Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

lideraverim. Imaginabar hanc speciem, brevem nimis diem conftitutam oratori, non datum esse tempus domi otiofe commentandi et scribendi orationem; unde necelsario ei sit ex tempore agendum: qua re fiat, ut actio talis fimilis elle orationi cuicunque scriptae, animo certe antea comprehensae 'non pollit. Hoc ergo tum non accidit culpa oratoris, qui volebat, nisi impeditus esset parare orationem, quam actione deinde exprimeret.

1, 20, 17. De Eupolidis in Periclem verbis etiam dicta quaedam ad Quinctil. 10, 1, 82.

2, 3, 2. Ponic controversias tibi placet, cum alias non intelligatur, quomodo elegerint auditores. Mihi etiam fine dubitatione placeret, nisi extemporalitatem laudaret Plinius: quae suspecta sane eft, fi ipse declamator controversias ponit: suspecta etiam eft, li de pluribus quas popofcit, unam ipse eligat; poteft enim conftitutum habere cum eo qui posuit; poteli certe facillimam deligere. Suspicio omnis abest, si primo pofcit controversias plures; tum de pluribus illis electionem permittit auditoribus, qui vel fententiarum numero, vel forte adeo decidere poflunt. Mea hic cylpa eft, qui, dum brevis elle volui, abrupte nimis locutus fum, ut tu etiam dubitare posses, qui tot perplexa folvis quotidie.

2, 5, 6. Pro adverbio laetius, contra alterum lautius, propugnas hoc modo, non tantum ut illi locum hic esse ostendas, quod facile dedi; led huic ut elle neges. Ponis autem, hic fermonem elle de copia orationis, ad quam lautus vix referatur. Cum vero videas, hoc non fatis firmum elle, et lautos homines etiam dici copiofe ornatos; nec de fola hic copia agi: negas severo et tristi opponi posse lautum; opponi laetum a nosiro 3, 18, 10. Verum hoc quoque aliter fe habere, mihi videbatur. Severi et tristes iidem funt Squalidi , immundi , ut in ieiunio Pharisaei: bilares contra lauti, uncti, nitidi etc. quales vult elle Salvator fuos, cum ieiunant etiam. Denique non probabile elt, pro laetius aliquem substituisle lautius: sed hoc illi iussum cedere a correctoribus, vel ipsa tua disputatio indicat..

p. 89, b, v. 23. Obscure locutus fum. Hoc volo, tres clepsydras unius horae Spatio effluxis.

2, 11, 25. Leg. fcribo, quid arbusculae agant. Quamquam enim satis (requens est, post interrogativa, obliqua etiam, poni indicativum: Cortius tamen, credo bonis auctoribus, agant posuit.

2, 17. pr. Mones me, qui es oculus meus, consulenda etiam ele, quae de Gitu Laurentini contra Holstenium disputat Fabrettus Inscr. antt. p. 752.

p. 129, a. Abiecit heu! humana omnia Baierus. Ita. que non eli, quod parvulum illud ab eo speremus, qui multo maiora delituerit.

3, 5, 8. Parcilimum fomnum, vigilantissimus homo, merito defendis contra eum, qui paratiflimo somno se gaudere non diffitetur, his rationibus nixus, primo, quod verba, erat fane parcisimi fomni, relationem ad antecedentia, et tanquam conclufionein indicent; ibi autem de parco fomno, non parato actum fit:. deinde quod fomnus inter studie et labores, adeoque alieno tempore et loco, praeter opinionem, cum hoc non agitur, ut dormiamus, inftans, non possit paratus dici, sed obrepens, opprimens; quod autem. idem praeter opinionem inftans et obrepens fomnus cito deferat hominem, id ipsum non esse parati somni, sed parci; neque iam hic refpici a Plinio ad id, quod etiam inter studia instet, sed quod, cum hominem oppresserit, mox tamen deserat.

Haec tu pro parcisimo somno. Non autem de hoc inter nos disputatur, utrum parcilimi fomni fuerit Plinius ?. hoc fatis docet illius filius: sed an para. tissimus dici potuerit fomnus, qui instat ille quidem semper, ut gravis adverfaria exspectatio.conftitutą et parala Curioni ap. Cic. Fam. 2, 4. ut paratus moechus ap. Ter. Andr. 2, 1, 16. sed etiam deferit; commoda lane natura in homine negotiofo, qui fit parci ille quidem lomni, et vigilans ; verum idem etiam parati, quod fere consequens effe in hominibus Canis folet. Neque enim molles, pulvillos exspectat, qui poft moderatum fownum multis horis vel animo vel corpore agitato atque exercito fuit etc. Non puto ego nimis me fomniculosum hominem; sed gratias ago naturae meae auctori, quod paratum illum semper blandum infidiatorem expe: rior, fatis tamen modestum eundem, qui recedere, cum opus eft , foleat.

3, 14, 2. Fervens pavimentum explicari debebat, quod bene mones, duobus verbis, si quis forte non meminisset, balnea illa fuille únorausse, pensilia , fornicibus impolita , in quibus accenfus ignis pavimentum primo calefaceret

. Pictura paslim proltat, v.g. apud Fabricium ad Sext. Empir. p. 30.

[ocr errors]

3, 16, 11. Praeclare observas, male mori alias dici, qui in aqua, aut a turpi imbellique beslia pereant, de quo Cuper. Obr. 1, 8.

4, 7, 1. Crebra repetitio roll illum scholastica tibi non magis, Piráty xeQxir, quam mihi videtur. Nempo bona pars Plinii est scholastica, h. e. oratius studiofiusque, quam solet in promiscuo epistolarum ufu fieri, scripta : scripta nempe non amicis, fed pofteritati, cuius se fastidio illa sua accuratiore oratione mederi putabat. Pone igitur tantisper, non epistolam esse , sed satiram, quam legimus, et anaphoran illam pronominis facilius concoques. Peccat, G ila vis, Plinius; fed peccat, dum nimis placere nobis poftulat.

4, 16, 2. Nihil mirum ais, adftare aliquem tanica scissa, salva tamen, qua illa tegatur, toga. Quid enim illum pudeat scisurae repentinae, sed tamen toga tectae? Quomodo' vero tectam toga scisuram inter agendum vidit Plinius? At id ipsum indecorum, suspectum, Singulare certe et observabile, aliquem ita fe involvere toga, ut tunica nusquam appareat. Cogita Coroicas per. lonas in Molerii Avaro maculas et scissuras vestium pileo, patina', habitu corporis tegentes etc.

4, 27, 6. Mavis Plinio tribui voces redundantes gye yaoxwvori, quam indocto librario, quem vix credibile fit, eas adiecisse: et eodem modo redundare to inquit 6, 53, 1. Videndi ergo Codices.

4, 30, 1. Putavit hanc quaestionem altislima eru. ditione fua dignillimam coniunctiffimus collega meus I. A. Segnerus, quem apud te, qui noveris, laudare supervacuum eft. Duobus enim programmatis illam explicatam dedit, inter inauguralia Academiae nostrae sacra auctumno superioris anni editis, in quibus acutiffime persecutus eft, qua ratione, conservatis naturae motusque legibus, effici atque exsistere stati illi auctus atque deminutiones potuerint, atque eo demum evadit, siphonis cuiusdam a natura inter lapides et argillas fabrefacti ope totum illud peractum fuisse. Ponam ipfius verba ea, e quibus, qui non alieni sunt ab geometricis, hydraulicisque rationibus, tu praefertim, vir doctiflime, de summa rei iudicare poterunt.

„Vas cape quodlibet perforatum ad aliquam a fundo „altitudinem, et si lubet, non longe a supremo margine „per foramen fipbonem transmitte, ita ut crus eius bre„vius intra vas, ad aliquam a fundo diftantiam, pateat, „longius extra illud habeatur, et foramen circa Giphonem

„Occlade. Ad luat deinde in vas aqua aequali celeritate. „Asfarget in vale pedetentim, donec fiphonem totum te„gat, itaque eum replebit, ac iam aqua per siphonem ,,effundetur. QuodG ergo fipho eius fuerit structurae, ut „eodem tempore plus aquae fundat quam in vas accedit, „decrescet pedetentim aquae altitudo, donec a fiphone ,,non amplius contingatur. lam enim aëre repletus lpho „agere delinet, et aqua in vale allurget denuo, dum eae, „quas iam diximus conditiones, redeant. Sicque, fi ad„fluxus perpetuus fuerit, etiam alterna aquae in vase incrementa atque decrementa absque fine redibunt. Sed „aqua ex vase constanti tenore non effluet: quod ipsum „tamen, li velis, efficere poflis facile. Insculpe vasi, quod „diximus, foramen aliud, circa fundum, quod, ubi aqua „vafis fummum tenet, minus tamen eius reddat, quam „influit; ita tamen, ut, si aqua per liphonem et foramen „coniunctim fluat, plus eius effluat, quam in vas eodem „tempore influit: quod qua ratione obtineri pollit, harum „rerum periti facile perfpicient: efficietur, ut, influente „in vas aqur, primum per foramen circa fundum folum „effluat: quod cum minus transmittat, quam adfluit, af„surget aquae in vase superficies, fed paullatim, fi excef„sus eius, quod influit, fupra id, quod effluit, parvus „fuerit. Sed tamen fiphonem tandem teget, efficietque, sot per eum quoque aqua fluat, eoque facto cum plus „effluat, quam in Huit, descendet vicislim ea superficies, lente pariter, fi lipbo cum foramine ad fandum paullo „lantum plus effluere patitur, quam in vas advenit. Si „vas aquam ex priori effluentem excipiat, et retentam transmittat per foramen aliquod, aut rimam superne „apertam, in isto aqua augebitur tum, cum in priori „vale minuitur, minuetur, cum in priori augetur, licque „hic quoque, quae PLINIVS in fonte observat, omnia „perfecte contingent. Stala erunt augmenta imminutio„nesque, ad eandem surget aqua altitudinem, aequalibus „absolventur die nocteque temporibus, et pro diversa „viarum magnitudine, quocunque numero et tempore „redire poterunt periodi, ut rem leviter consideranti patefcit."

„Cum ergo reliquae causae quas finximus omnes, et „quarum plures excogitari non polle videntur, nihil noliro fonti funile producant; ea vero, quam iam pofui„mus , ita ea , quae de eo commemorantur, efficere pof„fit, ut nihil plane relinquat: veram elle banc rei caul„lam, existimandum est. Neque enim id obelle poteft,

„quod fiphones concipimus, qui artis opus, non naturae, ,,baberi debeant. Cum enim fiphonem constituere poßit „quilibet mearus inter lapides, assurgens paullulum, in„,deque aliquantum magis descendens, quales maximo „numero inter petras reperias, nec praeter hunc quid»quam requiratur, quam ut aqua ad scaturiginem, vel „in antro, vel in aperto fonticulo colligatur: nihil assum. „tnm eft, quod non efficere natura pollit, et mulus lo,,cis effecerit separata, ut coniuncta quoque nibil liabeant „,mirandum." Atque sic explicatum arbitror egregie, quomodo exfiftere talis fons potuerit. Utrum conciliari ista cum libramento abdito et caeco Plinii poslint? quod aliquando probabile nobis videbatur, iam valde dubita. Nimis aperte ille putat, aquam adfluentem viam sibi non nunquam praecludere eic,

5, 6, 36. Acanthum hinc inde lubricum et AlexuoJum quomodo explices, ut cognofcant lectores, patere. Ratio, inquis, dicendi petita eli a. ferpente, qui esi lubricus, et flexuosus, cum spiralis lineae figuram assumit. Sic acanthus fatus fuit primo lineis curvis et spiralibus, sed nulla certa hgura, mox in certas figuras vocatus per aliquantum Spatii, mox iterum fine figura curvus et inflexus, Gcuti velorum aulaeorumque fines filamentis sericis diversi coloris ornantur, ut mox flexuosa lint et spiralia, mox figurata etc.

p. 285, a. Quod hic negabam x®745&piqunomen a me observatum, teftinabam. Laudavi ipfe, cum vix Lipliam ifta misla ellent, in programmate quod habes de Diva Carolina Eratolihenis καταστερισμούς, inter opuscula mythologica, phyfica, ethica, Galei p. 97. fqq. editos.

5, 20, 4. Quae eset rigida periodus, explicari negabat posle Cortias. Tibi frigns de periodis, qua sunt periodi, et quatenus pronuntiantur, dici non videtur. Age ponamus, quae ubi fit rigida periodus; quam ego frigidam interpreter: cetera, in auctoritate manuscriptorum fere pari, permittamus lectoribus. Eli tibi igitur rigida periodus, in qua ita libi implicata est et pendet oratio, ut non pollint voce tamquam incisiones fieri, sed 101a fit, quamvis longa, uno spiritu contorquenda. Quaedam contra periodi, quamquam longae, tamen flexibiles funt, si non pendet per totas oratio, adeoque non uno fpirilu pronuntiandae sunt. Mihi volubilitas non fatis convenire rigido; frigida porro periodus videbatur fieri ipfa longitudine et productione non necessaria, qua perit et disperditur dicentis impetus, et auditoris attentio; cum

« VorigeDoorgaan »