Gebruik én misbruik des tooneels

Voorkant
By Albert Magnus, 1681 - 59 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 1 - Supplianten van den inhoudt van defen doen \aten ende gedogen , ruftelyk , vredelyk ende volkomentlyk genieten ende gebruiken, cederende alle beleg ende wederleggen ter contrarie. Gedaan in den Hage onder Onfen grooten Zegele hier aan doen hangen , den XV Maart, in 'tjaaronfes Heeren en Zaligmakers duyfent fes hondert feven en feventigh.
Pagina 10 - En dag'lyks zingt men op der oude Barden trant Noch liedekens van de oude, én jonge Hillebrand, Van Velzen, Rypelmonde, ") én Raaphorst, én van Gelder, ') Aldaar, blz. 46. '•) Er zijn drie Haarlemsche drukkers van dien naam geweest, die tusschen de jaren 1612 en 1658 werkzaam waren (zie Ledeboer. Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Noord-Nederland, 1872); waarschijnlijk is dit liederboek van 1648 (zie G.
Pagina 1 - Lande alleen lullen moogen drukken , uytgeeven ende veikoopen , verbiedende diarom allen ende eenen yegelyken 5 de felve werken na te drukken , ofte elders naargedrukt binnen Onfen Lande te brengen, uyt te geven ofte te verkoopen, op de verbeurte van alle de naargedruckte, ingebraghte ofte verkofte Exemplaren , ende een boete van drie hondert guldens daar en boven te verbeuren , te appliceren een derde part voor den Officier die de calange doen fal , een derde part voorden Armen der plaatfen daar...
Pagina 16 - Der armen voordeel , als een' zeer verkeerde waan Van min doorzichtige aan het volk wil doen gelooven; O neen , de penningen , die de armen trekken boven De onkóften , die men doet , én doen moet , zyn alleen Een' toegift , 't zy de plaats veel voordeel heeft , óf geen.
Pagina 38 - Al treft my zyne ramp mét schrik, én médedoogen; Dat médedoogen, noch die schrik kan myn gemoed Niet zuiv'ren van het kwaad, niet porren tot het goed: Welk inzigt wy het wit van alle Spelen houden.
Pagina 37 - Of de éd'le leden van een Cyrus mee vermaste. En echter scheen hem, schoon hy tot zyn voordeel nam, Wat ooit uit 's waerelds vier gedeelten herwaarts kwam, Tot ongemeenheid van optooisel veel te ontbreeken, Als hy zyn beelden in de kleederen zou steeken.
Pagina 23 - Schouwtooneel te doemen in de ban". Die hervorming schijnt niet zonder blijvenden invloed geweest te zijn , althans op eene andere plaats (bl. 22) zegt dezelfde schrijver : „Onnoodig is het, dat ik honderd kluchten noem', Die door geen and're drift, als geilheid, zyn beschreeven. De meeste heeft men van ons Schouwtooneel verdreeven Sint weinig jaaren. Oene alleen is na de dood Des Dichters, die zyn...
Pagina 41 - t aangenaamer, dat de deugd daar wordt geleerd, Dan dat daar de ondeugd, óf de zonde in triomfeert. [...] Hoe stoort [...] de aanschouwer zich, hoe mort Men op de Loogenaar, dat zyn bedrog niet wordt Gestraft in 't ende [...]. Hoe 't wordt ontschuldigd by Córneille, is ons bewust: Maar wordt zyn...
Pagina 1 - Supplianten incasdaarin iets onbehoorlyks foude mogen influeren , alle het felve tot haren luiten lullen gehouden wefen te verantwoorden , tot dien eynde wel expreflelyk begeerende > dat by aldien fy defen Onfen...
Pagina 35 - In kunst van schikking, in hartstógten, én gedachten, 't Zyn deugden, die zo hoog doen hunne Spelen achten, Dat hunne taal tot aan des waerelds uiterst end Door Schouwspéldichters, én tooneelstóf wordt bekend. Ja dat de Dichters, die zich mét tooneelstóf moei jen, Wanneer ze uitsteeken, zien hunn' staat, én schatten groeijen Niet minder, dan hunne eer.

Bibliografische gegevens