Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

.

MARTIŃ (AR). Deszelfs bewys, dat de Bergen

en laage Alpen met nut tot vee - weyden zouden gebruikt konnen worden. III. 70.

(AS). Deszelfs waarnecmingen met den Thermometer omtrent de warmte van het mensehelyk lighaam. VI. 793.

(AG.). Natuurkundige Onderzoekingen en Aanmerkingen over de voor- en nadeelen van de badstoven, welke by de landlieden in Finland gebruikelyk zyn. VIII. 12.

Proeven met den Thermometer over de uitwerking van buikzuiverende middelen, en tot spys gebruikte kampernoeljen, ten op zigte van de warmte en koude van het lighaam.

VIII. 646. . (A. R.). Deszelfs proeven om te bewyzen, dat de slaap het menschelyk lighaam verkoeld. X. 26.

waarneemingen over de toe. en afneemende wydte en breedte van het menschelyk lighaam, door onderscheide oorzaaken. X. 73

Beschryving van eene byzondere waterzugt van het eyernest. X. 723.

(A). Deszelfs Proeven omtrent de ver. mindering van de warmte onżes lighaans door aderlatingen. IX 231.

(W.) Deszelfs berigt van een vreemd lig. haam, door geweld in de long gevallen. III. 232.

berige van de hitte in Bengalen. VI. 141.

Brief över eenen Polypus der Baarmoeder. III. 811..'

waarneemingen aangaande eenige oog - ziekten. IV. 066.

over eene wonde aan den hals. IV. 668.

van eene pis-opstopping. IV. 6 6. CON

van eene min be. kende oorzaak van eene breuk; met het vuur .

, vérzela. y. 335

[ocr errors]

4 MART

4 K 2

[ocr errors]
[ocr errors]

وا

MARTINET (J. F.) heeft eene zilvere medaille van de Hollandsche Maatschappy gekreegen , en is

teffens Lid geworden. VI. 212 MARTINI (F.) Chirurgische Streitschriften. VI. 425. MARTINIERE (DE LA). Verhandeling over het be. handelen der geschoote wonden. VIII. 267.

over het tra. paneeren van het borft - been. VIII. 752. MARX (M. J.). Diff. de Spasmis five motibus convullivis, optimaque iisdem medendi ratione. VI 89.

--- Obfervata medica. X. 381. MASK'ELYNEN (N.) word Lid van de Societeit te

Göctingen. IX. 212. Masque van wol, aangepreezen on pokputten voor

te komen. V. 187. Nadeelen daar van. V. 190. Mastoidei musculi, volkomen doorgesneeden gevon.

den, in een opgehangenen. Vill. sol. MATANI (A.). Observatio de Lapidea Pancreatis

Concretione in humano Cadavere reperta. I. 532. MATTE. Deszelfs scheikundig onderzoek van de li. tbopbyton. IX. 543.

.

vertoog over ecne stremming, door de scheikunde gemaakt. IX. 555.

befchryving van de Zoutwerken by Pecais. IX. sos. MATTHIÆ (G.) is Opziener van het Institutum Historicum Göttingenfe. II. 669,

ie Göttingen overleeden. X. 459.

te Matý. Deszelfs waarneemiog van eene verlamming, veroorzaakt door eenen val, en verzeld met ongewoone toevallen. VI. 256.

Proeve over de voordeelen van de inënting der kinderpokjes in jong gebooren kinderen. VI. 268.

gedagten omtrent de inënting der pokjes in jonge kinderen wederlegd. VII. 08.

-- Kort berigt van de manier, om de kinderpokjes in te enten, op de kust'van Barbaryen ,

en te Bengalen. IX. 182. MAY (J.) word Lid van het Genootschap te Rotterdam. IX. 117.

(W.) deeld eenige Aanmerkingen mede over de azimuth Compallen. IX. 278.

MAYER

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

MAYER (J. F.) behaald den prys van de nayveringe by de Societeit te Clagenfurth. Ill. 855.

(C.) word Lid van de Keizerlyke Acade. mie der Natuur. Onderzoekers. IV. 625. Mazelen. Hoe 't best behandeld worden. III.

352. konden door de konst in pokjes veranderd worden. I. 701.

tweemaal in eenen lyder waargenomen, VI. $42. Onder de inënting der pokjes waarges pomeo. VIII. 628. 637.

waarneeming aangaande deze ziekte. VII. 481.

Historie van die, welke te Bordeaux in 1705 geregeerd hebben. VII. 505:

Inënting daar van. VII. 347. 348. a. MEADS (R.). Medical works. IIl. sor.

Deszelfs leevens beschryving. III, 502. MECKEL. Deszelfs waarneemingen over eene tegen. natuurlyke opzetting van den buik, door ver. scheide oorzaaken ontstaande. V. 231.

van eenen steen, in het darm.canaal gevonden: VIII. 868.

van een zonderling uitwas in den dikken darm. VIII. 871.

van lugt in de borst, welke de ademhaai ling belette, en den dood veroorzaakte. VIII. 872.

van een spekgezwel in de borst, welke het - hart, de long, en de buik.ingewanden verplaatst had. VIII. 875.

Deszelfs waardeeming over eene verharding en verzweering der herssenen. IX. 316. Medaille , te Weenen , op de inënting geslagen. Medegevoeligheid. Aanmerkingen hier omtrent. - II. 384. Waar aan dezelve moet worden toege. schreeven. II. 389. Word niet veroorzaakt door de gemeenschap, welke de zenuwen met elkan. der hebben. II. 390. Moet tot de herssenen zelve gebragt worden. II. 392. Oogmerk van dezelve. II. 395. Word fomtyds door de nabyheid der deelen veroorzaakt. Il. 306. Is fomtyds onregelmatig. II. 398.

Me.

VI. 214

K 3

[ocr errors]

Medical Essays and Observations, abridged from the

History and Memoirs of the Royal Academie of Sciences in Paris, by T. SOUTH WELL. I -5.

Observations and Inquiries, by a Society of Physicians in London. Vol. Ill. VI. s 243.

Transactions, published by the College of Physicians in London. Vol. 1. IX. 3-45 243 - 280. Medicus (F. C.) Geschichte periodischer Krank. heiten. I. 143.

Sendschreiben von der Ausrottung derer Kinder - blactern. I. 697

Sammlung von Beobachtungen aus der Arzney-Wiffenfchaft. Erster band. II. 340. Zweiter band. IV. 295. 487.

Deszelfs waarneemingen over verscheide gewigtige Onderwerpen, toc de Geo necskunde betrekkelyk II. 515

verhandeling over twee, in het water gevonde, doch onverteerde ligbaamen. IV. 051.

befchryving der koora. bloemen. IV. 658.

Brief an den Herrn J. G. ZIMMERMANN über einige erfahrungen aus

der Arzenei - wissenschaft. V. 588.. Medina. Daod van deezen Geleerden. VI. 922. Meel dauw. Beschryving van deeze ziekte van het

Koorn. III. 252. MEERMAN (G.) cot Lid van de Keizerlyke Academie der Nacuur - Onderzoekers aangesteld. II. 406,

- Deszelfs dood. X. 221. Meer-man. Gedagcep daar omtrent. III. 409. Schynt

overeen te komen met de Zee Koe. VII. 41. MEESE (D.) behaald een prys van de Hollandsche Maatschappy in Haarlem. HII. 202.

word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. VI. 454.

behaald den prys by het Genootschap te Amsterdam. VII. 428. Meeuwtje. Beschryving van het Winter-meeuwtje. Meisje. Berigt nopens twee aan elkander gegroeide meisjes. III. 413. Ooțleeding derzelven. Jil. 415.

Me

X. 257

VIL .79

Melancholie. Nut van den tartarus tartarifatus daar

tegen. VIII. 204. Melk. Dezelve is voor kinderen nadeelig. V. 825. 4.

Kwaade uitwerking van dezelve in den rooden loop. VI. 384. Dezelve bevat ook een vlug loog.

zout. VI. 474. Melk. Geiten-melk. Nieuwe manier, om door de

zelve, met de kragten van geneesmiddelen be

zwangert, de sleepende ziekten te geneezen. Melkvatep.- Hoe de doodlykheid van de wonden, in deze vaten toegebragt, te begrypen is. II. 378.

In een Gans opcdekt. V, 050. In een Schildpad, de Kabeljauw en Rog. Vi, 220. Mellin (CJ). Auszuge aus den besten medicini

schen probeschriften des 16ten und 17ten Jahr. hunderts. IX. 441.

von dem Keichhuften der Kinder, welche in den Jahren 1768 und 1769 in Langen.

falza herschte. X. 391. Mellonella. Beschryving van dit Ipfect, en middel

om hetzelve te verdryven. III. 68. MELZER (F. C.) De hernia crurali incarcerata, Membrana Pupillaris. Zie Vlies, dat den Oog-appel

bekleed. Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie. To

me IV. VIII. 265.331. 484:557. 723-781. MENANDER (C. F.). Deszelfs berigt van de toeneer

ming der Inwooners in het Scifc Aobo. X. 727. Menschen. Zeer groote, by de Straat van Magel laan gezien. VI. 122.

Aanmerking omtrent derzelver getal in Zweedep. VI. 775. MENCHINI. (V.). Deszelfs Verhandeling over de

kragt van verscheide wateren in het ontbinden van den steen. VI 5oo.

Tweede verhandeling over hetzelfde Onderwerp. VI. 503.. Ment krygt een prys van de Academie der Wéecenschappen te Marseille. VII. 295.

IX. 324.

« VorigeDoorgaan »