Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

WARGENTIN (P.) Deszelfs onderzoek, in welke

maanden in Sweeden meer menschen gebooren
worden, en sterven. IX. 733.

verhandeliag over het
getal der inwooners van Stokcholm vao 'c Jaar 1721

tot 1766. X. 707.
Warmte. De grootte van het Jaar 1769. VI. 719.

Dierlyke. Word van de herssenen afge-
leid. VII. 884.

Aanmerking omtrent de warmte van het
menschelyk lighaam. VI. 793-

van het lighaam, na het gebruiken van
buikzuiverende middelen, en Campernoeljes.
VIII. 646

Proeven omtrent de verandering van
de warmte oozes lighaams door aderlatingen. IX.

731.
Warren. Deszelfs waarneeming van een' slymprop

in de lugc. vaten. IX. 259.
WARTENSLEBEN (Graaf van tot honorair Lid van

de Keurvorstelyke Academie te Manheim in de

Paltz verkooren. I. 544.
Was. Melk-agtige bereiding uit hetzelve. I. 679.

Wat dit eigentlyk zy. Vill. 185.
WASER (J.J.) de recessu oflium nasi. VIII. 619.
WASSENAAR (W. Baron van) word Lid van de So-

cieteit te Rotterdam. IX. 919.
WASSENIUS (T. J.). Deszelfs optelling der geboo.

renen, getrouwden, en gestorvenen in de Ge.
meente van Wassenda. VII. 118.

Deszelfs berigt van eenige
merkwaardige gebeurtenissen in de Gemeente van

Wassenda. VIII. 22.
Water. Hoe men deszelfs kwaade eigenschappen
kan verbeteren. I. 694.

Koud. De puttigheid daar van io verscheide
ongemakken aangetoont. X. 764. II. 28. a. In-
wendig gebruik daar van. X. 708. Schadelykheid
van hetzelve, wanneer het itil staat. II. 352.

Hoe hetzelve 't best op lange reizen bewaard
kan worden. III. 103.

Zee-Water. Mapier om hetzelve drinkbaar
te maaken. I. 411.

R

Water

[merged small][ocr errors]

Water. Aanmerking omtrent de quantiteit water,
in elf jaaren te Lund gevallen. VI. 782.

Nuc van het regen - water in verscheide uit.
wendige ziekten. VI. 820.
- Bron water. Byzonder geel-agtig. VI. 824.

Steenhoudend. Aavmerkelyk gebruik daar
van. VI. 870.

Zoet. Eene wel daar van, midden in zout
water. IX. 375.

Verzamelingen van water in de baarmoeder
en eyernesten. V. 312. seq.

. By eene waterzugtige vrouw, door de navel
opclast. VII. 041.
Water-agtige zwellingen der beenen zyn na tus.

scheppoozende koortsen zeer gemeen. V.08.
Water-blaasjes, ontstaan uit de water-vaten, op de.

zelfde wyze, als de nag-ader - spatten uit de slag.
aderen. I. 660. In de lever gevonden. V. 89.

met de pis ontlast. VI. 63. In den
plexus choroides gezien. VIII. 560. Een groot ge-
tal derzelver ontlast. VIII. 833.

Oorsprong van die, welke in de long
en lever der schaapen en koeijen gevonden wor.
den. II. 445. Duisterheden omtrent alle andere

soorten. ibid.
Waterbreuk. Aanmerkingen omtrent deeze ziekte.

V. 144. VÍ. 6. VIII 11. IX. 828. X. 288.
Nieuwe manier, om dezelve door middel van een

seton te geneezen. X. 358. Door een brandmid-
Water-hoofd; verscheide waarneemingen over het-
zelve, door BERDOT. I. 14. seq.

Beschryving van dit ongemak. III.592.
IV. 604. Word verdeeld in twee soorten. III. 523.
Tekenen van het uitwendig water-hoofd. III. 524.
Vad het inwendig. III. 527. Toevallen deezer
III. 531. Oorzaaken. Ill. 535. Gepeezing. III.
537. Gedagten omtrent hetzelve van PALLA S.
Ill. 632.

Aanmerking omtrent een waterhoofd
vad veele jaaren. IV. 609.

Inwendig. Is by weinige der ouden
bekend geweest. V. 781. Toevallen van dit on-

del. X. 371.

gemak

gemak in het eerste tydperk. V.782. In het twee
de. V. 783. In het derde. V. 787. Tekenen',
waar door deeze ziekte van andere onderscheiden
word. V.791. Oorzaak van dit ongemak. V.791.
Uitlegging der voorpaamste toevallen. V. 290.

Genecswyze. V. 802. IX. 823.
Water-infect. Beschryving van eene kleine foort.

II. 55. Hoe men alle kleine water-insecten van.

gen kap. ibid.
Waterlooling. Onwillige. Nut van de spaansche

vlieg-pleisters tegen dit oogemak. VI. 41. ibid. a.
seq. 59. 63. Q. Na eene moeyelyke verlossing ont-

Itaan. VI. 44. Middel daar tegen. VI. 45. a.
Water-pokjes koppen door de komst in goede verano

derd worden., 1. 701, Door mazelen verzeld.

III. 408.
Water-Rall. Beschryving van dezen vogel. III. 494.
Water-Rot. Word door Coriander planten verdree-
ven. II. 27. Middel om dezelve te vangen. ibid.

Beschryving en levenswyze van dit dier.
II. 89.
Waterscheerling. Berigt over de schadelykheid van

die kruid. V. 274. 275. l.
Water.vaten. Derzelver oorsprong en gebruik. I.

275. Zyn opflorpende. I. 277. Neemen niet al.
tyd hunden oorsprong uit de klieren; doch loopen
alle na de Chyl.buis. I. 639. Bestaan uit dezelfde
vliezen, als de bloed-vatep. I. 659. Eigenschap.
pen van derzelver vogten. J. 600.

in een gans ontdekt. V. 610.

in een schildpad, in de kabeljauw, en
rog, ontdekt. VI. 220.

verhandeling over die der vogelen. IX.
Igo. Der Ampbibid. IX. 292. Der visschen.

es van de pisbuis, en hals van de blaas.
Water vrees , verzellende eede kwaadaardige koorts.

Dezelve is alleen aan de hondsdol:
heid eigen. IV. 51. IX. 573.

- Word eene ongeneeslyke ziekte ge-
rekend. II. 527. a.

R2

Water

IX. 297

IX. 307

I. 85:

Water vrees. Waarneemingen van deeze ziekte.
IIl. 270, V. 32. IX. 571.

Middelen daar tegen. I. 546. H.491...
Waterzugt. Oorzaaken daar van. IV. 80.

Verscheide waarneemingen daar van
I. 57. II. 803. III. 611. 839. V. 82. VII. 66. 402.
IX. 700. 822. &32. X. 105.

Borst. waterzugt. II. 799. IX. 011.
613. a. 615.

van de Baarmoeder. V. 320.
van het buikvlies. V. 17. III. 623.624 a.
van het net. IV. 290. 291. a. X. 570.
van het eyernest. VII. 809.811. IX. 447.

X. 723

V. 92.

van het hartezakje. IX. 630,
der gewrigten. III. 627. ā.
der nieren. V. 83:

verschillende manieren van geneezing.
I. 418. II. 35. 530. 602. IV. 80. 81. 168. 331.
V. 82. VI. 850. VII. 528. 866. X. 587

Ontleding der lyken van waterzugtige
menschen. V. 83. VI. 355.
Water.zuuring. Nut van de wortel van dit gewas.

IV. 609.
WATHEN (J.). Practical Observations concerning
the cure of the venereal Disease by Mercurials.

An answer to the letter of Mr. KEY-
ZER. V. 96. a.

The conductor and containing
splints. Description of two pew invented inftru-
ments for rhe more safe conveyances, as well as
the more easy and perfect cure of fractures of the
leg whether simple or compound. VIII. 608.
WATSON (H). Deszelfs befchryviog der water.va.
ten van de pisbuis, en hals van de blaas. IX. 307.

(W.). Deszelfs waarneeming over de uit-
werkingen der Electriciteit in eene algemeene ver-
ftyvende kramptrekking. I. 573.

.

over de plant
vlieg. I. 597.

berigt van eene Americaan-
sche Armadi). II. 241.

WAT

WATSON (W.). Deszelfs berigt van het geen zich

geopenbaard heeft by het openen van een ambor-
Itig mensch. II. 283.

Account of a series of Experiments
instituted with a view of ascertaining the most fuc-
cessful method of inoculating the small.pox. V.613.

Deszelfs waarneeming van de goe.
de uitwerking van de Magnesia in hardnekkige
braakingen. VI. 290.

berigt van een oly. IX. 307.
WATTS (G) A Vindication of the new method of

inoculating the small.pox, against de Arguments
and Objections of Dr. LANGTON and Mr. BROM-

FELD V. 404.
Weber (C.). Berigt van denzelven aangaande de

uitwerking van den zeilsteen op het oog van eenen
:lyder, die alle digte voorwerpen drie of vier-
dubbeld zag. II. 6.47.

Observationum Medicarum fasciculus
: primus. III. 379. Fasciculus alter. IV. 520,

Die wirkung des Künstlichen Mag-
nets in einen seltenen Augenfebler, &c. V. 767
Wederik. Gebruik van de baltaart wederik in Kam.

fchatka. V. 690.
Weede. Proeven en waarneemingen over derzelver

blaauwe kleur. II. 648. En over de insecten, die
daarop gevonden worden. II. 050.
Weer der beenderen. Oorsprong daar van. VI. 425.

Belet felen. VI. 427. Middelen, die de aangroei.
jing daarvan beletten. VI. 428. Hetzelve gaac
na geneezen beenbreuken dikwils weder los. VIII.

092.
Weêrlicht. Waarneeming over hetzelve. I 583.
Weigel (E. E.) Flora Pomerano-Rugica. I 157.
Weigen, tot eerste Vroedmeester van Straatsburg

aangesteld. Vl. 455.
Weiler (). F) de hernia gangræna correpta. IX.

785
WEIZ (F. A.) 'vollständige auszügen aus dem be-

ften Chirurgischen Disputen aller Akademien.
1 Band. VIII. 240.2 Band. VIII. 686. 3

Band.
IX. 896. 4 Band. X. 185. 5 Band. X, 068.

Wen.

R 3

« VorigeDoorgaan »