Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

MENUROT. Deszelfs geneeskundige waarneemingen

aangeceekend in het Hospitaal te Montelimari, in

het Jaar 1705. VII. 486. Mercurialis Ambigua. I. 319.

Perennis. Aanmerking omtrent dit gewas. VI.

337 Mercurius dulcis, met drie maal zoo veel Zuiker,

word voor het beste middel tegen de wormen ge. houden. IV. 127. Wanneer dezelve in tuffchenpoozende koortsen te pas komt. IV. 311. Is in veele Oog opsteekiogen zeer nuttig. V. 86. De

zelve is in de waterzugt nodig geweest. VI. 851. Mercurius Sublimatus Corrosious. Deszelfs put in

eene verteering van het heen, en in eenen been. vreeter. I. 85. Is, reeds voor VAN SWIETEN, vap anderen gegeeven, om venus ziekten te ge. neezen. I. 120. IV. 387. Is egter altyd van geen goed gevolg. I. 121. IV. 488.

.

Waarneemingen omtrent dit Genees - middel. II. 610. IV. 009. 760.700.791. V. 36. 06. 812.759. 760. á. 702. VI. 352. 542. VII. 885. VIII. 297. 323. 795. IX. 20. 423. 762. 776. X. 38. Merk. Aanmerkingen omtrent het vogt, welke uit hetzelve uitwaasłęmt. II. 101. Mes. Voorbeelden uit verscheide Schryvers van . menschen, die, messen ingeflikt hebbende, de

zelven, of met dep afgang geloosd hebben, of welke door de hand des Heelmeesters uit den buik gehaald, of naderhand in het lyk gevonden zyo. Jl. 120. a. 625.

Een mes , door een Koe ingeslikt, en na eenige jaaren uit de borst wederom te voorschyn ge

komen. X. 722. Mesembryantbemum Pomeridianum I. 3.9. MESLAY (R. DE) geeft aan de K. Academie der

Weetenschappen te Parys eene fomme Gelds, ten cinde jaarlyks twee prysep te koppen uitdeeleo.

VII. 422. MESSIER' is tot Lid van de K. Academie der Weecenschappen te Stockholm benoemd. V. 6gr.

word Adjunct in de Classe der Astronomie by de K. Academie der Weetenschappen te Parys.

MES

VII. 431

MESSIER word Lid van de Societeit te Braffel. X.

457. Metastasis. Zie verplaatsing eener ziekte. METZ (L.). Deszelfs Waarneemingen aangaande

het kwikzilver met de Arabische Gom vermengt,

en ondergebragt. X. 859. MEULEN (W. VAN DER word Directeur van het

Genootschap te Vlissingen. VH. 006. MEURICOFFRE. Proeven , door denzelven op den

lidtworm genomen. IX. 642-652.
MEUSCHEN (F. C.) tot vry Lid van het Institutum

Historicum Göttingense aangesteld. II. 669. Van
het Zeeuwsch Genootschap. VI. 716, Van de
Keurvorstelyke Academie te. Erfort. VI. 221.
Word Adjunct van de Keizerlyke Academie der

Natuur- Onderzoekers. IX. 225.
Meyer. Deszelfs proeven met Arsenicum fixum.
:: 11. 642.
MEYER (C.) is naar Rusland beroepen. V. 201,

is tot Lid van het Historische Gezelschap te Göttingen aangesteld. VI. 453:

(J. J.) heeft den prys van de Academie te Berlin gekreegen. VI. 445.

(J. F.) krygt een prys van de Societeit van den landbouw te Clagenfurth. VII. 202.

(E. G. Observacio de magpo veficæ felleæ calculo, per alvum excreto. VII. 888. Mezereon. Proeven met den wortel van dit gewas

tegen de nodi penerei: VI. 247. MICHAËLIS verkrygt zyn ontsag by 'de Academie te Göttingen. VII. 670.

(G.P.). Dilr, fiftens prolapfum ventriculi ab umbilico. X. 734. Microscoop. Berigt aangaande die van Di TORRE.

III. 284. Middenpunt fchuuwende kragt ter geneezinge van ziekten aangepreezen. II. 363. Wie 't eerst deze geneeswyze voorgesteld heeft. II. 305. Op hoe veele wyzen men zich van dezelve kao bedienen. - 11. 367. In welke ziekten dezelve te pas komt.

1

[ocr errors]

Il, 370:

558. X. 182.

Midden-rift. Hetzelve word van BUFPON voor de

zitplaats van 't gevoel gehouden. I. 496. Welke wonden van dit deel doodlyk zyn. II. 377. 021.

Waarneeming van eene woode in hetzelve. VIII. Mier. Hoe dit Insect van de beyen.korven en boo.

men kan worden afgeweerd. IV. 225. Mieren. Waar aan de brokjes, welke in derzelver

nesten gevonden worden, haaren oorsprong verschuldigt zyn. II. 729.

Zwarce. Aanmerking daar over. X. 74.

Witte. Beschryving daar van. IV. 180. Mier-eeter. Word aan de Kaap gevonden. II. 4468. In Africa. II!. 327. Natuurlyke Historie van dit

dier. VI. 640. MILBOURNE (WILLEM). Deszelfs waarneeming over

eene vermindering van de rivier Eden. I. 572. MILLAR (J.) Observations on the Asthma, and on

the Hooping cough. VIII. 398. MILLER (C.). Deszelfs proeven met het zaaijen van Tarw genomen. IX. 189.

(P.). Deszelfs dood. VIII. 912. Millepora. Beschryving van dit genacht der Plant.

dieren. I. 727. Onder hetzelve behoord de Rots van Rakanje. I. 728. Milt. Met drie kleine miltep vereenigt. II. 345.

Is dikwils dudbeld gevonden. ib. not. t. VII. 201, Is somtyds zeer groot. II. 346. a. VII. 172. SOO. Ook wel ongemeen klein. VIII. 174. Ja, zelfs versteent. II. 346.a. Ontbreekt somtyds. II. 347.a. En is dikwils uit het lighaam gesneeden. ibid. De wonden van dit ingewand zyo meest al doodlyk. II. 376. Ootaarting van dit ingewand. VII. 202. Openberfting, VII. 272. ibid. Q. Verhardingen van hetzelve. V. 68. VIII. 174. Verstopping

daar van. IX. 770. Mineraalen. Welke in Noorwegen gevonden wor

den. II. 721. 722. In Saxed. V. 242. Mineraal - Water. By Parys ontdekt. II. 674.

Derzelver nut in het geneezen der zenuw • ziekten. II. 827,

door konst gemaakt. Nuttigheid en gebruik daar van. VIII. 23.

Minnes

[ocr errors]
[ocr errors]

Midne. Vereischtens van eene goede, I. 269. II. 161. Derzelver leevenswyze. II. 102. Sy moet nooit op de wieg leggen, om den kinderen de borst te geeven. II. 169. Veel mio dezelven by zich in het bed leggen. II. 170. 't geen in Florence,

op zwaare straffe , verboden is. ibid. MIOLLIS. Deszelfs waardeeming aangaande de nood. zaakelykheid, om de verzweeringen , na famenvloeyende pokjes ontstaande, schielyk te openen.

III. 800. Mirabilis Longiflora. Aanmerking omtrent het ge

bruik van de wortel van deeze plant. IV. 350. Misgeboorten. Waarneemingen daar omtrent. VIII.

834 Miskraamen. Aanmerkingen daar over. VIII. 217. Misnoegen. Hetzelve heeft somtyds schadelyke ge.

volgen. IV. 703. Misslagen. Verscheide misflagen zoo in de Genees,

als Heelkunde, X. 746. Misthoop, van zelve in brand geraakt. IV. s. MOSCHODZOw doed eene reis door Rusland. V. 201. MODEER (A.). Deszelfs onderzoeking en beschry. · ving van eene, aan de Byen, zeer schadelyke Rups, en van de daar uit voortspruitende Nachtvlinder. III. 66.

Dészelfs berigt van eenige byzon. derheden, waargenomen by eene soort van want. fen. VI. 758.

van het paaren der flakken. VI. 763.

raad om de wormen van de vrugtboomen te verd yven. VII. 416. Models (J. G). Untersuchung des Mutterkordes. IX. 428. seq

.. Moederkoek, van eene zonderlinge gedaante. II. ..136. ?

Aanmerkingen en bedenkingen omtrent bet af haalen van denzelven. VII. 331. Moeder - koorn. Beschryving van deeze, ziekte van het Koorn. III. 253. IX. 63. 426. 430 Nadeelen, door hetzelve veroorzaakt. IV. 694. Is onschadelyk in den Ellas. VI. 338. By de oude

Schry:

[ocr errors]

· Schryvers vindt men van hetzelve geen gewag gemaakt. IX. 66. Wanneer men het zelve voor schadelyk heeft beginnen te houden. IX. 68. En door wie dit geschied is. IX. 69. seq. Wat men daar van hebbe te denken. IX. 73. Beschuldi., gingen van laatere Schryvers. IX. 74. seq. De opschadelykheid van hetzelve door anderen beweerd. IX. 85. Besluit uit alle verhaalen, door den Heer LEIDENPROST. IX. 92. Proeven van den Heer SCHLEGEL daar op genomen. IX. 98. Van den Heer MODEL. IX. 427. READ. IX. 430. Opschuldelykheid daar van door dezelven beves. tigd. IX. 1oo. seq. Verder betoogd door den Heer ESSCHENBACH. IX. 104. Eo Model. IX. 427. Vogel. IX. 871. Deszelfs schadelykheid aan, getoond door WICHMANN. IX. 851. BALDINGER. ix. 875. Scheikundig orderzogt. IX. 427. 430. Moerassen. Wat zyp. I. 185. Derzelver onder.

scheid. ibid. Oorsprong. I. 186. Waar uit be. staan. I. 187. Middelen, om dezelven tot vrugt. baar Land te maaken. I. 188. Hoe men het wa. ter van dezelven afleiden moet. I. 189. Hoe in eene weyde voor het vee konnen veranderd worden. I, 193. Tot den hooy bouw. I. 195.

. Proeven om moerassige landen te ver. beeteren. Il. 10. Moerbeziënboomen. Waarneemingen over eene

ziekte derzelven. I. 404. IX. 981. Voortreeling

daar van. IX. 682. Mol. Doed veel schaade aan de boomen. II. 25. Middel daar tegen. ibid. Word door lupypen

. . verdreeves, ibid. 26. Hoe men dezelven in Rus· land verdryft. ibid. Manier van HEDERSTRÖM, aan de Kopioglyke Zweedsche Academie voorge. steld, om dezelven gemaklyk te verdryven. II. 70.

Beschryving van die dier. III. 20. Middelen tegen de mollen. III. 23. a.

uit Siberiën. Onderscheid tusschen dit dier, en het voorgaande. III. 24. MOLINARI (C.). De miliarium exanthematom io

dole & tractatione disquifitio. V. 769. MOLINELLI (P. P.). Deszelfs Geneeskupdige waarneemingen. VII. 692, .

Mo

[ocr errors]

.

« VorigeDoorgaan »