Vaderlandsch woordenboek: Byvoegzels op het vaderlandsch woordenboek, Volume 1

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

Gebruikersrecensie - Markeren als ongepast

Dit boekwerk bevat de tekst van de 'opene brieve'van Walraven van Brederode, waarin hij de nakomelingen Dirk Walravensz erkent.
Ik ben geinteresseerd voor genealogische redenen in het originele
document, en zou graag weten
waar de vindplaats is van dit document.
Bij voorbaat dank
Vriendelijke groet
A.J.Dekker dekker.malden@planet.nl
 

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 31 - Executie van een Regt, niet alleen, zedert twee en een halve Eeuw, in alle de Stadhouderlijke Époques erkend en geoefend; maar ook wel...
Pagina 32 - Ver„ breeking van alle banden van vereeni„ ging , eene geheele ophouding van alle „ hoogstnoodige Communicatie en Ver„ ftandhouding tusfchen de Leden der „ Hooge Regeering en Ons, en vernie„ tiging van de Eer en Luister van die „ zelfde Waardigheid , die wy voor den „ Lande, voor Ons en onze Kinderen, „ onder zo duure verpligting, en zorge „ moeten custodieeren en befchermen, ;, moeten de eerfte vrugten zyn van de „ Werkloosheid onzer voorz. Geregtig...
Pagina 162 - er één uit te kiezen. In vroegeren tyde, was dit gefchied; doch, te hunner groote bevreemding, naderhand in onbruik geraakt , in zo verre dat , door den Stadhouder...
Pagina 140 - Stad voor zwaarder en zekere boven 't hoofd hangende onheilen en rampen te beveiligen, zich genoodzaakt hebben gevonden de eisfchen van de overige Leden van Holland, te moeten inwilligen, met last aan de...
Pagina 169 - ... t zelve als onwettig in deszelfs oorfprong en vorderingen te befchouwen : naardemaal zy geene Ordonnantien op de Beftuuring des Volks kenden dan die met deszelfs belangen overeenkwamen; „ dat een Reglement, „ in beroeringen en tyden van overheer„ fching, op de onwettigfte wyze, geno„ men, moest verbeterd worden — dat, „ zo het tegendeel doorging, hun Ed.
Pagina 36 - BOURGONDIEN, welke Alkmaar ex „ titulo onorofo , uit hoofde van getrouwe ,, dienden, hadt verworven; hoedanig „ eene daad hun Ed. Groot Agtbaaren „ met fiducie vertrouwden , dat hun Ed. „ Groot Mogenden niet zullen toeftaan, „dat, tegen wil en dank der Stad en. „ Burgery, door de Graaven en Gravin...
Pagina 175 - Regeering , ter naavorlching, met blydfchap vernomen, en daar op eenigen tyd gewagt hadt, wat door zyn Competenten Regter zou worden verrigt; doch daar hem toefcheen dat die van den Geregte der Stad Utrecht van gedagten waren, dat door hun Ed. Groot Agtb. in deezen niets behoorde gedaan te worden, oordeelde hy , die zich ondertekende P...
Pagina 33 - zelve gevaar loopt om even daar door „ van eene veel nadeeliger Conditie en „ Natuur te worden, dan de ftaat van „ eenig Amptenaar, Burger of Inge„ zeten van de Republiek, die zich, tot „ hier toe, op die Hoofdzuil onzer Vry...
Pagina 28 - Provincie , is gegeeven , om naamlijk voor te ftaan , té vorde* ren en te bewaaren de Hoogheid, Geregtigheid , Privilegien en Weivaaren van den Lande, Leden, Steden en Ingezetenen van dien , mitsgaders tot confervatie van onze en onzer Nakomelingen Regten en Preëminentien , als...
Pagina 28 - Wij, voor zo verre ons betreft, gaarne zouden mogen zien en lijden, dat de Cognitie daar over aan een der beide Hoven van Juftitie...

Bibliografische gegevens