Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel, in het jaar 1821

Voorkant
Frederik Muller, 1858 - 646 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 297 - WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.
Pagina iv - Les seuls livres qui peuvent nous instruire ŗ fond de cette matiŤre, ont ťtť jetťs au hasard sur toute la surface de la terre ; et il faut se rťsoudre ŗ la fatigue et au pťril de les chercher et de les ramasser.
Pagina 27 - Ons moet niet langer de verdienste ontgaan van Onze koloniŽn even grondig te kennen als onze naburen de hunne. Java alleen zal in alle de rijken der natuur tot de belangrijkste waarnemingen en ontdekkingen aanleiding geven. De physieke geographie van dat heerlijke eiland zal misschien ophelderen, wat elders nog raadselachtig voorkomt, en de wijsgeerige beschouwing der zeden en denkwijze van deszelfs inwoonders zal de veiligste middelen ontwikkelen om hunne liefde en vertrouwen voor eene reeks van...
Pagina xiv - Edeline van petrefakten, afkomstig van het eiland Saleijer. Not. Nat. Vereen. 25 Jan. 1862 en 22 Febr. 1862. Nat. Tijds. NI XXIV. 5e S. IV. 1862. 297, 512.
Pagina 70 - Pangerangoe het oog des aanschouwers boeit, terwijl eenige andere lagere bergtakken zich even als armen van dit hooge vulkanische gebergte in de noordelijke met dorpen en bouwlanden overdekte vlakten uitbreiden. //Hier, in onmiddelbaar verband met het uitgestrekte Park, dat het Gouvernements-gebouw van Buitenzorg omringt, vormt de Plantentuin een bekoorlijk geheel met den overigen aanleg, die in andere werelddeelen zeldzaam zijns gelijken vindt.
Pagina 99 - Redevoering over de natuurlijke vruchtbaarheid van den grond der Oost-Indische eilanden, vooral van het eiland Java, en over de waarschijnlijke oorzaken daarvan.
Pagina 205 - REINWARDT , over de hoogte en verdere, natuurlijke gesteldheid van eenige bergen in de Prcanger- Regentschappen , in de Verhandelingen, van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, IXde Deel.
Pagina 254 - ... andere, die van hier naar het vaderland of elders zullen worden gezonden en tevens tot wederzijds nuttige betrekkingen met Kruid- en Landbouwkundigen kunnen aanleiding geven. Ik mag mij alzoo...
Pagina 142 - dat veelvuldige waarnemingen genoegzaam hebben aangetoond, dat overal in de landen tusschen de keerkringen, alwaar zware bosschen zijn op hoog land, nabij de zee gelegen, eene zoo groote hoeveelheid regenwaier wordt voortgebracht, dat zij verre alles te boven gaat, wat men dienaangaande in meer gematigde luchtstreken ondervindt.
Pagina 235 - Excellentie den Minister voor het publiek onderwijs, de nationale nijverheid en de koloniŽn kennis geren.