Pagina-afbeeldingen
PDF

IX. C. PLINIUS MINUTIO FUNDANO SUO S.

eft, quam fingulis diebus in urbe ratio aut conftet, aut conftare videatur, pluribus cunétifque non conftet. Nam, fi quem interroges, hodie quid egi/fi ? refpondeat, officia togae virilis interfui; fponfalia aut nuptias frequentavi ; ille me ad fignandum teßamentum, ille in advocationem, ille in confilium rogavit. Hæc quo die feceris, neceffaria ; eadem, fi quotidie feciffe te reputes, inania videntur: multo magis eum fecefferis. Tunc enim fubit recordatio, quot dies, quam frigidis rebus abfumpferis ? Quod evenit mihi poftquam in Laurentino meo aut lego aliquid, aut fcribo, aut etiam corpori vaco, cujus fulturis animus fuftinetur. Nihil audio, quod audiffe, nihil dico quod dixiffe poeniteat. Nemo apud me quenquam finiftris fermonibus carpit: neminem ipfe reprehendo, nifi unum me, cum parum commode fcribo: nulla fpe, nullo timore folicitor, nullis rumoribus inquietor, mecum tantum & cum libellis loquor. O re&tam finceramque vitam ! ô dulce otium honeftumque, ac pene omni negotio pulchrius!

δ mare! ô littus, verum fecretumque μεσδον, 4uam multa invenitis, quam multa di&tatis ? Proinde tu quoque ftrepitum iftum, inanemque difcurfum, & multum ineptos labores, ut primum fuerit occafio relinque, teque ftudiis vel otio trade. Satius eft enim, ut Attilius nofter eruditiffime fimul & facetiffime dixit, otiofum effe, quam nihil agere. Vale.

X. C. PLINIUS ATRIO CLEMENTI SU O S.

Sı quando urbs noftra liberalibus ftudiis floruit, nunc maxime floret. Multa claraque exempla funt. Suffecerit nobis unum, Euphrates philofophus. Hunc ego in Syria, cum adolefcentulus militarem, penitus, & domi infpexi, amarique ab eo laboravi, etfi non erat laborandum. Eft enim obvius, & expofitus, plenufque humanitate, quam præcipit. Atque utinam fic ipfe, quam fpem tunc ille de me concepit, impleverim, ut ille multum virtutibus fuis addidit! At ego nunc illas miror, quia magis intelligo: quanquam ne nunc quidem fatis intelligo. Ut enim de pi&tore, fculptore, fi&ore, nifi artifex judicare : ita nifi fapiens non

C

poteft perfpicere fapientem. Quantum mihi tamen cernere datur, multa in Euphrate fic eminent & elucent, ut mediocriter quoque doctos advertant, & afficiant. Disputat subtiliter, graviter, ornate, frequenter etiam Platonicam illam fublimitatem & latitudinem effingit. Sermo eft copiofus, & varius: dulcis ins primis, & qui repugnantes quoque ducat & impellat. Ad haec proceritas corporis & decora facies, demiffus capillus, ingens & cana barba : quæ licet fortuita & inania putentur, illi tamen plurimum venerationis acquirunt. Nullus horror in vultu, nulla triftitia, multum feveritatis; reverearis, occurfum non reformides. Vitae fanétitas fumma, comitas par. Infe&tatur vitia, non homines : nec caftigat errantes, fed emendat. Sequaris monentem attentus, & pendens: & perfuadere tibi, etiam cum perfuaferit, cupias. Jam vero liberi tres, duo mares, quos diligentifime infiituit. Socer Pompejus Julianus, cum cætera vita, tum vel hoc uno magnus & clarus, quod ipfe provinciae princeps hunc, inter altiffimas conditiones, generum non honoribus principem, fed fapientia, elegit. Quanquam quid ego plura de viro, quo mihi

[ocr errors]

frui non licet? An, ut magis angar, quod non licet? Nam diftringor officio, ut maximo, fic moleftiffimo. Sedeo pro tribunali, fubnoto libellos, conficio tabulas, fcribo plurimas, fed illiteratiffimas literas. Soleo nonnunquam (nam idipfum quandoque contingit) de his occupaûonibus apud Euphratem queri. Ille me confòlatur; affirmat etiam, effe hanc philofophiae, & quidem pulcherrimam partem, agere negotium publicum, cognofcere, judicare, promere, & exercere juftitiam, quaeque ipfi doceant, in ufu habere. Mihi tamen hoc unum non perfuadet, fatius effe ifta facere, quam cum illo dies totos audiendo, difcendoque confumere. Quo magis te, cui vacat, hortor, cum in urbem proxime veneris (venias autem ob hoc maturius) illi te expoliendum limandumque permittas, Neque enim ego (ut multi) invideo aliis bonum, quo ipfe careo: fed contra fenfum quendam, voluptatemque percipio, fi ea, quae mihi denegantur, amicis video fupereffe. Vale.

XI. C. PLINIUS FABIO JUSTO S.

Оым nullas mihi epiftolas mittis. Nihil eft (inquis) quod fcribam : at hoc ipfum fcribe, nihil effe, quod fcribas ; vel folum illud, unde incipere priores folebant, Si vales, bene ef?; ego valeo. Hoc mihi fufficit ; eft enim maximum. Ludere me putas ? ferio peto. Fac fciam, quid agas : quod fine folicitudine summa nescire non possum. Vale.

[ocr errors]

J AcTURAM graviffimam feci, fi jaćtura dicenda eft tanti viri amiffio. Deceffit Coroelius Rufus, & quidem fponte, quod dolorem meum exulcerat. Eft enim lućtuofiffimum genus mortis, quae non ex natura, nec fatalis videtur. Nam utcunque in illis, qui morbo fimiuntur, magnum ex ipsa necessitate solatium est; in is vero, quos accerfita mors aufert, hic infanabilis dolor eft, quod creduntur potuiffe diu vivere. Coroelium quidem fumma ratio, quæ

[graphic]
« VorigeDoorgaan »