Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Aandoenelykheid der planten. Proeven daar over,

VII. 155. VIII. 183 Aap. Beschryving van eene byzondere soort. IX 289, Aardappelen. Aanmerkingen daar over VI. 792. Aardbeeving. Waarneemingen daar over. 1. 387.

588 595 596. Derzelver oorzaak. 1.411. — in

Westbothnien waargenomen. VI. 751. 1 Aarde. Derzelver veranderingen onderzogt. V. 243.

Beschryving van zekere soort van aarde, waar mede de fchurft geneezen word. II. 06. Aardwórmen Aanmerkingen omtrent derzelver bor

Itels of stekels. VII. 850. Krygen wederom nieuwe deelen, wanneer sy doorgesneeden zyn. V. 523 - Zyn een vry zeker middel tegen de vallende ziekte. V. 559. Aarsfiftels. Geneezing van dit ongemak NII 650. V. 149. OS 608 X 305.

Hoe de toevallen, welke pa de operatie worden waargenomen, te

herstellen. Ill. 050 Aarsmaden. Toevallen derzelven. IX. 9. - Hoe

Ное dezelven 't beft verdreeven worden. II 603. zecr goede uitwerkingen van groote giften van

het keukenzout daar tegen. IX. 12. ABLAIN (J. D. D) word Directeur van de Haar

lemsche Maatschappy. IV 839 Abhandlungen der Naturforschenden Geselschaft in Zurich. Il. Band. I 57. III. Band. VIIL 185.

der Bajerische Akademie. 1. Band. I. 159 II. Band II 483.

der Schwedischen Akademie. 1701. XXIII. Band. I 0. — 1782. XXIV. Band. 'II.

o 49

- 1763. XXV. IV. 215. - 1764 XXVI. Bind. VI. 717 1765. XXVII. Band. VIII. 5. - 17. 6. XXVIII. Band. VIII. 625. — 1707. XXIŠ. Band. IX. 723. - 1768. XXX. Band.

· X. s. 1769. XXXI. Band. x. 707.

der Oeconomischen Geselschaft in St. Petersburg. Berigt van dit werk. III 424. Acaciæ noftratis flores. Hoe dezelven gebruikt

worden. IV. 348 Academia Electoralis Theodoro · Palatinæ Historia & Commentationes. Toni. I. IV, 047,

Ас.

Academie der Heelkunde te Florence opgeregt. II. 883

der Weetenschappen , te Bologne. VI. 467. a. te Weenen opgerege. IX. 472. te Brussel. IX. 9II. Acarus Siro. Beschryving van dit ipfect, welk zich

in de schurft en het meel ophoud II. 009.a - Exulcerans. Dezelve huisvest in de schurft

der dieren. II. 609. a. ACHARD. Deszelfs aanmerkingen omtrent zwaluwes

aan den Rhyn. I. 583. Aconitum. De nuttigheid van dit middel door veele

proeven aangetoond. V. 303. 583. 757. VII. 763. VIII. 177. 681. IX. 673 X. 277. ACREL (0) Deszelfs aanmerkingen over eepen

steen in de blaas, en derzelver zakken. II. 62. over het steen snydoo., VIII, 650.

Beschrying van eene dubbele baarmoeder. II. 65.

Waarneeming van een zeldzaam on. gemak aan de oogen. IX. 729.

Tal om nödvaendigheten och formoe. pen af de Chirurgiska handalagens foerkortande,

.

[ocr errors]

V. 131

O

Heelkundige Waarneemingen. VIII. 881. ACREL (J. G.) word bygevoegd Leeraar in de Geneeskunde te Upsala. III. 857.

Deszelfs beschryving eener vlekkoorts, te Malmoe waargenomen. IX. 749. Acta Helvetica. Vol. V. I. I. VI. V, Sot

Philosophico · Medica Societatis Academia Scieņtiarum Principalis Haffiacæ. X. 200. Aftea Spicata. Aanmerking daar over. VI. 337. Actinia fociata. Berigt van dit plantdier. VI, 609. ADAMI (S. S.) de caulis quibusdum specialibus Apo

plexiæ. Hl. 374: ADANSON. Deszelfs beschryving van eene nieuwe

soort van worm, welke het hout en de schepen in Senegal verpielc. IV. 3$.

van een nieuw geslagt van boomen, baobab genoemt. V. 749.

. А

Adan.

}

[ocr errors]

Adansonia. Een nieuw gesagt van boomen. V. 749,
Adder. Gehoornde van Ægypten. IV. 462. Tegen:
gift tegen de beet der Adderen. IV. 755.

Sweedsche. Schaade door dezelve veroor-
zaakt, en middelen daar tegen. II. 53.
Ademhaaliog. Bedenkingen daar omtrent. III, 120.
IV. 579. VII. 884

Moeijelyke. Oorzaak daar van in de
zecuw-ziekte. II. 421.
Ader. Holle. Aanmerkelyke verwydering van de

zelve. IX. 586.
Aderen. Dezelven konnen niet opNorpen. I. 270.

- Derzelver maaksel is sterker, dan dat der slag.
aderen. I. 655. Het nut der klapvliesen op-
derzogt. I. 030.

der huid. Hoe dezelven zyn op te spuiten.

[ocr errors]

Vil. 883

[ocr errors]
[ocr errors]

- gezwellen, door derzelver openbersting once
staan. VI. 74.
Aderlating. Aanmerking omtrent dezelve. V. 839.

Derzelver put ten tyde van de scheiding der ziek-
te. I. 84:

In de tweede koorts der kinder-
pokjes. 1. 425. 440. X. 816. - In zwangere
vrouwen Vill. 509.- By de verlossing. VIII 577.

Dezelve kan, fchoon zeer goed verrigt zynde, egter dikwils slegte gevolgen hebben. VIII. 892.

zwaar ongemak daar door veroorzaakt. III. 541.

Het zwagtelen tegen de toevallen eener ongelukkige aderlating aangepreesen. X. 586. Aderfpat. Bedenkingen daar over. VIII. 879.

met een Nagaderbreuk overeenkomende. VI,
48. 5o. a.

Het omzwagtelen der leden word daar
tegen nuttig bevonden. X. 593.
A dervlies. Beschryving van hetzelve. II. 134.
ADOLPH. Legt zyn post , als Hoogleeraar te Helm.
ftad neder. IV. 025.

Deszelfs dood. VIII. 912
Aegipbila martinicenfis. Waarneeming omtrent die

gewas. III. 719.
ÆNEÆ (H) word Lid van het Zeeuwsche Genoot-
fchap. IX. 918.

Acoli

[ocr errors]

Aeolipila. Nue daar vap in de Geneeskunde. VII.

'321. a. A&PINUS (F. V. TH.) word Lid van de Oecono.

mische Societeit in Petersburg. III. 424. Aetber, uit azyn en brandewyn bereid. IV. 16. Aetbiops mineralis. Schadelykheid van die middel,

om zich daar door voor de natuurlyke pokjes te bewaaren. II. 547. a.

Deszelfs nutteloosheid
betoogt. IV. 754.
Aetbysa cynapium. Nadeelige uitwerkingen daar van.

IX. 528.
AETZIUS (R.) Deszelfs proeven met de Sweedsche

Salep. VI. 787.
Afgang. Opstopping van denzelven door eede ver.

fapping der darmen. II. 805.
Afhandling om farsoter ibland Hæstar och Boskaps-

kreatur. &c. II. 176. Afkleinzing der vogten. Door welke oorzaak de.

zelve geschied. I. 601. Afzetting der Leden. Wanneer dezelve volstrekt

poodig is. II. 552. a. VIII. 208. - Aanmerkingen over deeze operatie. V. 155, 167. 168. Wat men na dezelve waar te neemen heeft. Ill. 624. - De vraag, of het in deeze operatie becter zy, de lappen van het vleesch te spaaren, onderzogt. IV. 55?:

Nieuwe waarneemingen over de opkrimping der spieren by het afzetten van de dey, en over de middelen, om dezelve voor de komen. VIII. 287.

van den arm in het gewrigt van den schouder. Hoe dezelve 't beft verrigt word. IV. 782.

in het gewrigt van den voet of hand. Vi. 835

van de dey in het gewrigt met het heup, been. Voor- en nadeelen daar vap. IX. 349 Proeven op dieren gepomen. ib. 353. Mapier, op welke fy kan verrigt worden. ibid. 355 361. 362. a. Optelling der gevallen, welke dezelve noodzakelyk maaken. ibid. 359. Agouti. Beschryving van dit dier. III. 713. X. s. Agterhoofds beep. Breuk van hetzelve.' VIII. 822. AHLELOER (G.) behaalt den prys by de Academie • der Weetenschappen te Stockholm. IV. 233.

AKEN

[ocr errors][ocr errors]

A 3

[ocr errors]

AkÊNSIDE (M.) Deszelfs Waarneeming over een nag op het hart. I. 600.

over de kanker. IX. 16.

Verhandeling over het gebruik van de Ipecacuanha in de aamborstigheid. IX: 31.

Beschryving van de manier, om de witte zwelling der gelederen te behandelen. IX 38.

Commentarius de dysenteria. VI. 577.

Deszelfs dood. VII. 908.
Akers. Uitgag der proeven, op dezelven genomen:

IX. 1.
ALBERTI (C. L.) Diff. de vi electrica in Catame-

piorum obstrućtionem. I. 320.
ALBINUS (BS) te Leiden overleden. VII. 671.

Deszelfs Levensbeschryving VII. 673. - Des- . zelfs Kabinet 'voor de Leidsche Universiteit gekogt. VIII. 707.

(F. B.) word Lid van de Maatschappy te Haarlem. VIII. 242. ALBRECHT (F. L.) Diff de oflificatione duræ me

ningis fingulari observatione confirmata. III. 124. Album græcum. Word van de inwooners van Zuid.

Holland tegen eene kwaade keel gebruikt. II. 53. Alcyonium, manus marina. Dezelve komt veel over: een met de sponsen. I. 614. – Optelling der soorten onder het gesagt der Alcyonia behooren

de. I. 729. ALEFELD (G. L.). Diff. de insigni usu sulphuris au

raci antimonii in morbis a vițiis lymphæ ortis,

VI. 08
Alethophilorum quorundam Viennensium elucidatio

epistolæ de cicuta, quam Ceļeb. HÆNIUS scriplig
ad Celeb. Tralles Il. 456
ALEXANDFR. Deszelfs proeven met de Kampher.

VI. 120.
ALLAMAND (IN.) vertoont aan de Societeit te

Rotterdam het model eeper vuur machiene. IX.

468. Allantois. Zie Pisvlies. ALLIERE. Deszelfs Waarneeming van eene geschoo. te wonde. IV. 673. ALLENARA (J.) word gezegd, de konst, om de Vee

[ocr errors]

pusa

« VorigeDoorgaan »