Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde, Volume 11

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 204 - Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten...
Pagina 218 - WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz. Op de voordragt van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den 20sten dezer, NJ.
Pagina 209 - Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle MinisteriŽle Departementen, Autoriteiten, Collegien en Ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 's Gravenhage, den 28sten Augustus i85i.
Pagina 906 - ... hem onwaardig maakt den rang van Officier te bekleeden ; 3į. wegens gedragingen of daden in het openbaar , of wegens openbare geschriften, waardoor de waardigheid van den Officiers-rang , de eerbied voor den persoon des Konings , of voor dien van...
Pagina 769 - ... loods, quarantaine gelden, of andere soortgelyke of daarmede overeenkomende regten, van welken aard of onder welke benaming ook, zullen in de havens van een der beide landen gelegd worden op de schepen van het ander land, om het even van welke haven of plaats aankomende, welke niet gelykelyk in dezelfde gevallen op nationale schepen gelegd zullen worden ; en in geen der beide landen zal eenig regt, ongeld, beperking of verbod gelegd worden op, noch eenige teruggave van regten, premie, of korting...
Pagina 769 - Geene tonnen, haven, baken, loods, quarantaine gelden, of andere soortgelyke of daarmede overeenkomende regten, van welken aard of onder welke benaming ook, zullen in de havens van een der beide landen gelegd worden op de schepen van het ander land, om het even van welke haven of plaats aankomende, welke niet gelykelyk in dezelfde gevallen op nationale schepen gelegd zullen worden; en in geen der beide landen zal eenig regt, ongeld, beperking of verbod gelegd worden op, noch eenige teruggave van...
Pagina 900 - Augustus 1851 tot regeling van de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der militaire officieren bij de landmacht...
Pagina 900 - Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verslaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art.
Pagina 755 - Gezien het nader rapport van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van den len 11.
Pagina 770 - ... handel en scheepvaart, welke respectivelijk bij de Nederlandsche wet van 8 Augustus 1850 en bij de Britsche acte van Parlement van 12 en 13 Victoria, Cap. 29, worden toegestaan, mogten worden ingetrokken; alsdan en in zoodanig geval zal het elke...

Bibliografische gegevens