Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Geel - zugt Hoe, in Kinderen, moet behandeld worden. Ill. 364,

Door den merc. fublim, corroso. geDeezen. V. 36. Door den koortsbast weg gepo. men. V. 70 Ontleeding van het lyk van eenen man, aan dezelve gestorven. V. 70

gevolgt op het toegaan van eene verzweering aan het been. V. 771.

in Göttingen waargenomen. VI. 847.

waar by honderd en dertig waterblaasjes ontlast zyp. VIII. 833 Geer (C. DE ) Deszelfs Beschryving van het klootdierije II. 32.

Deszelfs Beschryving van eenigo diertjes, die zig aan andere dieren vasthegten.

X. 16. Gehangene. Ontleeding van dezelven. IV. 523.

Welk de oorzaak van den dood in dit geval zy.

IV. 524. 525. a. Geheugen. Verlies van het zelve na eene beroerte. III. 800.

na eene scheiding van het voeteuvel, door eene derdendaagsche koorts,hersteld. IV.548. GEHLER (J. C.). Dissertatio de Ulu macerationis

feminum in plantarum vegetatione. I. 212. Gehoor. Zwakheid van het zelve veroorzaakt door te ruggedreeven zweet. IV. 697.

Dubbeld gehoor. VII. 813. GEISLER (E) word Lid van de Academie te Ştok

holm. VIII. 705: Geiten. Nuttigheid van het zout tegen derzelver

ziekten. II. 5oo. Geld. Een stuk geld doorgeslikt. VII. 249. 250.

ibid. a, Geleding. Waarneeming van eene zonderlinge,

door de natuur gemaakt, V. 456. 401. G. Na eene breuk van den opperarm ontstaan. VIII. 888,

Witte zwelling der geledingen. Hoe die te behandelen. IX. 38. Geleerden. Verhandeling over derzelver ziekten. Gemoeds-aandoeningen. Hoe men dezelves in kin. deren matigen moet. II. 109.

Ge.

IV. 472.

Gemoeds-aandoeningen. Kragt van dezelven in eene

zwangere vrouw op haare vrugt. Il. 602. Vcroor zaken dik wils zenuw-ziekten. Hoe te bedaaren. H. 856. Behandeling van hen, die door dezel

ven leevenloos fchynen. IX 412. Gems Verschilt van Sen Steenbok. II. 438. Korte

Beschryving van dit dier. Il 439 Nut van het

ge neene zout in de ziekten van dit dier. II.500 a. Geneeskunde in Romen. Bederking daar over. IX

439. Geneesmiddelen. Schadelykheid derzelven, wan

Deer zy ontydig gebruikt worden. V. 836. Genet kat. Beschryving van dit dier. V. 517. GEOFFROY. Traité fommaire des coquilles , qui fe

trouvent aux environs de Paris. IV. 380. CERDES (F.). Deszelfs waarneeming aangaande de

zwarte mieren. X. 74. GERHARD word Lid van de Academie der Weeten

schappen te Berlin IV. 840. GENR (J. A. P:) Deszelfs berigt van de ziekte en ontleding eener waterzugtige vrouw. VI. 355.

Uttreksel uit eenige Brieven over de Gal. VI. 823 GSSCHER (D. VAN) word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. VI. 454,

word Lid van de Maatschappy te Haarlem. VII. 662. tai

Deszelfs gedagten en proeven omtrent het afzetten van de dey in de geleding met het heupbeen. IX, 362. a.

Deszelfs Brief; behelzende een voorloopend berigt van eenige proeven en waarneemingen, opzigtelyk tot het gebruik van de smelting der opgeheven bytende kwik des Hee.

ren l oor in de Venus-ziekte. X. 432. 448. Gettikten. Hoe deeze te helpen. IX. 300-401. Gestorvepen. Aanmerkingen omtrent de gestorvenen

in Drontheim. II. 731. Geuns (MVAN) behaald den prys van de Maat. schappy te Haarlem. IV. 418.

word Lid van de Maatschappy te Haarlem. VH. 061.

[ocr errors]

.GE

[ocr errors]

GEVËRS (A.) tot Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur Onderz. ekers aangesteld. II. 400.

(P.) word Mæcepas van de Societeit és Rotterdam. X. 684. Gevoel. Deszelfs zit plaats in het midden - rift ge

steld. I. 495. Gevoeligheid van sommige deelen door DE HAEN

tegen gesprookt 2** I 339. Gevogelte. Epidemie onder het zelve. VII. 294. Gewrigt. Verstyving daar van. Het dropbad daat

tegen aangepreezen. X. 621. Gezelschappen. Geleerde in Beyeren. I. 181.

naar Kamscharka gereift VII. 33. Gezicht. Onderzoek, op welk deel het zelve ge

schied. IX. 543. Het zelve word door eene ongesteldheid der maag somtyds verduistert. II. 388. Voorbeeld hier vad. ibid Door veel te leefen verzwakt, hoe te herstellen III. 835. Waar

neeming van een dubbeld. X. 285. Gezondheid. Standvastige. Oorzaaken daar vaci. Gezwel. Hoe door de Inwooners van Zuid-Hälland verdreeven word. II. 54.

op de Borst van eenen zonderlingen aart.

Hoe veele soorten derzelven worden waar: genomen. III 017. Nieuw samenstel derzelven.

op de Fontanel van een eerstgebooren kind, gelukkig gedeezen. IV. $49.

op de borst en aan de knie zyn na tuffchenpoozende koortsen dikwils gezwellen waargenomen V. 69.

in de liesch wechgenomen. VI. 353.

veroorzaakt door opengeberite aderen, dikwils aangezien voor een lagader-breuk VI. 74.

in den endeldarm ontdekt. VI 553.

in den buik gevonden. VI. 355. VII. 208. VIII. 175. IX. 447. 449. By eene vrouw, de Engelsche ziekie geltorven. VII. 706. feq.

in de liesch, waar uit etter, drekstoffen en ronde wormen ontlaft zya. VII. 801.

.

.

Ge

VII. 379:

1. 686.

VII. 150.

аар

X. 5 +3.

[ocr errors]

Gezwel. Kankeragtig aan het oog. VIII. 881. id den endeldarm X. 674.

der borstep. Behandeling van het zelve. VIII. 69. Bedenkingen by de Operatie. ibid. Hoe deeze 's best verrigt word. VIII. 70.

in de baarmoeder en scheede is veel. tyds oorzaak eener moeyelyke verlossing. VIII. 581.

aan de lippen der vrouwelykheid. IX. 450. in het eyernest ontstaan. IX. 583.

in de linker holligheid der herssenen gevonden. IX. 585. X. 534

-- vleeschagtig. Mec het dikke herssen-vlies vereenigd. IX. 524.

de kentekenen van aderspatčen, en Naga aderbreuken teffens hebbende. IX. 564.

Kraakbeenig. In de knie. X. 744.

aan den vinger van een eerstgebooren kind. GHERT (A. VAN) word Lid van het Zeeuwsch Ge.

nootschap. VI. 454.
Gierst-koorts. Befchryving van dezelve. I. 30.

Uitslag, ontstaat door eene heete Leea vepswyze. I 336. VI. 370. Dit gevoelen, te. gen Tyssor, door de Haen verdeedigd. I. 336. Ontstaat somtyds, al gebruiken de zieken verkoelende middelen. I. 429. IV. 73

Aanmerkingen omtrent deeze ziekte: IV. 72. V. 602. De natuur en geneezing van dezelve onderzogt. V. 209. Geneezing van dezelve by kraamvrouwen. V. 770. Dezelve brengs fomtyds eene scheiding der ziekte aan. V. 770. 772. &. VI. 773. Tekenen zoo wel yap deze soort, als van de toevallige. V.771. Gedagten en waarneemingen van den Heer HANNES daar omtrent. IV. 803. feq. Dezelve is nooit in het aangezigt waargenoomen. VIII. 203.

De vraag, hoe men alle soorten daar

, van kunne voorkomen en geneezen, onderzogt.

İX. 598 - 001. Gieseke (P. D.) te Hamburg tot Profesor Histan riæ naturalis aangesteld. IX. 472.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

!!

[ocr errors]

GISSLER. (N.) Deszelfs verhandeling over de beste

wyze, op welke med de Paerel mosselen opend, en var den toestand der Paerel - vischetye in Ans : : germannland, Medelpad, ep Jemtland. III. 72.

: Deszelfs vertoog over de nuttigheid van de Calomel in onderscheide: ziekten. X. 57. Gilting. De gisting der; onder elkander gemengde, spyzen onderzogt: V. 100: GINANNI (F.) Korte leevensbeschryving van dees

zen Gelderdeatu 11. 683.: GIRARDEAL behaald een prys van payveringe by

de Koninglyke Academie der Heelkunde in Pa Orýs: UL - 192.94. Gitta gambir kan in den rooden loop gebruikt wor.

den. VI.420. Glandule bronchiales. Verharding derzelven, en daar

door veroorzaakte vernaauwing van de lugt- pyp.

IX. 585.
Glandula pinealis zoo groot als een okkernoot. VIII.

Fol.
Glass. Letter to Dr. BAKER On the means of

pro. curing a difting and favourable kind of Small. pox, &c. III: 759.

.;'; Second Letter to Dr. BAKER on certain me.) thods of creating the smalpox during the eruptive

state: IV. 771. GLATICNY: Deszelfs waarneeming van een vleesch

gewas, welke by eene vryster aan de schaam hong, ; III. 8288 GLAUBRECHT (F. E.) Diff. de odontalgia ejusque

remediis variis præcipue Magnece. V. 768. a. GledITSCH. Deszelfs aanmerkingen over de błyken

van overeenkomst tusschen der lighaamen gic hec Ryk der planten en dieren. V. 238.; "

Deszelfs bedenkingen over de zeer schielyke vermeenigvuldigipg.der Beyen. IX. 313.

Waarneeming van eene zonderlinge prolificatie aan het midderipunt van het stampertje, in eene soort van dris ontstaan. IX.

315 Gli Atti dell' Academia delle Scienze di Siena, X. $20.

F

Glo.

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »