Pagina-afbeeldingen
PDF

vid. Schelium ad Hyginum p. 86. Hygino eft cohors equi. tata , quo nomine et in infcriptionibus occurrit. Ep. 1 14. Durius mihi vifum eft hoc : Id ergo, quod femper tutiffimum eft, fequendam cuiusque civitatis legem , puto: mollius fuerit fic: Id ergo , quod femper tutiffimum eft, fequendum , cuiusque civitatis legem, puto: intellecto i. e. Ep. 1 15. Adfcribere fibi, quos vellent , cives, dum civitatis non fint alienae.) Corrige velint. Ceterum in Cod. Theod. L. XII. tit. 1. de decurionibus, eft l. 5. ad Bithynos, ad quos pertinet etiam l. 1 19.; fed ad Praef. P. directa. v ad l. 5. I. Gothofredus memorat hunc Plinii locum, five has epifiolas, fed negligentius epifiolas infpexit. Ep. 1 18. Ut formamdis ifiius provinciae moribus ipfe moderareris , et ea conftituas , quae effent profutura) Hic quidem conftitueres effe refcribendum , unusquisque, admonitus praefertim , videat. Ep. 12o. Si ante Iselaftica non fuerunt) Importuna videtur Gesnero particula /i, quam vel delendam, vel cnm quae permutandam patat. Ego totam propofitionem deleverim. Ep. 1 22. Ufum eorum intentioni non profuìffe.) Debebat efTe, non profuturum fuiffe. Fallor an et alia exempla mihi occurrerunt perfecti fic pofiti pro futuro.

[ocr errors]

C. 2. pr. Sed omnibus civibus enitendum reor, ne quid de Principe nofiro ita dicant, ut idem illud de alio dici potuifTe videatur.) Hic locus non una de cauf-, fa displicet. Primum enitendum eft ab fententia alienum, et aut videndum fcripfit Plinius , ant non bene fcripfit. Nam requiritur hic fignificatio cavendi, quae non eft in verbo enitendi. Deinde nec alterum placet, quod dicit, ne quid — ita dicant, ut idem illud de alio dici potuifTe videatur. Nam fententia requirit, ut id eodem modo de . alio dici potuifTe videatur. Et fi maxime fimpliciter dicatur, me idem dici potuiffe videatur, tamen illud plane languet, et alienum eft.

c. 4. Non enim a te ipfo tibi honor ifle, fed agemtibus habetur) Olim etiam erat ab agentibus. vid. notulam Gesneri. Et Sc/warzius malebat, non improbante Gesnero , ip/i tibi, ut oppofitio clarior efTet. Locns ne fic quidem fatis placet. Quid enim illud a te ? quid a

te tibi honor habetur? quis honor ifle, quem videri poffit Traiamus fibi habere? Locus elegans forte, fi fic legeretur, non enim tibi honor i/ie, /ed a te agentibus habetur , fc. non tam tibi hoc modo habetur honos gratiis agendis, fed tu honorem tribuis fenatui, cum admittendis gratiis oftendis reverentiam fenatus. Sive porro addatur in capite ipfo, five poft fcribatur a te ip/o, nom mnltum refert: meutrum admodum elegans efi , et pro concinnitate alia Plinii. Nam ut plena et accurata oppofitio efIet , neceflarium foret, non enim a fenatu tiòi honor ifie , /ed a te agentibus /iabetur. c. 5. quornm in te iudicium et favor tumc ftatim

inufitato indicio enituit) Verbum enituit non eft aptum

meque iudicio, neque favori. Hinc quaefitum videtur enotuit, quod nec ipfum commodum eft. Verba propria favori !unt emimere et emicare. Confunduntur autem faepe in libris eminere et enitere. vid. v. c. Burmannum ad Sueton. Calig. 1 5. ibid. obfiinatum tibi, mon fuscipere imperium, nifi fervandum fuiffet) In o£fiimatum intelligendum erat. • Itaque fequi debet effet vel foret. Alterutrum fequendum. Mox prae/aeviffe melius efi, quam praeceffìffe. Utrum P/i//ii verbum fit, am aliquis in margine Vofliani libri fcripferit, ut melius Pliniano verbo, non dixerim. c. 8. tua adoptio peracta e[i) Arntzenio bene tui, placet. ibid. Utique qui adoptaret etc.) Utique bene refiitutum pro Uterque. Qui adoptaret, non debebat a Schwarzio mutari in adoptarat. Efi enim contra latinitatem. Nam temporis ratio non admittit plusquamperfectum. Potius fcrib;rn adoptabat: fed adoptaret conmode manet, propter relationem ad paruit, unde pendet. ibid. Simul filius, fimul Caefar, mox Imperator et confors tribunitiae poteflatis, et omnia pariter etc.) Haec oratorie dicta videntur. Nam, ut Til/emomtius docet in Nerva p. 1 47. 148. non omniâ pariter et fimul factus efi. Tum Imperatoris nomen quomodo dicatur, disputari yi7 deo. Pagius in Crit. Barón. T. I. p. 1 15. 1 1 9. intelligi disputat proconfulare imperium, hoc efi, ius in omne* provincias cum poteliate belli gerendi. item p. 9o , b. 33, a. ubi numi Nerva vivo cufi, in quibus Tróianus Iu7 perator dicitur. Sed in iis numis Imperatoris nomen elt victoriae indicium , quia nomini et ceteris honoribus poftponitur, non ante nouem ponitur, ut fit in aliis. For* Imperatoris nomen et tribunitia potefias idem funt. Nam et praenomen illud mititur tribunitia poteftate. Capite quidem 23. dicitur Traianus imperator falutatus effe a

populo in ipfa adoptione. Sed in oratione ifia non funt

ad vivum refecanda.

c. 9. nihil agitaffe, nihil feciffe , ni/i quod meruit.

et paruit) Cicero dixifTet, nihil ni/i meriliffe et paruiffe. ibid. Magnum videretur — patri!) In his eft lufus merus, fed quod genus auribus illorum temporum placebat: quemadmodum et illa c. 1 o. fententia inepta eft, qua rationem reddit, quare fiatim ab adoptione mortuus Nerva: ut quandoque inter pqfteros quaereretur, an. illud iam Deus feciffet. c. 1 1. mom imitatus illos, qui hoc idem, fed alia mente, fecerunt) Ferri poffe arbitror: fed rectius foret Jfecerant. ibid. cuius pulfì fugatique non aliud maims habebatur indicium) In hoc loco explicando valde fe torfere ingenia. Io. Fr. Gronovius , cum fentiret, aliquid deefle, unde penderet, cuius p. f. etc. fupplevit, quoniam, imperabat is , quod olim probabat Sc/warzius. vid. not. Gesneri, qui âuctoritatem codicis defiderabat. Nos in Act. Erud. 174o. menf. Febr. e lectione Codicis Salisburgenfis, quoniam imperatoris , fecimus: quoniam impezator is , quod probavit deinde, et fuae editioni intulit Schwarzius. Uirum mox legatur triump/iaretur, am 4riumpharet, quod praetulit Schwarzius , nihil ad fenfum refert. c. 13. Cominus vibrares) Praefero librares ciim §e4warzio: non modo propter auctoritatem librorum, fed etiam, quia verbum hoc eft efficacius. Nec tamen Propterea cum Lip/io in altero legam : nunc librata /us£*peres. Nam nec necefTarium e[i idem in utroque verbufn efTe, et potuit confulto efficacius verbum Traiano tribuifTe. c. 14. munere alio dignus invenireris) Schwarzius $ libris repofuit itinere illó fcil. in Gernianiam. Tota haec appendix melius abeflet: fed a Plinio efle concedo. . Dignus itinere fame mirificum efi: par itineri recte aliquis dicat, non dignus itinere. Sicut nemo dixe*; dignus labore. Itaqüe munere a/io dignus melius

fiat; efi durum, expeditionem bellicam iter fimplicier dici.

[ocr errors]

*. c. 15. tempus, quo pofteri vifere, vifendamque tradere minoribus fuis geftient) Delendum /uis: quod eft a librario Germano. — Mox in quis /udores tuos / au/erit campus, corrigi debet qui. Ultima litera adhaefit e fequente verbo: nam et mox quod tectum, nom quid : eltque plane puerile vitium, quod mirandum eft tamdiu latuifTe viros doctos. ibid. quod tectum magnus hofpes impleveris.) Bella fententia, fed poëticae fere formae. Fundus eius elt apud J/irgilium , ubi angufii limina tecti ingentem Aeneam excipiunr. Aen. VIII. c. 16. Sed Imperatorem, veram ac folidam gloriam reportantem, pacem, tranquillitatem) Ifta tanta multitudo accufativorum fane parum elegans eft. Nam remedium a libris, qui habent Imperatore reportante, nullum eft. Capitolium non accipit pacem et tranquil- ! litatem, fed imperatorem, qui veram pacem reportet. c. 17. nec non modo) Bene fic edidit Gesnerus; et omiflio ro% non , et transpofitio Scbwarziama improbanda eft. Quid in coniunctione nec et non durius fit, non fehtio. c. 2o. Principis transitus? fi tamen ille non populatio fuit) Sic editum in ed. pr. Gesneri. Schwarzius monuit, fi transitus poft tamen non repetatur, elegamtiae aliquid decedere. ' Immo deberet efTe illa. Eft autem transitus per errorem operarum omiffus: nec id animadvertit Gesnerus. In editione altera fine notis eft verbum hoc reftitutum a Gesnero. Porro mox: cum abactus hq/pitum exerceret , legendum eft, exerceretur, vel exercerentur. nam et pafliva fequ:untur: omniaque dextra laevaque perufta et adtrita , ut /i etc. c. 2 1. extr. et hoc tantum ceteris maior, quo melior) Dudum legendum credideram quod, cum id et doctis placuifTe inveni: idque fine dúbitatione in textum infe; fendum erat. Decefiit homines, quod hoo retulere ad 7naior: cum fit manifefte in /ioc, hac in re, modo. c. 22. ac ne eum quidem vacantem locum, qui non nifi fuspenfum et inftabile vefiigium caperet) Hoc minutius eft, quam pro cetera defcriptionis magnificentia. ibid. tam aequalis ab omnibus laetitia percepta eft) Libri editi veteres fere habent aequaliter , fed fcripti fere aequalis , quos fecutus eft, poft longam dubitationem, Schwarzius , ufus hac ratione, quod par gaudium et pa^ clamor praecedit. Nec dubitari poteft, recte dici aequ?lem laetitiam: fed aequaliter magis convenit extremis,

[ocr errors]

<quae id prope flagitant. Senfus manifefte eft: tam aequaliter omnes laetati funt, quam aequaliter, vel pariter omnibus veni[ii. In ultimo orhittitur verbum et intelligitur e primo membro. Nam, quam aequalis omnibus venifli , ineptum h. l, foret. Secundum haec neceflarium eft, fcripfifle Plinium non aequalis, fed aequaliter. c. 23. Refpectantium turba — populus te quoque, te inmo maxime adftaret.) In re/pectantium intelligo fimpliciter /pectantes; tarde incefßt, ut omnes per moram ingrediendi eum videre poflent. vid. ad Ep. X, 18. Pro adfiaret Sc/warzius volebat artaret, dolebatque in Obf. 28. quod id non recepifTet in textum: quod fecit Gesnerus in ed. pofteriori Panegyrici. Id ego non imiter. Non hoc potuit gratum eße et placere, quod populus Caefarem arctaret, premeret, dum ingrederetur: fed quod Caefar pateretur, unumquemque de populo ita prope adfiare, et os e proximo intueri: hoc pati, eft comitatis, quae placeat. ibid. Deum ipfum tunc p. v. operis fui percepifTe crediderim.) Quod Schwarzius hic recepit, Deum tuum, idque Gesnerus imitatus e[i in ed. min. non probo, etfi im edd. vett. reperitur. Non bene, credo, dicatur Nerva Deus Traiani. Et fi maxime fic dici bene latine et apte pofTet, tamen eflet alienum, cum fupra Plinius diferte dixerit, adoptionem non fuifle Nervae opus, fed Dei, fed Deorum c. 8. quorum momine et ipfo Iovem Capitol. intelligit. ibid. 2(ugufia victimis cumcta) Arntzenius et Schwarzius edidere e MSS. angufia , quos et in ed. min. imitatus eft Gesnerus. Mihi adhuc ambigua res videtur, nec audeo decernere. Verbum angufta ad multitudinem victimarum intelligendam aptius, augufta maius aliquid fomat. c. 24. Eadem, quae — nihil in te ip/o Fortuna mutavit) Arbitror hunc locum bene a Gesnero conftitutum, pro eademque refcribendo: eadem, quae: et miror, quomodo ille tamen correctionem Schwarzii : nihil ipfa te F. m. aliis forte magis placituram, dicere potuerit: fed magis, quomodo ea coniectura Sc/warzio ita placere, ut etiam in textum reciperet, cum fit nimis abfurda. Quid enim eft eadem ip/a Fortuna? Clarum e[t voluifTe dicere, Fortunam circa Traianum, extrinfecus, omnia mnutafTe, fed in ipfo eius animo, moribus, intrinfecus, nihil: quae eft belliffima fententia. ibid. humus ita communis) Dimifit ita cum afrntzenio Schwarzius, repofito ífta, quamquam oftendit aegre a fe factum. Mea dé fententia ita retineri debet, quod non minus bonos libros habet auctores: et quia , Jta ¢

« VorigeDoorgaan »