Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

482.

LYMAN. Deszelfs waarneemingen. VI. 554.
Lyn-oly. Nut van denzelven in den kronkel. IV.
Lysimachia. Nut van dit middel in den loop. V.79.
Lyster. Beschryving van eenen Amerikaanschen.
Lyrbrum Salicaris word in den loop geroemd. VI.
553

M.

VI. 434.

[ocr errors]

Maag: Maakfel van dezelve. IV.257. Derzelver

spieragtige lagen befchreeven. V. 738.

Wanneer derzelver wonden doodlyk zyo. II. 378. 624

Zeer klein gevonden. VII. 260. ibid. a. Ontaarding van dezelve. VII. 310.

- Ongemeen verpaauwd. VIII. 169. Knoestgezwel aan de bovensten mood, en onder op den grond. VII. 169. Aan de linkerzyde vereelt, doorboord. VIII. 170. Derzelyer poortier gezwollen, verhard, en als kraakbeenig. VII. 170 1716 In eene openiog van het middenrif gevonden. VIII 558. Tusschen de spiervezelen van het middeprif doorgedrongen. VIII. 563. Verharding derzelve. IX. 576. ibid. a. Waarneeming van eede doorboorde maag. X. 106. Uitzakking van

dezelve door de navel. X. 734. Maagbreuken. Waarneemingen van dit ongemak.

VIII. 501. Maagden-vlies; hetzelve is geen teken van Maagdom. I. 237. Wat eigentlyk bet maagden-vlies is. 1. 238. Is in eene vryster van veertig jaaren on:

geschonden gevonden. V. 9. Maagdom. Men heeft geen zeker teken van dezel.

ve. I. 230. Maatschappy tot redding van Drenkelingen biopen

terdam opgeregt. Berigt daar van. VI. 910. VIII. 441. Befchryving der medaille. VI. 917. Maatstokken, door den tyd langer-geworden. V.

726. MACBRIDE (D.) Experimental Essays on various

fubjects. V. 106. Ao historical account of a new method of treating the scurvy at sea. V. 128.

MAC.

470. ibid. a.

MACKENZIE (M.), Deszelfs verhandeling over de

peft in Konstantinopoleo. 11. 254. MACKLAINE (A.) word Lid van het Zeeuwsch Ge

pootschap. IX. 918. MACQUER word Lid van de K. Acad. der Weeren

schappen in Stockholm. IV. 205. Madeira. Aanmerking omtrent het getal der Inwoo

ders aldaar. VI. 612. Madrepora. Een geslacht der plant. dieren. I. 728.

in het zand by Bologne gevonden. VI. Magazin. Dresdoisches. Erster band. IV. 159.Zwey

ier band. V. 242. MAGIUS (H. G.) heeft den prys van de Societeit

der Weetenschappen te Gottingen behaald. V.425. Magnefia. Derzelver put in hardnekkige braakin

gen. VI. 2 O. MAGNOL. Deszelfs waarneeming van eene indrukking van de fontanel. IX. 525.

. Deszelfs leevensbeschryving. IX. 538. MAIGRET (J. B. A.) Quæstio Medico Chirurgica:

An in plerisque casibus suturæ cruentæ fint inuti. les & noxiæ. IV. 555.

heeft een der kleine prysen by de Academie der Heelkunde te Parys gekreegen. MAIRAN. Deszelfs waarneeming van een worm,

met de pis geloosd, door een kind, welk geen

ander voedsel, dan melk, gebruikt had. IX. 526. MAÏRAN (J. J. D'OR TOUS DE) te Parys overlee Jen.

VIlI. 1249.
Mais. Waarneemiog over eene ziekte van dit koord.
MAKITTRICK (J.) de febre Indiæ Occidentalis ma-

ligna flava. VII. 784.
Mallemukken. Zie Zeepaard. Van waar dit woord

afgeleid word. II. '710. Wie dezen naam eigentlyk draagen. II. 711. MALLET doed eene reis door Rusland. V, 200, MALOUIN word Hoogleeraar der Geneeskunde. III. 427.

Deszelfs proeven over den droes der paar, dep. V. 745

Mal

[ocr errors]

V. 854.

[ocr errors][ocr errors]

V. 480.

Malpigbia Altisima, l. 531.
Malta. Iowooners, en lugtgesteldheid daar van. IX.

367. Mam. Deszelfs maaksel onderzogt. III. 166. De be.

kleetselen. III. 167. Slag.aderen, aderen en zenuwen. III. 169. Water. vaatjes. Het klier-agtig

maakfel. III. 170. Zogbuisjes. III. 172. MANDERSTRÖM (F. U.). Beschryving van de ma

pier, op welke de salpeter gezuiverd word. IV.

243 Mandragora. Proeven met dezelve in het werk ge.

steld. IV. 243 Manis. Nieuwe soort van dit dier. IX. 507. Mankgaan. De oorzaak daar van is dikwils eene

optaarting van de vereeniging der ongenaamde

beenderen met het heilig beep. VIII. 261. Mappa. Wat dezelve zy. IX. 395.

Hoe dezelve uit den fraxinus ornus gehaald word. IX. 513 MANOTTI (F.). Deszelfs Beschryving eener ziekte, ,

benevens de ontlediging van het lyk. X. 531. Mamiraan. VI. 120. Mamitbsa. VI. 120. MANFREDIUS ( HERACLITUS) te Bologne overlee.

den. VI. 468. MANGER (S. H.) word Lid van het Genootschap

te Vlidingen. VII. 215. MANGOLDI (C. A.) Opuscula Medico-Phylca.

te Erfort overleeden. III. 427.

Leevens - Beschryving van deezen Geleerden. IV. 628. Mangofiane Cortex V. 79. Is in de meeste soorten

van den rooden loop te verwerpen. VI. 421. MANN. (C.D.) Vier feltene und sehr wichtige

Chirurgische Zufälle. III. 542. Mannheim. Natuurkundige en Oeconomische Be.

schryving van deeze Scad. IV. 650. Mannioca. Verhandeling over dit gewas. VII. 738.

Uit hetzelve word Brood gemaakt. VII. 740. MARCHAND krygt een prys van de Academie der Heelkunde te Parys. VIII. 437.

MARK

VII. 356.

[ocr errors]

MARCK (T. A. VAN DER word Lid van de Maat.

schappy te Haarlem. VIII. 243. MARCI Word Lid van de Societeit te Brussel. V, 457, MARCOT. Deszelfs waarneeming van eene ziekte

der herssenen. IX. 571. MARE (F: H. de). Tractatus de Cancro & Spina

Ventosa curabilibus per medicamentum hactenus

secretum nunc communicatum. VII. 814. Marentakken. Waarneeming omtrent het maaklel

der werktuigen, welke het mandelyk stof bee

vatten. II. 759. MARET behaald den prys van de Academie te Bourdeaux. III, 658.

behaald den prys van de Academie der Wee. tenschappen te Amiens. IX. 471. Marga Selenitica. VII. 813. MARCGRAF. Deszelfs verhandeling over de uitwer

kingen van het gemeene loogzout op den Regulus Antimonii. V. 228.

berigt våp eenige proeven, met den Lapis Lazuli genomen. V. 229. Marmel dier. Beschryving van hetzelve. III. 677.

Beschryving van eene geheel nieuwe
soort van Africaansch bastaard marmeldier. Ill. 46.
Marmer. Hoe men in hetzelve ingelegd werk maakt.
Marmola. Beschryving van diť dier. VII. 400.
MARQUET
Marquet. Traité pratique de l'hydropisie, & de

la jauoiffe developpé par l'expérience. IX. 821. Marsili. Deszelfs gedagte aangaande de plant.dieo ren. I. 718.

Fungi Carrariensis Historia. III, 611. Marsilea. De keptekenen van deeze plant, door

GUETTARD onderzogt, en van de Lemma onder

fcheiden. I. 402.
MARTEAU behaald den prys van de Academie te

Bourdeaux. III. 658
Marter. De Huis, en Bosch-marter zyn twee onder-

scheide foorten van dieren. I, 513. Beschry.
ving van de Huis.marter. ibid.' Gedaante van
deszelfs alvleesch. 1, 5i5. Beschryving van
de Bosch: marcer. ibid. Deszelfs spoor fchynt

K

yan

[ocr errors]

IV. 237

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

;

[ocr errors]
[ocr errors]

van een groot beest te zyn. I. 516. Moet met den Zobel pict vermengt worden. I. 517. Beide foorten worden van elkander alleen door de kleur van het vel onderscheiden. I. 517. Drie soorten

daar van in Finmark. VII. 27. MARTIN (ROLAND). Tal om nervers allmänna Egens. kaper i Människans krop, och Utkast til deras Anatomiska beskrifoing. 1. 631.

beschryving en onderzoeking der Pblyčtená. IV. 247.

.

beschryving van eenige in been veranderde deelen in den grooten bogt van de groote Nagader, en proeve, om zulks te verklaaren. VIII. 28.

aanmerkingen over groote menschen - beenderen, op de begraafplaats van het Klooster Wreta gevonden. VIII. 39.

Waarneeming van een kind, door het gebruik van dienstige middelen van eene zwaare buik.waterzugt verlost, pa dat by hetzelve de buiks. doorbooring twee-maalen verrigt was. VIII. 620.

van eene steen. foyding op een man van age- en zestig jaaren, teeds te vooren ook gesneeden, en nu twee steenen in de blaas hebbende. VIII. 631.

Deszelfs beschryving van eenige been-agtige verhardingen aan het begin van de groote flagader. IX. 730.

Ontleedkundig onderzoek der beenderen eener vrugt, welke in de Baarmoeder verrot, en vervolgens ontlast zyn, padat de Moeder negen jaaren lang dezelve by zich had gedraagen. IX. 739.

(P.). Deszelfs waarneempingen omtrent de Baarmoeder eener doode vrouw, die vyf maan- . den zwanger was. X. 11.

F(A.R.). Deszelfs 'proeven met visschen en vleesch, die , in het donker, licht geeven:

aanmerkingen over eene waarneeming van A. M. WHAOLIN, over eenen Aeen in de blaas. II, 62,

MAR

O

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1. II. 44.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »