Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

Visschen Waarneemingénover derzelver oogen, door
HALLER. I. 388.

Beschryving van eenen zonderlingen. I. 585,

Manier, om dezelven in inlandsche meïren te planten. II, 42. Waar aan men derzelver ou. derdom kennen kan; Il. 43. a. Proeven met vis, schen, die in 't donker licht geeven. II. 44.

Berigt van eenige zeldzaame. VI. 141. Aanmerkingen omtrent derzelver vrugtbaarheid. Vir 601.

Hoe van de Laplanders in Fiomark gegeeten
worden. VII. 12. 13.

Uit de darmen word oly gedrukt. VII. 12,
Gebruik daarvan in verscheide gelegenheden;
VII. 16.

verscheide foorten worden aldaar gevangen,
VII. 37. Plat-visschen en andere. VII. 40. Ri.
vier-visschen. VII. 41.

welke in kikvorfchen en padden veranderen,
krygen eenen nieuwen staart, wanneer men den-
zelven afsoydt. V. 526.
Vitriolum Romanum word in Engeland gebruikt, te,
gen verscheide ongemakken. VI. 89.
Vitrum Antimonii. Uitwerkingen van dit middel op
een paard. II. 309.

ceratum. Hetzelve is een schadelyk
middel. IV. 98. Nuttigheid van dit middel in den

rooden loop. VI.-382. 421.
VITRY (DE EVERLANGE DE) word Lid van de Socie.

teit te Bruffel. X. 457.
Viventii (J.) Commentarius de Cicuta. VII. 82.
Vlakken op het hoornvlies door den lap. infert

wechgenomen. V. 86. Geneezing van die, welke
na de pokjes somtyds over blyven. V. 86.
Vlas. Hoe, pas gezaaid zynde, 't best bewaard kan

worden. III. IO3-
Vleer-muis. Beschryving van eene vleer-muis met

eenfpitfchen bek. II. 445. De Kentekenen van
dic geslacht , uit de tanden genomen, zyn zeer on-
zeeker. II. 446.

- Beschryving van die dier. III. 26. En
van de zeeven verschillende soorten. III. 30. IV,
42. VI. 627,

04

Vleesch.

[ocr errors]

Vleesch. Geeft somtyds in den donker licht. II. 4***

voornamentlyk wanneer het zelve tot verrottinge overgaat. ibid. Vleefch-breuk. Doodelyk gevolg (na eene operatie op dezelve. V. 570.

Aanmerkingen omtrent deeze ziekte.

V. 145.

[ocr errors]

Vleesch-gezwel der baarmoeder. Waarneeming om-
I trent hetzelve, 11. 387..

aan de schaam van eene vryster. III. 828.

in den buik gevonden. VI. 352. In de borst waargenomen. VI. 558.

pa eene kwalyk behandelde oog.ont. fteeking ontstaan. VII. 643.

- Waarneeming van een zeer groot vleeschgewas aan de tong. VIII. 838

in den neus. Onderscheide foorten van die ongemak. VIII. .884. ylek koorts. Verhandeling over deze ziekte. V.172.

Derzelver kentekenen, toevallen. V. 173. Oorzaaken. V. 178. Geneezing. ibid. Toevallen, die zich somtyds daar by voegen. V. 179: Ziekten, welke zich op denzelfden tyd hebben geo penbaard. V. 182.

F. Befchryving van die, welke te Malf moe geregeerd heefc. IX. 749.

Berigt van die, weike in Stokholmis
waargenomen. IX. 75+,
Vlissingen. Berigt van het Genootschap der Wee-

tenschappen aldaar opgeregt. V. 420.
Wieg. Beschryving van de plant. vlieg. I. 597.

+ Historie van de gemeene. VIII. 859.
Vlies, dat de oog-appel in jonge kinderen bedekt ,

dopr wien uitgevonden. I. 279. Heeft eene groote overcenkonst met dat, welke hec kristallyne vogt

bekleedt, 1; 280. Vliezen der hersfenen, zyn ongevoelig. II. 761 Vloed. Witte. Is in Parys zeer geincen uit hoofde

yan het niet zoogen. VII. 021. Voedzel Welke foorten van hetzelye in de Zenuwe zickten ran nuç zyn. II. 830, 850.

Voedzelo

3

42. VI. 113.

Voedzel der Zweedsche Soldaatení II. 145. Der

Kinderen. II. 159. -Manier, hoe men hetzelye

den Kinderen geevej moet. Il. 163. was stim Eigeofchappen derzelven. V. 834: Voet. Dezelve, door eene geschoote wonde zeer

sterk beleedigt zynde, moet aanstonds afgezet worden. Il. lII. millor Voetbaden. Nuttigheid daar van in de pokjes. X. 815. Voet-euvel. Taft nooit vrouwen en mannen yan een

teder zenuw-gestel aan. II. 410." Waar op een Lyder, met deeze ziekte geplaagt, letten moet. III. 837. Naar bippetgedreeven zynde, verwekt

hetzelve veele toevallen. V. 576. a. 586. Mid. model daar tegen. VII. 237.1

Drank, ter Itilling van de pyn aangepreesen. IX. 529.

- voortreffelykheid van de Kampher daar tegen. IX. 776. VOGEL (A.). Decas Observationum Physico-Medi. co - Chirurgicarum. VII. 797.

word Lid van de Societeit te Göttingen. VII. 670.

(A.F.). Observationes Chirargicæ. IX. 579. (R. A). Opuscula medica selecta. V. 837.

Herniarum communia attributa & partitio. VI. 102.

Göttingenfium prænotionum Pen. sum.I.

Programma de varia, interque hanc optima conficiendi reguli antimonii medicinalis ratione. VI. 356.

- de ftymatofi, vulgo hæmorrhagia Penis dicta. VI. 532.

de non acceleranda fecundinarum extractione, Vill. 206.

word Lid van de Societeit te Gottingen. VIII.) 233, PP

leeft eene Verhandeling, in de vergadering van de Societeit te Göttingen, over de

tegenwoordige manier, van de mineraal. wateren write onderzoeken. VIII. 438.

VOGEL (R. A) Schutzschrift für das Mütterkorn,

als einer angeblichen ursache der sogenannten Kriebelkrankheit. IX. 871.

- Observationum Medico - Chirurgi. carum Biga. X. 573.

(S. G.) Commentatio historico-medica de polyphago & lithophago llfeldia super mortuo ac diffecto. IX797. :

(Z) word Lid van de Academie te Stock bolm. vi. 215

te Lubek gestorven IX. 697. Vogeler. Befchryving der Noordsche. I. 710.

--: Welke Schryvers over de vogelen 't beft hebben gehandeld. III. 315. Tekenen, waar door fy van andere dieren onderscheiden worden. III. 318. Kentekenen derzelven. II. 319. Derzel ver nut en gebruik. ibid. Gedagten omtrent derzelver verdeeling en vereeniging. IV. 189. Ben fchryving van eenige zeldzaame en onbekende Oost-Indische. VI. 862. VIII. 866.

rdie in Finmark voorkomen. VII. 32.

Beschryving van derzelver dieren en pisly, ders. VII. 745. Vogt. Hetzelve kan door de schommeling niet onte

dekt worden, als het op de eede of andere plaats uitgestort is. V. s. seq.

Een byzonder vogt, door een meisje van elf jaaren uit de linker borst ontlast. VUI. 436. : Vogtigheid en droogte der volgende jaaren , hoe

kan voorspeld worden. IV. 217. VOLAIRE. Deszelfs berigt van eenep loaden kogel,

welke, lang je de bersfenen gezeeten hebbende,

eindelyk den dood veroorzaakte. III. 830. VOLKER. Deszelfs verhandeling over de afzetting

van de dey in de geleding van bet heupbeen. Volvox. Behoort, misschien, tot de plant - dieren.

I. 731. Is 't eerst door Baker en Roesel ontdekte jbid. De gemeenste foort bevat, tot in den der den of vierden trap, jongen in zich. ibid. De diertjes, in het zaad der dieren gevonden worden.

de, behooren, waarschyolyk, tot dit geslacht. ib. VONCK (C. W.). Deszelfs dood. V. 429.

IX. 355.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Voorbehoedmiddelen, te Montpellier in l'Hôtel

Dieu in gebruik. vil. 238.
Voorhoofds-beep. Belediging van hetzelve. VIII. 822.

Holligheden daar van. Bedenkingen en aanmerkingen over de ziektens derzelven.

IX. 432
Voortgeeling. Welke stoffe, zoo wel aan de zyde

van den man, als aan die der vrouwe, hiertoe iet
toebrenge, volgens de gedagten van LINNÆUS,
1. 638. Volgens die van Martin. I. 939. "Ge.

dagten daar omtrent. VI. 550. Voorzeggiogen der ziekten, te Göttingen opgemaakt.

yi. 113 Vork, ingeflikt, en, na verscheide. ongemakken

met den afgang geloosd. II. 119. --De moogelyk
heid van deeze waarneeming, door die van andere

Schryvers beweezen. II. 119. a.
Vorst. Door denzelven kan men vleesch en groen-

tens, den gebeelen winter bewaaren. I. 688. Vos (W. de) krygt een zilvere Medaille van de Maatschappy te Haarlem. VII. 661.

behaald den prys by het Genootschap te Amsterdam. VIII. 244. Vos. Beschryving van denzelven. I. 5ozi Gelykt

veel paar eenen hond, voornamentlyk daar de in* " Wendige deelen, 1.505. Vermengt zich egter nooit

met denzelven. ibid. Men vindt vossen van allerleye kleuren. I. 506.

Derzelver getal is in Finmark zeer groot. VII. 25. Manier, om dezelven te vangen. VH. 25.

Beschryving van die, welke in Kamschatka gevonden worden. V. 694.

Americaansche. Beschryving van dit dier. VOSMAAR (A.) neemt voor, een werk over de Natuurlyke Historie uittegeeven. II. 444.

Deszelfs Beschryving van een Africaansch breed-fouitig varken. III. 41.

van het Afri. caapsch baftaard marmel - dier. III. 46.

van het Gui. peesche juffer - bokje. IIl. 323.

van eenen OostIodischen vliegenden Eekhoorn. III. 325.

Vos.

111. 709.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »