Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

T E R. Globularia alypum kan, even als Zenebladen, ge

teruikt worden. IX. 331. GLOSTER (A.) Deszelfs Waarneeming van eene

kramp-agtige fluiting van de kaak, geneezen door aanmerkelyke giften van het Opium. X. 484. Glycine Subterranea. 1. 319. MELIN (P. E.) te Tubingen overleeden. IV.420.

Deszelfs leevens-beschryving. V. 4336

(J. G.) Flora Sibirica. Tom. III. VII. 420.

- Petersburg beroepen. II. 682,

doed, op kosten van de Keyzerinne van Rusland , eene reis naat Aftracani

, IV. 621. Berigt van deszelfs reis naar Siberiën. V. 676. VI. 217. VIT. 428.

(J. F.) Diff. de irritabilitate vegetabilium in fingulis plantarum partibus explorata, ulterio

ribusque experimentis confirmata. VII. 155... Gobio. Omschryving van twee visschen tot dit ge•flagte behoorende. III. 736. GODART behaald den prys van de Koninglyke Acade

mie der Weetepschappen te Dion, voor 't Jaar 1764 beloofd. I. 3487

behaald den prys van payvering by de Academie te Dion. VIIP 698.

verkrygt een Accessit by de Academie te Bruffel. X. 223. ::

word Lid van de Académie te Brufrél. X. 086. GODEFROY behaald den prys der Wiskunde te Rouen. GOEBELL (P.C.) Diff. liftens observaciones aliquot

& animadversiones de herniis. VII. $32 1 Göttingen. Legging deezer Stad. VHI. 409. Lugtgesteldbeid. VIII. 410. Géral der Iowboners.

. . VIH. 411.ii Göttingiscbe Anzeigen coli gelebrten Jacben. - Berigt

nopens den verminderden prys van dit Werk. VI.

457 GOETZKE (JOACHIM) Cafus de polypo cordis cuta nimia palpitatione cordis. II: 123.

GOLD

1. 734

[ocr errors]

GOLDHAGEN (J. F.G.) is tot buitengewoon Hoog

leeraar in de Geneeskunde te Halle benoemd. VI. 452.

tot Hoogleeraar in de Ņatuurlyke Historie aangesteld. VI. 919... Gom uit het Hematoxylum Campec bianum. I. 528. Gommen. Hoe dezelven 't best met water kunnen

vermengt worden. V. 127 GONDANGE. Deszelfs waarneeming van een vlee

fohig lighaam, met het dikke herssen-vlies veree.
nigd. IX. 524.

Deszelfs waarneeming van eene ver,
keerde plaatsing der Ingewandep. IX. 523.,
Gonorrhea bemorrboidalis. V. 770.
Gooch (B.) Deszelfs berigt van eene byzondere

huid-ziekte, IX. 305.
GORDACH (1) Geschichte der krankheit und eur

eines 27 Jahren hindurch met der Epilepsie ge. plagten frauenzimmers. VIII. $82. Gordius. Kwaade uitwerkingen van deezen worm.

VI. $43.

: *

[ocr errors]
[ocr errors]

Gordonia: Eene pieuwe plant. IX. SIS.
Ģorgelen, is schadelyk in keel - ontsteekingen. III.

577.
Gorgeret. Schadelykheid van dit werktuig by het

Steensnyden. V. 148.
Gorgonia.. Een gesagt der plant dierep. I. 726.,

* flabelliformis.' Beschryving van dit Zee, gewas. X. 243.

Refed@formis. Beschryving van dit Zee. gewas. III. 487 GORTER (D. DE') Deszelfs waarneemingen aangaande de Luge-gesteldheid. VI. 719. VIII. 240. 706.912. IX. 227. 475. 697.920.

word Lid van het Genootschap, "te Vlissingen. VII. 215;

word Lid Consultant van de Societeit te Rotterdam. VIII. 217. Gotha. Anatomie aldaar opgeregt. X. 458. GOUAN (A.) Flora Monfpeliaca. III. 512.

Samenstel van deezen Schryver. III. 513

F 2

GOUAN

4

U

III. 729)

GOUAN (A.) word Hoogleeraar in de Kruidkunde'

te Montpellier. III. 663. GOUSSAUD. Deszelfs Aanmerkingen over het ver., fchil der oorzaaken van de knelling of verstikking

der breuken. VIII. $33.
GOUTHIER (J. D'ANDERNACH) De prys, op deszelfs
Jeevensbeschryving gesteld, is behaald door L. A,

PROSPER HERISSANT, Ii 351.
Goud, in de rivier Ariega gevonden. V. 748.

*
Myp. Berigt van die, werke in Saxen ont-
dekt is. V. 243.

Visch. Waarneemingen omtrent denzelven, Gouttes de Montpellier. Beschryving van de manier,

op welke dezelven bereid worden. IX: 553: GRABNERS (C. A.) Gedanken über das hervorkom. men und wechseln der Zähne bey kinderen. VI.

326 GRAFTMANN (GL.) behaald den prys by de Oeco.

nomische Societeit te Petersburg. ix. 688. GRAINGER in de West-Indiën overleeden. IV. 205. GRANGE (L. DE LA ) in plaats van L. EULER te Berlip beroepen: 11.407

Behaald den prys by de Academie van Parys. IX: 457,

word Lid van de Academie der Weetenschappen te Parys. IX. 014. Gras: Huishoudelyk gebruik van zeker soort van gras. II. sisi

Eene volleedige Kruidkondige en Historische Beschryviog van alle soorten van gras word door J. C. SCHREBER beloofd. II. 678,

Grondbeginselen van de kennis der onder. fcheide soorten van gras. VIL 418 Gras-air doorgeslikt, en door een gezwel op den.

rugge ontlalt V. 98. 99. Soortgelyke gevallen uit

verscheide Schryvers. V. 100. ibid. a. Beden: kingen, omtrent de manier, op welke de air in decze gevallen buiten op het lighaam heeft kun

Den komen. Viol. feq.ca.
GRASHUIS (J.) te Amsterdam overleeden. IX: 226.
Gratiola Monieria. I. 530.
10.

Gra

[ocr errors]

Gratiola officinalis. Dit kruid, gedroogd zynde, ver

lieft alle kragten. IV. 350. GRAUWEN (PAULUS 's) word Profeffor Medicina Praxeos & Cbemia te Groningen. VIII. 247.

Houd eede Redenvoe. ring VIII. 247. Graveelpyoen. Middel daar tegen. IX. $31. GRAVENHORST. Bekendmaking van eenige producten, by de Gebroeders Gravenhorst te krygen.

VIL. 218. GRAVENZANDE (A. 's) word Lid yan he: Genoot

schap 'te yliffingen. VII. 666. GRECHTSON (J. H. VAN) behaald den prys, door

de Keurvorstlyke Academie té Manheim in de Paltz

beloofd voor het Jaar 1705. I. 543. GREGORY (1.) te Edinburg overleeded. X. 686. GREINER (J; J.) de veficatoriorum in variolis usu,

magno pro extirpatione argumento. VIII. 201. GREVILLE (C.) word Lid. Correspondent van de

Societeit te Rotterdam X. 229. GRIMM (J. F. C.) Sendschreiben an Herrn A. VON

HALLER von der Epidemie zu Eisenach, und den mitteln wider dieselbe. 18. 112. GRIMA behaald den prys van de Academie der Heel

kunde te Parys, Il. 200. Groeijing der plapien, hoe geschied. I 214. Of

het weeken der zaaden eenig nut aan dezelve kan

toebrengen. I. 210. GROENINY (K) word Mæcepas van de Societeit te

Rotterdam, X. 684. GROTHAUS (F.W.C. L. VAN) word Correspondent

van de K. Academie der Weetenschappen te Goc,

tingen. 'VII. 214. VIII. 234. Grotta di Cani. Beschryving

van dic hol door Noce LET. III. 277. a. GRUBB. Deszelfs Beschryving van een zeldzaam

zee. dier. VIII. 21. Grubbia Een nieuw geslagt van planten. IX. 723. Grus Crepidans. Zie Trompetter. Guaperva. Beschryving van dit dier. X. 57. GUATTANI (C) Tractatus de externis aneurysma

tibus manu chirurgica methodice pertractandis. X. 670.

GUE.

F 3

[ocr errors]
[ocr errors]

GUERNT. Deszelfs waarneeming van een geheel Huk

van eenen darm, 14 duimen lang, door het fon

dement ontlast. V. 394. GUETTARD. Deszelfs verhandeling over de zoutmynep te Wielicz in Poolen. I. 389.

Over de Oker. I. 386.

Over het kenteken van het geslagt der planten, Marsilea genoemt. I. 402.

Tweede verhandeling over de Mine raalen, welke in den omtrek van Parys gevonden worden. I. 414.

Verhandeling over de Natuur van den grond van Poolen, en de Mineraalen, daar in bevat. I. ibid.

Waarneemingen over de lugt- gesteld. heid te Warschauw. I. ibid.

Deszelfs geneeskundige Waarneemingen IV. 18.

Verhandeling over de egte kentekenen der planten. IV. 33.

Over de overeenkomst van de Conchite met de hoornen, die in de Zee gevonden wor. den. IV. 34. 40. 42.

Over de Mineraalen, welke in Auvergoe worden ontdekt. IV. 48.

Deszelfs verhandeling over de over: eenkomst tusschen de Coraalen en wormswyze Buisen , ep tusschen deeze en de schulpen. V.474.

Over de gegraave beenderen. V. 476.

Over het goud, welk in de rivier Ariega gevonden word. V. 748.

Over het graven van türf by Villeroy in Champagne. V. 754. GUILBERT (L. C.) Quastio, an Bubones febribus

malignis fupervenientes immaturi caufticis ape?riendi. VI. 591. GUILLEMEAU. Deszelfs waarneeming aangaande het

verlies van het geheugen na eene beroerte, III.

800. GULDENSTADT. Berigt popeos deszelfs reis. VII.429. Gulzigheid. Derzelver oorzaak. II. 139. Gummi. Nur der fpaansche vlieg - pleisters tegens deeze soort van gezwellen. VI, 152,

« VorigeDoorgaan »