Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

Gummi gutta is een onfeilbaar middel tegen den

lintworm. VII. 131. GUNNERUS (J. E.) Deszelks verhandeling over het Zee - paard , een’Zee-vogel. II. 706.

Over eenige vogelen, welke met de Lommen overeenkomen.'11. 713.

- Over de mineraalen in Nord. land en Fion - mark. II. 721.

Deszelfs verhandeling over den geelen haay. III. 450.

Över eenen worm, Myxine gietinofa genoemt. JIL 458.

Over de Dolphynen. III. 463. - Over de Zec.kat. III. 470.

Over den Speer- of zwarten Haay. III. 483.

Over een Zee-gewas, Gorgonia Refedeformis geheeten. IHI. 487.

Van den Jonas. haay. III. 490.
Flora Norvegica. IX. 057.

Deszelfs Beschryving van drie
Zee. dierep. IX. 726.

Deszelfs Befchryving van de Gorgonia flabelliformis. X. 243.

Berigt van eenige Americaansche zaaden en vrugten, welke aan de stranden van Noorwegen gevonden worden. X. 245.

Beschryving van den grootsten Haay. X. 248.

Van een zeldzaamen Visch. X. 249.

Van de Zee-muis, X. 249.
Van de Zee-buidel. X. 250.

Van 't mannetje van den Strontjager ; he: Winter-meeuwtje; Columbus maximus.

Van de Zee-hen; Pelecanus crie status; Mustela Gulo. X. 258.

- Deszelfs Dood. X. 688. Gutta Serena. Zie Verdonkering des gezigts. Gov (R.) Deszelfs middel, om den Kanker, zon

200der soyden, te geneezen, is onvoldoende. 1. 117.

F4

Guy

X. 257.

[ocr errors]

GUY (R.) Answer to certain invidious faishoods

and reflections upon his method of curing can
cers without cutting, lately published in an In-
troduction to the Edays, &c. of THOMAS GATA-
KER. L._-22yn middel verdiend den naam niet

.
van een brand.middel. I. 124..

Goede uitwerkingen van het zelve. I. 125. GUYENOT krygt een prys van de Academie der Heel.

kupde te Parys. VIL. 201. ; Gymnotus. Eigenschap van deezep visch. V.

453 GYÖNGYOSSI (P.) word Hof. Geneesheer van de

Keizerinne van Rusland. III. 425.

H.

HA

[ocr errors]

9

AAB (GTEN) heeft de Cicuta putteloos bevonden. II. 99.

Kort vertoog popens den aart : der tegenwoordig woedende ziekte en sterfte der

Runderbeesten, mitsgaders een op reden steunepd, en door de bevinding beproefd, middel ter geneezinge. VI. 897 Haagdis. Amboipfche. Befchryving van dezelve. V.

848. HAAN (A. L.) Libellus, in quo demonstratur,

quod non folum vegetabilia , animalia , & mineralia menstruo fimplici paucis horis poffinc folvi, verum etiam .extracta puriffima, & falia eflentia

lia educi. IV. 155. HAAR (J. VAN DER :). Deszelfs proeven aangaande de nutteloosheid der Cicuta. Il. 97.

Geeft hier over eene verhan, ..deling in þet licht. II. ibid.

haald zig daar door een faty. riek geschrift op dep hals. II. 99. HAARTMAN (J: J.) Deszelfs: berigt van verscheide

dolle menfchen, en proeven om dezelven te ge. peezen. III. 107.'s

Tydelig underrättelse om de målt gangbara Sjukdomars kännende och botasde: VI. 005. 注:

HAART

.

[ocr errors]

مدد

.

HAARTMAN (J. J.) Deszelfs proeven omtrent r ziekten van het Vee. VI. 559.

Berige popens derzelver be smettende kragt in Finland. 'VI. 764.

Beschryving van de Elepban. - tiass. VI. 541.

Verhandeling over het nut en gebruik van het, door kopft gemaakte, mineraal water. VIII.

23: HAASTENBURG (Å. VAN) te Harderwyck overlee :

den. VI. 455.. Haay. Beschryving en ontleeding van den geelen,

III. 450. Van den Speer. of Zwarten . haay. HI. 483. Van den Jopas. haay. III. 400. Hoe deze laatste gevangen word. - III. 494. 2.

Verscheide soorten daar van. VII. 39.

Grootste. Beschryving van denzelven. X. 248. HADLEY (JOHAN) Deszelfs Brief aan WILLEM HE

BERDEN aangaande de beschouwing van eene mummy. II. 228. + HÆCKER (J.) Biga Observationum. VIII. 622. Hematoxylum Campechianum. Geeft zeeker foort

van Gom. J. 528. Hematuria stillatitia. Zie Bloedstorting uit het man

Delykilid. HAEN (ANT. DE Lettre à un de ses amis au sujet de la Lettre de Mr. Tyssot à Mr. HIRZEL. I. 331.

Ad: B. L. TRALLES Epiftolam Apologeticam responlio, cujus pars prior circa variolarum inoculationem verfatur altera fanguinis mifliopem & ppium in ftadio variolarum suppuratorio laudat. I, azi. **

431

Rationis medendi in Nosocomio - practico Vindobonent pars pona. I. 475.

Epistola de Cicuta. II. 81. Redep, waarom en hoe dit werk het licht ziet. ibid. HäSELER .Word Correspondent van de Academie te

Göttingen. X. 22). HAGEDORN (C. L. VAN) tot Lid van de Societeit

te Göttingen aangesteld. II. 666.

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

HAGQORT (A.) word Directeur vad het Genoor

fchap te Vlissingen. VIII. 704. HAGSTROEM (J.0.). Pa apum, eller Af handling om de oerter, af hwilka Bien batit draga deras

Honung och Vax. VII. 161. HAGUENOT. Deszelfs waarneeming van eene water.

T vtecs. IX: 571: Hair, in beflooten deelen (van het lighaam gevonden. V. 314. In een meisje van vyftien jaaren

uit eene verzwedring in den Buik te voorschyo gekomen. I. 85.

Het affnyden van het zelve is in do raferny I toordeelig. IV. 322. Gelyk ook in eenen druy operti IV. 323. bin Hairvlegt. Poolsche. Verbandeling over deze ziekte. VIII. 41.

o Derelve word fomtyds in Bit. che waargenomen. VII. 310.

gedagten daar omtrent. VII. 311. di Hair-worm. Middel daar tegen, by de lowooners

van Zuid-Hälland 'in gebruik. II. 54. tii HALENIUS Deszelfs Befchryviog van eene doode

. Jykev Keel - ziekte. VI. 544. Hales, Deszelfs leevens-beschryving. I. 405.

. Veele Oncdekkingen. I. 406. Hälland. Aapmerkingen over Zuid-Hälland. II. 48.53. HALLER(A.De). Deszelfs verbeeteringen en byvoeg. wizels too de optelling der Zwitzersche Kruiden. I. 2. Vervolg op dezelven. I. 30.

Waarneemingen over de oogen der visschen. I. 388.

m Historia ftirpium indigenarum Hel. vetiæ inchoata. VI. 430.

- Nomenclator ex Hiftoria Plaptarum indigenarum Helveriæ. VI. 433.

Deszelfs aanmerkingen omtrent de vergelyking tuffchen Canada en Switzerland door den Heer GUÉTTARD gemaakt. VI. 868.

Over de Kruiden, welke thans toc voedsel voor het vee dienen. VI. 872.

word Lid van de Societeit te Edinburg. VI. 713.

HAL

[ocr errors]
[ocr errors]

HALLER (A. DE) Bibliotheca Medica. Berigt aan. gaande dit Werk. 'VII. 216.

verzoekt de Geleerden , dat zy hem mededeelen hunne aanmerkingen over de Kruidkunde. II. 68o. Hals. Herftelling van eenen scheeven. V. 142. HAMÉL (DU) Waarneemingen over de lugt-gesteld. heid en Kruiden van het Jaar 1701. I. 415.

Deszelfs verhandeling over een lofect, welk het Koorn in Angoumois verteerd. V. 750. HAMILTON (W.) Deszelfs verhaal eener reile naar

den Berg Eena. IX. 483. HAMPE. Deszelfs berigt yan eene nieuwe soort van

Manis. IX. 507. HANET (L.) Deszelfs Beschryving van een wan

statlig Kind. IV. 660. HANNES (C.R.) Die Unschuld des Obstes in Er. zeugung der Ruhr. IV. 112.

De puero epileptico folijs auran, ciorum recentibus servato. IV. 119.

Brief an den Héron E. G. BALdinger über den Friesel und andere Beobachtungen. IV, 803. VIII. 243..

word Lid van de Keizerlyke Aca. demie der Natuur Onderzoekers. VIII. 248. Hanse behaald den prys by de Academie te Berlin.

VI. 916. Hardlyvigheid. Geneezing van eene hardnekkige.

IV. 491. Door eene Atooving van de Brassica crispa herfteld. IX. 270. Hariana Apologia. Reden, waarom dit fatyriek ge

schrift het licht ziet. I. 99. HARMER (T) Deszelfs Aanmerkingen omtrent de

zeer verschillende berigten, gegeeven van de vrugtbaarheid der visschen. VI. 001. MARREN (H.) word Hoogleeraar in de gerechte

lyke Geneeskunde te Heidelberg. IV. 024. Harften, hoe dezelven 't best met water koppen

vermengt worden. V. 127. Hart. Deszelfs doodelyke kneuzing. veroorzaak, door eenen nag. I. 000.

Harte

[ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »