Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Side

889

[ocr errors]

Bekjendtgjørelse ang. Fastsættelsen af den fremtidige Grændse, mellem Konge-
riget Danmark og Hertugdømmet Slesvig m. m.

535

Frue Kirte i Kjøbenhavn, Embedet som 1ste residerende Capellan ved den 865
Fælledsforfatning, see: Forfatning.

Fængselsvæsen, Circulære til Amtmændene i Jylland om at alle til Forbedrings-
huusarbeide dømte qvindelige Forbrydere, der ifølge de i Circulæret anførte
Regler ville have at affone deres Straf i Celle, blive at afgive til Straffe-
anstalten i Viborg, alle andre til offentligt Arbeide dømte Qvindepersoner
derimod at aflevere til Straffeanstalten paa Christianshavn

Færøerne:

... 987, 1027

[ocr errors]

Lov om Forandring af § 15 i Loven om Færøernes Lagthing af 15de April
1854.....

252

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small]

Lov om Vederlag for Contoirudgifter til Embedet som Byfoged og Byskriver
i Præstø samt Birkedommer og Skriver i Vordingborg nordre Distrikt. . 193
Lov om Vederlag for Contoirudgifter til det med Embedet som Byfoged i
Nexø og Aakirkeby og Herredsfoged i Bornholms Sønder-Herred forenede
Embede som By- og Herredsskriver i bemeldte Kjøbstæder og Herred. . . 194
Lov om Vederlag for Contoirudgifter til det med Embedet som Herredsfoged

i Jerlev Herred og en Deel af Brust Herred samt i Andst og Slaugs
Herreder forenede Embede som Herredøskriver i bemeldte Herreder. . . 195
Lov om Bederlag for Contoirudgifter til Embedet som Herredsskriver i Nør-
vang-Tørrild Herreder.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Geiftlighed, see: Kirke.

Gjerding og Blendstrup Sognekalb

[ocr errors]

56

255

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

280

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Handels-Tractat med Kongeriget Italien
Handels-Tractat med Republiken Liberia
Oversigter over Indførselen og Udførselen af de vigtigere Varer i de tre første
Ovartaler af 1865.
Udkast til Lov om Forandring i Bestemmelserne i D. Y. 5-14-51 og 52 924
Udkast til Lov om Begunstigelser for Omsætningslagere

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Hasle, Besterliisberg, Framlep og Sabro Herredsfoged-Embede.

426

[ocr errors]

12

Havnevæsen:

Reglement for Afbenyttelsen af de i Forbindelse med de jydsfe-syenste Jern-
baner anlagte Havnespor.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Holften, see: Slesvig.

Horsens Arbeidsanstalt:

Bekjendtgjørelse om at den bliver at ansee som Tvangsarbeidshuus for Stan

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

176

[ocr errors]
[ocr errors]

Tilsagn til Civilingenieur Krøhnke om Concession til Anlæg af en Jern-
bane fra Kjøbenhavn over Kjøge, Derne Fars og Boge, gjennem Falster
og Lolland m. m., samt Udkast til Lov i den Anledning .

[ocr errors]

605, 972

997

Forslag til Lov om Anlæg og Drift af en let Sidebane til Silkeborg og om
en Forandring af Loven af 10de Marts 1861 § 2
Udkast til Lov om Tilveiebringelsen af en Dampfærgeforbindelse imellem den
jydske Jernbane ved Fredericia og den fyenske Jernbane ved Strib. . . . 1001

Inddigning af en Landstrækning i Ribe Amt, Commissiou nedsat derom

Indqvarteringsvæsen:

[ocr errors]
[blocks in formation]

36

Justitssager:

imob Hans Peter Christensent for Morb

97

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

11

Kundgjørelse ang. Pasfrihed for Personer, der ere hjemmehørende i Schweiß.
Circulære ang. Undladelse af at meddele Studsmaalsbøger Paategning om
de vedkommende Tyende overgaaede Straffedomme samt ang. Fremlæggelse
i Justitssager af Asskrifter eller Uddrag af Studsmaalsbøger istedetfor
disse selv. .
331, jvfr. 477, 644

Bekjendtgjørelse ang. Oprettelse af en Igl. Overjuftitscommission for de forhen

til Slesvig hørende Distrikter, der ere forblevne ved den danske Stat

Beretning ang. Kjøbenhavns Politi for Tidsrummet fra 1fte Juli 1863 til

31te December 1864 .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

ang. Angars tusindaarige Dødsdags Jhukommelse

Kirke og Undervisnings-Ministeriet ikke beføiet til af egen Magtfuldkommen-

hed at sætte de Lovbestemmelser, i hvis Følge der kan anvendes Tvangs-

midler for at holde Skolebørn til stadig Kirkegang, ud af Kraft

Circulære til Biskopperne ang. Forstaaelsen af Udtrykket „Stiftsphysicus“ i
Overskriften til de til Præfterne omdeelte Blanketter til Indberetninger
ang. dødfødte Børn ..

Circulære om at den Paategning, hvormed Præsterne skulle forsyne Skuds-
maalsbøger om at Anmeldelse om Tyendets Afgang fra Pastoratet er skeet,
maa iøvrigt Intet indeholde om Tyendets Forhold
den i Fogn. ang. Daaben 30te Mai 1828 §§ 9 og 10 indeholdte Bestem-
melse staaer fremdeles ved Magt.

[ocr errors]
[blocks in formation]

ang. for hvilket Tidsrum en i Løbet af det første Pensionsaar afdød entle-
diget Sagnepræsts Pension af Estermanden skulde beregnes og efter hvilket
Aars Capitelstart den i Korn bestemte Deel skulde betales, samt hvorvidt
en forholdsmæssig Deel af Embedets Skatter kunde fradrages i Pensionen 504
den Omstændigheb, at vedkommende Brud i nogle Uger før fit Bryllup var
i fit tilkommende Hjem, ikke antaget at kunne ophæve hendes Sogneforbindelse
med hendes Fædrenehjem, hvorfor det oġsaa var í sin Orden, at, ligesom
hendes Bryllup der blev holdt, saaledes Sognepræsten for dette Sogn fun-
gerede ved Bielsen og modtog det ved Sammie faldende Offer

[ocr errors]

719

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Bekjendtgjørelse ang. Anerkjendelse af de til den biskoppelig Methodistiske Kirke
her i Landet hørende Troessamfund
Kirkebelfinge og Dresselbjerg Sognekald
Kirkesanger, see: Skolevæsen.
Kirkestævne, et Sogneforstanderskab anseet pligtigt til at yde Skolelærerne »
den ved Sportelreglementets § 147 fastsatte Betaling for ved ham istedetfor
ved Sognefogden at have ladet ved Kirkestævne oplæse nogle Bekjendtgjø-
relser ang. Bortaccordering af noget Muurarbeide m. v. ved Skolen... 114

Kjøbenhavn:

Lov om Overdragelse af Eiendomsretten over Bolværksstrækningerne ved
Kjøbenhavns Toldbodpladse til Havnevæsenet i samme Stad . . .
Bekjendtgjørelse ang. uogle Forandringer med Hensyn til Forretningsforhol-
dene og Expeditionstiden ved Kjøbenhavns Toldbod
Lov om Valg af Borgerrepræsentanter i Kjøbenhavn.
Kjøbenhavns Amts Syge-, Daare- og Tvangsarbeidsanstalt vil være at ansée -
som Tvangsarbeidshuus, Bekjendtgjørelse derom

Kjøbstæderne, see Brandvæsen, Skatter, Skolevæsen.

Kjørseler for Militæretaten, see: Landmilitæretaten.

[ocr errors]

1029

204

Tabeller over den ifølge foreløbig Lob af 19dė Februar 1864 oppebaarne
Krigsskat paa Vareindførselen og Brænderidriften resp. for de første 9, 10
og 11 Maaneder af Finantsaaret 1864–65 samt for hele Finantsaaret

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

lignende Tabeller for de første 8 Maaneder at Finantsaaret 1865-66
472, 524, 620, 722, 826, 860, 1026
den Værnepligtige, der har stillet for sig og saaledes ikke i Løbet af det sidste
Halvaar forud for en af Slatteterminerne har gjort militær Tjeneste i mindst
8 Uger, har ikke Krav paa den ved Krigsskatslovens § 12 tilsagte Lem-
pelse med Hensyn til Indkomstkrigsskatten.

Circulærer ang. Opkrævningen og Inddrivelsen af Indkomst og Hartkorns-

Krigsskatten i Jylland.

672, 821, 847

« VorigeDoorgaan »