Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small]

uum efTem rogatus a librario, repetitionem huius Plinii Gesmeriani paraturo, ut fignificarem, fi quid eflet, quod arbitrarer illi non invitis Manibus Gesneri accedere pofTe ; meminifTem autem opportune, in bibliotheca filii, Caroli Philippi Gesneri, Viri illuftris, Dresdae me vidifle exemlum notatum manu beati Viri, nec dubitarem, quin facili Domino libri uti liceret: adii de voluntate librarii illum ipfum per litteras, ut ad ufum novae editionis exemplum illud nobis concederet, rogavi. Ille vero, quo efl in litteras amore, ipfe litteratiflimus, in meque favore fingulari, flatim non transmifit mihi folum, quod petieram, fed etiam domavit. Hac ergo liberalitate, quam ipfae bonae litterae, fi non diferto me, at grato faltem, interprete praedicant, ita ufus fum, ut, praeter diligeutem curam fpeciminum typographicorum, religiofiflime tractarem accefliones animadverfio. mum, easque totidem verbis fuo quasque loco iufererem; non nifi voculis fingulis^ fubinde me. $ellario additis. Ac ne quis exiftimet, pauculas illas accelliones efTe, comparet, quaefumus, utrius.

[ocr errors]

que editionis, vel in duobus epiftolarum prioribus libris 1, 3, 5. 1, 24, 4. 2, 5, 1. 2, 1 1, 6. 2, 12, 2. 2, 17, 1. it. 5. 2 , 2o, 12. fimiliterque in ceteris, praecipue in Panegyrico, plura efTe addita reperiet. Poterant et textui Pliniano fubiici, quae b. Gesnerus in Epiflola ad Venerandum Patruum meum data paullo po[t evulgatam priorem editionem, velut auctarium , propofuerat: fed vitari tamen vix pofTe videbatur, quin, fuo quibusque loco addendis, veluti luxationibus tentarentur animadverfiones. Itaque omiflis modo, quae ad culpas operarum pertinebant, integra illa Epifto' la fervata efl; praefertim quum religioni mihi ducerem, monumentum amicitiae, quod hic quoque b. Gesnerus in Venerandum Patruum meum exflare voluiflet, fubvertere ; adeo carum illud Patruo, ut fui viciffim in illum amoris teftificandi gratia illi Epiftolae, fociumne dicam am aemulum? addiderit commentariolum fuper locis quibusdam epiftolarum libri decimi, Pamegyrici item, ad quem eius olim ad Gesnerum litterae mon pertinuiflent. His igitur fruere B. L. nobisque fave.

[ocr errors]

PRAEFATIO SVPERIORIS EDITIONIS -
E A D E M Q V E E P I S T O L A
- A D -
ILLVSTRISSIMVM C O MITEM

[merged small][ocr errors]

Non quaeris, cum ifta tibi im manus traduntur, quod vehementer optabile eft talem epiflolam fcribenti, Quis eft ifte Gesnerus ? Quid fibi vult ifta dedicatio? Quale eft, quod mihi offertur? Nofti, quae magna mea felicitas eft, Gesnerum; molli, , quod tu in aliqua felicitatis parte pomis merito, Plinium ; recordaris, quamquam oblivifci foles tuorum benefactorum, quas ille cauflas habeat ad te ablegandi exornatumi praefenti opera Plinium; recordaris, inquam, quam generofa et liberali humanitate operam Plinio et mihi dederis, quantum legendò interpretandoque illius

anegyrico, quem Ciceronis epiflolis et Taciti

[merged small][graphic]

Agricolae fubiiciebamus, et voluptatis et utilitatis ceperis. Itaque mom mirabere, meo quoque animo obverfari horas, quas in iucundiflìmis vitae meae reponere foleo, in quibus tuam et difcendi cupiditatem, et ingenium feliciffimum, et vere generofum pectus, et propriam magnis animis, atque ut fummo loco natis, ita ad fumma omnia contendentibus, humanitatem intueri ex proximo admirarique mihi licuit. Quid ergo pronius mihi fuit, quam de te cogitare, Illuflriffime Comes, cum Plinium tractarem, aut quid videri iuftius debuit, quam tuo nomini infcribere monumentum ingenii illius, quod vehementer tibi probari, quod capi a te, quod amari, fenfiflem. Nemo enim capit Plinium, quin amet, ut Illuftriflimum Henricum XI. Ruthenum nemo novit, quin '. amandum colendumque iudicet. Equidem ob id ipfum, quod te moIIe mihi contigit, Illuftriffime Comes, ea ad te fiducia accedere fustineo, ut neque refugiam liberius aliquanto apud te ipfum de hoc moftro mumusculo, quo te et literatos reliquos afficere vifum eft, disputare; quem morim, atque adeo expertus fim, pro tuo in quidquid pulchrum efl amore, huius etiam generis commeutationibus delectari. Quem quidem amorem gentilicium tibi efTe, ut ea modo commemorem, quae ex proximo et coram cognofcere mihi licuit, non modo Illuflriffimus tutor tuus Henricus XXIV. me docuit, cuius decora in Buddeana Ienae et Vinariae in Marfchalliana Gryphum domo mihi innotuere, fed tres etiam illius Illuftriffimi filii, in quibus Henricum VI. ammo huius feculi XXIX. Ienae de fuperiori cathedra disputantem mon fine fumma omnium admiratione, et eorum maxime, qui recte iudicare poterant, audivi; Henricos IX.

[ocr errors]

atque X. vero in hac ipfa Academia nuper in laude atque amoribus omnium verfatos, quod fic volebant, complexus fum, quorum manibus ad me fcripta excellentiffimi ingenii et generofillìmae liberalitatis pignora fervo, quos hoc ipTo tempore e Gallia reduces, et veteris obfe, quii noftri memores, veterem ipfos benevolentiam erga me et indulgentiam fervare, non fine maximae et honeftiflimae voluptatis fenfu paucis ante hebdomadibus expertus Tum. Pateris itaque pro gentilicio illo tuo in bonas literas amore, me de epiftolarum Plinianarum, quod tibi

hic offertur, opere pauca apud te, veteri praefationum more, disputare.

Ab ipfo fcriptas Plinio, neque recentiori demum tempore a commenticia illa, quae Io. Harduini ingenio debetur, . focietate confictas, accuratus ille confenfus cum praeftantiflimis aevi, quo vixit, indubiisque monumentis, oftendit, demonftratus praefertim a Io. MalIono; qui confenfus non fane a mendacium et vanorum aliquot hominum ingeniis profectus efle potuit. Scriptas ergo has epiftolas editasque ab ipfo Plinio, plane mihi non eft dubium. Utrum autem millae omnes fint ad eos, quorum praefcripta funt nomina, ea vero alia quaeftio eft, non ita facile affirmanda. Primo diem adfcriptum mulla habet, quod in iis, quae re ipfa ad amicos mittnntur, 'epiftolis intermitti vix folet. Et, fi dicas, quòd praefracte equidem non negaverim, iei mentionem detractam, cum ederentur, illud tamen apparet, argumenta epiftolarum pleraque efle quafi ad ipfam fcribendi exercitationem quaefita ac delecta; itaque omnia polita et ornata, eam quaefitam varietatem, ut hoc ipfum

« VorigeDoorgaan »