De reglementen voor de Nederlandsche Hervormde Kerk en Gods woord: (Met enkele feiten ter toelichting.)

Voorkant
Wormser, 1888 - 127 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 55 - En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leeraars : 12 Tot de volmaking der heiligen tot het werk der bediening, tot opbouwing des ligchaams van Christus.
Pagina 11 - De zorg voor de belangen, zoo van de Christelijke Kerk in het algemeen als van de Hervormde in het bijzonder, de handhaving harer leer...
Pagina 97 - En al ware het dat ik alle mijne goederen tot onderhoud der armen uitdeelde; en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zoude worden, en had de liefde niet , zoo zoude het mij geen nuttigheid geven.
Pagina 47 - Reglementen vastgesteld. 62. De Synode stelt de reglementen vast, welke voor de geheele Kerk verbindend zijn. Zij zendt elk door haar voorloopig aangenomen reglement aan de Provinciale Kerkbesturen en Classicale Vergaderingen, om er hunne consideratiŽn op in te winnen. De Synode neemt in hare vergadering van het volgende jaar kennis van deze consideratiŽn en maakt daarvan naar eigen oordeel gebruik.
Pagina 19 - En ik zal u geven de sleutelen van het koningrijk der hemelen ; en zoo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zoo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
Pagina 93 - Meent niet, dat ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde ; ik ben niet gekomen, om vrede te brengen, maar het zwaard.
Pagina 20 - Hieraan kent gij den Geest Gods : elke geest, die belijdt dat Jezus Christus in het vleesch gekomen is, die is uit God ; 3 En elke geest, die niet belijdt dat Jezus Christus in het vleesch gekomen is, die is uit God...
Pagina 90 - Want wat baat het een mensch, zoo hij de geheele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mensch geven tot lossing van zijne ziel? 27 Want de Zoon des menschen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders met zijne Engelen, en alsdan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.
Pagina 14 - Wordt de maat der verkregen kennis door de meerderheid van de afgevaardigden des Kerkeraads onvoldoende bevonden, dan heeft de aanneming geen voortgang. Bezwaren tegen de geloofsovertuiging der aannemelingen leveren geen grond tot afwijzing op, wanneer zy zich bereid verklaren, toestemmend te antwoorden op de vragen, die hun naar art. 39 zullen worden gedaan.
Pagina 93 - ... t vuur geworpen. 20 Zoo zult gij dan dezelven aan hunne vruchten kennen. 21 Niet een iegelijk die tot mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil mijns Vaders die in de hemelen is.

Bibliografische gegevens