Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

occulti & aperti, per aquam calcis vivæ potam

præstita. VI. 95: BAUMERS (J. P.) Unterricht, wie man menschen

und Thieren, fo von einem tollen hund gebissen

worden, helfen soll. III. 840. BAUMER (J. W.) De vraag, of het dryven der long

van eene vrugt op het water, een algemeen e. ken zy , dat dezelve na de geboorte geleeft hebbe? onderzogt. X. 200.

Waarneeming over de oorzaak en geDeezing van den Kinkhoeft X. 284.

Van een dubbeld gezicht. X. 265.

Bedenkingen omtrent het Oedemacalidum? X. 286.

Geneezing eener waterbreuk. X. 288. BAURENFEIND (G. W.) een Schilder, met eenige

Geleerden na Arabiën gereift. I. 740. en te Bom.

bay overleden. I. 741. BAURIENNE. Deszelfs waarneeming van eene ge

kneusde wonde, welke tot eene versterving van

den balzak overging. III.812. Baviaan, zeldzaame. VIII. 630. Beccarius (J. B.) Deszelfs dood. II. 683. VI. 409. Verhandeling over de melk. Vi. 474.

Levensbeschryving van deezen Geleer. den. VII. 891. Beck (l. F.) Deszelfs Aanmerking van ongemeen

groote Calbassen. VI. 551. BECKMAN (1.) word Lid van de Societeit te Göttingen. VII. 671.

word Hoogleeraar in de Oeconomie te Göttingen. VII. 215.

leest, in de vergadering van de Socie. teit te Göttingen, eene verhandeling over het brengen der gegraave of versteende lighaamer tot de natuurlyke geslagten der geenen, waar aan fy hungen oorsprong verschuldigd zyn, en eene andere, behelsende eenige proeven, met de beyen

genomen. VIII. 439. Bederving. Beschryving van deeze ziekte van hec

koorn. 111. 253. Been. Beenderen in een' meisje van vyftien jaar uit eene verzweering in den buik te voorschyn geko. B

men.

men. I. 85. Van eene buitengewoone grootte

worden op verscheide plaatsen gevonden. 1. 385. Been. Word somtyds in de herssenen, of derzelver

vliezen gevonden, en veroorzaakt dan zwaare toevallen. Il. 796. 4.

in den processus falciformis cerebri gevonden. VIII. 559. X. 532.

Een zonderling been in het bekken gevonden.

V. 453.

Ontaarting van twee beenderen van den voet in eenige viervoetige dieren. VII. 700.

Aanmerkingen over den oorsprong en het maaksel derzelven. VII. 881.

Van eene verrotte vrugt ontlast. VII. 640...

Waarneeming omtrent het week worden der beenderen in eene vrouw. IV. 511. a. Ontlecding vap dezelve. IV. 512. Q. Weekheid daar van in een eerstgeboren kind. X. soo.

Stukken, van beenderen afgehouwen, vereenigen zich weder. X.620. In het lyk van eene geelzugtige vrouw, geel gevonden. VIII. 173.

Waarneemingen van zeer groote menschenbeenderen. VIII. 38. 39. 642. 643.

Alle ontbloote beenderen schilferen diet af. II. 110.

In gehouwe wooden, als een gedeelte van 1 het been weggeslaagen is, groeit hetzelve weder vast, als men hetzelve op de plaats legt. II. ib.

Hervoortbrenging van een nieuw been in den opperarm. IV. 457. Iq. 401. Q.

Verhandeling over het afschilferen derzelven.
477
Uit den grond gegraaven beenderen. V. 249.

. In eene rots by Aix in Provence ontdekt.V.470. Verhandeling over het afschilferen derzelven.

V.

V. 477

- en tanden van Olyphanten, &c. in NoordAmerica gevonden. Bedenkingen daar over. IV.290.

Waarneemingen over die, welke men in 't algemeen voorondersteld heeft, aan Olyphanten te hebben toebehoord, en die men ontdekt heeft

by de Rivier Ohio in America. IX. 173. Been.bederving. Hoe die van den winddoorn on

der

derscheiden word. III. 630. Van het scheen. been. VII. 263. Van het heilig, en staart-been. VII. 276. In de onderste kaak. Geneezing daar van.

X. 157. Onderscheide soorten daar vap. VI. 427. Beenbreuk. Waarneeming over eene breuk van het Opperhoofdsbeen. I. 31.

Buitengewoone , gelukkig geneezen. III. 551. 827. Aanmerkingen daar omtrent. VII. 323. Van het scheep- en kuit-been met eene ontwrigting van de enkels. X. 534. Van het deybeen. X. 555. 562. 572. Van de knieschyf. X. 505. Gedagten omtrent de zoogenaamde Almanakken na dezelve. X. 740. Dezelven geneezen niet in zwangere vrouwen. X. 187. Samengestelde. X. 188. Werktuigen voor gebrooke beenderen. VI.

123. VIII. 608. Beenen. Verzweeringen aan dezelven. Hoe die best geneezen worden. X. gio.

- De Beenen der kinderen worden somtyds krom omtrent de kuit, door dezelven altyd op eenen en denzelfden arm te draagen. II. 114.

Middel daar tegen. II. 114. Been eeters. Oorzaak derzelven in de Soldaaten te

Manheim. II. 360. Been vlies, is ongevoelig. I. 280. Beenwording van verscheide deelen. III. 125. Van

het dikke herssenvlies. III. 120. In het ligamen. tum orbiculare van de geleding van het opperarmbeen met het schouderblad. X. 509. Van de

de groote slagader. VIII. 29. Been- en Spekgezwel. Verhandeling over dit onge.

mak. VIII. 332. Aanmerkelyke waarneemingen daar van. VIII. 342. feq. Oorzaaken, en toevallen. VIII. 349. Kentekenen. VIII. 351. Voor

zegging en geneezing. VIII. 352. Beer. Beschryving van denzelven III. 686. Van die,

welke in Kamschatka gevonden worden. V. 698. Van die, welke in Finland zich ophouden. VII. 23. Hoe dezelven gevangen worden. VII. 23.

Gebruik van het Beeren.vec. VII. 24. Beeren bezien. Deeze plant behoord niet tot de Arbutus. V. 706. Nut van verscheide deelen van

die

[ocr errors]

B.2

303. ib. A.

X. 540.

I S

S dit gewas. V. 706. Het gebruik daar van is reeds zeer lang in Spanjen bekend geweest. V.

. 767. Zie ook Uva Urs. Beerenklauw. Gebruik van deeze plant by dc in

woopers van Kamschatka. V. 689. Eigenschap

pen van den brandewyn, daar uit beryd. V.090. Beet van een dollen hond. Hoe te geneezen. IlI.

840. Waarneemingen daar omtrent. VI. 301BEHR (F. C. de tendinis Achillis foluti fanatione

in integrum facta , absque coadunatione parcium tentata. III. 570.

word Curator van de UniverGiteit te Göttingen. VIII. 442. BEIREIS (G. C. de intestinis fe intus fuscipientibus,

& rarissima hujus morbi congeniti observatione. Bekken. Deszelfs verwydering in de geboorte. V.

503. 564. a. VIII. 260. 335. Afwyking van de Sympbyfis facro-iliaca. VIII. 262. Tegennatuurlyk maakrel daar van, eene oorzaak der moeijelyke verlossingen. V.503. Beenagtig uitwas boven aan

hetzelve. V. 506. Bekkeneel. Gaten in hetzelve. VII., 882.

Waarneeming vad een groote breuk in hetzelve. IX. 245.

Indrukking van hetzelve hersteld. X. 415.

Bederving van hetzelve. X. 389. BELCHIER. Deszelfs Historie van een man, wieps

arm met het schouderblad door een molen - rad

wierd afgescheurt. IX. 303. Belemniten. Derzelver oorsprong en vorming on

derzogt, door J. PLATT. II. 238. Hoe van de peopen der Zee.egel onderscheiden worden. II. 238. Sy behooren tot de schulpen, en wel tot de Nautili. II. 239. Gedagten van verscheide

Schryvers over deeze ligbamen. II. 239. a. Belladonna. Aanmerkingen omtrent dit middel. IV.

678. Dezelve is in de kankers van de lippen on

nut bevonden. VIII. 883. Belloc krygt een der kleine prysen van de Academ mie der Heelkunde te Parys. VIII, 437.

BENE

[ocr errors]

)

BENEVOLI (A.) Heelkundige Waardeemingen. VII.

638. BENEVUTI (J.) Deszelfs Geneeskundige waarnee. mingen. IX. 186.

Deszelfs verhandeling over de lugtgesteldheid by de Baden te Luca. VII. 745. Bengalen. Berigt van de hitte aldaar. VI. 141. Beraettelser , inlaemnade til Kongl. Çollegium Me.

dicum roerende Medicinal. werkers cilstond i

Șwerige. VI. 539. BERCHELMANN (J.P.) Waarneeming van eene open

bersting der blaas, en bedenkingen omtrent het aanwenden van middelen ter geneezing. X. 264.

Van eene uitzakking der baarmoeder. X. 275.

Van eene tuffchenpoozende koorts. X. 282. BERDOT (C. E.) Deszelfs waarneemingen over een waterhoofd. 1. 14-19.

Over eene maandelyksche bloeding der aambeijen in een meisje van drie jaar'. I. 19.

Over eenen Man, die alle maanden ee. Den dag zeer sterk zweetçe. I. 20.

Deszelfs waarneeming van eene twee.' hoofdige vrugt. V. 15.

Van de waterzugtvan den penszak. V. 17.

Van een tuffchenpoozende koorts, wel. ken op den agtsten dag wederkwam. V. 21.

Van eene bloeding uit de onderste lip, die zich alle jaar vertoonde. V. 21.

Van eene verlamming der regter zyde, waar by de beweeging wedergekomen, doch het

gevoel wech gebleeven is. V. 22. Berg-cristal. Verbandeliog daar over. VIII. 190. BERGE (de) Deszelfs waarneemingen over de krag

ten van het oxymel colcbicum. V. 393. Bergen. Brandende. Waar aan het vuur in dezelven

fypen oorsprong verschuldig zy. V. 487. - In

Kamíchátka ontdekt. V. 684. BERGER (FR.T.) Deszelfs waarneemingen van een spekgezwel, door eene buik waterzugt verzeld.

Van eene byzondere, doodelyke, hoofdwonde. V. Um BERGIUS (B.) Deszelfs befchryving van eene Ly.

V. 9.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »