Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

A PROCLAMATION

WHEREAS a Treaty of Arbitration between the United States of America and the Republic of Poland was concluded and signed by their respective Plenipotentiaries at Washington on the sixteenth day of August, one thousand nine hundred and twenty-eight, the original of which Treaty of Arbitration, being in the English and Polish languages, is word for word as follows:

The President of the United States of America and the President of the Republic of Poland

Determined to prevent so far as in their power lies any interruption in the peaceful relations that have always existed between the two nations;

Desirous of reaffirming their adherence to the policy of submitting to impartial decision all justiciable controversies that may arise between them; and

Eager by their example not only to demonstrate their condemnation of war as an instrument of national policy in their mutual relations, but also to hasten the time when the perfection of international arrangements for the pacific settlement of international disputes shall have eliminated forever the possibility of war among any of the Powers of the world;

Have decided to conclude a treaty of arbitration and for that purpose they have appointed as their respective Plenipotentiaries

The President of the United States of America:

Mr. FRANK B. KELLOGG, Secretary of State of the United States of America;

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

zdecydowani nie dopuścić, o ile to leży w ich mocy, do zerwania stosunków pokojowych, które zawsze istniały między obu narodami;

pragnąc potwierdzić ich trwanie przy polityce poddawania do bezstronnej decyzji wszelkich sporów prawnych, które mogłyby między niemi powstać, oraz

dążąc gorąco do tego, aby nietylko dowieść na własnym przykładzie, że potępiają one wojnę jako jeden ze środków polityki narodowej w ich wzajemnych stosunkach, ale również przyspieszyć chwilę, gdy udoskonalenie urządzeń międzynarodowych do pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych usunie na zawsze możliwość wojny pomiędzy mocarstwami świata,

postanowili zawrzeć traktat arbitrażowy i w tym celu mianowali swymi Pełnomocnikami

Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki:

p. FRANK B. KELLOGG, Sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych;

[blocks in formation]

L

[blocks in formation]

All differences relating to international matters in which the High Contracting Parties are concerned by virtue of a claim of right made by one against the other under treaty or otherwise, which it has not been possible to adjust by diplomacy, which have not been adjusted as a result of reference to an appropriate commission of conciliation, and which are justiciable in their nature by reason of being susceptible of decision by the application of the principles of law or equity, shall be submitted to the Permanent Court of Arbitration established at The Hague by the Convention of October 18, 1907, or to some other competent tribunal, as shall be decided in each case by special treaty, which special treaty shall provide for the organization of such tribunal if necessary, define its powers, state the question or questions at issue, and settle the terms of reference.

The special treaty in each case shall be made on the part of the United States of America by the President of the United States of America by and with the advice and consent of the Senate thereof, and on the part of Poland by the President of the Republic of Poland in accordance with Polish constitutional law.

.

istra Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych;

którzy, po okazaniu sobie wzajemnie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i w należytej formie wystawione, zgodzili się na następujące artykuły:

ARTYKUŁ I

Wszelkie spory W zakresie spraw międzynarodowych, dotyczące Wysokich Stron Umawiających się na skutek roszczenia prawnego, wysuniętego przez jedną z nich przeciwko drugiej, opartego na traktacie lub w jaki bądź inny sposób, a których nie można było załatwić na drodze. dyplomatycznej, bądź które nie zostały załatwione jako wynik poddania ich odpowiedniej Komisji Koncyljacyjnej, które przytem z istoty swej podlegają rozstrzygnięciu sądowemu jako nadające się do wydania orzeczenia na podstawie prawa lub sprawiedliwości, będą oddane do Stałego Sądu Rozjemczego, utworzonego w Hadze na mocy Konwencji z 18 października 1907 roku, albo do innego Trybunału właściwego stosownie do tego, jak w każdym wypadku będzie postanowione w specjalnym traktacie, który powinien zawierać przepisy co do organizacji takiego trybunału w razie potrzeby, ustalić zakres jego władzy, określać sprawę lub sprawy sporne, oraz podawać warunki zwracania się do trybunału.

Ten traktat specjalny winien być w każdym wypadku zawarty ze strony Stanów Zjednoczonych Ameryki przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki za radą i zgodą ich Senatu, a ze strony Polski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z polskiem prawem Konstytucyjnem.

ARTICLE II

The provisions of this treaty shall not be invoked in respect of any dispute the subject matter of which

(a) is within the domestic jurisdiction of either of the High Contracting Parties,

(b) involves the interests of third Parties.

(c) depends upon or involves the maintenance of the traditional attitude of the United States concerning American questions, commonly described as the Monroe Doctrine,

(d) depends upon or involves the observance of the obligations of Poland in accordance with the Covenant of the League of Nations.

ARTICLE III

The present treaty shall be ratified by the President of the United States of America by and with the advice and consent of the Senate thereof and by the President of the Republic of Poland in accordance with Polish constitutional law.

The ratifications shall be exchanged at Warsaw as soon as possible, and the treaty shall take effect on the thirtieth day after the date of the exchange of ratifications.

It shall thereafter remain in force continuously unless and until terminated by one year's written notice given by either High Contracting Party to the other.

In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed this treaty in duplicate, each in the English and Polish languages, both texts having equal force, and hereunto affixed their seals.

ARTYKUŁ II

Nie można powoływać się na postanowienie niniejszego Traktatu względem jakichkolwiek sporów, których istota

(a) wchodziłaby w zakres wewnętrznej jurysdykcji jednej z Wysokich Stron Umawiających się, interesów

(b) dotyczyłaby państw trzecich,

(c) zależałaby od lub związana była z utrzymaniem tradycyjnego stanowiska Stanów Zjednoczonych w stosunku do spraw amerykańskich, pospolicie określanego jako doktryna Monroego,

(d) zależałaby od lub związana była z zachowaniem przez Polskę zobowiązań zgodnie z przepisami Paktu Ligi Narodów.

[blocks in formation]
« VorigeDoorgaan »