Pagina-afbeeldingen
PDF

D. HENRICO vAN WILLIGEN, J. C.
Exconfuli, Scabinorum h. t. Praefidi.
D. GERARDO vAN HOGEVEEN, J. C.
D. DANIELI v AN ALPHEN, G. F.
D. RIPPERTO van de VELDE, J. C.

D. J O ANNI VAN PAN HUYS, Domino in Stokkum.

D. CORNELIG SCHREVELIO, J. C.

Pooto AEO vAN ASSENDELFT,

D.THEODOROvas GROENEVELT, J. C. U T E T Confiiltiffimis Speâatiffmißue VIRIS D. PETRO MARCO, J. C. Syndico. D. PETRO VAN GROENENDYCK, J. C. Ampliflìmis Confulibus ab Aétis.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic]

-

macopoeam Leidenfem, ac pro ea pa

trocinium & tutelam Veftram obnixe

cfflagitamus; non vana, ut opinamur,

fpe du&i , eam in Civium veftrorum

gratiam conceptam & editam, Vobis, quibus fàlute publica nihil aut majus, aut antiquius esse, reapfe quotidie oftenditis, haud prorfus ingratam fore. Cum enim veftro fuffrágio ea concinnata fit & digefta, veftraque invitatione Claristimi Medicinae Professores, in eadem adornanda nobifcum haud levem operam pofuerint; nibil aequum magis eft, quam. ut ad Vos, quibus

potiffimum natales fuos debet, rediret.

Permittite itaque, Viri Illuftriffimi, * 3 , ut

ut ea Ampliffimis Nominibus Veflris inscribatur; eamque in clientelam veftram fufcipite, ac adverfus omnes malevolorum machinationes defendite,& fecuram praeftate. Is enim eft llluftriffimorum Nominum vestrorum splendor; ea vestra au&oritas; tanta veftra tam in communem Patriam, quam in hanc Civitatem merita, ut vel hoc nomine fecuri effe audeamus, libellum hunc, (etiamfi a fe ipfo nihil, quo commendari poffet, haberet) vel ob id folum omnibus aequis rerum aeftimatoribus fore acceptum, illifque, in quorum ufum nunc. prodit, haud difpliciturum. Nos Nos quidem multis nominibus Vobis devin&tos effe, ultro & libenter fatemur; quod non modo amplam aegrotis Medicinam faciendioccafionem,jam a multis annis nobis dederitis; verum quod, diu defideratam, grati animi, & nulla temporis longinquitate intermoriturae noftrae erga Vos observantiae, teftificationem, Vobis exhibendi opportunitatem fuppeditaveritis. Patiminiitaque, Amplifimi Nobilif. simique Viri, ut, pro tam prolixo erga Nos favore, animos, eximii illius beneficii nunquam non memores, polliceamur, Vobifque, & fplendidiffimis. Veftris Familiis, omnigenam profperi

* 4, tatem ,.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

quibus concimmata , & quas potiffimum ob rationes cum publico nunc communicata fit, L. B. paucis accipe.

Cum nihil magis utilitatis publicae interesse cenfùiffent Ampliffimi hujus urbis

Magißratus, quam ut, omnia, a quibus,

• • , vel fortunae civium, vel eorumdem incolumitas aliquo modo dependet, juffo & fegitimo fieremt ordine, aequum, imo me

ceffarium, effe duxerunt, ut etiam Phar

-- " - 1ng

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »