Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Aandoenelykheid der planten. Proeven daar over,

VII. 155. VIII. 183 Aap. Beschryving van eene byzondere soort. IX 289, Aardappelen. Aanmerkingen daar over VI. 792. Aardbeeving. Waarneemingen daar over. 1. 387.

588 595 596. Derzelver oorzaak. I. 41. — in

Wertbothnien waargenomen. VE 751, Aarde. Derzelver veranderingen onderzogt. V. 243.

Beschryving van zekere soort van aarde, waar mede de schurft geneezen word. II. 06. Aardwórmen Aanmerkingen omtrent derzelver bor

ftels of stekels. VII. 850. - Krygen wederom nieuwe deelen, wanneer sy doorgesneeden zyn.

V 523 Zyn een vry zeker middel tegen de vallende ziekte. V. 559. Aarsfiftels. Geneezing van dit ongemak Ni Oso.

V. 149. OS 608 X 305. Hoe de toevallen, welke pa de operatie worden waargenomen, te herstellen. Ill. 650 Aarsmaden. Toevallen derzelven. IX. 9. - Hoe dezelven 't beft verdreeven worden. II 603. zecr goede uitwerkingen van groote giften van

het keukenzout daar tegen. IX. 12. ABLAIN (J. D. D) word Directeur van de Haar

lemsche Maatschappy. IV 839 Abhandlungen der Naturforschenden Geselschaft in Zurich. Il. Band. I 57. III. Band. VIII. 185.

der Bajerische Akademie. 1. Band. I. 159 II. Band II 483.

der Schwedischen Akademie. 1761. XXIII. Band. I 6. - 1782. XXIV. Band III, 49 1763. XXV. IV. 215. - 1764 XXVI. Bund. VI. 747 – 1765. XXVII. Band. VIII. s.

17 6. XXVIII. Band. VIIE 625. – 1707. XXIX. Band. IX. 723. – 1768. XXX, Band. X. s. 1709. XXXI. Band. X. 707.

der Oeconomischen Geselschaft in St. Petersburg. Berigt van dit werk. III 424. Acaciæ noftratis flores. Hoe dezelven gebruikt

worden. IV. 348 Academia Electoralis Theodoro · Palatinæ Historia & Commentationes. Tons. I. IV,047.

Aca

Academie der Heelkunde te Florence opgeregt. II. 883

der Weetenschappen , te Bologne. VI. 467. a. te Weenen opgerege. IX. 472. te Brussel. IX. 9II. Acarus Siro. Beschryving van dit ipfect, welk zich

in de schurft en het meel ophoud II. 009.a - Exulcerans. Dezelve huisvest in de schurft

der dieren. II. 609. a. ACHARD. Deszelfs aanmerkingen omtrent zwaluwes

aan den Rhyn. I. 583. Aconitum. De nuttigheid van dit middel door veele

proeven aangetoond. V. 303. 583. 757. VII. 763. VIII. 177. 681. IX. 673 X. 277. ACREL (0) Deszelfs aanmerkingen over eepen

steen in de blaas, en derzelver zakken. II. 62. over het steen snydoo., VIII, 650.

Beschrying van eene dubbele baarmoeder. II. 65.

Waarneeming van een zeldzaam on. gemak aan de oogen. IX. 729.

Tal om nödvaendigheten och formoe. pen af de Chirurgiska handalagens foerkortande,

V. 131

Heelkundige Waarneemingen. VIII. 881. ACREL (J. G.) word bygevoegd Leeraar in de Geneeskunde te Upsala. III. 857.

Deszelfs beschryving eener vlekkoorts, te Malmoe waargenomen. IX. 749. Acta Helvetica. Vol. V. I. I. VI. V, Sot

Philosophico · Medica Societatis Academia Scieņtiarum Principalis Haffiacæ. X. 200. Aftea Spicata. Aanmerking daar over. VI. 337. Actinia fociata. Berigt van dit plantdier. VI, 609. ADAMI (S. S.) de caulis quibusdum specialibus Apo

plexiæ. Hl. 374: ADANSON. Deszelfs beschryving van eene nieuwe

soort van worm, welke het hout en de schepen in Senegal verpielc. IV. 3$.

van een nieuw geslagt van boomen, baobab genoemt. V. 749.

Adan.

[ocr errors][ocr errors]

VII. 883

Adansonia. Een nieuw gesagt van boomen. V. 749.
Adder. Gehoornde van Ægypten. IV. 462. Tegen:
gift tegen de beet der Adderen. IV. 755.

Sweedsche. Schaade door dezelve veroor-
zaakt, en middelen daar tegen. II. 53.
Ademhaaliog. Bedenkingen daar omtrent. III, 120.
IV. 579. VII. 884

Moeijelyke. Oorzaak daar van in de
zeruw-ziekte. II. 421.
Ader. Holle. Aanmerkelyke verwydering van de

zelve, IX. 586.
Aderen. Dezelven konnen niet opNorpen. I. 270.

- Derzelver maaksel is sterker, dan dat der slag.
aderen. I. 655. Het nut der klapvliesen op-
derzogt. I. 056

der huid. Hoe dezelven zyn op te spuiten.
- gezwellen, door derzelver openbersting once
staan. VI. 74.
Aderlating. Aanmerking omtrent dezelve. V. 839.

Derzelver put ten tyde van de scheiding der ziek-
te. I. 84:

In de tweede koorts der kinder-
pokjes. 1. 425. 440. X. 816. - In zwangere
vrouwen Vill. 569. - By de verlossing. VIII 577.

Dezelve kan, fchoon zeer goed verrigt zynde, egter dikwils slegte gevolgen hebben. VIII. 892.

zwaar ongemak daar door veroorzaakt. III. 54.1.

Het zwagtelen tegen de toevallen eener ongelukkige aderlating aangepreesen. X. 586. Aderspat. Bedenkingen daar over. VIII. 879.

met een Nagaderbreuk overeenkomende. VI,
48. 5o. a.

Het omzwagtelen der leden word daar
tegen nuttig bevonden. X. 593.
A dervlies. Beschryving van hetzelve. II. 134.
ADOLPH. Legt zyn post , als Hoogleeraar te Helm.
ftad neder. IV. 025.

Deszelfs dood. VIII. 912,
Aegipbila martinicenfis. Waarneeming omtrent die

gewas. III. 719.
ÆNEÆ (H) word Lid van het Zeeuwsche Genoot-
fchap. IX. 918.

Acoli

[ocr errors]

Aeolipila. Nue daar vap in de Geneeskunde. VII.

'321. a. A&PINUS (F. V. TH.) word Lid van de Oecono.

mische Societeit in Petersburg. III. 424. Aetber, uit azyn en brandewyn bereid. IV. 16. Aetbiops mineralis. Schadelykheid van die middel,

om zich daar door voor de natuurlyke pokjes te bewaaren. II. 547. a.

Deszelfs nutteloosheid
betoogt. IV. 754.
Aetbysa cynapium. Nadeelige uitwerkingen daar van.

IX. 528.
AETZIUS (R.) Deszelfs proeven met de Sweedsche

Salep. VI. 787.
Afgang. Opstopping van denzelven door eede ver.

fapping der darmen. II. 805.
Afhandling om farsoter ibland Hæstar och Boskaps-

kreatur. &c. II. 176. Afkleinzing der vogten. Door welke oorzaak de.

zelve geschied. I. 601. Afzetting der Leden. Wanneer dezelve volstrekt

poodig is. II. 552. a. VIII. 208. - Aanmerkingen over deeze operatie. V. 155, 167. 168. Wat men na dezelve waar te neemen heeft. Ill. 624. - De vraag, of het in deeze operatie becter zy, de lappen van het vleesch te spaaren, onderzogt. IV. 55?:

Nieuwe waarneemingen over de opkrimping der spieren by het afzetten van de dey, en over de middelen, om dezelve voor de komen. VIII. 287.

van den arm in het gewrigt van den schouder. Hoe dezelve 't beft verrigt word. IV. 782.

in het gewrigt van den voet of hand. Vi. 835

van de dey in het gewrigt met het heup, been. Voor- en nadeelen daar vap. IX. 349 Proeven op dieren gepomen. ib. 353. Mapier, op welke fy kan verrigt worden. ibid. 355 361. 362. a. Optelling der gevallen, welke dezelve noodzakelyk maaken. ibid. 359. Agouti. Beschryving van dit dier. III. 713. X. s. Agterhoofds beep. Breuk van hetzelve.' VIII. 822. AHLELOER (G.) behaalt den prys by de Academie • der Weetenschappen te Stockholm. IV. 233.

AKEN

[ocr errors][ocr errors]

A 3

[ocr errors]

AkÊNSIDE (M.) Deszelfs Waarneeming over een nag op het hart. I. 600.

over de kanker. IX. 16.

Verhandeling over het gebruik van de
Ipecacuanha in de aamborstigheid. IX: 31.

Beschryving van de manier, om de
witte zwelling der gelederen te behandelen. IX 38.

Commentarius de dysenteria. VI. 577.

Deszelfs dood. VII. 908.
Akers. Uitfag der proeven, op dezelven genomen.

IX. 1.
ALBERTI (C. L.) Diff. de vi electrica in Catame.

piorum obstrućtionem. I. 320.
ALBINUS (BS) te Leiden overleden. VII. 671.

Deszelfs Levensbeschryving VII. 673. -Des-
zelfs Kabinet 'voor de Leidsche Universiteit ge-
kogt. VIII. 707.

(F. B.) word Lid van de Maatschappy te
Haarlem. VIII. 242.
ALBRECHT (F. L.) Difr de offificatione duræ mé-

pingis singulari observatione confirmata. III. 124. Album græcum. Word van de inwooners van Zuid.

Holland cegen eene kwaade keel gebruikt. II. 53. Alcyonium, manus marina. Deżelve komt veel over een met de sponsep. I. 614. - Optelling der soorten onder het gesagt der Alcyonia behooren

de. I. 729. ALEFELD (G. L.). Diff. de insigni usu sulphuris au

raci antimonii in morbis a vițiis lymphæ ortis,

VI. 98
Alethophilorum quorundam Viennensium elucidatio

epistolæ de cicuta, quam Ceļeb. HÆNIUS scriplig
ad Celeb. Tralles II. 456
ALEXANDER. Deszelfs proeven met de Kampher.

VI. 120.
ALLAMAND (I. N.) vertoont aan de Societeit te

Rotterdam het model eeper vuur machiene. IX.

468. Allantois. Zie Pisvlies. ALLIERE. Deszelfs Waarneeming van eene geschoo. te wonde. IV. 678. ALLENARA (J.) word gezegd, de konst, om de Vee

pusa

« VorigeDoorgaan »