Pagina-afbeeldingen
PDF

Praefectus aerarii militaris (de quo VII, 14. n. •) . Infcript. Conful III, 13, 1. et ep. 18, 1. et P. 91. * Augur IV, 8. y Propraetor provinciae Ponticae confulari poteftate X, 77. n. et Infcript. * Curator alvei

ventum Plinium honore auxit Traianus? ut ad ambos referri factum pofTet. De occupationibus huius officii conqueritur 1, 1o, 9. Menftruas tamen eius vices intelligimus ex io, 24, 3. u Nempe oftendit Cellarius ad l. c. vicefimam hereditatum ad aerarium militare pertinuifTe. 4erario militari praefectum, etiam infcriptiones memorant. quidem nusquam, ut, diverfi a praefectura aerarii Saturni, nnumeris meminit. `ae In quo confalatu, (bimeftri pro confuetudine illius temporis in privatis, de qua ad Paneg. 92, 4.) et quidem menfe Septembri, Gratiarum actionem, five Panegyricum habuit, qui exftat. Ceterum circa haec tempora etiam fuit Quinquevir fumtibus Publicis minuendis, Virginio Rufe illum eligente, per quem ipfe excufaretur a, 1, 9. * Petierat Auguratum, vel aliud facerdotium à Traiano io, $. factum id anno Plinii circiter 4'- probat MafTonus §. a. *Cur Propraetor Plinius, cum °°te ipfum Bithyniam rexifTent Proconfules : quam vim habeat £onfularis illa, quae ipfi tribuitur * infcriptione, poteftas ? eruditiflime disputat ad hunc annum, £: $. 4*. et 42. Plinii, Chrifti .... °''pnus, qui etiam illud oftendit, non integrum biennium in provin°'*°ommoratum efTe Plinium. C.

Plinius

terum fabulam de Plinio ad Chriftianifmum converfo ad reditum ipfius e provincia refert PfeudoDexter in Chronico, et illius , commentator Bivarius. lufTu enim Traiani appuliffe ad Cretam, aedificationis cuiusdam cauffa, ibique a S. Tito Epifcopo converfum ad fidem. Addit Dexter, Nec dc/unt, qui putent, feptima Sextilis ad Novo comum effe paffum. Sed puduit , merito commenti illepidi (incruftati licet in fictis Luitprandi adverfariis n. 292. fq. p. 512.) viros doctiflimos, qui acta SS. menfis Augufti Antverpiae ediderunt, qui me verbo quidem memtionem illius rei iniicere dignantur: neque opus nimirum erat, cum ipfam finiftri illius Dextri fidem in univerfum iam damnafTent. Neque vero erat, quod. refutaret illud Boxhornius in iudicio de Plinio, quod epiftolis a fe editis praemifit: multo minus refellendum erat ex 1 o, 97. ubi exitiabilem vocet /uperfìitionem Chriftianorum. Parum enim , hoc ad fabulam, quae poftea in reditu ex provincia contigifTe dicitur : nec appellat Plinius exitiabilem fuperftitionem (quae Taciti vox eft Am. 15, 44.) fed pravam et immodicam 1o, 97, 8. Si omnino placeat refutare, illud eft apertum, epiftolas eius pertinere ad anmum aetatis Plinii 55. tredecim

[ocr errors]

Tiberis V, 15, 2. n. et Infcription. Matrimonium bis contraxit: de priore nihil exftat ante viduitatem IX, 13, 4.; ^ alterum cum Calpurnia iniit, Calpurnii Fabati ° ex filio nepte, IV, 1 , 1., quae abortum fecit VIII, 1 o., nec alio partu maritum beafTe legitur: ipfa vero docta et ftudiis exculta IV, 1 g, 2. et VI, 7, 1. mariti, quamquam aetate maioris, amantiflima IV, 19, 2. et 5. c ita ab amita Hi[pulla inftituta, ibidem 1. et 6. Pater enim pridem decefTerat V, 12, 2., cuius memoriae porticum avus dedicavit V, 12, 1., ipfe vero avus, quum in Bithynia d Plinius cum uxore efTet, mortem obiit X, 121., poliquam fenectutem in Transpadana exegerat VII, 16, 3. Frugalis et abstinens Plinius fuit II, 4, 3. et ep. 6, 4., ut voluptates etiam ftudiis condiret, IX, 36, 4. et inter venandum ftuderet I, 6. V, 18, 2. IX, 36, 6., • nec vero minus diligens pater familiae, qui nimium annos ultra reditum ex provincia : v. m. 1. Potuitme autem de tanta immutatione tacere? a Nifi quod focrus meminit 1, 18, 3. cum efTet adolefcentulus, Domitiamus adhuc imperaret. Et ftatim a morte Domitiani uxorem lugebat 9, 13, 4. cuius vitricus erat Vectius Proculus 9, 13, 13. Sic duo fe matrimonia Domitiano imperamte contraxifle ait 1 o, a, 2. De quo loco Maflom. 36, 3. b Novocomenfem et ipfum Fabatum fuifTe fatis apparet nom tantum ex veteri infcriptione in

Comenfi agro reperta, quam poft alios exhibet Grut. 382, 6.

c Quae epiftola non diu poft imitum matrimonium fcripta. Amoris fui vehementiam aliis quoque epiftolis declaravit, ut 6, 4. et 7. it. 7, 5.

d Non fatis certo hoc ex laudata epiftola colligitur, ubi excufat Plinius, quod iter uxoris diplomate iuverit. Non eft credibile, mulierem delicatam et infirmam tantum iter, ea celeritate, fine marito confecifTe. Potuit Plinius ut curator alvei Tiberis, vel alio quocunque momine diplomatum poteftatem habuiffe. Haec etiam Maffoni eft fentenuia ad 43, 8.

quamque ad nofirum pertinere non improbabile efi: fed ex ipfo noftro 5, 12, 2. 7, 16, 32, 1. coll. 7, 16, 4. et 7, 23, 1.

*w

e Hac ipfa epiftola 9, 36. rationem totam in praediis fuis vivendi aeftivam percenfet, ut ep. 4o. hiberuam perfequitur.

praedia fua mirifice tum coluit, tum aedificavit, quod de Laurentino ipfe narrat II, 17.; de Tufcis

V, 6.; de Transpadanis ad Larium IX, 7., quam

indufiriam et aliis praediis fuis, V, 6, 45. enumera-
tis, adhibuifTe non dubitandum eft. f Mitis in Ter-
vos I, 4, 4., adeo ut nullos vinctos haberet IlI, 19,
7. fuisque domum permitteret inftar civitatis efTe,
ac peculium. morte ad familiares transmittere VIII,
16, 2. Iuftitiam non tam ex legum rigore, quam
aequitatis modulo perfequebatur II, 16. et IV, 1o.
redemtoribus remifIiones ob fierilitatem faciens VIII,
2. et X, 24, 5. Munificus in primis f, quod variis
operibus ofiendit. Templum enim Tifernatibus ex-
ftruxit pecunia fua IV, 1 , 5. et aedem Cereris in
praediis fuis IX, 39. Patriae fumtus partem in prae-
ceptores publicos dedit IV, 13, 6., et ingenuis pue-
ris alimenta annua confiituit I, 8, 1o. Etiam biblio-
thecam patriae publicam , dedicavit. I, 8, 2. II, 5. &
Praeterea in multos privatos admodum liberalis, in
Curianum Cratillae filium, cui legatfa remifit V,
1 , 1o. ia Voconium Firmum, cui cenfum eque-

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

co iuvit III, 21 , 2., in Artemidorum philofophum, cui urbe excedere iufTo, , quae Domitiani faevitia fuit, pecuniam, qua opus erat, a locupletibus negatam, ipfe mutuatus, gratuitam dedit, III, 11, 2., in Quintiliani praeceptoris filiam, cuius dotem auxit VI, 52., . in Corelliam , cui agrum minori pretio vendidit VII, 1 1. et 14., in Calvinam, cui patris debita remifit II, 4, 2. b His moribus i omnium bonorum benevolentiam conciliavit, k Traiani in primis, apud quem gratia , valuit, ' qua ad aliorum magis commoda, quam ad fua ufus eft. m Multa enim multis impetravit, peregrinis ius civitatis X, 4. et 6.; libertis ius Quiritium X, 4. et 105.; Voconio Romano condifcipulo ius trium liberorum II, 13, 8., et [enatoriam dignitatem X, 3, 2.; Accio Surae praeturam X, 7. et aliis, alia. Amicitiam cum optimo quoque coluit, n etiam periculo fuo IlI, 1 1 , 2. fq. o maxime cum literatis et ftudiorum fociis, in quibus Tacitum primo 'loco, et prope unum habuit, quem e vivis aemularetur, quod paul

h In Metilium Crifpum, cui ordines impetraverat, et quadraginta millia nnmum (2ooo fl. Rhen.) ad inftruendum fe ornandumque donaverat 6, 25, 2. : in Modeftum , cui libertatem dubie legatam ultro dedit 4, io.:

in nutricem fuam, cui agellum '

centum millium mumum (5ooo flor. Talen.) donavit 6, 3.

i Quos gloriae ftudio incitatos fuiffe, non disfimulat 7, 33. (ubi Ciceronem fuum imitatur fam. 5, 12.) conf. 6, 29, 3. Quam tamen ea in re moderationem adhiberi velit, docet' 1,

8, 13. fq. Ceterum Imperatoris
quoque gloriae fe ftudiofum
oftendit praefertim 1 o, 5o.
k Quanti illum Corellius fece-
rit, explicat 4, 17, 8.: efle, qui
fe imitentur, gaudet 6, 1 i.
1 Qui ipfun im confilium non
nunquam adhibüit in cognitio-
nibus, v. g. 4, 22, 1. et in re-
fcriptis fuis, libro decimo com-
prehenfis, tractat amantiffime.
m Tamen etiam ad fua : ut ad
ius trium liberorum 1o, 2. ad
auguratum 1o, 8. etc.
n Suum in laudandis arnicis
[tudium fuaviffime excufat 7. ^8-
o Vid. ad proximam nouaw {.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

lo maior aetate erat, VII, 2o, 4., quem etiam ingenio, doctrina, honoribus efi adfequutus, isque. viciflim tanti Plinium fecit, ut libros fuos emendandos ei crederet VII, 2o, 1. Hi duumviri principatum in literis tenuere, ut una hominarentur, quum de fiudiis fermo efTet VII, 2o, 5., in hos coniectura ferretur, fi de doctis non nominatis efTet ferenda IX, 23, 3. Ceterorum amicitiae epiftolis illuftratae funt. P Corpore fuit imbecillo et minus robufto, quod corpusculum Traianus dixit X, 29, 1., et intentius cauffam orantem per libertum admonuit, ut lateri confuleret II, 1 1 , 15. Aliquando lippitudine laboravit VII, 21 , 1., honeftifIimis caufIis, lucubrationibus contracta, quibus et ceterae imbecillitates maiorem forte partem imputandae funt. q De morte nihil certo conftat: fimile autem vero habetur, per plurimum imperii Traiani tempus, aut paullo ultra, vitam produxifTe. *

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »