Pagina-afbeeldingen
PDF

candidatis. Multa agmina in medio, multique circuli & indecora confufio: adeo defciveramus à confuetudine parentum, apud quos omnia difpofita, moderata, tranquilla, majeftatem loci, pudoremque retinebant. Superfunt fenes, ex quibus audire foleo hunc ordinem comitiorum, Citato nomine candidati, filentium fummum, dicebat ipfe pro fe, vitam fuam explicabat, teftes & laudatores dabat : vel eum fub quo militaverat, vel eum, cui quaeftor fuerat, vel utrumque, fi poterat. Addebat quofdam ex fuffragatoribus : illi graviter & paucis loquebantur. Plus hoc, quam preces proderat. Nonnunquam candidatus aut natales competitoris, aut annos, aut etiam mores arguebat. Audiebat Senatus gravitate cenforia: ita faepius digni, quam gratiofi prævalebant. Quae nunc immodico favore corrupta, ad tacita suffragia, quasi ad remedium, decurrerunt. Quod interim plane remedium fuit. Erat enim novum & fubitum. Sed vereor, ne procedente tempore ex ipfo remedio vitia nafcantur. Eft enim periculum, ne tacitis fuffragiis impudentia irrepat. Nam quoto cuique eadem honeftatis cura fecreto, quæ palam ? Multi famam, confcientiam pauci verentur. Sed nimis cito de futuris : interim beneficio tabellarum habebimus magiftratus, qui maxime fieri debuerunt. Nam ut in recuperatoriis judiciis, fic nos in his comitiis quafi repente apprehenfi, finceri judices fuimus. Haec tibi fcripfi, primum, ut aliquid novi fcriberem, deinde ut nonnunquam de Rep. loquerer, cujus materiae nobis quanto rarior quam veteribus occafio, tanto minus omittenda eft. Et Hercule quoufque illa vulgaria ? Eho quid agis ? ecquid commode vales ? Habeant noftrae quoque literae aliquid non humile, nec fordidum, nec privatis rebus inclufum. Sunt quidem cunéta fub unius arbitrio, qui pro utilitate communi folus omnium curas, laborefque fufcepit : quidam tamen falubri temperamento ad nos quoque, velut rivi ex illo benigniffimo fonte decurrunt, quos & haurire ipfi, & abfentibus amicis, quafi miniftrare epiftolis poffumus. Vale.

[graphic]

XX I. C. PLINIUS PRISCO SUO S.

Avbiovalerium Martialem deceffiffe, & molefte fero. Erat homo ingeniofus, acutus, acer,

[graphic]

& qui plurimum in fcribendo & falis haberet, & fellis, nec candoris minus. Profecutus eram viatico fecedentem, dederam hoc amicitiæ, dederam etiam verficulis, quos de me compofuit. Fuit moris antiqui, eos qui vel fingulorum laudes, vel urbium fcripferant, aut honoribus aut pecunia ornare : noftris vero temporibus, ut alia fpeciofa & egregia, ita hoc in primis exolevit. Nam poftquam defiimus facere laudanda, laudari quoque ineptum putamus. Quaeris qui fint verficuli quibus gratiam retulerim ? Remitterem te ad ipfum volumen, nifi quosdam tenerem: Tu, fi placuerinthi, caeteros in libro requires. Alloquitur mufam, mandat ut domum meam in Exquiliis quaerat, adeat reverenter : Sed ne tempore non tuo djfertam, Pulfes ebria januam, videto. Totos dat tefricae dies Minervae, Dum centum fiudet auribus virorum, Hoc, quod fecula po/lerique poffint Arpinis quoque comparare chartis. Seras tutior ibis ad lucernas, Haec hora e/? tua cum furit Lyaeus. Cum regnat rafa, cum madent capilli, Tunc me vel rigidi legant Catones.

Meritone eum qui haec de me fcripfit, & tunc demifi amiciffime, & nunc ut amiciffimum defunétum effe doleo ? Dedit enim mihi quantum maxime potuit, daturus amplius, fi potuiffet. Tametfi quid homini poteft dari majus, quam gloria, & laus, & æternitas ? At non erunt æterna quae fcripfit. Non erunt fortaffe, ille tamen fcripfit tanquam effent futura. Vale.

[ocr errors][ocr errors]

1. C. PLIN IUS SECU NID U S FA BATO PROSO CERO SUO S.

Cupis poft longum tempus neptem tuam, meque una videre. Gratum eft utrique noftrum quod cupis, mutuo me hercule. Nam invicem nos increbili quodam defiderio veftri tenemur, quod non ultra differemus. Atque jam adeo sarcinulas alligavimus, festinaturi quantum itineris ratio permiferit. Erit una, fed brevis mora : defle&temus in Thufcos, non ut agros, remque familiarem oculis fubjiciamus (id enim poftponi poteft) fed ut fungamur neceffario officio. Oppidum eft praediis noftris vicinum. Nomen Tifernium Tyberinum, quod me pene adhuc puerum patronum cooptavit: tanto majore studio, quanto minore judicio adventus meos celebrat, profectionibus angitur, honori

« VorigeDoorgaan »