Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

1. 532.

nus-ziekte te geneezen, reeds in 1910 geleerd te

hebben V. 704 a ALPHEN (D. VAN) Word Directeur van he. Ceci

no:!chap te Villingen. IX. 225 Alfine media. Gebruik daar van. IX. 678. AL TRÖMER (C)Deszelfs befchryving van eenen

zeld caamen Baviaan. VIII. 634. Aluin. Aanmerkingen daar over iv. 44. V. 481.

. Gebrande. Onnuc bevonden in kankers van de lipper VUI. 8 32. Alvleesch Verharding van hetzelve. II.801. - Een

worm in deszelfs buis ontdekt. VIII. 174. Sceen. agtige-san:engroeijing in deszelfs buis gevonden.

Byzondere leggiog daar van in de Huis. marter Iss Alyfum montanum. I. 531. Amandelen. On fti eking derzelven , hoe te behan. delen. Ill. 621. Verharding. VIII. 58. Zwel. ling daar an. X. 779 -- Moeten somtyds worden

afgebonden. III. 621. VII. 01!. Amber Zour daar van II. 014. Ambrosina. Besch yving van dit nieuw geslagt van

planten. VI. 474. Ammannia. Eene nieuwe foort daar van. yi 476. Ammoniak gom. Waar uit dezelve voortkomt. II.

298 Ammoniak zout Nut van hetzelve. II. 359. IV. 800.

. Ampbibia. Waarneeming omtrent deeze dieren IV,

456. AMSTEL (J, PLOOS VAN) Word Lid van het Genoot

fchap te VI:fliegen. y I. 215. Amsterdam Sociereit aldaar opgeregt V. 856. Amyris Gileadenfis. Beschryving van deeze plant,

1. бот. Anas plumis moll sima. Beschryving van deezen Vo

gel l. 99. Zie ook Eidergans. Latiroftra. I.

712. Analarca Kort berigt omtrent deeze ziekte IX.

822. 831. Miduel tegen deeze soort van Water

zugt. VIII. 000. Anchylofis. Na ceac fterke kwyling waargenomen. YIII, 06.

A4

[ocr errors]

Andracbne. Beschryving van dit gewas. VI. 132.

. ANDRE ARCI. Behaalt den prys by de Societeit te Flo

rence. VI. 714.
ANDREE (J.) heeft de Cicuta schadelyk bevonden.

Il. 100.
ANDREW (J.) The practice of inoculation impar-

cially considered. V. 402.
An irojace elongata. I. 531.
ANDRY Deszelfs waarneemingen aangaande de nut-
celoosheid der Cicuta. II. 91.

(C. L. A.) Quæstio medica an in parte mortua sectio post 1yderationem ? V. 103. Anemone dicbotoma. 1. 319. — nemorosa. Dezelve

.
verwekt by de Runderen den loop. IX. 678.

Gebruik van de wol van eene Anemone in
Sibirien. VII. 54.
Angelica Archangelica. De versche steng daar van

word door de Laplanders gegeeten. IX. 678. Angina fuffocativa. Beschryving deezer ziekte. X.

493
Anguis Faculus. III. 520.
Anona Muricata. Door Merian kwalyk afgebeeld,

I. 524. De vrugt is eetbaar. I. 525. Zie verder
Zuurzack.

Squamofa. Derzelver vrugten zyn eetbaar. I.
520. Zie ook Steepappel-boom.
Reticulata. I. 327. Mucosa. I. 531.

. Anta. Beschryving van dit dier. VIII. 005. Antbericum afifragum. Word van de Runderen ge

geetep. IX. 678. Antimonii Butyrum, in cen vast lighaam veranderd.

Regulus. Uitwerking van het gemeene loogzout op denzelven. V. 228.

Viirum. Aanmerkingen hier omtrent. V. 840.

Vitrum ceratum. Is in den loop nadeelig geweest. V. 77. Heeft de vallende ziekte geneezen, V.

$80. Antimonium diaphoreticum is geen veilig middel. Antipaibes. Dit geslagt van plantdieren verschilt in veele opzigten van de Gorgonie. I. 727.

,

Aor,

V. 737

C

IV. 705;

[ocr errors]

557.

[ocr errors]

AOKMAN Word Profector te Stockholm. III. 664. Aörta. Ongemeene verwydering van dezelve. VIII.

Knobbelagtige ontaarting van derzelver rokken. VIII. 558. - Slagaderbreuken in dic var. VI. 11. VIII. 558. Aper Mexicanus. Zie Muskus-zwyn. ABFALTÉR behaald den prys by de Societeit te Cla.

genfurth. III. 855. APPELS (D') Deszelfs levensbeschryving van DA.. VIEL, 1. g.

Ontleeding van een lyk, waar in de ope: ning van de maag verhard was. I. 12.

Dagregister yan de inënting der Kinderpokjes. V. 24.

Verhandeling over het geneezen van den Staar. V. 24.

Waarneemingen omtrent de ziekte, die in en by Lausanne eenigen tyd heeft geregeerd.

V. 26. Appenzell. Legging van dit land. I. 63. Beschry

ving daar van. I. 04. Heeft veele mineraal-waStéren. ib. Ziekten aan hetzelve eigen. I.os. Hand. teering en levenswyze der inwooners. I. 06. Aqua Mercurialis. Nutrigheid daar van. IV. 674. Arabis bellidifolia. I. 331. ARAND (F.) Observationes Medico Chirurgicæ.

VIII. 847. ARCHEVEQUE (A. L.) word Lid van de Koninglyke

Academie der Weetenschappen in Stockholm.

IV. 204

Arcuccio. Een soort van kasje, waar in men een

kind plaats, ten einde het, met de minne in het i bet leggende, geen nadeel ondergaa. II. 170. Arend. Twee soorten daar van in Finland zich op. houdende. VH. 22.

Beschryving van eenen Arend met drie poo. ten. III. 99 Arenst-fteen. Waarneeming omtrent denzelven. II. ARGENVILLE (COSME D') behaalt een der vyf klei

ne prysen by de Academie der Heelkunde te Parys. II. 2012

730. a.

A 5

AR

X. 720

358.

ARGENVILLE (D') te Parys overleden. II. 468. ARGILLANDER. Deszelfs onderzoek popeos de or

der , in welke de jongens en meisjes van eepe

en dezelfde Moeder ter waereld worden gebragt. Aristolocbia peltata. I. 530.

trilobata. I. 530. Nut van dit middel in de Geneeskunde VI. 784. Arm Zonderlinge aanmerking omtrent eene arm

breuk yill, 088. — Door een molen-rad afgefcheurd. IX. 303. — Verlies van een gedeelte van het opperarmbeen, zoo dat egter de bewee.

ging behouden is. IX 285, Armadil. Berigt van eene Amerikaansche II. 241. ARMSTRONG (C.) over de ziekte der Kinderen. VII. Arnica. Een afkooksel van dezelve word in fterke

kneuzingen gepreezen. TIL 834 ARNOLD (J. C.) Deszelfs Levepsbeschryving 1.552. ARNIZENIUS (H. J) word Lid van de Maatschappy

te Haarlem. IX. 473. Arquebufade van den Hr. THEDEN. X. 600. Nat

tigheid daar van in onderscheide ongemakken. X.

боо-бо7. ARQUIER (D') Deszelfs brief over de uitwerking

van den zeilsteen in de tandpyn. II 214. Arsenicum. Waarneemingen en proeven daar mede.

Il. 042. IV. 764. ib. 4. VI 99. Arteria cruralis in been veranderd. VIII. 565 Aja fætida. N trigheid van dit middel in de vallen. de z ekte. IV. 124. In de aamborftigheid. VIII.

402 in ftuipen. X. 845. Ajarum Europeum. Aanmerking omtrent deszelfs

kragten. IV. 350 Asbeit Proeven daar mede. III. 304. ASCANIUS. Belooft een werk over de Natuurlyke

Hillorie. II. 885. Eerste 1tuk daar van V. 013. Asch Nuttigheid van warmen asch tegen de Wa.

terzugt tusschen vel en vleesch. II. 534. Asteriæ columnares trochleatæ. Aanmerkingen omtrent

deeze versteende lighamen. IV. 359. Astracan. Lugtgesteldheid aldaar, VL. 607.

Astra

1. 734:

[ocr errors]

Astragalus Chinensis. I. 319.
Ästroitæ. Berige van die, welke by Chempitz ge-

vonden worden. IV. 171. Astroc. (J.) Deszelfs Waarneemiogen aangaande de putteloosheid der Cicuta. 11. 91

- Verhandeling over versteende lighamen, by Boutonnet gevonden. IX. 549.

Waarneemingen over de oorzaak der spysverteering. IX. $54.

Deszelfs dood. I, 408. Levensbe.
schryving. VII. 433.
AUBERT behaalt den prys der Wiskunde te Rouen.
AUBERY behaalt den prys by de Academie te Lyonş.

V1. 713. IX. 454
AURIVILLIUS (S.) sterft te Upsala. III. 207.

Levensbefchryving van deezen Geleer den. IV. 842. AURRAN krygt een prys by de Academie der Heelkunde te Parys. VII. 201.

Deszelfs berigt van eenige Verhandelin. gen, voorgeleezen in de Vergadering van de Academie te Rouen. IX. 401. Aurum fulminans. Nadeelige uitwerking daar van. AUXIRON (D.). word Lid Correspondent van de So.

cieteit te Rotterdam. IX. 207. Avis sur l'inoculation de la petite vérole. Il. 569. AYALA (P. D') behaalt den prys der Ontleedkunde

by de Koninglyke Societeit te Madrid. I. 541. AYRAULT. Deszelfs Waarpeemingen van eene uice

storting van bloed in den buik, zich onder de ge. daante

van eepe Waterzugt vertooncnde. V. 384. Axis. Beschryving van dit dier. VIII. 604, Azyn. Deszelfs puttigheid in de Hondsdolheid. I.

546. HI. 272. Jo de dolheid. Ill. 112, de

IV. 765

B.

Baarmoeder Beschryving van twee nieuwe bandezelve. V. 484

dubbelde. Il. 05. IX. 582. 834. Door wien dit 't eerst

is

« VorigeDoorgaan »