Pagina-afbeeldingen
PDF

procurandam. Non puto errare me, fi inter illa munera locum tribuam non poftremum illi, quod comitem tibi et adolefcentiae tuae rectorem adfignavit Confultiffimum iuris et omnis fapientiae Rifembeckium tuum, cuius cum prudentiam et fidem im fuis pignoribus cognitam perfpectam-, que feliciter habuiflet Illuflriffimus tutor tuus. Henricus XXIV. quem ante laudavi, eum tibi, adiunxit, cui aequam fcilicet, quim, , ut eft religiofiffimus, et officiorum omnium non peritif. fimus modo, fed etiam obfervantillimus, maiorem folicitioremque curam fe debere, quam fuis filiis exiftimaret, cum de his rationem reddendam praeter Deum et fuam confcientiam nemini, fciret; de te autem etiam iudicia aliorum hominum revereatur. Huic igitur Rifenbeckio tuo, veriflimo Phoenici, cum credideris, a me etiam aliquid difci pofle profuturum , vehementer mihi elaborandum eft, ut, bonum me virum efle, quod illi credidifii, tuo ipfius iudicio intelligas. Gratum quidem et non immemorem tuae in me indulgentiae, hic ipfe libellus tefiis femper exflabit. Utinam etiam verum me vatem agnofcas aliquando, cum praedicere tibi audeo, quod vehementiflime opto, et e fignis raro fal. lacibus colligere mihi videor, futurum, ut tui cives longa plenaque fub te felicitate beati gratias decernant iis omnibus, quorum cura, flndio, confiliis, opera, generofiflimum illud pcctus virtutibus omnibus impletum, et fapienter feliciterque adminiflrandae reipublicae praeparatum erit, quarum rerum quandam quafi àuroram iam videmus in tot rebus, quas in Plinio, iam tuo, adhuc amamus hodie, in tot pueris, ut hoc utar, qui tua liberalitate cultu humanitatis et religionis imbuuntur, in tot miferis, qui

[ocr errors]

henignitate tua foventur, in tot ftudiofis iuvemibus, qui tibi fe debere vitae et fludiorum praefidia quaedam grati agnofcunt, in familiae tuae difciplina et tranquillitate, in honore eorum, quibus contigit, ut ad ingenii tui cultum aliquid conferant. Macte iftis laudibus, Illuftriffime Comes, et iftas praeclariflimas rectricis virtutis meditationes ad ipfum reipublicae actum et civium tuorum felicitatem reliquorumque admirationem fuo tempore fauftis aufpiciis transfer. £ta Deus aetatem tuam bonis omnibus cumulet. 1)ab. in Academia, quam ormas, Georgia Augufta Kal. Octobr. c 1o1 o ccxxxv 1 1 1.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Quo tempore reducem e Lipfienfi prelo Plinium accipio, una mihi redditur epiflola tua, ERNEsti, vir doctiflime, et animo meo carillime. Non dico, iucundam fuifTe: fatis eft, quod a te fuit. Sed amplius quiddam in ea reperi, quod non ad meae tantum volnptatis fructum, fed ad aliorum quoque utilitatem referendum, fiatim iudica})am, cum una mihi fignificaret Cafpar Fritfchius molier, fi quid Plinio adiicieudum, haberem, tem

us adl1uc efle, pauciIlimis eius exemplis manu {juafi emillis. Statim, inquam, confilium arripui errores vel meos vel operarum, de quibus nos admonuifii , fententiam de quibusdam locis tuam a nuea discedentem, et fi quid aliud occurreret

C.

falutanti poftliminio quafi ad me redeuntem Plinium, ea omnia, epiflola quadam comprehenfa, ad te mittendi: quod tanto magis mihi placuit

confilium, cum eodem tempore ad me pervenif

fet, quem avide diu exfpectaveram, Panegyricus
Pliniamus, quem tu propter negotia tua non at-
tigeras, a Cl. Arntzenio editus, e quo decerpere
quaedam lectoribus Plinii profutura, et moftra
inde vel augere vel emendare, liceret.
Age igitur, quae addita, detracta, immuta-
ta, defenfa, vellem in Plinianis curis noftris,
apud te breviter perfequar; quod obverfans ani-
mo meo tua imago cum dulcius mihi, quidquid
hoc eft laboris, faciet, tum fi qui funt igniculi
in nobis ingenii, eos leni quafi Tpiritu excitabit.
Non vereor, me voluntatem tuam offendam, ficubi
a tua feutentia disceflero. Melius inter nos de
maximis rebus convenit, quam ut minuta dispu-
tatiumcula animorum coniunctionem!, fanctiflimis
adftrictam vinculis, labefactare poflit aut convel-
lere. Ceterum non eius modo brevitatis hic me-
mor ero, quam ipfa quafi imperat neceflitas;
fed totius etiam confilii huius editionis. Cum
enim non eo fpectet labor nofler, ut integritati
Plinii fcrupulofa diligentia confulatur, quam pro-
vinciam, quantum ad epiflolas, pulchre^ ornatam
fciebam a Cortio, et qui fuccenturiatus illi fuit
Longolio; in Panegyrico autem, (ne de Cel.
Schwarzio hic dicam) id quod fperaveram futu-
rum, praeclare eadem functum video doctiflìmum
Arntzenium, qui viri fuo labore in futurum quo-
que profpexerunt, profpicientque, ne temere, vel
impune adeo, graflàri in Plinium poflìt critica
licentia ; fed ut commodius legatur fcriptor ve-
nufìiflìmus, atque intelligatur, quod ipfum im
epiflola ad Illullriflimum Ruthenum Comitem pro-
feflus fum : propter has caullas venia nobis dabi-
tur, quod non morofe et ad unguem perfequi-

[ocr errors]

mur omnia, cum in libró ipfo, tum in hoc quafi eius fpicilegio. Sed ne faciamus ianuam domo maiorem, rem, age, ipfam aggrediamur.'

1, 8, 12. Cum de munere hic fermo fit, placet tibi, Ernefii doctiffime, non ad medicorum, de quibus alioquin hic agitur in protafi, pilulas referri verbum inducere; fed eo fumi intellectu, quo inducuntur, h. e. producuntur, oftenduntur, commendantur, fpectatoribus ludorum publicorum perfonae, ipfaque adeo munera : cumque Graeci eadem ratione dicant et;a{yeuv , inde ais explicari forte non abfurde pofTe locum in Epifíola ad Hebraeos 1, 6. 1, 9, 1. Praefers iunctisque, aut cunctisve, pro diverfa oppofitionis ratione, ex qua fingulis opponendi fint aut plures iunctique, h. e. plures, et ii quidem non finguli, fed iunctim confiderati, aut plures , atque adeo cüncti, h. e. cumctive. Mihi crefcere videbatur oratio. Singulis diebus per officia urbana transactis fic fatis conftat ratio; minus conftat pluribus; omnium minime cunctis, h. e. vel fimpliciter omnibus, vel certe pluribus illis in unam fummam collectis. Sunt enim cuncti, quod Feftus et Afconius docent, /imul omnes, quafi coniuncti. 1, 9, 5. Pro ni/i unum me iubet Cl. Arntzenius ad Paneg. 94, 3. legere nos, * ni/i tamen me. 1, 12, 1. Vetas me dubitaro, vir doctiffime, quo iacturae appellatio refpiciat, cum doceat ipfe Plinins 2, 1, 1 o. At ipfum hoc nempe dubitabam ego, utrum confolandi argumentum initio ponere voluerit, et in luctu definere. 1, 2o, 7. Ad /ub/criptiones cen/orias hic refpici putas ; nec intercedo, cum in hoc conveniat et accu/atoris, dfwyv yp&Qovrog, /ub/criptio , et cenforia, ut caufla vel crimen breviter defignetur. 1 , 2o, 1 o. Orationis retinendum cenfes, ubi ego oratoris praetuli. Neque profecto temere. Nempe h. l. actio non confideratur, ais, quatenus ab oratore pendet; fed quatenus ab oratione: defenditurque a Plinio, nunquam &onâm orationem efTe /ine bona actione ; et fi bona oratio fit bona actione deftituta, propter temporis ad agendum dati anguftias, quibus actio frangatur, cum timeat grator, ne vempus conftitutum excedat, non efTe orationis culpam, ne•que propterea illud, quod pofuerat de naturali bonae grationis et actionis cöniunctione negandum : fed iudicis. Praeclare ißa. Sed vide, & φιλότηέ, qua parte ego con

« VorigeDoorgaan »