ca, non minus, quam defimuntque. Dices, ut

Mam cetera , fragilia et cadu

ipfi homines, occidunt foles, Amici mei vide

5 rint. Opto equidem amicos tibi tam fideles, tam eruditos, tam laboriofos, ut .tantum curae intemtionisque fufcipere et poflint et velint: fed difpice, ne fit parum providum, fperare ex aliis,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

quod tibi ipfe mom praeftes. Et de editione qui- 6 dem interim, ut voles: recita faltem, quo magis libeat emittere: utque tandem percipias gaudium, quod ego olim pro te mom temere praefumo. Imaginor enim, qui concurfus, quae admiratio 7 te, qui clamor, quod etiam filentium maneat. Quo ego, quum dico vel recito, non minus quam clamore delector; fit modo filentium acre et in— tentum et cupidum ulteriora audiendi. Hoc fru- 8 ctu tanto, tam parato, define ftudia tua infinita ifta cunctatione fraudare: quae quum modum excedit, verendum eft, me inertiae et defidiae, vel etiam tinuiditatis nomen accipiat. Vale.

[ocr errors]

Aarrat , fe aetore et Tacito , 24fricae proconfulem, Marium, repetundarum reum , a fenatu damnatum effe.

[ocr errors]

Solet efTe gaudio tibi, fi quid actum eft in fenatu dignum ordine illo. Quamvis enim quietis amore fecefleris, infidet tamen animo tuo maie— flatis publicae cura. Accipe ergo, quod per hos dies actum efl, perfonae claritate famofum, fe

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Ego et Cornelius Tacitus adefle provin—

cialibus iufli, exiflimavimus fidei noftrae comvenire, motum fenatui facere, exceflifle Prifcum immanitate et faevitia crimina, quibus dari iudices poflent: quum ob innocentes condemnandos,

3 interficiendos etiam, pecunias accepiflet.

fpondit Fronto Catius, , quid ultra

[ocr errors]

deprecatusque eft, ne

repetundarum legem quaereretur,

omuiaque actionis fuae vela vir movendarum la— crymarum peritiflimus, quodam velut vento mi—

4 Terationis implevit.

Magna

contentio, magni

utrimque clamores : aliis cognitionem fenatus lege conclufam, aliis liberam folutamque dicentibus: quantuinque admififlet reus, tantum vindicandum. 5 Noviflime conful defignatus Iulius Ferox, vir rectus et fanctus, Mario quidem iudices interim cemfuit dandos: evocandos autem , quibus dice

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

tantas difTemfiones fuit fola frequens: adnotatum— que experimentis, quod favor , et mifericordia aeres et vehementes primos impetus habent, paullatim, confilio , et ratione quafi reftiucta,

confidunt. more permixto tuentur,

dicere velit: patefcit , enim,

6 adnotatumque quod) Recentioris aetatis et ab aurea dcclinantis indiciurn, r»)v quod poni, ubi fup. riores infinitum cuin quarto cafu adhibebant : qua de re^ exliat diflertatio noftra in thefauro Fabriano. Quid li vero poft adnotatumque intelligamus Hoc ipfum eft aliis experimenuis: quod i. e. quia. G.

Sic, ut in ceteris fere omnibus, feriptum eft in Rom. nec tamen hic librorum concentus nobis R;';;;;; ita fui immemorem iuiffe Plinium , ne fui quidem faeculi eloquentia contentum, ut diceret, adnotatum eft, quod fa vor. et mifericordia habent : ¢uin alio loco, lib. IIl. ep. XVI. 1. ita, ut debuit, icripferit, Aednot«/Je videor, facta alia clariora effe. Facilius haec ftribligo in paedagogis noltris. qui le tantum ac fui fimiles imitantur, quam in Plinio ferri potelt. cui praeclara , Ita oblervatio nondum nota fuit : QVOD pq/i verba dico, puto, arbitror, opinor, [pero, et huius generis alia, recte ponitur. Quod etiam fi verum effe fingas: fupervaranea tamen et molelta hic Tunt duo illa verba adnotarumque erperimentis, nec cum ceteiis contexta. Dixerat Plinius, poft magnas diflemfiones, cum aliis iüllo mitior, aliis feverior placuiflet [ententia, movi[Iime Iulium Ferocem, C0S. DES. cenfuifTe, Mario quidem interim iudices dandos, evocand9s autem ex provincia, quibus ille innocentiumi poenas vendidiiie diceretur, id eft, a quibus corruptus innocentesT damnafle argueretur. Hanc lolam lententiam,

Unde evenit, ut, quod multi cla—

nemo taceutibus ceteris quum fepararis a

quafi mediam, maiori parti fenatus probatam fuiffe: `quoniam, vel quod, ut ipfe ait, favor et mi/ericordia acres et vehementes primos impetus habent, paultatim , confilio et ratione quafi refiincta, con/idunt. Redundant ergo, et a ceteris fegreganda, vel obelo potius funt confodienda iila, adnotatumque experimentis, pro quo in Ald. e[i adnotumque experimentis. In marÉ; Icilicet ab aliquo adlcripta iunt, cui experimentis, id verum e[fe, conliabat : ' hinc a librariis arrepta et Plinianis, ubi nec poi erant, nec debebant, intermilta. Nec quidquam illis prodeft, quod in vetuftiIIimis etiam. codicibus reperiri creduntur. Quis enim certus fatis auctor nobis erit, in nullo ea omiffa efTe? Alius alienis oculis, feftimantibus alius, aut parum acutis eruditisve inlpectus elt ; iisque ipfis, qui lectignum varietatem adnotant, puerile lerumque videtur, omnia curioius perfequi, quae vel omifla in membrani§, veI redundantia, vel aliter deuique fcripta reperiunt, quorum pra-leruim rationem ipfi non pervident. Mediceum quoque codicem interpolatum efTe, fupra vidimus ad lib. I. ep. II. 2. idque ad lib. II. ep. XIIIl. 5. non ipfe , dislimulavit Cortius. Vide eumdem ad lib. V. ep. VIII. r. Nihil ergo nos reiectanea fùc expellere prohibet, etiamfi librariae fraudis, per fe manife[tae, ue[tes defuerint. Siumiliimum huic locum habemus lib. V. ep. XXI. 7. ad quem meam adnotauionem leges. H. 7 patefcit enim etc.) Rom.

turba, contemplatio rerum, quae turba teguntur. 8 Veueruut, qui adefle erant iulli, Vitellius Honoratus, et Flavius Martianus, ex quibus Honoratus treceutis millibus exfilium equitis Romani, feptemque amicorum eius ultimam poenam; Martiauus unius equitis Romami feptingentis millibus plura fupplicia arguebatur eumille: erat enim fuiiibus caelus, damnatus in metallum , ftranguka9 tus in carce, e. Sed Honoratum cognitioni fenatus mors opportuna fubtraxit: Martianus inductus efi abfente 1'rifco. Itaque Tuccius Cerealis comfularis iure [enatorio poflulavit, ut Prifcus certior fieret : five quia miferabiliorem, five quia invidiofiorem fore arbitrabatur, fi praefens fuiflet: five (quod maxime credo) quia aequillimum erat commune crimen ab utroque defendi: et fi dilui 1 o non potuiliet, in utroque puniri. Dilata res eft in proximum fenatum, cuius ipfe confpectus augufliflimus fuit. Princeps praefidebat, erat enim conlul: ad hoc Ianuarius menfis cum cetera, tum, praecipue fenatorum frequentia celeberrimus: prae

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »