Pagina-afbeeldingen
PDF

intelligas, five centurionem, fi ille iam praefectus cohortis fuit, cum Plinius tribunus militum effet? Non magis videtur Lupus centurio fuiffe, quam Plinius; me in iuventute quidem, nedum in illa aetate. Nam et filius iam erat praefectus cohortis, ut ex hac epiftola patet. Utrum delendum omnino fit verbum, an in eo aliud quid lateat, non decerno.

Ep. 26. Me Ephefum — navigafTe) Cur hoc narrat? fcil. quia ibi appellere primum Praefides debebant. vid. Ulpian. §. 4. de Off. Proconf. Inde terra ibant ad provincias deftimatas in iftis regionibus. cf. ep. 28.

Ep. 28. Aliquanto tardius, i. e. XV. Kal. Octobr. Bithyniam intravi) An illa i. e. Octobres funt e gloffa, addita e fequentibus temere? Cur enim dicatur bis eadem res? Mox: quinto decimo Kal. Oct. provinciam fintravi etc.

quod ipfo tractu magis ac magis necefTarium intelligo) Semper pro errore typographico habui tractu. Video tamen viros doctiffimos dubitare et tractu tueri. Non bene faciunt. Rationes non dicuntur trahi , fed tractari, vid. Ep. 28. Probo Cortii iudicium, qui de Rittershufii coniectura recepit tractatu , quod et infra occurrit.

ibid. fi fideliter aguntur) Aures meae defiderant agantur: quod etiam in editionibus pluribus reperitur. Senfit et Gesnerus , fed fundamentum fenfus non vidit. Illud videntur po{fe coniunctivum rcquirit.

Ep. 4o. Et ego quaefivi, fed nihil comperi, quod adfirmare tibi pqffum) Senferat Gesnerus, non bene dici hic poffum , et ei verius videbatur poffim: forte tamen hic aetatis fuae confuetudini indulfifTe. Immo fcribendum eft pqffem fecundum legitimam rationem ; nec in hoc indulgere Plinius aetati potuit : etfi fcio, paullatim coepifle aberrare Latinos a legitima confuetudine, fed eos, qui a Germanicis mationibus infecti efTent.

Ep. 46. In numeris impenfarum haefit Gesnerus, five potius in modo numerorum, qui per figna fcripta funt, enunciandorum; putatque im primo HS. XXX exprimendum efle tricies , in altero CC ducenties, ut fummae aptae operi, de quo fermo efi, fiant. Sed ei rei refragatur, in altero quidem, latinitas: curfus in alium ductum erogata /unt IIS. CC. Deberet efle erogatum eft HS. CC. Si festertia intelligimus , ut fecundum hoc debemus, minores quidem, quam pro operum ifto

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

rum modo, fummae exfiflunt: fed inchoata tantum opera
erant, et relicta: unde tamen magna eft pecunia, quae
perierat. -
Ep. 47. Ne, quum inter fe gratificantur) Recte iu-
dicavit I. F. Gronovius , hic refcribendum efTe dum,
quod ego fine haefitatione in textum intulerim. , Ortum
eft vitium a librariis imperitis, ad fuae linguae modum
refingentibus. Nam et mofiri imperite dicunt interdum
quum pro dum.
ibid. ad hoc opus) Libri quidam editi habent ad
/.oc tempus. Operi fane non convenit perdiderint:
forte totum eft a librariis, et e fuperiori hoc opus huc
tractum. Id fi non eft, fane tempus legendum.
ibid. Quid itaque compereris, perfer in motitiam no-
ftram) Quid fine dubio vitiofum efi, corrigendumque
Quod. Sermo eft enim de futnro. Iubet cognofcere
rem, et ad ipfum referre, quod repererit. Etiam infra
hoc genus vitii in libris motavi.
Ep. 48. Neque enim ratio plus excufTa eft) Credo
plus efle vitiofum, refcribendumque dum. Ratio non-
dum excufTa erat. Habebat enim tantum de auditu. Ut
audio, inquit, HS. amplius centies haufit. Cl. Longo-
lius nos amandat ad Perizonii dicta de ufu verbi plus
ad Sanctii Minervam IV, 2, 1. fed ea nihil efficiunt.
ibid. de/cendit et hiat) Fruftra haefere viri docti im
primo verbo, tentaruntque discedit. Defcendit refertur
ad /o/um , quo fubfidente, a mole aedificii, rimae aguntur.

ibid. Gymnafium — longe numerofius et laxius) Non videtur numerqfius adhuc recte intellectum eflé. Nam nec multitudo cubiculorum et membrorum, nec multitudo hominum, quam capiebat, fatis apta efl fequentibus. Incompo/itum eft et /parfum , i. e. cuius partes, quae et ipfe aedificiorum inftar habebant, non aptae inter fe nexae erant, fed disfitae et per interualla fiructae: nifi vero huc membra in Gronoviana interpretatione trahas. .

ibid. Quam buleutae addunt beneficio iuo) Adaiunt efTe vitiofum , in eo fere confentiunt. Conieci qui funt , quod non displicebat Gesnero (vid. Epift. ad h. I.), qui coniecerat adiuncti. Id verbum in hac re non eft úfitatum. Forte plane fpurium et infititium eft verbum.

Ep. 49- Sed oportet illos eo contentos effe, quod poffit illis fufficere) Alterutrum vel illos vel illis delenâum : malim prius.

[ocr errors]

Ep. 5o. Sed hoc opus multas manus pofcit : at hae etc.) Quod opus intelligatur, ex antecedentibus intelligi mon potefi: nec ulla res commemorata eft, ad quam hoc opus referatur. Videtur aliquid excidifTe, v. c. Itaque zwari committere cupiunt, ex epiftola fequente. Tum pro at melius fuerit: et hae pro- re nom defunt.

ibid. A rege percuffam) Maneo in fententia, de Bithyniae rege quodam efle capiendum.

Ep. 52. Quae viatici momine annua dabantur legato) -/mnua mihi fufpectum verbum eft. Dicitur enim de ftipendiis , perpetuis, non de eo, quod datur fingulis, non iisdem : nec opus erat dici iterum, quod ante iam dictum effet annis omnibus; vel, quia id ad aliud pertimet, in terna. An fuit antea ? cui refpondet impqfterum ?

Ep. 56. Pleraque eae illo ad id, de quo quaeritur, mom pertinere) Ex illo, quod refertur ad libello, mihi valde fufpectum eft; adeo inutile et inelegans eft. Arbitror delendum efTe. Ep. 57. Propter quae videri volunt eos , qui Proconfules hanc provinciam obtinuerunt, abstinuiffe etc.) Non defiderarem videri , fi abefTet: fed ferri poteft. vo1unt eos abstinuiffe videri. fed volunt durius eft poft effent. _ Legitima ratio poftulat effent. Si maxime Plizuius [Traianus] dedit volunt, quod mom credo, ab interprete debent moneri-adolefcentes, id efTe per fe vitiofum, dicendumque fuifTe vellent: ut ipfi adfuefcant legitimae rationi dicendi. ibid. cum ipfum te, ut eas infpiceres, mon recufa- ' verint.) Probo lectionem Cod. VoIT. ip/i : quo et inclinat ed. Catam. ip/e recufaverim. Ep. 58. Qnod efi multo depreffior opere eo, quod nunc maxime furgit.) Cum maxime , quod Cortius fecntus eft, melius fane eft in fe, nec ipfe aliter dixerim : fed et nunc maxime rectum. Opus autem recte Gesnerus interpretatur forum, quod non area modo lata, fecundum mofirum morem, fed vel maxime aedificiis ambientibus aream cenfetur, ut bafilicis, tabernis etc. Suetonius in Caef. c. 25. clare difiinguit aream a reliquo foro. Ad intelligendam rem planius profuerit ftudiofis cognofcere, quae de foro Lugdunenfi traduntur apud fcriptores feculi noni, quod a Caefaribus aedificatum , ea aetate repente corruit. Ea reperiant in Antiqui tatiάus Urbis Lugdunen/is , quae funt in capite operis, quod Hífi. liter. Lugdu/u. infcribitur francice.

[graphic][graphic][graphic]

Ep. 66. Praeiimus — iurantibus) Fluctnant libri im hoc loco, qui fane non eft fatis elegans. Snfpectum mihi eft ultimum, verbum iurantibus ; quo fublato, elegantior multo fit oratio. Adfcripfifle videtur aliquis, fcil. iurantibus : quod deinde adhaefit. — Ceterum, am ex hoc loco colligi poffit, Plinium in provincia Bithynica habuifTe imperium con/ulare (nam de poteftate non dubitatnr, quae et in infcriptione vetere dilerte commemoratur) disputari video inter Nori/ium et Pagium , quem confulent, qui de ea re cognofcere velint, in Critica Baron. ad a. C. 69. T. I. p. 63. Hic de ea re disputari mihil' attinet.

Ep. 62. Nec inveniuntur, qui velint debere, reipublicae praefertim [duodenis] affibus , quanti a privatis mutuantur) Locus hic fine dubio vitiofus eft. Sa/ma/ius et I. F. Gromovius pro duodenis refcribunt u/uris , ut fint u/urae affes , ficut dicuntur ufurae /emiffes in iure. INoodtius rem et fenfum probabat, fed fimpliciter affiòus fcribi volebat, deletis duodenis. Eleganter. Nam et Cicero dicit, /emiffibus magna copia gft , pro ι/uris /emíffibus; quem locum commemorat etiam Gesnerus: qui tamen fibi non liquere ofiendit, utrum fequatur id, quod fecundum veterem et veram latinitatem rectum efi, an JPlinii aetate iam deflecti coeperint homines a vetere ratione ulurarum fecundum menfes ducendarum, et annua ratione uti. In quo tamen opus foret aliquo indicio hiftoriae veteris: quod fane nullum mihi occurrit: immo contraria omnia et in hi[ioricis latinis, Plinio iunioribus, et in libris iuris civilis. Si ergo e Gronoviama et Noodtiama ratione deligenda efTet, quae maxime probabilis videretur ; fecundum hanc decernerem: quia durior eft aberratio ab ; /uris ad duodenis. Mihi, fateor, totum illud duodenis affibus delendum videtur. Ita Plinius fimpliciter $ixit, nolle quem pecuniam debere publico, quanti deeri foleat privatis; ut adeo nil lucretur in aere, cum durior fit conditio debendi reipublicae. ' Quia vero ordiharius modus ufurarum olim fuit hic, ut duodeni pro centenis darentur, in provinciis inprimis, quae funt iifu£?e afTes; aliquis adfcripfit modum ufurarum, et quidem fecundum confuetudinemh recentiorem, quae tum invaluerat.

Ep. 64. Quod inter maximas occupationes, iis, de

quibus — me — ` regere dignatus es) Aut intelligendum aut addendum in.

, , £p. 66. In edicto Nervae locus valde fcaber eft *^ bis verbis : ut mihi potius debeat, fi illa rata et certa (fecero): nec gratulatio ullius inftauratis eget precibus, (et qui non habent , me) quem fortuna vultu meliore re/peaeit. Haec fic refingenda puto : debeat. ' Sint illa rata et certa : nec precibus , quem re/peaeit , me novis beneficiis vacare patiantur. Emendationi /int pro fi favent Codd. in quibus efi fine. Fecero item, et qui non habent me, funt ex interpolationibus recentioribus, ut bene Gesnerus vidit, nec habentur in edd. primis, Ita arbitror locum planum factum. " Ep. 68. Quum ei honor toties decretus fit ab iis, qui ignorabant, quid de illo Paullus Proc. pronunciafTet.) Immo, non ignorabant: idque res et contextus et argumenti ratio requirit. Ep. 76. Nam fi facta aedes effet , licet collapfa fit, religio eius occupavit folum.) In his aut efi legendum pro effet, aut occupaffet. Sed illud habent Cod. VofT. et ed. pr. Ep. 79. Primum in his: utrum — putarem, an inftituendos quinquennales agonas, qui Traiani appellentur, pro ultimo debet effe appellarentur. Tum pro de&eam in fequentibus deberem. Nam et fic eft ep. 93. di/piccres, quid et quatenus aut permittendum, aut prohibendum putares: non putes. Ep. 84. Novatam efle legem Pompeiam, ut magi; ftratum capere poffint ii, qui — effent, et qui accepiffent, in fenatum c. c. pervenirent.) Vel paullum attendenti patet, refcribendum efle pqffent. Secus eft in fequentibus, ubi mera praefentia funt, recteque adeo, capere poffint. Ep. 85. In principio huius epiftolae interpunctio vitiofa eft, fenfumque turbat: eaque fic mutanda: appellatum me a Claudio Eumolpo. (Hinc incipit marratio cauIIae.) Quum Cocceianus Dio in bule etc. ibid. n. 7. In quo ducuntur fepulti filius et m. D)

Aldus et alii , quos [equitur Cortius , habent dicuntur;

quod rectins puto. Ep. 97. n. 5. Totam hanc gjauv vitiofe interpungi in editis arbitror. Ego fic interpungam : Propofitus effi /ibe//us /i//e auctore multorum nomina continens, qu* fe negarent effe C/iri/iuanos, aut fuiffe. Quum prae«eunte me quorum ni/iil cogi pqffe dicuntur, qui /unf (vel /int) revera Chriftiani : ego dimittendos putavi. Ep. io7. Centurio cohortis equefiris.) Bene Ge$merus movmm hoc efle monet, cum olim cohortes peditum inodo fuerint. Velugum rei etiam fupra elt Ep. 3*

« VorigeDoorgaan »