Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

vid. Schelium ad Hyginum p. 86. Hygino est cohors equitata , quo nomine et in inscriptionibus occurrit.

Ep. 114. Durius mihi vifum est hoc: ld ergo, quod Jemper tuisimum eft, Jequendam cuiusque civitatis legem, puto: mollius fuerit fic: Id ergo, quod semper Intifimum eft, sequendum, cuiusque civitatis legem, puto: intellecto i. e.

Ep. 15. Adfcribere fibi, quos vellent, cives, dum civitatis non fint alienae.) Corrige velint. Ceterum in Cod. Theod. L. XII. tit. 1. de decurionibus, eft 1.5. ad Bithynos, ad quos pertinet etiam I. 119.; sed ad Praef. P. directa. ad 1. 5. 1. Gothofredus memorat hunc Plinii locum, five has epiftolas, fed negligentius epiftolas inspexit.

Ep. 118. Ut formandis iftius provinciae moribus ipfe moderareris, et ea constituas , quae ellent profutura) Hic quidem conftitueres esse refcribendum, unusquisque, admonitus praesertim , videat.

Ep. 120. Si ante Iselastica non fuerunt) Importuna videtur Gesnero particula fi, quam vel delendam, vel com quae permutandam patat. Ego totam propofitionem deleverim. Ep. 122. Usum eorum

intentioni non profuisse.) Debebat elle, non profuturum fuile. Fallor an et alia exempla mihi occurrerunt perfecti fic pofiti pro futuro.

AD PANEGYRICVM PLINII NOT VLAE.

C. 2. pr. Sed omnibus civibus enitendum reor, ne quid de Principe nostro ita dicant, ut idem illud de alio dici potuille videatur.) Hic locus non una de caufsa displicet. Primum enitendum eft ab sententia alienum, et aut videndum fcripfit Plinius, aut non bene seripsit. Nam requiritur bic fignificatio cavendi, quae non eft in verbo enitendi. Deinde nec alterum placet, quod dicit, ne quid ita dicant, ut idem illud de alio dici potuille videatur. Nam sententia requirit, ut id eodem modo de alio dici potuisse videatur. Et a maxime fimpliciter dicatur, ne idem dici potuiffe videatur, tamen illnd plane languet, et alienum eft.

c. 4. Non enim a te ipso tibi honor iste, sed agentibus habetur) Olim etiam erat ab agentibus. vid. notulam Gesneri. Et Schwarzius malebat, non improbante Gesnero, ipfi tibi, ut oppofitio clarior ellet. Locus ne Sic quidem satis placet. Quid enim illud a te? quid a

Sive porro

te'tibi honor habetur? quis honor isie, quem videri
pollit Traianus libi habere? Locus elegans forte, fi fic
legeretur, non enim tibi honor ifte, fed a te agentibus
habetur , sc. non tam tibi hoc modo habetur honos gra-
tiis agendis, sed tu honorem tribuis senatui, cum admit-
tendis gratiis ostendis reverentiam senatus.
addatur in capite ipso, sive post scribatur a te ipso, non
multum refert: neutrum admodum elegans est, et pro
concinnitate alia Plinii, Nam ut plena et accurata
oppofitio esset, necessarium foret, non enim a senatu
tibi honor iste, sed a te agentibus habetur,

c. 5. quoruin in te iudicium et favor tunc ftatim inusitato indicio enituit) Verbum enituit non eft aptum neque iudicio, neque favori. Hinc quaefitum videtur enotuit, quod nec ipfum commodum est. Verba propria favori !unt eminere et emicare. Confunduntur autem faepe in libris eminere et enilere. vid. v. c. Burmannum ad Sueton. Calig. 15.

ibid. obsiinatum tibi, non suscipere imperium, nisi servandum fuillet) In obftinatum intelligendum erat. Itaque sequi debet esset vel foret. Alterutrum fequendum. Mox praefaeville melius efi, quam praeceflife. Utrum Plinii verbum lit, an aliquis in margine Volliani libri scripserit, ut melius Pliniano verbo, non dixerim. c. 8.

adoptio peracta eft) Arntzenio bene tui, placet.

ibid. Utique qui adoptaret etc.) Utique bene reftitutum pro Uterque. Qui adoptaret, non debebat a Schwarzio mutari in adoptarat. Eft enim contra latini

Nam temporis ratio non admittit plusquamper. fectum, Potius fcribin adoptahat: fed adoptaret commode manet, propter relationem ad paruit, unde pendet.

ibid. Simul filius, fimul Caefar, mox Imperator et consors tribunitiae potestatis, et omnia pariter etc.) Haec oratorie dicta videntur. Nam, ut Tillemontius docet in Nerva p. 147. 148. non omnia pariter et fimul factus est.

Tum Imperatoris nomen quomodo dicatur, disputari vi. deo. Pagius in Crit, Baron. T. I. p. 115. 119. intelligi disputat proconsulare imperium, hoc est, ins in omnes provincias cum poteliate belli gerendi. item p. 90, b. 93, a. ubi numi Nerva vivo culi, in quibus Traianus lin

Sed in iis numis Imperatoris nomen est victoriae indicium , quia nomini et ceteris honoribus postponitur, non ante nomen ponitur, ut fit in aliis.

Forle

tua

[ocr errors]

tatem.

perator dicitur.

[ocr errors]

C. II.

Imperatoris nomen et tribunitia potestas idem funt. Nanı et praenomen illud nititur tribunitia potestate. Capite quidem 23. dicitur Traianus imperator salutatus elle a populo in ipfa adoptione. Sed in oratione ista non funt ad vivum resecanda.

C. 9. nihil agitase, nihil fecise, nisi quod meruit , et paruit) Cicero dixisset, nihil nisi meruille et paruisje.

ibid. Magnum videretur – patri!) In his eft lulus merus, sed quod genus auribus illorum temporum placebat: quemadmodum et illa c. 10. fententia inepta est, qua rationem reddit, quare ftatim ab adoptione mortuus Nerva : ut quandoque inter pofteros quaereretur, an illud iam Deus fecisset.

non imitatus illos, qui hoc idem, fed alia mente, fecerunt Ferri posse arbitror: sed rectius foret fecerant.

ibid. cuius pulfi fugatique non aliud maius habebatur indicium) In hoc loco explicando valde se torfere ingenia. Io. Fr. Gronovius, cum sentiret, aliquid deelle, unde penderet, cuius p. f. etc. supplevit, quoniam imperabat is, quod olim probabat Schwarzius. vid. not. Gesneri, qui auctoritatem codicis defiderabat. Nos in Act. Erud. 1740. menf. Febr. e lectione Codicis Salisburgenlis, quoniam imperatoris , fecimus: quoniam imperator is, quod probavit deinde, et suae editioni intulit Schwarzius.

Utrum mox legatur triumpharetur, an triumpharet, quod praetulit Schwarzius, nihil ad fensum refert.

c. 13. Cominus vibrares) Praefero librares cuim Schwarzio: non modo propter auctoritatem librorum, sed etiam, quia verbum hoc eft efficacius.

Nec tainen propterea cum Lipsio in altero legam: nunc librata fisciperes. Nam nec necessarium eli idem in utroque verbum elle, et potuit consulto efficacius verbum Traiano tribuille.

munere alio dignus invenireris) Schwarzins e libris reposuit itinere illo fcil. in Germaniam. Tota haec appendix melius abellet: sed a Plinio elle concedo. · Dignus itinere sane mirificum efi: par itineri recte aliquis dicat, non dignus itinere, Sicut nemo dixerit dignus labore. Itaque munere alio dignus melius

et est durum, expeditionem bellicam iter fimpliciter dici.

c. 14.

eft:

c. 17.

c. 15. tempus, quo pofteri visere, vilendumque tradere minoribus fuis gestient) Delendum fuis: quod est a librario Germano. Mox in quis fudores tuos hauferit campus, corrigi debet qui. 'Ultima litera ad. haesit e sequente verbo: nam et mox quod tectum, non quid: elique plane puerile vitium, quod mirandum est tamdiu latuille viros doctos.

ibid. quod tectum magnus hofpes impleveris.) Bella sententia, sed poëticae fere formae. Fundus eius elt apud Virgilium, ubi angusti limina tecti ingentem Aeneam excipiunt. Aen. VIII.

c. 16. Sed Imperatorem, veram ac solidam gloriam reportantem, pacem, tranquillitatem) Ifta tanta multitudo accufativorum fane parum elegans eft. Nam remedium a libris, qui habent Imperatore reportante, nullum est. Capitolium non accipit pacem et tranquil- ; litatem, sed imperatorem, qui veram pacem reportet.

nec non modo) Bene fic edidit Gesnerus; et omislio Toữ non, et transpositio Schwarziana improbanda est. Quid in coniuncţione nec et non durius fit, non sentio.

C. 20. Principis transitus? (i tamen ille non populatio fuit) Sic editum in ed. pr. Gesneri. Schwarzius monuit, li transitus poft tamen non repetatur, elegantiae aliquid decedere. Immo deberet esse illa. Eft autem transitus per errorem operarum omilsus: nec id animadvertit Gesneris. In editione altera fine notis est verbum hoc restitutum a Gesnero. Porro mox: cum abactus hospitum exerceret, legendum est, exerceretur, vel exercerentur. nam et palliva sequuntur: omniaque dextra laevaque perusta et adtrita, ut fi etc.

c. 21. extr. et hoc tantum ceteris maior, quo melior) Dudum legendum credideram quod, cum id et doctis placuille inveni: idque fine dubitatione in textum inferendum erat.

Decepit homines, quod hoc retulere ad maior: cum lit manifeste in hoc, hac in re, modo.

ac ne eum quidem vacantem locum, qui non nisi suspensum et instabile vestigium caperet) Hoc minutius eft, quam pro cetera descriptionis magnificentia. ibid.' tam aequalis ab omnibus laetitia percepta est

) Libri editi veteres' fere habent aequaliter, fed fcripti fere aequalis , quos secutus est, post longam dubitationem, Schwarzius, ulus hac ratione, quod par gaudium et par clamor praecedit. Nec dubitari potest, recte dici aequalem laetitiam: sed aequaliter magis convenit extremis, ,

C. 22.

[ocr errors]

quae id prope flagitant. Sensus manifeste est: tam aequaliter omnes laetati funt, quam aequaliter, vel pariter omnibus venifti. In ultimo omittitur verbum et intelligitur e primo membro. Nam, quam aequalis omnibus venisti, ineptum h. 1. foret. Secundum haec neceflarium est, scripsisse Plinium non aequalis, sed aequaliter.

c. 23. Respectantium turba — populus te quoque, te inmo maxime adftaret.) In respectantium intelligo fimpliciter spectantes; tarde incesit, ut omnes per moram ingrediendi eum videre possent. vid. ad Ep. X, 18. Pro adftaret Schwarzius volebat artarét, dolebatque in Obf. 28. quod id non recepisset in textum: quod fecit Gesnerus in ed. pofteriori Panegyrici. Id ego non imiter. Non hoc potuit gratum efie et placere, quod populus Caesarem arctaret, premeret, dum ingrederetur: sed quod Caesar pateretur, unumquemque de populo ila prope adftare, et os e proximo intueri: hoc pati, est comitatis, quae placeat.

ibid. Deum ipfum tunc p. v. operis sui percepisse crediderim.) Quod Schwarzius bic recepit, Deum tuum, idque Gesnerus imitatus est in ed. min. non probo, etsi in edd. vett. reperitur. Non bene, credo, dicatur Nerva Deus Traiani. Et fi maxime fic dici bene latine et apte posset, tamen eslet alienum, cum supra Plinius diserte dixerit, adoptionem non fuisse Nervae opus, sed Dei, fed Deorum c. 8. quorum nomine et ipso lovem. Capitol. intelligit.

ibid. Augusta victimis cuncta) Arntzenius et Schwarzius edidere e MSS. angufta, quos et in ed. min. imitatus est Gesnerus. Mihi adhuc ambigua res videtur, nec audeo decernere. Verbum angufta ad multitudinem victimarum intelligendam aptius, augusta maius aliquid fonat.

c. 24. Eadem, quae nibil in te ipso Fortuna mutavit) Arbitror hunc locum bene a Gesnero constitutum, pro eademque rescribendo: eadem, quae: et miror, quomodo ille tamen correctionem Schwarzii: nihil ipsa te F.m. aliis forte magis placituram, dicere potuerit: sed magis, quomodo ea coniectura Schwarzio ita placere, ut etiam in textum reciperet, cum fit nimis absurda. Quid enim eft eadem ipfa Fortuna? Clarum est voluisse dicere, Fortunam circa Traianum, extrinfecus, omnia mutalle, fed in ipso eius animo, moribus, intrinsecus, nihil: quae est bellissima sententia.

ibid. humus ita communis) Dimifit ita cum ArnLzenio Schwarzius, repofito ista, quamquam ostendit aegre a fe factum. Mea de sententia ita retineri debet, quod non minus bonos libros habet auctores: et quia , ifta

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »