Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

Quae fenten—

ribus plus temporis datum credat? ec Plinius paneg. c. LX. duos omnino Traiano collegas fuiffe ait, fed duos tertium confules, quibus alii fuccefTores effe potuerunt. Septembri fecutus e[t PLINIVS et CORNVTVS TERTVLLVS: extremi men[is confules veteris monumenti infcriptio nominat, quod fub TRAlANO TRIB. . POT. IIII. COS. DES. [IIIl. ex MafToni coniectura] dedicatum e[t III. K. IAN. L. ROSCIO. AELlANO. TIB. CLAVDIO. SACERDOTE. COSS. Fuit hoc anno conful etiam IVLIVS FEROX, qui a Plinio certe inter confulés defignatos numeratur fuperioris epiftolae m. 5. et fequenti anno ' curatorem egit alvci et riparum Tiberis et cloacarum, telte veteri infcriptione, quam Catanaeus ad epift. XI. 5. ' adfert. Haec vero cüra confulatum [equebatur, quae eodem anno Pliniò quoque demandata fuit. Vide interpretes ad lib. V. ep. XV. 2. Ex omnibus his nominibus vulgatae fcripturae veftigiis nullum propius eft, quam Iulius Feror, ut pro Acutius Nerva legatur, At Iulius Feror. Sed ne haec quidem coniectura nunc fatis mihi placet, quod Iulium FerQcem àvirum reétum et fanctum dicit: huius vero fententiam, qaod iam fupra dixi, quafi parum prudentein et aequäm vituperat. Hanc ob cauflarn fortafle non errant, quibus Acutius Nerva nomen videtur proprium efTe. Fuit certe apud Romanos Acutig gens, ex qua plures nominat Glandor§;; onomaft. p. 9. In eam ex ervis aliquis ádoptari, et Aecutius Nerva appellari potuit. Fuere et Silii Nerîâe, quòrum Tacitus et alii mentionem fecere. H.

[blocks in formation]

fe momftramdumque praebere?

publice minus aut congruens aut decorum ? no— statum a fenatu in fenatu federe? ipfisque illis, a quibus fit notatus, aequari ? Tubmotum a pro— conlulatu, quia fe in legatione turpiter gellerat, de proconfulibus iudicare ? damnatumque fordium,. vel dammare alios vel abfolvere ? Sed hoc plu

ribus vifum eft. Nuine

rantur enim feutentiae, 5

non ponderantur: nec aliud in publico confilio

poteft fieri; in quo nihil

eft tam inaequale, quam

aequalitas ipfa. Nam quum fit impar prudentia,

par omuium mus eft.

Implevi promiflum, prio— 6

risque epiftolae fidem exfolvi, quam ex Tpatio

temporis iam recepifle te

colligo. Nam et fefli-.

nauti et diligenti tabellario dedi: nifi quid impe—

dimenti in via paflus eft.

Tuae nunc partes, ut 7

primum illam, deinde hanc remunereris literis,

quales ifthinc redire ubei

Fallitur ergo Gierigius, libros ad unum omnes exhibere acutiu* minore litera iniuali contendens. Certe Romanus liber hanc labem non traxit. Ceterum cum Cierigio Acutius Nerva editurus erat Erneltius, qui de hoc loco fic: ,,Ita non dübitavi reponere, ,,Gierigium fecutus, qui ` docuit ,,Nervam e familia Acutiorum fuif,,[e,Faftosque Almelovenios a. Chr. ,, 1 oo. quo baec caufla acta, fit, ,,Acutium Nervam, et lulium Fe,.rocem Confules ex Cal. Novembr. ,,nominare. Sic locus planus, ,,qui antea torferat interpretes, ,,cum acutius adverbii vim ha,,bere putarent." S,

'rimae pollunt. Vale.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Praeterea, quid 4

XIII.

}^oconium Romanum commendat.

c., p L 1 N 1 v s P R 1 s c o s v o s. E. tu occafiones obligandi me avidiflime amplea cteris, et ego nemini libentius debeo. Duabus ergo de cauflis a te potiflìmum petere conflitui, quod impetratum maxime cupio. Regis exercitum ampliflìmum ; hinc tibi beneficiorum larga materia , longum praeterea tempus, quo amicos 3 tuos exornare potuifti. Convertere ad noflros, mec hos multos. Malles tu quidem multos, fed meae verecundiae fufficit unus aut alter, ac potius 4 unus. Is erit Voconius Romanus. Pater ei im equefiri gradu clarus, clarior vitricus, immo pater alius: mam huic quoque nomini pietate fucceflit. Mater e primis citerioris Hifpaniae. Scis, quod iudicium provinciae illius, quanta fit gravitas. 5 Flamem proxime fuit. Hunc ego, quum fimul Ituderemus, arcte familiariterque dilexi: ille meus in urbe, ille in feceflu contubernalis: cum hoc 6 feria, cum hoc iocos mifcui. Quid enim aut illo fidelius amico, aut fodale iucundius? Mira im fermone, mira etiam in ore ipfo vultuque fuavi— 7 tas. Ad hoc ingenium excelfum, fubtile, dulce,

[merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

facile, eruditum in cauffis agendis. Epiflolas quidem fcribit, ut Mufas ipfas Latine loqui credas. Amatur â me plurimum, nec tamen vincitur. 8 Equidem iuveui§ flatim iuveni, quantum potui per aetatem, avidiflime contuli, et nuper ab opti— mo primcipe trium liberorum ei ius impetravi. Quod quamquam parce et cum delectu daret, mihi tamen, tamquam eligeret , indulfit. Haec 9 * Beneficia mea tueri nullo modo melius, quam ut augeam, poflum, praefertim quum ipfe illa tam grate interpretetur, ut, dum priora accipit, pofteriora mereatur. Habes, qualis, quam proba- 1o tus carusque fit mobis, Quem rogo, pro ingenio, pro fortuna tua exornes, In primis ama homi— nem. Nam licet tribuas ei quantum ampliflimum potes, nihil tamen amplius potes amicitia tua: cuius efle eum usque im intimam familiaritatem , capacem, quo magis fcires, breviter tibi ftudia, : mores, ,^ omnem demique vitam eius exprefli. Extenderem preces, nifi et tu rogari diu nolles, et ego tota hac epiftola feciflem. Rogat enim et quidem, efficacillime, qui reddit caullas rogandi, Vale.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[merged small][ocr errors]

Verum opinaris: diftringor centumviralibus cauffis, quae me exercent magis, quam delectant. Sunt enim pleraeque parvae et exiles. Raro in— cidit vel perfonarum claritate vel megotii magni— 2 tudine ííí Ad hoc, perpauci, cum quibus iuvet dicere: ceteri audaces, atque etiam magna ex parte adolefcentuli obfcuri ad declamandum huc transeunt, tam irreverenter et temere, nt mihi Attilius nofter exprefle dixifle videatur, fic im foro pueros a centumviralibus cauffis aufpicari, ut ab Homero in fcholis. Nam hic quoque, ut illic , primum coepit efTe, quod maximum eft.

3 At hercule ante memoriam meam , (ita maiores

, XIV, 1 diftringor c. c.) Rom. deftringor centumviralibus cau./i*. H. Perperam. Alibi in partem contrariam peccatum. id. Duker. ad Flor. 2, 2, 17. eumdemque et Drakenb. ad Liv. 8, 7, 2o. Di/tringi eft impediri, deftringi nudari.T S. parvae et exiles. Raro) Rom. parvae et eae illis raro. H. a 4d hoc, perpauci, cum j;!; iuvet dicere) Rom. Ad oc pauci, quibus cum iuvat dicere. H. Iuvet a Secundi manu profectum efTe, nemo non intélligit. Vel ex hoc exemplo difcas, quàntum librarii in talibus liceré fibi putaverint. Conf. Medicei codicis lectionem infra ep. 16, 1. S. ad declamandum ) *Perfuaferat auctoritas I. F. Gronovii, fummis viri meritis quaelita, aliis, ut a aleclamando mallent legere contra omnes Codices, quia ille eum putabat fenfum , a declamationibus et fchola flatian ad

centumvirales caufTas transire iu-
venes, non ante in minoribus
virium facere experimenta. . Sed
iam vidit Cortius, acumen inefTe
in Secundi verbis. Ante in fcbo-
lis et umbra declamabant adole-
[centes, nunc declamant, h. e.
exercent fe, 'et rudirnenta dicen-
di ponunt in eo caufTarum genere,
ad quod non nifi exercitatos ve-
mire `eos par fuerat. G.
Rom. ad declamandum huc
jgneum , ut plures libri, recte-
transeunt) Cortius transierunt,
quod mon imiter. S.
Attilius nq/ter) Rom. Lftilius
nq/ter, non Aettilius. _ Illud im
lapidibus et nummis eft. H.
Vid. Duker. ad Flor. i, 2o, 1.
2, 2, 17. S.
expreffe) εμφατικόs, ut rem
ipfam luculenter declararet. G.
3 ita maiores natu /. d.) Hoc
vult, Non diu eft, utor enim,
vir iuvenis adhuc, ea formula.
qua uti folent fenes, cum tempus
non diu praetoritum, et res nupew

« VorigeDoorgaan »