Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

V. 85,6.

VOSMAAR (A.). Beschryving van de Surinaamsche Ratel - slang. IV, 383.

van den Americaan. fchen Trompetter. IV. 387.

van twee Ysvogeltjes. IV. 831. seq.

- van twee Oost. Ipdi. sche Ysvogeltjes. V. 850.

van den slinger-aap.

van eenen fraaijen A. mericaanschen Lyster, Quereiva gepaamd. VI. 434.

van den Amerikaan. fchen Rotshaap. VI. 435.

.

van de groote purperroode Loeri. VI. 166.

van den Sagittarius. VII. 107.

van eene onbekende Luijaard foort. VII. 893.

van eene zeldzaame Ninger-aap.foort. VII. 895.

Beschryving van eene zeldzaame Afrikaansche katsoort, genaamd de Bizaamkat VIII. 693

van eene pieuwe foort van Amerikaansche langstaartige', en eekhoornagtige klaauwen hebbende Wezel, Porto genaamd. VIII. 694.

van den Bison. X. 201,

van den Ichneumon. X. 203

- word Lid van de Maatschappy to te Haarlem. VII. 661. Vraagen, voorgesteld van onderscheide Academien, en Societeiten...) I te Amiens. VI. 710. VII

. 659. te Amsterdam. V 857. VII.428. VIII. 244. IX. 470.

te Berlin. I. 346. II. 670. III. 853. IV. .2018. V. 045. VI. 445. VII. 057.900.-IX. 900. te Bern. II. 672.

Vraagen,

[ocr errors]

Vraagen, voorgesteld te Besançon. I. 350. III:660. VI. 446. IX910.

in Beyeren. I. 542.

te Bourdeaux. I. 101. 347. 540. II. 461. III. 656. V. 646. VI. 211. VII. 196. IX. 458.

te Breslau. X. 226.
te Brussel. VII. 204. X. 222.
te Budissen. V. 648.
te Clagenfurth. V. 197. VII. 203. IX.462.
te Celle. IX. 689.
te Dantzig. III. 200. IV. 835. VII. 425.

te Dyon. I. 540. Il. 203. V. 856. VII. 202. IX. 400. 686.

te Drontheim. IX. 910.
te Florence. V. 196. IX. 688.

te Göttingen. I. 101. 737. II. 665. IV. 199. 415. V. 428. VI. 712. 915. VIII. 234. 235. 904. IX. 210 211. X. 217.

te Haarlem. II. 207. III. 203. IV. 419. V. 050. VII. 206. VIII. 240. IX. 221. X. 451.

te Hamburg I. 738. VI. 449.
in Hessen. III. 422.
in Kärnthen. III.421. 855.

te Koppenhagen. IV.619. VI. 203. VIII, 237: IX. 464.

te Limoges. II. 205.

te Lyops. I. 348. 736. III. 659. IV. 837. VII. 902. IX. 454. 308.

te London. II. 884.

te Manheim. I. 543. II. 464. 881. IV. 410. 617. VI. 444. IX. 687.

te Mantua. VI. 441. X. 450.

te Marseille, III.661. IV. 413. VII. 201, 661. IX. 690

te Metz. II. 672. IV. 417.

te Montpellier. II. 200. IV. 618. VI. 209.

in Moravien. IX. 689.
te Munchen. IV. 412. V. 126.
in Neder-Oostenryk. V. 858.
in Orleans. VI. 446.
in Parys van de Koninglyke Academie

der

X. 225.

der Weetenichappen. II. 873. III. 199. 850. V. 044. 853. VII. 199. 423. 901. VIII. 438. 698.

A van die der Heelkunde. I. 344. $39. II. 200. 879. IV. 203. V. 647. VII. 201. VIII. 427. IX. 456.

van die van den Landbouw. I. 342. VI. 209.

van de Geneeskundige Faculteit. II. 208. IX. 214. X. 680.

in Petersburg. I. 349. II. 882.

te Rotterdam. VII. 210. 602. IX. 215. 406. X. 081.

in Rouen. l. 162. II. 881. III. 661. IV. 836.

in Stiermarken. II. 405.

te Stockholm Il. 884. III. 87. IV. 233. 413. 619. VI, 200. VII. 203. IX. 213.

in Toulouse. II. 204. IV: 837. VI. 448.

in Vlisfingen. V.421. VII. 063. VIII. 902. IX. 692.

in Vittoria. II. 884.
te Udine. II. 672.

van de Staaten van Holland en WestVriesland. V. 198.

van de Heer GADD. II. 406. Vrees. Dezelve kan sommige ziekten verwekken,

IV. 700. Voorbeeld daar van. IV. 78. Sy maakt

dezelven ook flimmer. IV. 702. Vroed-kunde. School voor dezelve te Brunswyk opgeregt. VIII. 213.

verliandeling over het misbruik der algemeene regelen, en de vooroordeelen, waar

door de verdere volmaaking der vroedkunde be, • let word. VII. 568. Vroedkundige Waarneemingen. V. 30. Vrugt. Menschen-vrugt. Waarneemingen omtrent dezelve, door WRISBERG. II. 130. Met de geelzugt gebooren. II. 131. Eene mismaakte van vier maanden. II. 138.

Gemeenschap van dezelve met de moeder.

IX. 909.

X. 13.

Vrugt.

Vrugt. Beschryving van eene wanstaltige. V. 153 90. 356. 359. VI. 112. 133. 864. VII. 734. 820. X. 547. Zie ook IV: 7.

Buiten de baarmoeder gevonden. VI. 23. 276 2. 293; IX. $22. VII. 817.

Negen jaaren lang in de baarmoeder overgebleeven. IX. 734-741. Vrugten. Dezelve zyn geene oorzaak van den loop.

V. 76. 371. Maar zelfs in deeze ziekte zeer

voordeelig. vi. 333. Vrugtbaarheid. Voorbeeld daar van. VIII. 20. Aan

merkelyke van eene vrouw. IX. 306. Vrugtmaaking. Derzelver deelen. I. 207. Welke

deelen tot dezelve alleen maar noodig zyn. I. 208.

Hoe dezelve geschiedt. ibid.
Vryster-ziekte. Waarneemingen over dezelve.Il.381.
VII. 288. Schadelykheid van sterke ontlaftingen

in dezelve. IV. 697.
Vulpes Ifatis. Beschryving van dit dier. V. 698.
Vuur. Door welke middelen hetzelve moet worden
tegengegaan. III. 553. a.

in de milt, door GUETTARD waargenomen.

in verscheide deelen, na verschilllende zieks ten, ontstaan. IV. 85.

Besmetting van het heete vuur. VI. 822.
in het been, gemakkelyk geneezen. VII. 642.

de kragten van den koorts-bast daar tegen.
IX. 702.
Vuurbraakende bergen in Kamfchatka. V.

684. Vuur-Colom, by Bazas waargenomen. IV. s. Vygen. Aanmerkingen omtrent derzelver sáp. VI.

820. 821. Vyt. Verscheide soorten van dit ongemak. III. 6222

Geneezing. III. 834. ibid. Byzondere soort daar vap. VIII. 889. Geneezing van dit ongemak,

IV. 24.

[ocr errors]

X. 783

W.

Wade. Deszelfs waarneeming van eene tegen

natuurlyke vetheid. VI. 34.

WA

[ocr errors]

548.

WAGENAAR (J.) word Lid van het Zeeuwsch Genootu

schap IX. 919.
WAGLER (C. G.) tot Correspondent van de Koning-

lyke Societeit der Weetenschappen te Göttingen
aangenoinen. I. 545

word Lid van de Maatschappy te
Haarlem. IX. 473.
WAHLBOM (J. G.). Deszelfs onderzoekingen en
aanmerkingen omtrent de overbevrugting. II. 12.

Beschryving van eene zonder-
linge heelkundige waarneeming. II. sz.

Deszelfs aanmerkingen oder
verstoppingen der klieren in het menschelyk lig.
haam. III. 95.

berigt aan het Colle-
gie der Geneeskunde in Sweeden gezonden. Vi

Beschryving van een
wapstalcig kind. VI. 772.

Aanmerkingen van stui.
pen, door wormen veroorzaakt, en eene byzordere

manier, om dezelven te bedaaren. VIII. 31.
Walkeria. Eene nieuwe plant, door Ehrer beschree-

ven. I 584.
Wallerius krygt zyn ontslag als Hoogleeraar in de

Scheikunde. III. 428.
Walrus. Aanmerking omtrent dit dier VII. 29.
Walsroda. Ligging van deeze Stad. III. 379.
WALTHER (1.) krygt eene goude medaille van de

Academie te Manheim. IV. 410.
Walvisschen. Vangst dérzelven by Kamschatka. V.

718. Aanmerking daar over. VII. 38.
Wanten. Byzonderheden, by eene soort deezer is,

secten waargenomen. VI. 758.
WAOHLIN, Deszelfs waarneemingen. VI. 545.
WARGENTIN (P.). Deszelfs aanmerkingen over de
winden. III. 99.

verhandeling over de sterflykheid
in Sweeden. VIII. 625.

desze!fs verhandeling over de on-
gelyke quantiteit regen, welke aan onderscheide
plaatsen valt. IV. 215.

WAR:

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »