Pagina-afbeeldingen
PDF

meo falva fit non fors modo, fed etiam ufura plurium annorum. Homo eft alieni abftinentiffimus, fui diligens, nullis quaeftibus fuftinetur, nullus illi, nifi ex frugalitate reditus. Nam ftudia, quibus plurimum præftat, ad voluptatem tantum & gloriam exercet: gravis eft ei vel minima jaétura, quia reparare quod amiferis gravius eft. Exime hunc illi, exime hunc mihi fcrupulum : fine me fuavitate ejus, fine leporibus perfrui. Neque enim poffum triftem, videre, cujus hilaritas me triftem effe non patitur. In fumma nofti facetias hominis : quas velim attendas, ne in bilem & amaritudinem vertat injuria. Quam vim habeat offenfus, crede ei, quam in amore habet. Non feret magnum & liberum ingenium cum contumelia damnum. Verum ut ferat ille, ego meum damnum, meam contumeliam vindicabo : fed non tanquam pro mea, hoc eft gravius, irafcar. Quanquam quid denunciationibus & quafi minis ago ? Quin potius ut coeperam, rogo, oro, des operam, ne ille fe, quod validiffime vereor, à me, ego me neglectum à te putem. Dabis autem, fi hoc perinde curæ eft tibi, quam illud mihi. Vale.

IX. C. PLINIUS TACITO SUO S.

Commespas mihi Julium Nafonem Candidatum. Nafonem mihi ? quid fi meipfum ? Fero tamen & ignofco. Eundem enim commendaffem tibi, fi te Romae morante, ipfe abfuiffem. Habet hoc folicitudo, quod omnia neceffaria putat. Tu tamen cenfeo alios roges; ego precum tuarum minifter, adjutor, particeps ero. Vale,

[ocr errors]

Сем veniffem in focrus meæ villam Alfienfem, quae aliquando Rufi Virginii fuit, ipfe mihi locus optimi illius & maximi viri defiderium non fine dolore renovavit. Hunc enim incolere feceffum, atque etiam fene&tutis fuae nidulum vocare confueverat. Quocunque me contuliffem, illum animus, illum oculi requirebant. Libuit etiam monumentum ejus vfdere, & vidiffe poenituit. Eft enim adhuc imperfeétum, nec difficultas operis in caufa, modici, ac potius exigui, fed inertia ejus, cui cura mandata eft. Subit indignatio cum miferatione : poft decimum mortis annum reliquias, negle&tumque cinerem fine titulo, fine nomine jacere, cujus memoria orbem terrarum gloria pervagetur. At ille mandaverat, caveratque, ut divinum illud & immortale fa&tum verfibus infcriberetur :

Hic fitus e/? Rufus, pulfo qui Vindice quondam,

Imperium afferuit mom fibi, fed patriæ.

Tam rara in amicitiis fides, tam parata oblivio mortuorum, ut ipfi nobis debeamus etiam conditoria exftruere, omniaque hæredum officia praefumere. Nam cui non eft verendum, quod videmus accidiffe Virginio ? cujus injuriam ut indigniorem, fic etiam notiorem ipfius claritas facit. Vale.

XI. C. PLINIUS MAXIMO SUO S.

Ο DIEM lætum ! adhibitus in confilium à praefe&to urbis audivi ex diverfo agentes fummæ fpei, fummae indolis juvenes duos, Fufcum Salinatorem, & Numidium Quadratum, egregium par, nec modo temporibus noftris, fed literis ipfis ornamento futurum. Mira utrique probitas, conftantia falva, decorus habitus, os planum, vox virilis, tenax memoria, magnum ingenium, judicium æquale, quae fingula mihi voluptati fuerunt : atque inter hæc illud quod & ipfi me ut reétorem, ut magiftrum intuebantur : & ii qui audiebant me æmulari, meis inftare veftigiis videbantur. O diem (repetam enim) lætum, notandumque mihi candidiffimo calculo! Quid enim aut publice laetius quam clariffimos juvenes nomen & famam ex ftudiis petere ? aut mihi optatius, quam me ad recta tendentibus quasi exemplar esse propofitum ? Quod gaudium, ut perpetuo capiam, deos oro : ac eofdem teftes peto, ut omnes qui me imitari tanti putabunt, meliores effe quam me, velint. Vale. tim in arena mea, hoc eft apud Centumviros. Epiftolarum, quas mihi, ut ais, aperto pe&tore scripsisti, oblivisci me jubes : at ego nullarum libentius memini. Ex illis enim vel praecipue fentio quantopere me diligas, cum fic exegeris mecum ut folebas cum tuo filio. Nec diffimulo, hoc mihi jucundiores eas fuiffe, quod habebam bonam caufam, cum fummo ftudio curaffem, quod tu curari volebas. Proinde etiam atque etiam rogo, ut mihi femper eadem fimplicitate, quoties ceffare videbor, (nunquam enim ceffabo) convitium facias. Quod & ego intelligam à fummo amore proficisci, & tu non meruise me gaudeas. Vale,

[ocr errors]

Tu vero non debes fufpenfa manu commendare mihi, quos tuendos putas. Nam & te decet multis prodeffe, & me fufcipere quicquid ad curam tuam pertinet. Itaque Ve&tio Prifco quantum plurimum potuero præftabo, præfer

[ocr errors]

XI I I. C. PLINIUS URSO SUO S.

Usowane vidifti quenquam tam laboriofum & exercitum, quam Varenum meum ? cui, quod fumma contentione impetraverat, defendendum, & quafi rurfus petendum fuit. Bithyni Senatufconfultum apud Confules carpere & labefa&tare funt aufi, atque etiam abfente Principe criminari : ab illo ad Senatum remiffi, non deftiterunt. Egit Claudius Ca

« VorigeDoorgaan »