Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[blocks in formation]

10/23/47 Swets.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Udkast til Lov, hvorved de danske Kjøbstæders Brandforsikkring bemyndiges
til at indlemme Bygningerne i Reykjavik under denne Forsikring

Udkast til Lov om Oprettelse af et Repræsentantskab for Kjøbstædernes Brand-

forsikring..

209

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ang. Forhøielse af Amtsforvalternes Honorar for Opkrævningen af Brand-
hjælpepengene..

Bregninge Sognekalb paa Thorseng.

Bregninge og Bjergsted Sognefald.

Breften Sognefald ..

[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Side

Bygningsvæsen:

den Omstændighed, at en Kjøbstadbygning undergives en Ombygning, fan itte
berettige til at fordre den indrykket indenfor den for Gadens Regulering
vedtagne Linie imod Erstatning allene for Granben .

Bælum og Solbjerg Sognekald...

115

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Cholera, ang. Foranstaltning til at Skibe, der ankomme fra Steder, hvor Syg-
dommen kan antages at være udbrudt, undergives Lægeundersøgelse for-
} inden deres Communication med Land

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Daab, den i Fdgn. ang. Daaben 30te Mai 1828 §§ 9 og 10 indeholdte Be-

stemmelse staaer fremdeles ved Magt .

[ocr errors]

Defensionscommissionen, ang. dens Opløsning'

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Eneret paa Kunstarbeiders. Benyttelse ved Brugsgjenstandes Forarbeidelse eller
Udsmykning, Anmeldelse om at faadan forbeholdes.

[ocr errors]

Eneretsbevillinger. . 92, 125, 184, 185, 206, 231, 370, 371, 386, 422, 501, 502,
617, 647, 648, 702, 817, 831, 847

[ocr errors]

til 31te Marts 1865

Examen, see: Universitetet.

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

257

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

485

deres Thinglæsning, ..

Fragtfart, indenrigst, see: Søfart.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« VorigeDoorgaan »