Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

E G

G I S T E R. coperdon van eene buitengewoone grootte. III.

119. BERGIUS (B.) Beschryving van eene witte muis. II 08.

Deszelfs beschryving van de Raphapus sativus gongylodes. IV. 726.

Beschryving van een Campernoelje, welke op de witte Kool gezien word. VIII. 21. Bercii (é. J.) Descriptiones plantarum ex capite

Bopælpei. IV. 011. Tal om Kalla Bad i gemen, och Loka Badningar i synnerhet. IV. 792.

Abhandlung von denen kalten bä. dern überhaupt und von dem baden in Loka insonderheit, mit anmerkungen, auch einer vorre. den vom putzen des badens überhaupt und inson. derheit der kalten bäder versehen von J. J. RHA. DES. VI. 81.

Deszelfs antwoord aan de Koningly. ke Sweedsche Akademie over de Jigt. III. 50.

5o Beschryving van een zeer sterk piezen, welk door den koortsbaft.geneezen is. III. 114.

Deszelfs waarneemingen aangaande de Spigelia Antbelmia. II 607. a.

Deszelfs proeven met het water uit de Riviere Rio Tinto in Spanjen. II 35.

Deszelfs verhandeling over het put van de Aristolochia trilobata, in de Geneeskunde. VI. 784. over de boonen, waar uit de Soja ge. maakt word. VL 792.

Onderzoekingen en aanmerkingen om crent eene besmetting der mazelen, die zich midden onder de inenting der pokjes geopenbaard heeft. VIII. 628. 667.

Proeven om het geslagt van de Leucadendron nauwkeuriger te bepaalen. VIII. 645.

Deszelfs verhandeling over een zeldzaam gewas, tropæolum quinquelobum. VIII. S. over de scleria , een nieuw gesagt van planten. VIII. 16. Van een zee - dier, Teredo genoemd.

Deszelfs befchryving en afbeelding van eene pieuwe Americaansche plant. IX. 182.

Deszelfs befchryving van eene nieuwe plans, Grubbią. IX. 723.6

BER

[ocr errors]

E G ÍS Î

IX. 754.

X. 48

T BERGIUS (P.J.) Deszelfs berigt der boosaartige koorts

sen met vlakken, welke in den wioter en het voorjaar 1767. in Stockholm geregeerd hebben.

Deszelfs beschryving van de Bidens acmelloides. X. 36. — Van de Littorella juncra.

- Deszelfs beschryving van de Pterocarpus ecastapbyllum. X. 724.

is benoemd tot Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur onderzoekers, en van de Societeit in Basel. V. 200.

word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. VI. 715. en van verscheide andere. VI.921. BERGMAN (T.) Waarneemingen over de Ele&riciteit, en het weerlicht. I. 583.

Deszelfs aanmerkingen over de Electriciteit van het Yslandsch. Christal. III 70. Be. schryving van eene zeldzaame galpoot. 111. 94. Word Hoogleeraar der Scheikunde te Upsala. Ill. 663.

Beschryving van een Insect, welk aan de pynboomen veel nadeel toebrengt. X. 729.

Behaalt een' prys by de Academie der Weetenschappen te Stockholm. IV. 234. Deszelfs aanmerkingen omtrent de valsche rupsen, en de, daar uit voortkomende, fluipwespen. IV. 241.

Behaalt een' prys by de Kon. Sweedsche Academie. VII. 415. Deszelfs antwoord op

de voorgestelde vaag: VII. 415. Berg-peper. Schadelykheid van deszelfs beffen. I. 38. Berigten, rakende den toestand der Genecskunde

in Sweeden. VI. 539. Beringeri Lithograpbia Wirceburgenfis. Berigt nopens

de cweede uitgaave van dit werk. IV, 840. Berkep-boom. Nut van deszelfs balt, in de jonge

boomen voor de rotten te bewaarep. II. 24. Om de identiogen voor de hitte der Zonne te beschermen. II 25.

Gebruik van denzelven by de Kamschatdalen. V. 687. BERKENHOUT (1.) Clavis Anglica Linguæ Potani.

cæ, or, a Botanical Lexicon II. 190.

BEX

B 4

[ocr errors]

E

E BERKHEY (J. LE FRANCK VAN word Lid van het

Zeeuwsch Genootschap. IX. 919. Berlyn. Berigt nopens de opregting van de Acade.

mie aldaar. V. 227. Berlyosch poeder tegen de koorts. V. 67. BERNOUILLI (D.) Proeven van eene nieuwe ma

nier, om het getal der menschen, die aan de Kinderpokjes sterven, en het nut van derzelver

ipepting te bepaalen. V. 472. BERNSTORF (J. H. E. VAN) word Lid van de Ko

ninglyke Academie der Weetenschappen te Göta tingen. VI. 912.

Deszelfs dood. X. 221. Beroerte. Oorzaak deezer ziekte, door het openen

der lyken, ontdekt. III. 375. Waarneemingen aangaande deeze ziekte III. 399. Die foort, wel. ke uit eene bloedrykheid ontstaat, word zelden met koorts vergezeld. I. 35. Zeer schielyk doo.' delyk. I. 309. Door eene vreugde veroorzaakt , dikwils wederkomende , en eindelyk doodelyk. IV. 808. Aapmerkingen omtrent deeze ziekte,

en derzelver geneezing. II. 708. VII. 865. X. 193. BERTHELON leeft, in de vergadering van de Aca

demie te Beziers, eede verhandeling over de

kragt van den zeilsteen. VIII. 696. BERTHONIE (DE LA) Deszelfs verhandeling over de legging, lugtgesteldheid, en wateren van de Stad Toulon. VII. 288.

Over de ziekten, die aldaar in 1709. geregeerd hebben. VII. 291.

Over eene Epidemie onder het Gevogelte. VII. 294. Bertin. Deszelfs verhandeling over het vogt der zenuwen. IV. 38.

Deszelfs befchryving der spieragtige laagen, waar uit de vleeschagtige rok van de maag der menschen is famengesteld. V. 738.

krysi een der kleine pryfen by de Academie der Heelkunde te Parys. V. 855. BERTRAM is tot Lid van de Kon. Academie der

Weetenschappen benoemd. V. 651. BERTRAND. Deszelfs waarneeming aangaande eene ziekte der ooren. III. 804,

Befoar,

Befoar. Word in sommige Gemsen gevonden. II. 500. a. Waar uit dezelve gemaakt word. ibid. Word

ook in de Rendieren ontdekt. Il. 728. BESSON. Deszelfs waarneeming van eenen steen

door eene verzweering in de bilnaad ontlast, IX.

528. Betbeder. Deszelfs geneeskundige waarneemingen

geduurende de maanden September en October 1.1764.VII.457. in December 1764. en January 1705.

Historie van de maželen, welken te Bordeaux in het jaar 1705. geregeerd hebben. VII.

505 Beuken. Oly uit de zaaden. X. 719. BEUNIE (De) word Lid van de Societèit te Brus

sel. X. 457: Beurreria Succulenta. Aanmerking omtrent deeze

plant. III. 719. Beurs-rot. Beschryving van dit dier. V. 251. VII.

395. Word ook in Oost-Indien gevonden. III. 320. Bevroose lighamen hoe te behandelen. IX. 410. Bevrugting; wanneer die het best geschiede. 1. 260.

Teeken van dezelve. ibid. Bever. Beschryving van dit dier. III. 695. X. 44. Aanmerkingen omtrent dit dier, deszelfs huishou. ding, en gebruik. VII. 27.

Witte. VII. 28. Bevergeil. Deszelfs kragten in het geneezen der Ze

nuw ziekten zyo veel migder, dan men zich ver

beeldt. II. 838. BEVILACQUA (J. BAPTISTA) behaalt den prys van

het Gezelschap vau den Landbouw te Udine. II,

672. Beweeging. Noodzakelykheid van dezelve. V. 830.

Nuttigheid van eene goede beweeging voor kin: deren. II. 167. Schadelykheid van eene al te sterke op den arm der miode. II. 108. Is voor Ze

nuw zieke Lyders zeer voordeelig. II. 831. Beyen. Van welke planten dezelven hopig en was

verzamelen. VII. 101. Bedenkingen over derzelver zeer schielyke vermenigvuldiging. IX. 313. Verdeeling derzelven in drie gesagten. IX. 680. Dezelven lyden veel schade van zeker soort van rupsen. III. 66.

Beyed

BS

[ocr errors]
[ocr errors]

Beyenkorf. Hoe voor de mieren kan bewaart wor.

den. IV. 225 Bezoet (H.) word Lid van de Keizerlyke Acade. mie der Natuur-Onderzoekers. IV. 625.

văn het Genootfchap 'te Rotterdam. IX: 217. BIBIENA (F.) Deszelfs verhandeling over den Zy

worm. VI. 474. Biden's acmelloides. Beschryving van dit gewas.

X. 36. Bier. Aanmerkingen over hetzelve. IV. 231. Eigen.

schappen van hetzelve. V. 833. BIKKER (L.) Dészelfs gedagten over de Cicuta. II. 100. !

word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur Onderzoekers. IV. 205.

van het Zeeuwsch Genootschap. IX. 918. BILGUER (Jo. ULR.) tot Correspondent van de Ko.

pioglyke Societeit der Weetenschappen te Göttingen aangenomen. I. $45.

Deszelfs gedagten omtrent het afzetten der leden wederlegd. VIII. 267. BILLARD. Behaald den prys van payvering by de

Academie der Heelkunde te Parys. vir. 201. Bildaad. Opscheuriog van dezelve hoe voor te ko.

men. VII. 327. Bilsem-kruid, gevaarlyk gebruik van deszelfs zaad. BIÖRNLUND. Deszelfs waarneemingen. VI. 546. BIRCH (T) Deszelfs dood. II. 215. Bison. Beschryving van dit dier. X. 201. Bisset (C.) Medical Essays and Observations. VII.

83. andere schriften. ib. a. Bitcbe. Legging, Lugtgesteldheid, en wateren van

deeze Scad. VII. 308. Bittere middelen. Derzelver nut in het geneezen

der Zenuw-ziekten. II. 824. Bitterzoet. Kragten van die gewas. V. 387. Bitumen. Verhandeling over het Bitumen van den

Elfas. V. 239.
Bizaamcat. Beschryving van dit dier. VIII, 692.

Blaas,

I. 39.

« VorigeDoorgaan »