Pagina-afbeeldingen
PDF

more majorum in filii locum affumas. Debent autem fapientes viri, ut tu, tales quafi à Rep. liberos accipere, quales à natura folemus optare. Decorus erit tibi confuli quaeftor patre prætorio: propinquis confularibus : quibus judicio ipforum, quanquam adolefcentulus adhuc, jam tamen invicem ornamento eft. Proinde indulge precibus meis, obfequere confilio : & ante omnia, fi feftimare videor, ignofce : primum, quia votis fuis amor plerumque præcurrit : deinde quod in ea civitate, in qua omnia quafi ab occupantibus aguntur ; quae legitimum tempus expeétant, non matura fed fera funt : in fumma, quod rerum, quas affequi cupias, præsumptio ipsa jucunda est. Revereatur jam te Baffus ut confulem : Tu dilige illum, ut quaeftorem. Nos denique utriufque veftrum amantiffimi, duplici lætitia perfruamur. Etenim cum fic te, fic Baffum diligamus, ut & illum cujufcunque, & tuum quemcunque quaeftorem in petendis honoribus omni ope, omni labore, gratia fimus juvaturi, perquam jucundum nobis erit fi in eundem juvenem ftudium noftrum & amicitiae meae & confulatus tui ratio contulerit : fi denique precibus M

meis tu potiffimus adjutor accefferis, cujus Senatus & fuffragio libentiffime indulgeat, & teftimonio plurimum credat. Vale.

[ocr errors]

Gavde meo, gaude tuo, gaude etiam publico nomine. Adhuc honor ftudiis durat. Proxime cum di&turus apud Centumviros effem, adeundi mihi locus, nifi à tribunali, nifi per ipfos judices, non fuit: tanta ftipatione caetera tenebantur. Ad hoc quidam ornatus adolefcens, fcifìis tunicis, ut in frequentia folet, fola velatus toga perftitit, & quidem horis feptem. Nam tamdiu dixi, magno cum labore, fed majore cum fruétu. Studeamus ergo, nec defidiae noftræ prætendamus alienam. Sunt qui audiant, funt qui legant, nos modo dignum aliquid auribus, dignum chartis elaboremus. Vale.

XVII, C, PLINI US GALLO SUO S.

Er admones, & rogas ut fufcipiam abfentis Corelliae caufam contra C. Cæcilium, confulem defignatum. Quod admones, gratias ago : quod rogas, queror. Admoneri enim debeo, ut fciam, rogari non debeo ut faciam, quod mihi non facere turpiffimum eft. An ego tueri Corelli filiam dubitem ? Eft quidem mihi cum ifto, contra quem me advocas, non plane familiaritas, fed tamen amicitia. Accedit huc dignitas hominis, atque hic ipfe cui deftinatus eft honor. Cujus nobis hoc major agenda reverentia eft, quodjam illo funéti fumus. Naturale eft enim, ut ea quæ quis adeptus eft, ipfa quam ampliffima exiftimari velit. Sed mihi cogitanti adfuturum me Corelli filiæ, omnia ifta frigida & inania videntur. Obverfatur oculis ille vir, quo neminem ætas noftra graviorem, fanétiorem, fubtiliorem denique tulit : quem ego cum ex admiratione diligere coepiffem, quod evenire contra folet, magis admiratus fum, poftquam penitus infpexi. (Infpexi enim penitus.) Nihil à me ille fecretum, non joculare, non ferium, non triste, non la tum. Adolescentulus eram, & jam mihi ab illo honor, atque etiam, (audebo dicere) reverentia, ut æquali habebatur. Ille meus in petendis honoribus fuffragator, & teftis: ille in inchoandis deduétor & comes : ille in gerendis confiliator & re&tor: ille denique in omnibus officiis noftris, quanquam & imbecillus & fenior, quafi juvenis & validus confpiciebatur. Quantum ille famæ meæ domi, in publico, quantum etiam apud Principem adftruxit ? Nam cum forte de bonis juvenibus apud Nervam Imperatorem fermo incidiffet, & plerique me laudibus ferrent: paulifper fe intra filentium tenuit, quod illi plurimum auctoritatis addebat: deinde gravitate, quam noras, Neceffe e/? (inquit) parcius laudem Secundum, quia nihil mjfi ex confilio meo facit. Qua voce tribuit mihi, quantum petere voto immodicum erat, nihil me facere non fapientiffime, cum omnia ex confilio fapientiffimi viri facerem. Quinetiam moriens, filiæ fuæ (ut ipfa folet prædicare) multos quidem amicos (inquit) tibi in longiore vita paravi, praecipuos tamen Secundum, & Cornutum. Quod dum recordor, intelligo mihi laborandum, ne qua parte videar hanc de me fiduciam providentistimi viri destituise. Quare ego vero Corelliae adero promptiffime, nec subire offensas recusabo: quanquam non folum veniam me, verum etiam laudem apud iftum ipfum, à quo, ut ais, nova lis fortaffe ut fœminæ intenditur, arbitror confecuturum; fi hæc eadem in a&tione latius fcilicet, & uberius, quam epiftolarum anguftiæ finunt, contigerit mihi vel in excufationem, vel etiam in commendationem meam dicere. Vale.

[graphic]

XVI I I. C. PLINIUS ANTONINO SUO S.

Quemadwopum magis approbare tibi poffum, quantopere miror Epigrammata tua Græca, quam quod quaedam æmulari Latine, & exprimere tentavi ? In deterius quidem accidit hoc, primum imbecillitate ingenii mei, deinde inopia: ac potius, ut Lucretius ait, egeftate patrii fermonis. Quod fi hæc, & quæ funt Latina, & mea habere tibi aliquid venuftatis videbuntur, quantum putas ineffe eis gratiæ, quæ & à te, & Græce proferuntur ? Vale.

[ocr errors]

Сем fis pietatis exemplum, fratremque optimum & amantisfimum tui pari charitate dilexeris, filiamque ejus ut tuam diligas, nec tantum amitæ ejus, verum etiam patris amiffi

« VorigeDoorgaan »