Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

O

.

III. 132.

Long-zweeren. Hoe te behandelen. IV. 481. Lood. Hoe dit in de blaas, en andere holligheden van het lighaam kan ontbonden worden. VIII. 801. Schadelyke gevolgen van lood, in het lighaam gebragt. ix. 250. feq. Lood middelen. Bedenkingen omtrent die, welke

door den Heer GOULARD zyn voorgesteld. X.033. 672. Looff. Deszelfs kwik middel in de venus - ziekte

aangepreesen. X. 432. Loogen. Waaraan deeze haare werkingen verschul

digt zyn. I. 418. Loogzouten. Berigt der proeven, genomen om te

onderzoeken de kragten der loogzouten, in het optbinden van dep steen. IX.

42. Look. Beschryving van deeze gom - agtige harst. LOON (J VAN) word Directeur van de Maatschap.

py te Haarlem. IX. 473. Loop. Hoe in kinderen gekend en geneezen word.

III. 346. Waarneeming van WEBER omtrent den loop, welke in 1761 te Wolsroda geregeerd heeft. III. 395: Nuttigheid der rype vrugten in dezel. ven. III. 356.

Hoe die foort, welke uit eene kwaade Icevenswyze ontstaat, gepeezen word. IV. 82. Andere soorten van denzelven. IV. 89. Geneezing van die , welke uit verstoppingen der klieren van het darmscheil ontstaat. IV. 100. Ontleeding der lyken van menschen, aan den loop gestorven. IV. 104.

en roodeploop, welke in Koppenhagen in 1757, enz. geregeerd heeft. V. 70. Middelen, daar tegen gebruikt. V. 77. feq. Ontleeding der lyken van menschen, aan deeze ziekte gestorven. V. 80. feq.

etter-agtige, na eene verzweering van de lever. V. 585

Roode. Beschryving vap dien , welke in den. jaare 1705 heeft geregeerd in Zwitzerland. VI. 362.

Toevallen van deeze ziekte. VI. 303. seq. Vere klaaring derzelven. VI. 369. Leevensregeling,

[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

in deeze ziekte in acht te neemen. Vf. 372. Middelen, om dezelve voor te komen VI. 372. Algemeene en byzondere geneeswyze. VI. 375. feq. Schadelykheid van veele middelen. VI. 384. On derscheid deezer ziekte. VI. 386. Sy word dik. wils door eene kwaadaartige koorts verzeld. VI. 388. Derzelver besmetcende kragt. VI. 390. Verfcheide soorten. VI. 391. Toevallen van den kwaadaartigen rooden loop. VI. 395. feq. Van den langduurigen. VI. 398. Tekenen der byzondere soorten. "VI: 400. Voorzegging VI 401: Geneezing van den roodep loop met ontsteekjpg. VI. 405. Manier van den Heer DUNCAN. VI. 4 10. Behandeling van deo.gal.agtigen rooden loop. ;' VI. 411. Van den kwaadaartigen. VI. 412. Van

den langduurigen. VI. 418. 420. Loop. Roode. Beschryving deezer ziekte door den

Heer AKENSIDE. VI. 578. Sy word van hem gefteld, niet door eene ontsteeking te ontstaan. VI. $78, 379. en gezegt eene groote overeenkomst te hebben met de Rheumatismus. VI. 580. Deszelfs geneeswyze. VI. 583.

Beschryving van die, welke in Göttingen heeft gewoed. VI. 845.

op de teering, volgende. Dezelve is · door het kalkwater gestuit. VI. 95.

Byzondere gal-agtige. VII. 458.
Overgaande in den rooden loop. VII. 461.

Waarneeming van eene geneezing deezer
ziekte, door eene berooking. IX. 775.
LORENTZ (J.A.) Morbi deterioris potæ, Gallorum

caftra traps Rhenum Gta ab anno 1757 ad 1702 in

feftantes. IV. 92.
Los. Beschryving van dit dier. V. 507. Word in

Fipmark niet gevonden. VII. 25.
Louis leeft in de vergadering van de Academie der

Heelkunde te Parys eene lofreden over den Heere
MOLINELLI. II. 201.

Geeft uje een Recueil d'Observations d'Anacomie & de Chirurgie. II. 879.

Deszelfs waarneemingen over de opkrimping der spicren na het afzetten van de dey, en over de middelen daar tegen. VIII. 287.

Louis.'

!

Louis. Verhandeling over de geneezing der wonden mec verlies van zelfstandigheid. VIII. 313.

Aanmerkingen omtrent'de breuksneede. VIII. 549.

Verhandeliog over de operatie van den haazemond, waar in bepaald worden de eerste beginselen van de geneezing der wonden. VIII. 738.

Verhandeling over het openen van de lugtpyp. VIII. 743 745.

Verzameling van eenige waarneemingen, de breuk van den hals van het opper. armbeen be· treffende. VIII. 776. Lowitz doed eene reis door Rusland. V. 201.859. LOWTH (R.) tot Lid van de Societeit te Göttingen

aangesteld. II. 666. Lude. Deszelfs Historie van de borst-waterzugt,

en van de gevolgen van de Paracentbefis, by deze gelegenheid aan

beide zyden van de borst gedaan. VII. 490. LUDLOW. Deszelfs waarneeming van eene belette

doorzwelging, veroorzaakt door eene tegen-na

tuurlyke verwydering van de Pharynx. VI. 40.Ludwig (C. G.) Observationes Angio'ogicæIV.SI.,

Adversaria de contagio varioloso. de idehuria ex tumoribus veficæ.

[ocr errors]

V. 399.

V. 813.

VIII. 354.

de paraplegia ex fractura vertebra. rum colli. VI. 827.

de variantibus arteriæ brachialis ramis in: aneurysmatis operatione attendeodis.

de suctione vulnerum pectoris. VIII. 300.

te Leipzig overleeden. X. 687. Lues Venerea. Verhandeling daar over. VII. 631. Regelen, waar pa men zig in twyfelagtige geval

len ce gedraagen hebbe. VII. 632. feq. Lugt. Derzelver ontbinding ; door Hales. I. 408.

Op welke wyzen kan ververscht worden. I. 409, Nieuwe manier om verfche lugt te brengen in vogten, die men overhaald. Įi 411. Hoe mea

de

2

dezelve in vertrekken kan ververschen. I. 696.

En op de Scheepen. VIII. 640. 644. Lugt. Dezelve brengt te weeg, dat de aard-agtige deelen van het lighaam samenhangen. V. 107. 19.

Nutrigheid van eene zuivere lugt voor kinderen. II. 167. Schadelykheid van eene opzui. vere. II. 578. Kwaade uitwerkingen van dezelve op zenuw zieke lyders. II. 830.

Hoe dezelve in de Hospitaalen kan gezuiverd worden. IV. 59.

Nadeelen van eene heete lugt. IV.692. Van eene besloote. IV. 693. Uitwerkingen van de zelve in het voortbrengen van ziekten. ibidem.

Doodelyke eigenschappen van eene besloote lugt. V. 74.

De koude lugt is in de pokjes zeer nuttig. V. 616, a.

lo de holligheid van dep baik ontdekt, en, eepe trommelzugt maakende. VIII. 175.

lo de holligheid van de borst ontdekt. VIII. 873.

lo de vaten der hersenen gevonden. VIII. soo. Lugt - gesteldheid in Arabiën. II.

53: te Basel. I. 3o. Te Warschauw. 1. 414. in den jaare 1761. I. 415.

te Astracan. VI. 007.! Io Siberiën - en te Petersburg. VI. 859.

waarneeming omtrent die van Petersburg. IV. 353. feq.

by de Baden te Luca. VII. 745.

te Wyk by Duurstede. VII. 910. VIII. 216.706. 902. X. 227. 475. 697. 920. Te Haarlem. VIII. 913. IX. 921. Te Alkmaar. VIII.

913. Lugt-gezwel der long in het lyk van een aamborstig mensch waargenomen. II. 286.

Aanmerkelyke waarneeming van deeze ziekte. IV. 275. 281. Beschryving van dezelve. IV. 279. Door welke wegen de lugt onder de huid komt. IV. 279. 283. Geneezing van dit ongemak. IV, 287

Lugt.

[ocr errors]
[ocr errors]

Lugt-gezwel. Waarneeming van een lugt .gezwel,

door gebrooke-ribben verwekt, en onderzoeking van de oorzaak, waar door soortgelyke gevallea somtyds doodelyk zyn. V. 285.

Waarneemingen daar van. VI. 15. 19. ibid. a. 20. 309. - 321. 310. a. 321. X. 546. Lugt, pyp. Welke wonden van dit deel doodlyk zyn. JI. 377. Zonderling maaksel van dezelve in ver. scheide vogelen, en in den land- schilpadde. IV. 456. Opepiog in dezelve ontdekt. VIII: 502. Verhandeling over het openen van dezelve VIII.743, 877. Verpaauwing van dezelve, door de verhar.

ding der glandule bronchiales. IX. 585. Lugtvaten. Slymprop in dezelven. 18. 259. Lugverschynsel. Een vuurig in Vrankryk waarge

nomen. V. 727. Luiaard. Beschryving van dit dier. IV. 175. Van

eene onbekende soort. VII. 893. Luipaard. Beschryving van die dier. IV. 728. feq. LUND (C.F.). Deszelfs waarneeming over het plancen der visschen in inlandsche meiren. II. 42.

behaald een prys van de Koninglyke Zweedsche Academie. III. 88.

-Deszelfs berigt aangaande de puttigheid, en het planten der spelt. III. 114.

raad om de wormen van de vrugtboomen te houden. VII. 410.

waarnemingen in een kind, welks ingewanden eene tegen-natuurlyke legging hadden. III. 104.

- Beschryving van de ziekte, welke Nome genoemd word, en het gebruik van

den koortsbast tegen dezelve. VIII. 6 Lupyo. Nut van deszelfs bloemen tegen de mollen.

II 25. 26. Lycoperdon. Beschryving van eene buiten • gewoon groote. III. 119.

Het stof van dezelve kan met groot put gebruikt worden, om het bloed te stelpen. I. 403.

Bovista, is het kragtigste middel, om het, bloed te stempen. VII. 142. Lyk. Beschryving van twee lyken, in het water, onverteerd gevonden. IV, osi. "Oorzaaken daar van. IV.653. Soortgelyke voorbeelden. IV.055. a.

Lx

« VorigeDoorgaan »