Pagina-afbeeldingen
PDF

munus meum quandoque ambitu corrumperetur : ut accidere multis in locis video, in quibus præceptores publice conducuntur. Huic vitio uno remedio occurri potet, fi parentibus folis jus conducendi relinquatur, iifdemque religio reëte judicandi necessitate collationis addatur. Nam qui fortaffe de alieno negligentes, certe de fuo diligentes erunt: dabuntque operam, ne eam à me pecuniam non nifi dignus accipiat, fi accepturus & ab ipfis erit. Proinde confentite, confpirate, majoremque animum ex meo fumite, qui cupio effe quamplurimum, quod debeam conferre. Nihil honeftius praeftare liberis veftris, nihil gratius patriae potestis. Edoceantur hîc, qui hîc nascuntur, statimque ab infantia natale solum

.amare, frequentare confuefcant : atque utinam

tam claros praeceptores inducatis, ut à finitimis oppidis ftudia hinc petantur, utque nunc liberi veftri aliena in loca, ita mox alieni in hunc locum confluant ! Haec putavi altius, & quafi à fonte repetenda : quo magis fcires, quam gratum mihi foret, fi fufciperes, quod injungo. Injungo autem, & pro rei magnitudine rogo, ut ex copia ftudiorum, quæ ad te ex admira

[graphic]

tione ingenii tui convenit, circumfpicias praeceptores, quos folicitare poffimus : fub ea tamen conditione, ne cui fidem meam obftringam. Omnia enim libera parentibus fervo. Illi judicent, illi eligant: ego mihi curam tantum, & impendium vindico. Proinde, fi quis fuerit repertus, qui ingenio fuo fidat, eat illuc ea lege, ut hinc nihil aliud certum, quam fiduciam fuam ferat. Vale.

XI V. C. PLINIUS PATERNO SUO S.

Tu fortaffe orationem, ut foles, & flagitas, & expe&tas : at ego quafi ex aliqua peregrina delicataque merce, lufus meos tibi prodo. Accipies cum hac epiftola hendecafyllabos noftros: quibus nos in vehiculo, in balineo, inter coenam oble&tamus otium temporis. His jocamur, ludimus, amamus, dolemus, querimur, irascimur: defcribimus aliquid modo prefius, modo elatius : atque ipfa varietate tentamus efficere, ut alia aliis, quædam fortaffe omnibus placeant. Ex quibus tamen, fi nonnulla tibi paulo petulantiora videbuntur, erit eruditionis tuæ cogitare fummos illos & graviffimos viros, qui talia

fcripferunt, non modo lafcivia rerum, fed ne
verbis quidem nudis abftinuiffe : quæ nos refu-
gimus, non quia feveriores, (unde enim ?) fed
quia timidiores fumus. Scimus alioqui hujus
opufculi illam effe veriffimam legem, quam
Catullus expreffit,
Nam cafum effè decet pium poëtam
Ipfum, verficulos nihil neceffe e/? :
$ui tunc denique habent falem & leporem,
Si funt molliculi, & parum pudici.
Ego quanti faciam judicium tuum, vel ex hoc
potes æftimare, quod malui omnia à te penfi-
tari, quam ele&ta laudari. Et fane, quæ funt
commodiffima, definunt videri cum paria effe
coeperunt. Præterea fapiens fubtilifque leétor
debet non diverfis conferre diverfa, fed fingula
expendere : nec deterius alio putare, quod eft
in fuo genere perfeétum. Sed quid ego plura ?
Nam longiore præfatione vel excufare, vel
commendare ineptias, ineptiffimum eft. Unum
illud prædicendum videtur, cogitare me has nu-
gas measita inscribere, Hendecasyllabi, qui titu-
lus fola metri lege confiringitur. Proinde five
epigrammata, five edyllia, five eclogas, five (ut
multi) poëmata, feu quod aliud vocare malu-

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

eris, licebit voces: ego tantum Hendecafyllabos praefto. A fimplicitate tua peto, ut, quod de libello meo di&turus es aliis, mihi dicas. Neque eft difficile, quod poftulo. Nam fi hoc opufculum noftrum, aut potiffimum effet, aut folum, fortaffe poffet durum videri dicere, Quære quod agas : molle & humanum eft, Habes quod agas. Vale.

XV. C. PLINIUS FUNDANO SUO * S.

Stoyo omnino, hoc certe judicio facio, quod Afinium Rufum fingulariter amo. Eft homo eximius, & bonorum amantiffimus. Cur enim non me quoque inter bonos numerem ? Idem Cornelium Tacitum (fcis quem virum) aréta familiaritate complexus eft. Proinde, fi utrumque noftrüm probas, de Rufo quoque neceffe eft idem fentias, cum fit ad conneétendas amicitias vel tenaciffimum vinculum, morum fimilitudo. Sunt ei liberi plures. Nam in hoc quoque fun&us eft optimi civis officio, quod fœcunditate uxoris large frui voluit eo feculo, quo plerifque etiam fingulos filios orbitatis praemia graves faciunt : quibus ille defpe&is, avi quoque nomen affumpfit. Eft enim avus & quidem ex Saturio Firmo, quem diliges, ut ego, fi ut ego, propius infpexeris. Haec eo pertinent, ut fcias, quam copiofam, quam numerosam domum uno beneficio fis obligaturus: ad quod petendum, voto primum, deinde bono quodam omine adducimur. Optamus enim tibi, ominamurque in proximum annum Confulatum. Ita nos virtutes tuæ & judicia Principis augurari volunt. Concurrit autem, ut fit eodem anno quaeftor maximus ex liberis Rufi Afinius Baffus, juvenis (nefcio an dicam, quod me pater & fentire & dicere cupit, adolefcentis verecundia vetat) ipfo patre melior. Difficile eft, ut mihi de abfente credas, quanquam credere foles omnia. Tantum in illo induftriae, probitatis, eruditionis, ingenii, ftudii, memoriæ denique effe, quantum expertus invenies. Vellem tam ferax feculum bonis artibus haberemus, ut aliquos Baffo præferre deberes. Tum ego te primus hortarer, moneremque, circumferres oculos, ac diu penfitares, quem potiffimum eligeres. Nunc vero, fed nihil volo de amico meo arrogantius dicere, hoc folum dico, Dignum effe juvenem, quem

[graphic]
« VorigeDoorgaan »