Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

IV. 235

LIDBECK ( E G.). Deszelfs aanmerkingen over de

proeven van J. A. HILDERHIELM, om jonge boomen in de winter voor 'rocten te bewaaren , eo de ingeënte cakjes in den zomer voor de hitre der zonne te beschermen. II. 24.

Deszelfs Beschryving van eenen Arend met drie pooten. III. 99.

Deszelfs Beschryving van eenen vogel. VI. 781.

kryge eene zilvere medaille van de Academie der Weetenschappen in Stockholm. LIDÉN (J. H.) word Correspondent van de Koning

lyke Academie der Weetenschappen te Göttingen. VI. 912. Lid - Zwam. Beschryving deezer ziekte. III. 627. LIE (O.). Berige van eenige lighaamen. X. 259. LJER (J. van) word Lid van de Maatschappy to

Haarlem. IX. 473. Liesch- breuken. Twee in het lyk van eene vropw

gevonden VII 277. LIEUTAUD (I.) Historia Anatomico Medica. Tom. I.

VIII. 164. Tom. II. VIII. 554. Lighaam (een getakt) door de long gelooft. I. 398. Ligustrum kan als Thee gebruikt worden. IV. 355. LIMBOURG (J.'de). Waarneemingen aangaande aars.

maaden, kawoers. wormen, en lintwormen. IV.

445. Linagrostis Funcea Alpina. Huishoudelyk gebruik

van de wollige zaaden van die gras. II. 515. LINDO (MOSES). Deszelfs waarneeming over eene

nieuwe verwstoffe. I. 594. LINING. Deszelfs waarneemingen aangaande de Spi.

gelia Antbelmia. II. 604. a. LINNÆA (EC). Derzelver verhandeling over het

schitteren der Oost-Indische Kers. III. 112. LINNÆI (C.). Museum Reginæ Suecicæ. I. 224.

Regis Suecici. I. 227.

Deszelfs waarneemingen aangaande de Spigelia Anibelmia. II. OF. .

Deszelfs waarneemingen aangaande de Insecten, welke de schurfc veroorzaaken. II. 608. 2.

X. S.

IV. 231

[ocr errors]

E G I S T E R. 133 LINNÆUS (C.). Deszelfs Beschryving van de Aguti.

Vad de Nerica. X. 15.

Aanmerkingen omtrent de Simia Oedipus , en Gordius medinensis. X. 10.

Deszelfs berigt aangaande de ma. nier, om de Noordsche Braamen te planten. I'I 99. --Eundamenta Ornithologica. III

. 315. .

Ill. .
De Potu Chocolatæ. III. 675.
Deszelfs aanmerkingen over 't bier.
Dissertatio de hirudine. IV. 335.
De Potu Theæ. IV. 315.
De purgantibus indigenis. IV. 347.

Diff. mundum jovisibilem breviter delineatura. V. 637.

Fundamenta Entomologiæ. VII. 417.

Agroftographiæ. VII. 413. Diff. de Erica. IX. 110.

word Lid van de Societeit te Edinburg. X. 686.

word Lid van het Genootschap te Vlissingen. VIII. 104. LINNÆI(C. Fil.) Decas prima & secunda plantarum rariorum Horti Upraliensis. I 317.

-- (C.C.). Descriptio plantarum rariorum Hor. ti Upralienfis. falc, I. v. 635. Liot. Beschryving der toevallen door deezen en ad

dere wormen veroorzaakt. IV. 237. Lipt. worm. Middel van Rosen, om denzelven te

verdryven. II. 28. a. Dezelve kan op verscheide wyzen in het lighaam komen. II. 29. a. Is leevendig in eenen gekookten visch gevonden. ibid. III. 356. Word ook in andere dieren waargeno. men. II. 29 a. Tekenen van denzelven ibid. 800, Deszelfs oorsprong is onzeeker. Il. 454.

Word door koud water gedood. III.357. Hoe kan verdreeven worden. ibid. Waarneemingen omtrent denzelven. III. 393. IV. 466. Is in een vrugt gevonden. III. 391. ibid. a.' Is zy. Den oorsprong viec verschuldigd aan kawoerdsworden. III. 394.

13

Lint

Lintworm. Hoe dit dier op sommige plaatfen in

Zweeden verdreeven word. IV. 08. Dezelve behoord tot de classe van de Polypi proliferi. IV. 553

Geheel en al geloosd. V: 820.

Middelen daar tegen. VI. IIs. 546. 545. l. 554. 554. a. VII. 181.

Is in Biorneborg gemeen. VI. 548.

word in verscheide soorten van visch gevonden. VI. 556.

Dezelve is eene aapeepfchakeling van kawoers. wormen. VIII. Jopo

Oorzaak der vallende ziekte. VIII. 684.

Berigt van eenige proeven, op denzelven genomen. IX. 633. 653. 698.

Het loosen vad den duonen draad, of het filet, is geen zeker teken, dat de lyder van den geheelen worm verloft is. IX. 098.

Door middel van Tin gelukkig uitgedreeven. II. 603. X. 381.

Blaasagtige. Beschryving van dit zonderlinge dier. Il. 448. feq. Wie hetzelve eerst

ontdekt hebben. ibid. Oorsprong van dit dier, Linum carbarticum. Hoe hetzelve gebruikt word.

IV. 348, L'ISLE (J. N. DE) te Parys overleedes. IV. 840. LISTERI, Historia Methodica conchyliorum. Be.

rigt nopens eene nieuwe uitgaave van dit werk.

VI. 220. Lip. Klooven derzelven, hoe te geneezen. III. 836. LIPP (F.J.). Enchiridium Botanicum. Kort berigt

van dit werk. III. 176. LIPPERTS (J. C.). Deszelfs narigt van geleerde Ge.

zelschappen, welke voorheen in Beyeren geweest

zyn. I. 181. Liquor anodynus mineralis Hoffmanni, Aanmerking

omtrent dit middel. III. 835. LITHEN (M.) te Stockholm overleeden. VIII. 70G. Litbopbyton , scheikundig onderzogt. IX. 543. Litbospermum Dispermum. I. 319. Littorella Funcea. Beschryving van dit gewas. X. 48. LJUNSBERG (J. M.) word Lid van de Societeit te Gouingen. VII. 671.

Liz.

11. 453.

[ocr errors]

VII. 355

[ocr errors]

LIZZARI (A.). La Storia della grave malatia di un

perfondaggio illuftre. X. 195. LOBSTEIN (J. F.). is te Straatsburg tot Hoogleeraar der Ontleed en Heelkunde aangesteld. V. 199.

Deszelfs waarneeming omtrent de padeelige uicwerkingen van de zaaden van de Stramonium. VI. 339.

- de hernia congenita. X. 656. Lobelia Nut van dit middel tegen de vedus - ziekte.

VIII, 796. LOBER (K). Sendscreiben von dem Wiederkom: men der pocken nach geschehener Einimpfung.

.

. LOCANE. Deszelfs waarneeming van eene zak-water

zugt, en bedenkingen over de doorbooring van dep buik. V. 391. LOCHER (M.). Observationes practicæ

circa inocu. lationem variolarum in neonatis institutam. VI.

645. Continuatio prima & altera. ib.
Loeri. Purper-roode. VII, 106.
Lösungssteinen. Wat dezelven zyn. X. 245.
Loir. Zie Rel. muis. II.
Loisy (DE). Deszelfs waarneemingen over de leg.

ging, lugt- gesteldheid, en wateren van de Stad
Chalion sur-Saône, VII. 277.

over verscheide ziekten. VII. 281. I

Berigt van eene ziekte, die in 1763 algemeen geregeerd heeft te Buxy. VII. 281.

van de kinderpokjes. VII. 282.

andere waarneemingen. VII 287-283. Lolium. Waarneeming over dit onkruid. IX 570. Lommen. Befchryving van deeze vogelen. II. 713.

Derzelver vel word voor mutfen gebruikt. II. 710.
Waarom sy deezen naam gekreegep hebbeo. II.

710. Q. Hoe gevangen worden. 11. 717. a. LOMONOSOW (Ň.). Deszelfs gedagten over den

oorsprong der Ysbergen, in de Noord - Zee. IV.

227. Londen. Voorstel om eede Koninglyke Academie

der Weecepschappen, aldaar op te regten. VII. 068.

Long

14

Long. Het Zyde.wee word door Tyssor in dezelve

geplaatst 1.332. Welk gevoelen tegengesprookep word door De Haen. ibid. Dezelve word ook

. ontstooken gevonden in hen, die aan het Zydewee gestorven zyp. I. $34.

buitengemeen door lugt opgezet in het lyk van een amborstig mensch. II. 286. Hoe men aan dezelve zien kopne, of een kind vermoord is.II. 378.

Vraag nopens het dryven of zinken der long. X. 263.

Deszelfs eene lobbe geheel verteerd gevon. den. 111. 242. 243. a.

verhandeling over de ziekten derzelven. IV. 579. Ontaarting van die ingewand door venusziekte. IV. 480. feq. Dezelve is in het Zydenwee altyd aangedaan. IV. 75.

met het borstvlies vereenigt. V. 541.

Aanmerkingen over de wonden van dit ingewand. II. 376. VI. 309.

Ontaartiog derzelve. VII. 256.257.258. 259. 260. 264. 205, 206. 267. 208. 271. 275. 277

By eene wonde in den bovenbuik gekwetft.

[ocr errors]

VII. 275:

[merged small][ocr errors]

O

Long.blaasjes. Nieuwe wyze van opspuiten , door

Hales uitgevonden, om dezelve zigtbaar te maa

ken. I. 4Ó. Long.optsteeking. Is, volgens de gedagten van

PRINGLE, eene en dezelfde ziekte met het Zyden - wee. III. 578. Waarneemingen omtrent $

. deeze ziekte. ibid. Hoe dezelve volgens Ro. Sen van het Zyden. wee verschild. III. 837. Aanmerking omtrent de geneczing deezer ziekte. III. 837. Aamerking omtrent deeze ziekce. IV. 105. 579. Doodelykheid derzelve in Zweeden. IV. 505. Nuttigheid van de radix Senega daar tegen. IX. 763. Berigt van die, welke in 1757 te Nancy heeft geregeerd. IX. 835.

in de Runderen, hoe te geneezep. IX. 684. Loog.teering. Waarneemingen van PRINGLE om

trept deeze ziekte. III. 580. Waar door dezelve by Soldaaten ontstaat. IV. 77.

Longo

« VorigeDoorgaan »