Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors]

P A N E G Y R I C V s

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small]

Editionis alterius Plinii Gesneriani exemplis distractis, cum nova certatim expeterentur, Fritfchius nofier, libri redemtor, 'Io. Chrift. Theoph. Erneftium, Profeflorem Academiae Lipfienfis, rogaverat, ut tertiam curaret editionem, prioribusque correctiorem nec fine acceflione notarum emitteret. Susceperat provinciam vir doctiflimus, iamque profligato recenfendi ac commentandi labore in eo erat, ut exemplar, quod typographus fequeretur, inftrueret, cum ecce morbo atroci, mox praematura morte telam paene detextam abrumpere cogitur. Qui cafus, acerbus fane literarumque nofirarum cauffa lugendus, ne Plinio officeret, neu novam moraretur editionem, quaeritur a bibliopola, qui in defuncti locum protinus fuccedat, opusque infiitntum cito abfolvat. Ita factum efi, ut mihi necopinanti, vix exantlato aerumnofifIimo labore Gloffarii Liviani ex fchedis Aug. Guil. Ernefiii concinnandi, negotium Plinianum, iucundius illud quidem, fed tamen, cum alia, ad quae meus me animus vocaret, agenda fuppeterent, invito reluctantique imponeretur. Quod quomodo adminiftraverim, priusquam lectores doceo, paucis quantumque mihi confiitit, indicandum eft, quae ratio Plinii repetendi Erneftio placuerit. In textu quidem recenfendo, fi locos perpaucos excipias, Gesnerum erat religiofifIime fecuturus. Omnino Erneftius nofier, perinde atque alter ille, Livii editor, a critica fcriptorum veterum tractatione videtur fuiffe paullo alienior. Longe maiore cura intentiorique fiudio interpretationem Plinii complexus erat, ut, fi quae a Gesnero in hac operis parte, qua maxime cenfentur editioIn eS Gesnerianae, omifTa efTent, ea partim ex propriis thefauris expromta adderet, partim ex recentiorum, inprimis Gierigii, libris prudenter delibata repeteret. Itaque Ernefiii motäe, ut crifin de textu conftituendo non pror

fus negligant, maximam partem exegetici argumenti funt: ceterum et brevitate commendabiles, et vero etiam perfpicuitate. Minore -religione, quam in textu reddendo, in notis Gesneri exhibendis verfaturus erat. Etfi enim longiffime aberat a ratione parum probanda eorum, qui in veterum libris edendis priorum notas editorum cum fuis ita commifcent et confundunt, ut, quem quidque auctorem habeat, plane , ignores: in Gesneri tamen commentarium paullo plus fibi fumferat, quam ab homine ceteroqui tam circumfpecto facile exfpeetafTes. Quod fi haec editio ab ipfo Ermefiio evulgata efTet, Gesneriana haberemus hic atque illic ita vel reficta vel contracta adeoque truncata, ut, fi qui integrum Gesnerum cognofcere cuperent, ad priores editiones recurrere cogerentur. Haec habui quae de Ernefiii infiituto praefarer. A quo cum meum nomnihil discrepet, quam ego mihimet legem fcripferim, breviter ofiendam. Cum primum in Erneftii vices fuffectus

effem, integrum mihi datum eft, ut novam Plinii editionem ex meo folius arbitrio adcurarem, dumne defcifcerem a regula, ad quam editor Gottingenfis, plaudente orbe erudito, omne negotium exegiffet. Mearum igitur

« VorigeDoorgaan »